Vyučovanie Fa na konferenciách - VIII. časť

 

Li Chung-č’

 

 

 

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2007. 2

Vyučovanie Fa v hlavnom meste USA.. 35

Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2008. 41

 


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2007

(Li Chung-č’, 7. apríla 2007 v Manhattane)

 

 

Dobré odpoludnie! (potlesk) Pracovali ste tvrdo! (potlesk)

Fa konferencie sú veľkými zhromaždeniami učeníkov Dafa a niektorí z vás, čo sú tu, precestovali tisícky kilometrov, aby zistili svoje medzery a nedostatky účasťou na Fa konferencii, a dobehli tak v tomto ohľade ostatných. Osobná kultivácia učeníkov Dafa a zlepšovanie sa už nie je problém, takisto ani dosiahnutie Dovŕšenia učeníkmi Dafa. Najdôležitejšou vecou, o ktorú sa teraz treba postarať, je záležitosť toho, ako zachrániť viac vnímajúcich bytostí, a to je niečo, čo učeníci Dafa majú dosiahnuť počas súčasného procesu dosahovania Dovŕšenia. Toto je misia učeníkov Dafa, povinnosť, ktorej sa nemožno vyhnúť, niečo, čo musia spraviť a čo musia dokončiť.

Mnoho proroctiev v minulosti povedalo, že počas istého obdobia bude odstránených mnoho ľudí a že prežije len niekoľko dobrých ľudí. Ja sám som raz dávno povedal: „Chcem len svojich ľudí.“ Na Západe sú v mnohých legendách a v Biblii popisy, ktoré hovoria, že na Súdny deň prežije len malé percento ľudí. Situácia predtým bola taká, že ľudia vo svete, vrátane všetkých vnímajúcich bytostí v Troch ríšach, boli vytvorení z materiálnych častíc z Troch ríš. Materiálne častice v Troch ríšach sú úplne odlišné od tých na nebesiach, takže také bytosti nemohli vystúpiť  do neba a mohli len zostať v tejto ríši. Neskôr však táto situácia, držiac krok s neustále prebiehajúcimi zmenami v histórii po celý čas až po modernú dobu, prešla veľkými zmenami.

podrobnostiach tejto veci som už predtým hovoril – mnoho bytostí vysokých úrovní prišlo do ľudského sveta a reinkarnovali sa ako ľudské bytosti. Inými slovami, čo sa týka vonkajšieho vzhľadu, vyzerajú ako ľudia a majú ľudskú štruktúru. Ale na základnej úrovni, vo vnútri mikrokozmických látok na najpovrchnejšej hmote ľudského sveta, alebo za hmotou ľudského povrchu, boli aj tak spoza Troch ríš. Mnoho ľudských tiel si obliekli – tak ako si človek oblieka časť odevu – Bohovia, ktorí zostúpili do sveta z vyšších úrovní; vyzerajú teda ako ľudia, ale vo svojej základnej podstate sú bytosťami z vyšších úrovní. Samozrejme, bez ohľadu na to, kto príde a bez ohľadu na to, z akej vysokej úrovne tieto bytosti či Bohovia prišli, hneď ako prišli do ľudského sveta, vstúpili do spoločnosti ilúzie a boli zbavení všetkého poznania. Inými slovami, potom už nie sú Bohmi, ale ľudskými bytosťami. Za týchto okolností, bez ohľadu na to, z akej vysokej úrovne pochádzajú, ich božské stránky nemôžu vystúpiť a ich múdrosť je zapečatená, čo ich robí rovnakými ako sú ľudské bytosti. Keď sa spoločnosti darí dobre, môžu si ako celok udržiavať určitý štandard morálky, ktorý zodpovedá celkovému stavu spoločnosti, a  to nie je pre ľudí alebo iné bytosti až taká hrozná vyhliadka. Ale ak morálka spoločnosti prudko poklesne alebo ak staré sily vedome vedú ľudskú spoločnosť k úpadku, potom je to niečo mimoriadne desivé pre všetky životy, vrátane Bohov z vysokých úrovní, ktorí prišli nadol, aby sa stali ľudskými bytosťami.

V skutočnosti, v dnešnej čínskej spoločnosti morálne hodnoty ľudí ďaleko prekročili stav, ktorý Bohovia určili ako požiadavku na človeka vtedy dávno, keď Bohovia na začiatku stvorili ľudské bytosti. Inými slovami, ľudia už nie sú v ľudskom stave. Ak to poviem bez príkras, už viac nie sú hodní byť ľuďmi. V minulosti, ak by nebolo tohto podujatia nápravy Fa, by boli vyhladení. V priebehu histórie ľudstvo prechádzalo jednou katastrofou za druhou a bolo zničené zas a znova. Veci fungujú rovnako pre väčší vesmír, ktorý má niečo podobné ako metabolický proces ľudského tela: Keď bunky zostarnú a už nie sú zdravé, sú odstránené a vytvoria sa znova nové. V rôznych oblastiach väčšieho vesmíru takáto vec prebieha nielen často, ale v skutočnosti neustále – a je to celkom normálne. Potom čo sa týka ľudskej bytosti, jej život je na najnižšej úrovni; a ako tvor na najnižšej úrovni, bez ohľadu na to, za akého veľkého sa človek považuje, v očiach Bohov je ničím a ak už nie je dobrý, bude odstránený. Je to preto, že dnes sa deje náprava Fa a spása všetkých vnímajúcich bytostí vo vesmíre, že zdegenerované ľudské bytosti neboli odstránené. Je to kvôli tomu, že stav ľudstva prešiel istými zmenami, ako aj tým, že učeníci Dafa si prostredníctvom tejto udalosti musia ustanoviť svoju vlastnú mocnú cnosť, že ľudstvu bolo dovolené prežiť a pokračovať. Ako učeníci Dafa, ak to teraz nedokážete dosiahnuť a nedovediete bytosti k spáse, potom nenaplníte sľuby, ktoré ste kedysi spravili a priniesli by ste tak katastrofu celej náprave Fa, vesmíru a vnímajúcim bytostiam. Preto som práve teraz povedal, že toto je niečo, čo musia učeníci Dafa robiť dobre.

