Falun or Law wheel

Krátky úvod o Falun Dafa

Falun Dafa (nazývaný tiež Falun Gong) je pokročilou praxou budhovskej školy kultivácie, založenou Majstrom Falun Budhovho Fa, pánom Li Chung-č’. Je to „veľká kultivačná cesta vysokej úrovne Budhovskej školy, v ktorej základom kultivačnej praxe je prispôsobenie sa najvyššej povahe vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Jej kultivácia je vedená touto najvyššou povahou a je založená na princípoch vývoja vesmíru. To čo kultivujeme je teda Veľký Fa, alebo Veľké Dao.“ Učenie Majstra Li bolo už zverejnené v knihách Falun Gong, Čuan Falun, Veľká Cesta k Dovŕšeniu Falun Dafa, Základy pre ďalší pokrok, Vysvetlenie obsahu Falun Dafa, Čuan Falun (II), Prednáška v Sydney, Hong Yin. Tieto a ďalšie diela boli preložené do tridsiatichôsmich jazykov a sú publikované a šírené po celom svete.

Ohniskom praxe Falun Dafa je srdce, pričom kultivácia srdca a mysle, alebo „xinxingu“, je zvýraznená ako kľúč k zvýšeniu energie gongu. Výška gongu človeka priamo zodpovedá jeho xinxingu. Koncept „xinxingu“ zahŕňa premenu cnosti (cnosť je biela látka) a karmy (karma je čierna látka). Zahŕňa tiež znášanlivosť, rozoznávanie, a opustenie – to jest, opustenie bežných ľudských túžob a pripútaností a schopnosť vydržať najväčšie zo všetkých ťažkostí. V tomto koncepte je toho obsiahnutého veľmi veľa.

Falun Dafa tiež zahŕňa kultiváciu tela, ktorá sa dosahuje vykonávaním cvičení. Jedným cieľom cvičení je posilniť nadprirodzené schopnosti praktizujúceho a energetické mechanizmy pomocou jeho mocnej sily gongu. Ďalším cieľom je vyvinúť žijúce bytosti v tele praktizujúceho. Pri praktizovaní na vysokej úrovni sa zrodí Nesmrteľné dieťa a vyvinie sa mnoho schopností. Cvičenia Falun Dafa sú nevyhnutné pre transformáciu a kultiváciu týchto vecí. Úplný kultivačný systém mysle a tela vyžaduje kultivácu seba ako aj fyzické cvičenia, pričom kultivácia má prednosť pred cvičeniami. „Gong človeka nevzrastie ak iba robí cvičenia a nekultivuje svoj xinxing.“ „Pohyby sú doplnkovými prostriedkami k dosiahnutiu dovŕšenia.“

Falun Dafa obsahuje kultiváciu Faluna, „kolesa zákona“. Falun je inteligentnou otáčajúcou sa jednotkou zloženou z vysokoenergetickej látky. Falun, ktorý Majster Li Chung-č’ zasadí do spodnej časti brucha praktizujúceho z inej dimenzie sa neustále otáča, dvadsaťštyri hodín denne. (Opravdiví praktizujúci môžu získať Falun pomocou čítania kníh Majstra Li, sledovaním jeho 9-dňového video seminára, alebo vypočutím si jeho 9-dňového seminára z audiozáznamu, alebo študovaním spolu so študentami Falun Dafa.) Falun pomáha praktizujúcim praktizovať automaticky. Falun teda zušľachťuje praktizujúceho v každom čase, aj vtedy, keď v každom čase nevykonáva cvičenia. „Zo všetkých praxí zverejnených vo svete dnes, iba Falun Dafa dokázal dosiahnuť stav, v ktorom 'Fa zušľachťuje človeka'.“

„Rotujúci Falun má tú istú povahu ako vesmír a je jeho zmenšeninou. Koleso Dharmy z Budhovskej školy, Yin-yang školy Dao a všetko v Desaťsmernom Svete je odzrkadlené vo Falune. Falun ponúka spásu praktizujúcemu, keď sa otáča dovnútra (v smere hodinových ručičiek), pretože prijíma obrovské množstvo energie z vesmíru a premieňa ju na gong. Falun ponúka spásu iným, keď sa otáča von (proti smeru hodinových ručičiek), pretože uvoľňuje energiu, ktorá môže spasiť každú bytosť a napraviť každý nesprávny stav; ľuďom v blízkosti praktizujúceho prospieva.“

Falun Dafa „privádza človeka k harmónii a k múdrosti. Pohyby sú stručné, pretože veľká cesta je mimoriadne jednoduchá a ľahká.“ Falun Dafa sa od základu odlišuje od všetkých iných praktík a má osem hlavných charakteristických vlastností:

1. „Kultivácia Faluna; nie kultivácia alebo vytváranie danu

2. Falun zušľachťuje praktizujúceho dokonca aj keď nevykonáva cvičenia

3. Kultivovanie Hlavného vedomia, takže vy sami získate gong

4. Kultivovania mysle aj tela

5. Päť cvičení, ktoré sú jednoduché a dajú sa ľahko naučiť

6. Nepoužívanie aktivít mysle, neodbočovanie a prudké zvyšovanie gongu

7. Netreba mať starosti o miesto, čas alebo smer, keď sa robia cvičenia a tiež sa netreba starať, ako ukončiť cvičenie

8. Máte ochranu Majstrových Tiel Zákona, netreba sa obávať zasahovania vonkajšieho zla“

Učenie Falun Dafa je teda úplne odlišné od obvyklých kultivačných metód alebo od teórií kultivácie danu v iných metódach a vetvách kultivácie.

Prax Falun Dafa hneď na počiatku začína na veľmi vysokej úrovni a poskytuje tak najvhodnejšiu, najrýchlejšiu, najlepšiu a najvzácnejšiu kultivačnú cestu pre tých, ktorí majú predurčený vzťah alebo pre tých, ktorí praktizovali roky, ale nepodarilo sa im vyvinúť si gong.

„Ak sa sila gongu a xinxing praktizujúceho dostanú na určitú úroveň, človek môže získať nezničiteľné, nedegenerujúce telo ešte kým je v ľudskom svete. Praktizujúci môže taktiež dosiahnuť Odomknutie gongu, Osvietenie a vzostup celej bytosti do vysokých úrovní. Tí s veľkým odhodlaním by mali študovať tento spravodlivý Fa, snažiť sa dosiahnuť svoju najvyššiu úroveň, zlepšovať si svoj xinxing a opustiť svoje pripútanosti – iba potom budú schopní dosiahnuť Dovŕšenie.“

„Vážte si to! Budhov Fa je priamo pred vami.“