Keď sme pri tejto téme, dovoľte mi, aby som vám povedal viac o Troch ríšach. Napriek súčasnému stavu ľudskej spoločnosti; nech sa  bytosti v Troch ríšach považujú za akokoľvek dôležité; nech si ľudia myslia, že sú v spoločnosti akokoľvek pokrokoví, vyspelí, mocní a bohatí; alebo nech si akýkoľvek národ, vláda alebo takzvaný uznávaný človek o sebe myslí, že je naozaj pozoruhodný – môžem vám povedať, že všetko v dnešnom ľudstve, vrátane všetkého, čo sa stalo v histórii a objavenie sa Troch ríš, existuje kvôli náprave Fa. Inými slovami, všetko bolo vytvorené pre túto nápravu Fa a všetko sem prišlo kvôli tejto náprave Fa, a všetko v tomto procese bolo ustanovené pre túto nápravu Fa. Všetko v ľudstve – vrátane života, hmoty, všetkého, čo môže človek vedieť, a k pochopeniu čoho môže prísť – existuje pre túto záležitosť nápravy Fa a vôbec by to inak nevzniklo.

Inak povedané, Tri ríše boli vytvorené, aby všetky bytosti vo vesmíre mohli byť nakoniec spasené v priebehu nápravy Fa a aby tak učeníci Dafa mohli uspieť. Inak by Tri ríše neexistovali. Ľudská spoločnosť je len časticou v rámci Troch ríš – spoločnosťou, ktorá existuje na drobnej častici, niečo, čo je príliš bezvýznamné na to, aby sa to čo i len spomenulo – bez ohľadu na to, za aké ohromné považujú svoje veci ľudské bytosti v nej, bez ohľadu na to, za aké dôležité považujú ľudia ľudské veci a bez ohľadu na to, za aké ohromné ľudia považujú výdobytky ľudstva, bez ohľadu na to, ako sa ľudstvo vyvinulo, toto všetko sú len názory, ku ktorým dospeli ľudské bytosti pozeraním sa na veci  z ľudského uhla pohľadu. Keď si ľudia, kým sú v stave ilúzie, myslia, že ľudská spoločnosť je pozoruhodná, je to výsledkom toho, že nepoznajú skutočnú situáciu. Ľudské bytosti môžu hovoriť o sebe čo chcú, ale Bohovia sa na nich tak nepozerajú. Keď sa všetky bytosti dozvedia skutočný cieľ ľudského života a prostredia, v ktorom ľudské bytosti žijú, prídu k zjaveniu, že „vývoj“ ľudstva nie je nič viac, ako proces jeho výchovy a stavu udržiavania ľudskej spoločnosti, kým sa očakáva príchod tej poslednej veľkej udalosti. Všetky veci neboli ničím viac ako špecifickými prejavmi v procese udržiavania stavu bytia ľudstva a opravdivým cieľom bolo očakávať tento posledný krok – príchod Bohov a začiatok nápravy Fa.

Začal som vyučovať Fa už v roku 1992. V tom období učeníci Dafa neustále šírili Fa a dnes, kým sú prenasledovaní, učeníci Dafa v globálnom rozsahu zachraňujú všetky bytosti. Ľudia vo svete, ktorých učeníci Dafa zachraňujú, v nedávnej dobe prešli zmenami. Deje sa to, čo ľudstvo očakávalo a čo predpovedali proroci. Stratení a zmätení, hnaní materiálnymi ziskami, falošnými zjavmi a lžami, sa už ľudia neodvážia veriť tomu, že všetko v tejto poslednej fáze sa naozaj začalo a prebieha to. Zdá sa, že ľudská spoločnosť funguje ako obvykle, a že všetko beží hladko, stabilne a normálne. V skutočnosti však všetko prebieha kvôli náprave Fa. Keď sem prídu Bohovia, nerobia z toho veľkú šou, ani nespravia veľké vesmírne predstavenie – „Prišiel som, počúvajte všetko, čo hovorím, a ja vás všetkých bezpodmienečne vezmem do neba.“ To by sa nikdy nestalo. Ľudské bytosti musia splatiť hriechy, ktorých sa dopustili v priebehu histórie. Či sú hodní vidieť Bohov nie je také jednoduché, ako si to ľudia predstavujú. Či sú ľudské bytosti hodné získania Fa a vystúpenia do nebies je niečo, v čom musia byť preskúšaní zatiaľ čo sú v ilúzii, takže Bohovia sa nebudú takým spôsobom odhaľovať. Keď sa Bohovia prejavia v ľudskej spoločnosti, budú sa zdať veľmi podobní ľudským bytostiam, avšak to, čo hovoria, je Pravda. Je to záležitosť toho, či základňa ľudskej morálky a morálnych hodnôt dovolí ľuďom, aby rozoznali toho Boha a či sa ešte dokážu stotožniť s najzákladnejšími morálnymi štandardami, ktoré vesmír určil ľuďom – to jest, ľudský najvyšší morálny štandard určuje, či dokážu rozpoznať tento Fa, ktorý prišiel spasiť všetky bytosti. Ak ste ho schopný rozoznať, potom budete spasený a zachránený. Ak ho nie ste schopný rozoznať, potom ste mimo spasenia a nemôžete byť ponechaný. To je výsledok pádu morálnej základne; bez morálky človek už nespĺňa štandard na to, aby bol človekom. Od dávnych časov do dneška ľudia na Východe i na Západe neustále dávali dôraz na ľudskú morálku. Koľko ľudí v spoločnosti si ju však v tejto modernej dobe skutočne cení? Nakoniec, hoci sa počas obdobia, keď majú Bohovia zachraňovať ľudí, neberie priamo do úvahy stupeň morálky človeka, úpadok vašej morálky viedol k pádu základne a toto spôsobilo, že sa nedokážete stotožniť s týmto Fa a rozpoznať ho. Nie je toto príčina, prečo nemôžete byť spasení a zachránení?

V minulosti si ľudská spoločnosť vždy udržovala stav, v ktorom sa morálne hodnoty brali veľmi vážne. V poslednom období mali ľudia získať Fa a byť spasení a zachránení. Staré sily však nechceli dovoliť, aby bolo toľko ľudí zachránených a želali si odstrániť časť ľudskej rasy. Takže pre ľudskú spoločnosť vytvorili skazenú komunistickú stranu, a čo je dôležitejšie, zlá ČKS toho spravila veľa, aby poškodila ľudskú morálku a vytvorila kultúru strany, ako aj zmenila spôsob uvažovania ľudí, a cieľom toho všetkého bolo zabrániť ľuďom, aby získali tento Fa, keď prišiel čas. Prerobenými názormi sa potom pozerajú na veci s mentalitou vštepenou kultúrou zlej strany. Úplné odhodenie ľudského uvažovania a ľudskej kultúry, ako to spravila strana, sa rovná tomu, že ľudia sa stali odchýlenými bytosťami a stali sa časťou tých, ktorí sa majú odstrániť. Päťtisíc rokov čínskej kultúry položilo základ pre celú kultúru ľudstva, spôsoby uvažovania a spôsoby správania sa, a boli to Bohovia, ktorí to všetko systematicky vytvorili. Avšak skazená strana, ktorá bola podporovaná starými silami, to zničila a zruinovala. Počas tohto krátkeho obdobia niekoľkých desaťročí neustále negovala starodávnu čínsku kultúru a pošliapavala starobylú čínsku civilizáciu. Bohovia odovzdali ľudským bytostiam myšlienky, morálku a civilizáciu, aby ich v poslednej fáze mohli ľudské bytosti použiť na rozlíšenie správneho od nesprávneho, pochopiť Fa a zachrániť sa. Skazená ČKS nielen systematicky a úmyselne toto všetko sabotovala, ale aj systematicky a úmyselne vštepovala ľuďom skazenú kultúru strany. Nazýva to „vzdelávaním ľudí“ a „reformovaním ľudí“ – dali tomu jednoznačné názvy – a nútia vás zmeniť dokonca aj váš svetonázor, a táto zmena vedie k tomu, že nasledujete správanie, uvažovanie a myslenie vytvorené skazenou stranou. Keď sa Číňania pozerajú na veci so svetonázorom vštepeným skazenou stranou, je pre nich skutočne ťažké, keďže boli takto „reformovaní“, rozlíšiť v ľudskom svete správne od nesprávneho alebo dobro od zla, alebo rozpoznať Fa alebo Pravdu. Starší ľudia alebo ľudia minulých generácií boli kedysi vzdelaní a tvarovaní dávnou ľudskou kultúrou, v ére pred objavením sa kultúry skazenej ČKS. Hoci veci skazenej ČKS vznikli v nedávnom čase, morálna základňa tých ľudí zostala do tohto dňa nedotknutá, preto na základnej úrovni dokážu rozlíšiť dobré od zlého. Najpoľutovaniahodnejšia je dnešná mládež, ktorá má hlavu úplne plnú moderných myšlienok skazenej ČKS, avšak títo ľudia si myslia, že sú ohromní a že do všetkého vidia. Chybne si myslia, že chaotický stav ľudských vzťahov, systému hodnôt a etických väzieb – ktorý samotný je výsledkom toho, že ČKS úmyselne zruinovala tieto veci – je to, aké bolo ľudstvo po celý čas v histórii a myslia si, že je ľudským inštinktom sa tak správať. Navyše je tu tá kacírska teória evolúcie, kvôli ktorej sa skutočne považujú za zvieratá, ignorujúc fakt, že toto sa stalo v dôsledku úmyselných činov ČKS. Ľudia zabudli, na čo ľudstvo čaká, a na skutočný cieľ toho, že sú ľuďmi, ale zlý duch zlej strany to vie, takže úmyselne kazí ľudské bytosti. Tento bezcenný, moderný druh ignorancie im úplne bráni v rozpoznaní pravdy vesmíru, a to je pre túto generáciu desivá perspektíva.

Samozrejme, toto je náprava Fa a spása všetkých bytosti, nie sú teda Bohovia všemohúci? A nie je Budhov Fa bezmedzný? Naozaj, Dafa plne prejavuje bezmedznú moc Fa v procese spásy bytostí. Keď sa Dafa na začiatku šíril, niečo som na povrchu povedal: Povedal som, že dvere spásy sú pre všetkých široko otvorené – také otvorené, že tam už ani nie sú dvere. Žiadna chyba, ktorú vnímajúce bytosti v priebehu histórie spravili, sa nepoužije proti nim, keďže bytosti všetkých druhov a tried na rôznych úrovniach už viac nie sú dobré a žiadna úroveň už nespĺňa štandard pre tú úroveň. Nechcem tým povedať, že tí na vysokej úrovni už nespĺňajú štandard pre nízku úroveň, ale že božská bytosť musí spĺňať štandard pre tú úroveň, na ktorej sa nachádza – nestačí, ak splníte len štandard pre ľudskú bytosť. Ak splníte len štandard pre ľudskú bytosť, potom ste ľudskou bytosťou. Inými slovami, bytosti na každej úrovni už viac nespĺňajú štandardy pre ich úrovne, a toto zahŕňa ľudské bytosti, ktoré nespĺňajú štandard pre ľudí. Takže čo sa v tomto bode dá spraviť pre spásu vnímajúcich bytostí?

Všetci viete, že vo vesmíre existujú dobré aj zlé bytosti. Kde sú Budhovia, tam sú démoni. Kde sú pozitívni Bohovia, sú aj negatívni Bohovia. Navzájom sú protikladmi, pretože sú nevyhnutnými výsledkami vesmíru. Potom ak niekto chce spasiť všetky bytosti, je len jedna cesta, konkrétne, prehliadnuť všetky chyby, ktorých sa všetky životy dopustili, keď žili svoje životy. Môžu byť spasení len potom, keď sa odložia stranou chyby, ktorých sa dopustili všetky bytosti v histórii. Inými slovami, celý vesmír už nie je dobrý, takže aký má význam vŕtať sa v tom, kto je o čosi lepší ako niekto iný? Aj keď je jeden trochu lepší ako ostatní, tak či tak nedokáže splniť štandard stanovený vesmírom, takže počas ich zachraňovania sa na také veci vôbec neberie ohľad. Na čo sa potom pozerá? Pozornosť je upriamená na to, že keď človeku ponúkneme spásu, či je schopný rozpoznať tento Fa, ktorý je tu, aby ho spasil! Pretože všetko budúce bolo vytvorené týmto Fa, bytosti vo vesmíre budú existovať v životnom prostredí, ktoré im poskytuje tento Fa. Ktokoľvek bude schopný dostať sa do budúcnosti to dokáže len potom, ako bude dočista umytý týmto Fa a prispôsobený tomuto Fa. Ak nemôžete rozpoznať ani tento Fa, potom samozrejme nemôžete zostať. Kam by ste išli, ak by ste mali zostať? Budúci vesmír je vytvorený týmto Fa, takže by pre vás nebolo miesto a už by ste neexistovali.

Aby som to povedal jasnejšie, práve teraz počas nápravy Fa, bez ohľadu na to, akých veľkých hriechov sa dopustili vnímajúce bytosti alebo aké vážne boli chyby, ktoré v minulosti spravili, jediná vec, na ktorú sa pozerá, je postoj, ktorý majú voči Dafa a voči učeníkom Dafa počas obdobia nápravy Fa. Je tu len táto jedna hraničná čiara. V skutočnosti táto čiara nie je vôbec čiarou; je to len o tom, či chcete vstúpiť do budúcnosti. Uprostred lží, ktoré podviedli svet a uprostred skazenej kultúry vytvorenej zlou ČKS, koľko ľudí dokáže ešte rozpoznať tento bod? Koľko ľudí dokáže rozlíšiť správne od nesprávneho? Koľko ľudí môže jasne uvidieť skazenosť zlej ČKS? Je to veľmi ťažké spraviť, a preto učeníci Dafa objasňujú fakty, odhaľujú zlo a pomáhajú ľuďom vidieť čo je zač tá skazená ČKS. Iba robením týchto troch vecí môžu byť ľudia vo svete spasení. Toto je presne to, čo majú robiť učeníci Dafa.

Niektorí ľudia hovoria: „Keď šírite Deväť komentárov alebo odhaľujete zlú ČKS, nie je to politika?“ Nuž, čo je „politika“? V mysliach západniarov, všetky veci, ktoré sa dejú v spoločenskej sfére, s výnimkou náboženských aktivít, sa považujú za politické. Takto sa na svete definuje slovo „politika“. Náboženské aktivity sú časťou aktivít človeka v spoločnosti. Z aktivít v spoločenskej sfére, okrem tohto druhu, teda okrem náboženských aktivít, všetko patrí do kategórie politickej aktivity. Čo sa potom nepovažuje za politickú aktivitu? Keď doma varíte a staráte sa o domáce záležitosti, nepovažuje sa to za politiku. Ale keď vaše aktivity súvisia so spoločnosťou, považujú sa za politické. Takto o tom hovoríme z hľadiska slobodnej spoločnosti. Ale aj tak to nie je nič závažné, aj keď sa na to pozeráme zo zdeformovaného pohľadu na „politiku“ vytvarovaného skazenou ČKS. Táto pokrútená verzia „politiky“ je palicou používanou na útok proti ľuďom. Ak však môžu byť ľudia spasení pomocou politiky, potom tú formu môžeme použiť – čo by na tom bolo nesprávne? Pred chvíľou som povedal, že všetko v Troch ríšach bolo vytvorené pre Dafa, vyvinulo sa pre Dafa a prišlo pre Dafa. Bez tejto nápravy Fa by nič v ľudstve neexistovalo. Keď sa na to teda pozrieme iným spôsobom uvažovania, zvážte toto: Nie je to všetko poskytnuté pre Dafa? Nemá sa to všetko použiť na záchranu ľudí? Nemajú sa použiť na kultiváciu učeníkov Dafa? Áno, iste sa majú. Je to len otázka toho, čo ja, Li Chung-č’, vyberiem pre učeníkov Dafa.

Keď o tom hovoríme z iného uhla, to, ako sa učeníci Dafa kultivujú, sa líši od všetkých kultivačných ciest v histórii. V dôsledku toho uvažovanie mnohých ľudí nedokázalo udržať krok a sú zmätení, pretože používajú spôsob uvažovania, ktorý v nich vypestovala tá skazená ČKS, čo ich vedie k tomu, aby sa pozerali na to, ako súvisí minulosť so súčasnosťou a aby si vykladali kultiváciu učeníkov Dafa vo svetle kultivácie minulých náboženstiev. Takíto ľudia si myslia, že kultivácia v minulosti je tým, ako sa ľudské bytosti majú kultivovať, a že minulé formy viery skutočne umožnili ľuďom vrátiť sa do neba. Ale ľudia sa vôbec neboli schopní vrátiť do neba. Teraz si čoraz viac ľudí, vrátane ľudí v západnej spoločnosti, uvedomuje, a uvedomuje si čoraz hlbšie, že ľudské bytosti sa reinkarnujú. Keď niekto prišiel na toto ľudské miesto, nemá žiaden prostriedok na opätovný vzostup do neba. Toto bolo absolútne – nikto nemohol vystúpiť do neba. Pomocné duše neboli v Troch ríšach, hoci boli v blízkosti Troch ríš. Podobá sa to tomu, ako teraz stojím blízko stola, ale nevstúpil som do toho stola. Preto pomocné duše mohli byť úspešné v kultivácii a vrátiť sa do nebies. Ale aj v tých prípadoch, pretože prišiel do blízkosti Troch ríš, keď sa vráti do nebies, Bohovia vyšších ríš okolo neho umiestnia kryt, ktorý ho navždy oddelí od bytostí na nebesiach. On však ten kryt nemôže vidieť. Cieľom toho je zabrániť mu, aby znečistil nebesá a tamojšie vnímajúce bytosti. Ak by som o tom nehovoril, dokonca ani Bohovia by to nevedeli.

Inými slovami, každý kto vstúpil do Troch ríš a prišiel na toto ľudské miesto spadol a nikdy znova nemohol vystúpiť, pretože v minulosti ľudstvo nikdy nemalo opravdivý Fa, ktorý by umožnil ľudským bytostiam vrátiť sa do nebies. Hovorí sa, že Šákjamuni vyučoval Fa a že Ježiš vyučoval Cestu. Ale v skutočnosti to, čo vyučovali, bolo zamýšľané len pre jednu z duší, pomocnú dušu každého človeka, pričom ľudská stránka tu to nemohla pochopiť a toto znemožnilo pre človeka na povrchu a jeho hlavnú dušu, aby sa zmenili pomocou kultivácie. Ľudia hovoria o tom, ako Budha Šákjamuni šíril Fa tak a tak. On a jemu podobní však len ustanovovali ľudskú kultúru. Hovoril som o týchto veciach, keď som začal vyučovať Fa. Keď boli ľudské bytosti na začiatku stvorené Bohmi, ich mysle boli v prázdnom stave. Nemali schopnosť pochopiť tento svet. Nemali žiadne skutočné životné skúsenosti, nikdy nezažili žiadne neúspechy alebo ťažkosti, a keď žili, nemohli ani rozpoznať štyri ročné obdobia. Človeku musel byť daný proces na to, aby sa naučil a pochopil svet – proces zamýšľaný na neustále ustanovovanie rôznych foriem kultúry – a pre ľudstvo tak musel byť vytvorený systematický, správny spôsob uvažovania a morálne povedomie. Niečo takéto sa dá sformovať len pomocou mimoriadne dlhého historického procesu, a preto ľudstvo muselo prejsť toľkými rokmi histórie. Tri ríše a ľudstvo nebolo možné vytvoriť za behu počas priebehu nápravy Fa. Tak by to nešlo, takže tam musel byť historický proces, ktorý umožnil ľudským bytostiam, aby na racionálnej úrovni pochopili veci, počas toho ako  v tomto historickom procese prechádzali skutočnými životnými skúsenosťami. Iba potom mohol byť ustanovený ten stav bytia, myseľ, vonkajší vzhľad, morálne povedomie a správanie, ktoré má dnes človek.

Potom počas tohto procesu prechádzania cez skutočné životné skúsenosti v tomto svete a procesu učenia sa o svete ľuďom samozrejme muselo byť povedané, kým sa ustanovovala ľudská kultúra, o najdôležitejších veciach, ako: Čo sú Bohovia? Čo sú Budhovia? Čo sú Taovia? A čo sú rozliční Bohovia? Takže ako bola ustanovená ľudská kultúra? Títo Bohovia boli poslaní do ľudského sveta, aby mohli ľudí naučiť tieto veci pomocou ich spásy. V skutočnosti, čo sa týka spásy, práve som povedal, že tí, čo boli spasení, boli pomocné duše. Ani jediný človek sa nedokázal vrátiť do nebies – všetci sa stále reinkarnujú v ľudskom svete. Pretože pomocná duša je ovplyvnená vonkajšou podobou človeka, má ten istý vzhľad ako ten človek. Tí s dobrými vrodenými vlastnosťami pre osvietenie môžu vidieť, že sa vrátil do nebies, ale táto nebeská bytosť bola len pomocnou dušou ľudskej bytosti, ktorá náhodou mala rovnakú podobu ako tá osoba. Nebolo to však skutočne hlavné telo toho človeka a ten človek aj tak stále musel prechádzať reinkarnáciami. História bola jednoducho ustanovená takým spôsobom, krok za krokom až do dneška, a človek bol takto vychovávaný, aby sa stal človekom s dnešným uvažovaním a správaním, a toto bolo na to, aby keď ľudská história dosiahne túto poslednú fázu, boli ľudské bytosti schopné rozpoznať tento Fa. Inými slovami, objavenie sa Šákjamuniho a objavenie sa niektorých Bohov v histórii sa rovnalo objaveniu sa kultúr odovzdávaných Bohmi. To samotné bolo v skutočnosti na ustanovenie spôsobu uvažovania pre ľudské bytosti, ktorý by im umožnil pochopiť nebeské bytosti a ustanoviť kultúru, ktorá by spravila predstavu o nebeských bytostiach zrozumiteľnou. Keby bola história inakšia a ja by som sem dnes prišiel odovzdávať tento Fa, bolo by pre mňa veľmi ťažké tento Fa vyučovať, keďže by ste nevedeli, čo je Boh, čo je Budha, alebo čo je Tao. Ako by som to potom vyučoval? Musel by som vám všetko vysvetliť, vrátane toho, akí sú Budhovia, Taovia a Bohovia a aké sú ich vlastnosti, čo robia, ako ponúkajú ľuďom spásu, čo je spása, čo sa stane s ľuďmi, ktorí sú spasení a tak ďalej. Dokonca aj keby som vám to všetko vysvetlil, nemali by ste skutočné životné skúsenosti a vedomosti, ktoré sú potrebné, ani žiadnu predstavu vo svojej mysli, ani by ste neprešli procesom chápania vecí. Ako by som v tom prípade mohol odovzdávať Fa? Ako by ste ho mohli pochopiť? Preto to všetko muselo byť dokončené v priebehu histórie a ľudia tak dnes môžu pochopiť, čo je Boh, čo je Fa, čo je kultivácia, čo je Dovŕšenie a tak ďalej.

Čo je teda kultivácia? Iba kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa dnes, je opravdivou kultiváciou, pretože ľudské bytosti sú tu skutočne schopné kultivovať sa – niečo, čo sa v histórii nikdy nestalo. Čo znamená „spasiť všetky bytosti“? Hoci Bohovia zanechali ľuďom túto kultúru, v skutočnosti nerobili takú vec, akou je spása všetkých bytostí. Ja to však robím a teraz ste to aj vy – učeníci Dafa – ktorí zachraňujete všetky bytosti. Vy to robíte pre celé ľudstvo (potlesk), zachraňujete ľudí v širokej miere. Inými slovami, pri robení všetkého, čo majú učeníci Dafa dnes robiť – či ste časťou nejakého projektu, alebo idete do ulíc a objasňujete fakty, rozdávate materiály, alebo sedíte pred konzulátmi a ambasádami, aby ste odhalili zlo – kultivujete sa, potvrdzujete Fa a v tomto procese zachraňujete ľudí vo svete. Toto robia učeníci Dafa. Hoci sa to zdá byť obyčajné, tieto činy sú všetky veľkolepé, pozoruhodné, pretože všetky povolania v ľudskom svete a všetky prostredia sú vaším kultivačným miestom. Pri kultivácii, ktorá sa robila v minulosti, začať kultiváciu znamenalo odísť do kláštora alebo do hôr. Mnoho ľudí nechápe túto kultivačnú metódu, ktorú som určil pre učeníkov Dafa. Čudujú sa: „Ako sa môžu kultivovať počas práce? Prečo sa nestali mníchmi?“ Je to pochopiteľné. Šákjamuni kedysi v skutočnosti hovoril o tejto téme. Povedal, že keď Svätý Kráľ, Ktorý Otáča Koleso zostúpi do sveta, ľudia sa budú schopní kultivovať na Tathágatov bez toho, aby museli opustiť svetský svet. Takže ako človek robí kultiváciu bez opustenia svetského sveta? Ako sa má človek kultivovať v takej spoločnosti, ktorú tu máme dnes?

Práve som povedal a už som o tom predtým hovoril, že učeníci Dafa sú vo všetkých povolaniach a vo všetkých spoločenských vrstvách a že zachraňujú vnímajúce bytosti, potvrdzujú Fa a hrajú úlohy učeníkov Dafa vo všetkých rôznych profesiách. A kým ste v rôznych povolaniach, keď sa teda dokážete činiť dobre vo všetkých veciach, ktoré máte robiť, potom sa v skutočnosti kultivujete. Všetky rozličné profesie v ľudskom svete sú kultivačnými miestami, ktoré vám boli poskytnuté. Toto sa vracia späť k téme, ktorú som predtým predložil – že všetko v ľudstve a v Troch ríšach bolo vytvorené pre Dafa, vybudované pre Dafa a prišlo pre Dafa. Človek sa môže kultivovať pri ľubovoľnej činnosti alebo pri práci v ľubovoľnom povolaní. Inými slovami, ľudská spoločnosť je jedno veľké miesto praktizovania pre kultiváciu mojich učeníkov Dafa a môžete sa kultivovať bez ohľadu na to, kde ste. Záleží len na tom, či ste vo vašej kultivácii usilovní alebo nie, a to tiež platí pre tých, ktorí robia veci ako špeciálni agenti. (poslucháči sa smejú) Všetci sa môžete kultivovať a zachraňovať bytosti. Je to len otázka toho, ako usmerníte svoje myslenie a aký máte postoj voči Fa.

Veci, o ktorých som práve hovoril, sú veci, ktoré som už predtým spomínal v mojich vyučovaniach Fa; tentokrát som s vami o nich hovoril iba z iného uhla. Rád by som využil nasledujúcu chvíľu času na zodpovedanie niektorých vašich otázok. (Potlesk) Dlho som vás nevidel a mnoho ľudí má veľa otázok, ktoré sa chcú spýtať. Ale sú tu vždy takí, ktorí neboli v minulosti usilovní a teraz sa stali usilovnými. Musia prejsť znova cestou, po ktorej už ostatní idú, a budú sa pýtať otázky, ktoré už predtým vzniesli iní. (Obecenstvo sa smeje) Je tu tiež časť ľudí, ktorí takmer nečítajú knihy. Tie knihy obsahujú všetky odpovede, ale tí ľudia nečítajú knihy, a tak keď ma vidia, stále sa chcú spýtať na tie otázky. (obecenstvo sa smeje) Ale aj tak, keď sa dokázali stať učeníkmi Dafa a kultivovať sa v Dafa, treba ich považovať za mimoriadnych. Ak máte otázky, spýtajte sa ich. Som napokon váš Majster. Keď učeníci majú otázky, najmä také, ktoré sa týkajú kultivácie, je to taká vážna vec, že sa musím tým otázkam venovať a hovoriť s vami o nich. Ďalej, keď sa budete pýtať otázky, mali by ste to spraviť ako obvykle posielaním papierikov. Je tu ešte jedna vec. Sedí tu viac ako tritisíc ľudí, a to nepočítam vedľajšie sály. Ak by tu bol papierik od každého človeka, nemohli by sme sa cez ne všetky dostať. (Majster sa smeje) Takže tí, ktorí sú časťou organizačného výboru konferencie, ich pretriedia a potom pošlú sem hore tie, ktoré vybrali.

 

(Majster si sadá, učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Učeníci Dafa z miest Wu-chan a Šen-čen pozdravujú Majstra! (Potlesk) Sme rozhodnutí robiť dobre tri veci a kráčať dobre posledným úsekom našej cesty.

Majster: Verím vám. Určite budete! Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Zistil som, že to, čo bráni môjmu zlepšeniu, je v skutočnosti to, že moja spravodlivá viera nie je dosť pevná a že sú tam elementy na mikrokozmickej úrovni, ktoré neveria, z čoho som veľmi smutný. Ja, váš učeník, si skutočne želám vrátiť sa domov s Majstrom.

Majster: Vidím to z papierika s touto otázkou, samozrejme, že sú tu elementy zaostávania, ale zároveň sa skutočne chcete dobre kultivovať. Myslím si, že keď budete viac čítať Fa, dokážete rozriešiť to, čo vás trápi a určite sa budete dobre kultivovať. Nie je na to nejaký zvláštny prostriedok. Keď je na svete toľko ľudí, nie je spôsob, ako by Majster mohol osobne učiť každého jedného človeka kultivovať sa. Preto som vás vždy učil, aby ste brali Fa za Majstra. Povedal som, že Majster zhustil všetko do tohto Fa, ale dodnes ešte len neveľa z vás pochopilo váhu týchto slov. Poviem vám o tom znova v budúcnosti. Ak sa naozaj držíte Fa a kultivujete sa, určite v kultivácii uspejete! Preto máte viac čítať knihu a viac študovať Fa. (Potlesk)

 

Učeník: Odovzdávam pozdravy Majstrovi od učeníkov z mesta Šen-jang! (Majster: Ďakujem vám!) (Potlesk) Keď čistíme naše dimenzionálne polia, mali by sme používať pozíciu spojených rúk (ťie-jin) alebo pozíciu vztýčenej dlane (li-čang)?

Majster: Keď sú ruky spojené, vaše telo a myseľ sa čistí, a keď je vaša dlaň vztýčená, vysiela sa. Forma na povrchu slúži len na posilnenie vašich myšlienok pri vysielaní spravodlivých myšlienok a aby vám to pomohlo lepšie sa zamerať na robenie jednej veci. V skutočnosti, ak sú vaše spravodlivé myšlienky silné, postačia samotné vaše myšlienky.

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa z miest Peng-pu, Che-fej a Chuaj-nan v provincii An-chuej posielajú pozdravy svojmu veľkému Majstrovi! Veľmi nám chýbate. Kedy uvidíme nášho súcitného Majstra osobne? V Číne sú teraz všetky šesťročné deti nútené stať sa hromadne mladými pioniermi, dva mesiace potom ako začnú školu. Budú deti pri tomto scenári v smrteľnom nebezpečí, keď bude skazená strana rozložená?

Majster: Pre deti sa to neráta. Neráta sa to pre deti, ak sú nútené vstúpiť medzi mladých pionierov. (Potlesk) Rozhodne sa to neráta pre deti, ktoré majú šesť rokov alebo menej. (Potlesk) To sa len skazená ČKS zmieta. (Obecenstvo sa smeje) Bez ohľadu na to, ako sa pokúša o jednu vec za druhou, nič to nemení. (Obecenstvo sa smeje)

 

Učeník: Všetci učeníci Dafa z Turecka pozdravujú Majstra! Ďakujeme nášmu súcitnému a veľkému Majstrovi za jeho milosrdnú spásu!

Majster: Ďakujem vám! (Potlesk)

 

Učeník: Šírenie Deviatich komentárov a úsilie učeníkov Dafa na objasnenie pravdy viedlo k obrovskej zmene situácie v pevninskej Číne. Smieme sa spýtať Majstra, či môžeme použiť dôvody ako obchodné cesty na to, aby sme sa vrátili do Číny?

Majster: Radšej by ste mali ešte trošku počkať. (Majster sa smeje) Celá náprava Fa napreduje smerom k povrchu zúrivým tempom a teraz je veľmi rýchla, takže množstvo odstraňovaných zlých elementov je pomerne veľké a v náprave Fa sú odstraňované a ničené vo veľkej miere. Keď sú spravodlivé myšlienky učeníkov Dafa mimoriadne silné, ničia tiež veľké množstvá zlých prvkov v povrchovej dimenzii, kde náprava Fa ešte neprišla. Učeníci Dafa po celom svete, vrátane tých v Číne, rýchlo ničia prvky skazenej strany ako aj zasahujúcich démonov. Pozoruhodné je, že v poslednom období veľký počet Bohov pomáha vystopovať a zabíjať staré sily na všetkých frontoch. Vo chvíli, keď ich nájdu, sú zvrhnuté do pekla. Aj keď žiadne nenájdu, Bohovia ich hľadajú všade navôkol s cieľom úplne ich odstrániť, (potlesk) a spolu s tým sú ničené aj niektoré faktory, ktoré usporiadali staré sily. Ďalšou vecou v tejto chvíli je, že tie zasahujúce božstvá spojené s náboženstvami, o ktorých som nedávno hovoril, sú tiež odstraňované. Takže celková situácia sa rýchlo mení. Ale pokiaľ zlé bytosti nie sú úplne odstránené, budú robiť zlé veci a zamerajú svoju snahu na zlých ľudí a veci. Takže nateraz sa príliš nesnažte vrátiť sa.

 

Učeník: Akú úlohu majú hrať študenti na Akadémii umenia Fej Tchien v procese nápravy Fa? Musia aj tak dokončiť strednú a vysokú školu?

Majster: Akadémia umenia Fej Tchien je profesionálna inštitúcia s cieľom vychovávať prvotriedne talenty a  zahŕňa samozrejme akademické školské osnovy. Ohľadom bežných predmetov, študenti sa zúčastňujú na štandardizovaných testoch pre študentov stredných škôl v Amerike, čo zabezpečí, že v týchto predmetoch nezaostanú. Učeníci Dafa stále na škole pracujú a veci sa neustále zdokonaľujú.

Úlohy, ktoré študenti na Akadémii umenia Fej Tchien hrajú pri potvrdzovaní Fa, v žiadnom prípade nie sú malé. Pri objasňovaní faktov nie je možné dosiahnuť toľkých ľudí naraz, a hoci učeníci Dafa zachránili mnoho ľudí pomocou práce objasňovania pravdy, tento účinok je ťažké rozšíriť na miliardy ľudí vo svete. Všetci ste to videli. Keď niekomu vysvetľujete fakty, väčšinou sa to deje vysvetľovaním jeden druhému, alebo len niekoľkým ľuďom naraz. Ale jedno jediné predstavenie pritiahne publikum niekoľko tisíc ľudí, alebo prinajmenšom tisíc ľudí. Pozoruhodné sú výsledky predstavení počas minulých Vianoc, ktoré boli vynikajúce. Poväčšine všetci v publiku prešli úplnou zmenou. Na začiatku bolo vyslaných niekoľko tajných agentov, aby robili problémy, a spôsobovali ťažkosti podnecovaním zasahujúcich božstiev spojených s náboženstvami. Potom sme spravili preventívne opatrenia a následne už neboli ďalšie problémy tohto druhu. Keď odchádzali z divadla, počiatočný postoj členov publika voči Dafa v podstate prešiel úplnou zmenou – všetky ich postoje voči Falun Gongu sa zmenili. S takým posunom v myslení človeka, jeho osud – teda to, či ostane – je rozhodnutý.

Študenti z vyššieho ročníka sú v súčasnosti na turné a keď sa turné skončí, uvidí ho viac ako dvestotisíc ľudí. Rozmýšľajte o tom:  Ako dobre dopadlo toto úsilie? (Potlesk) Myslím, že to stálo za tú námahu. (Obecenstvo sa smeje) Takže keď sme si uvedomili, že jeden tanečný súbor nestačí, zriadili sme druhý a potom tretí. Nakoniec, zachraňujeme bytosti. Títo mladí učeníci Dafa nielenže robia veci na záchranu bytostí, ale zvyšujú aj svoju úroveň pomocou kultivácie. Ustanovujú sa, pretože to, čo robia, je samotné kultivácia, a to, po čom kráčajú, je cesta k božstvu.

 

Učeník: Kvôli svojej sebeckosti a pripútanostiam sa mnoho koordinátorov na Taiwane odchýlilo, kým viedli praktizujúcich pri robení vecí na potvrdzovanie Fa a tie veci neboli v súlade s požiadavkami Fa. Výmena názorov nepriniesla ovocie, dokonca ani po viacerých kolách. Váš učeník to videl a trápi sa tým. Majster, rád by som sa spýtal, ako by mal bežný praktizujúci hrať svoju úlohu v takomto prípade, bez toho aby vytváral frakciu, ale aby dobre spolupracoval.

Majster: Myslím, že to, čo ste popísali, je výsledkom prílišného ľudského uvažovania, a takto pôjdu veci, keď ľudia robia úlohy učeníkov Dafa s ľudskou mysľou. Ak každý človek kráča dobre svojou cestou a kultivuje sa dobre počas kultivácie, bude robiť veci dobre. Pomocníci v rôznych oblastiach sú skutočne len ľudia, ktorí koordinujú veci, s výnimkou prípadu, keď pre nich majú nejakú prácu Asociácie Falun Dafa alebo Majster, vtedy sú kontaktovaní a požiadaní, aby praktizujúcim odkázali informácie a to, čo je potrebné. Každý z nich sa musí dobre kultivovať, ako každý iný. Všetci učeníci Dafa, vrátane asistentov, sa musia pozerať dovnútra, keď sa objavia problémy. Keď to robia všetci, veci určite pôjdu dobre. Je problém, ak sú všetky oči zamerané na asistentov, a všetci im pomáhajú kultivovať sa, pričom zabúdajú na to, že aj oni sú kultivujúcimi. Ak je to tak, vystúpi čoraz viac problémov, keďže hľadáte vonku, hľadáte mimo.

Ak však pomocníci skutočne nerobia dobrú prácu, alebo ak nemajú dostatočné schopnosti, potom treba skutočne uvažovať o zmene. Je to preto, že ich nečinenie sa dobre, aj keď sa týka väčších vecí vrátane zlepšenia sa ako celku v tej oblasti, bude napriek tomu zasahovať do snáh učeníkov Dafa na potvrdzovanie Fa. Ale ak každý jeden učeník Dafa dokáže byť zodpovedný za svoju vlastnú kultiváciu a byť zodpovedný k Dafa, myslím si, že to bude mať za následok, že stav vecí bude v celej tej oblasti výborný.

Pomocník určite bude robiť chyby. Počuli ste, čo som práve povedal, že? Určite bude robiť chyby. Je to preto, že ak by ich nerobil, bol by Bohom, a už by sa nemusel viac kultivovať. Malo by sa potom s pomocníkom, ktorý spravil chybu, zaobchádzať prísnejšie ako s inými, ktorí robia chyby? Kultivácia je rovnaká a zaobchádza s každým rovnako. Ohľadom vplyvu, jeho zodpovednosť je samozrejme väčšia a jeho správanie pravdepodobne ovplyvní iných praktizujúcich. Takže Majster má naňho prirodzene vyššie požiadavky. Ale v skutočnosti, ako s individuálnym kultivujúcim, je s ním zaobchádzané rovnako. Za normálnych okolností pomocník nemôže byť uvoľnený zo svojej služby len preto, že spravil chybu. Prečo je to tak? Ako učeníci Dafa idú cez svoju kultiváciu, pomocníci samotní sa ustanovujú a zoceľujú, pretože spôsob, akým pomocníci učeníkov Dafa robia svoju prácu, nie je taký, aký sa dá nájsť v bežnej spoločnosti. Nemá to vzor. Ak je odvolaný keď spravil chybu, a potom ďalší človek [ktorý nastúpil krátko nato] je takisto odvolaný, pretože tiež spraví chyby, potom to nie je to, čo chcem. Chcem, aby sa zocelil a aby dospel. Inak povedané, fungovalo by to, ak by si ty, ako učeník Dafa, spravil chybu a ja by som ti už nedovolil byť učeníkom Dafa a nahradil ťa niekým iným? (Učeníci sa smejú) Ale keď ten človek spravil chybu, nebolo by mu dovolené byť učeníkom Dafa a vymenili by sme ho za iného človeka – fungovalo by to? Problémy sa určite objavia, keď sa kultivujete, a keď sa objavia, dôležitou vecou je to, ako mu všetci pomáhajú, s dobrým úmyslom, zmeniť sa k lepšiemu, namiesto toho, aby ho nejako robili zodpovedným alebo ho kritizovali. Postoj, ktorý má každý kultivujúci k ostatným, je odrazom jeho vlastnej kultivácie, a tieto veci by vám všetkým mali byť jasné.

Keď s pomocníkom niečo nie je v poriadku, zodpovednosť, ktorú za to musí niesť, je určite väčšia a všetci to viete. Majster má bezpočetné telá Zákona, ktoré sa starajú o tieto veci, takže oni určite nenechajú jeho problémy alebo príležitosti na zlepšenie bez povšimnutia. Ale ak ste príliš pripútaní k jeho problémom, vaše problémy samotné budú odhalené pomocou tejto záležitosti, a vy budete prinútení vidieť svoje vlastné problémy pomocou tejto záležitosti; toto možno povedie k tomu, že jeho problém nebude dočasne rozriešený kvôli tomu, že vaša pripútanosť nebola odstránená. Keď je napriek tomu zmobilizovaných ešte viac ľudí a zúčastnia sa toho, potom v poriadku – všetky vaše problémy sa pomocou toho odhalia, aby ste ich všetci videli. Také veci sa stanú. Nie je to tak, že problémy netreba riešiť, a nie je to tak, že Majstrove telá Zákona na ne nepoukážu.

 

Učeník: Do globálneho centra pre vystupovanie z ČKS často telefonujú ľudia z rôznych kruhov v Číne, ktorí nás žiadajú, aby sme odovzdali ich pozdravy Majstrovi!

Majster: Ďakujem teda ľuďom v Číne a vnímajúcim bytostiam! (Potlesk) Keď budú ľudia na svete oslobodení spod ovládania zlých faktorov, prebudia sa a použijú svoju vlastnú myseľ, aby o veciach uvažovali. Keď predtým ľudia vyjadrili svoje postoje alebo spravili vyhlásenia proti Dafa pod náporom zla a útlaku, ktorý zatemnil oblohu a pokryl zem, nech bolo takýchto prípadov koľkokoľvek, nebol to ten samotný človek, kto skutočne povedal tie veci. Boli to zlé faktory, ktoré používali ústa tých ľudí. V tomto prísne rozlišujem! Takže hovorím zlu: S vecami, ktoré si spravilo, a s tvojou túžbou prenasledovať ľudí, sa v priebehu nápravy Fa vysporiadam bez najmenšej chyby.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster! Ja, váš učeník, pracujem ako novinár v médiách. Často mám pocit, že moje schopnosti sú obmedzené a že som len veľmi pomaly robil prielomy. Napísanie článku so správou mi trvá oveľa dlhšie, ako vyžaduje moja profesia. Takže sa tým dosť znepokojujem a mám pocit, že to súvisí s pomalým zlepšovaním môjho sin-singu.

Majster: Prielomy nastanú, ak budete pokračovať vo vašom štúdiu Fa. Iba ak budete dobre študovať Fa, môžete potvrdzovať Fa, a iba ak budete študovať Fa dobre, môžete sa činiť lepšie. Mnoho praktizujúcich zistilo, že vďaka štúdiu Fa dokážu uvažovať o veciach, ktoré predtým nevedeli robiť, kreatívnejším a komplexnejším spôsobom a sú schopní spraviť všetko s veľkou zručnosťou. Toto sa stane, keď dobre študujete Fa. Teraz nehovorím, že ste sa nekultivovali dobre. Hovorím o princípe Fa. Čítajte viac knihu, študujte viac Fa a určite získate múdrosť.

 

Učeník: V priebehu objasňovania faktov sa často stretávam s takýmto človekom: Stotožňuje sa s Falun Gongom, ale nie s novinami Ta-ťi-jüan (Veľkou Epochou). Moja otázka je, či spôsob, akým sa vedie Ta-ťi-jüan, spôsobuje u ľudí, že nerozumejú Falun Gongu, alebo sú tam problémy s týmito médiami samotnými?

Majster: Podľa môjho názoru to nie je ani jedno z toho. Na svete sú všetky možné typy ľudí: Jeden môže mať rád pikantné jedlá a iný kyslé – sú rozmanité chute. Ľudia majú rôzne nepochopenia, ktoré sa všetky dajú prisúdiť otravou neodôvodnenými lžami, ktoré šíri skazená ČKS. Kde je nepochopenie, tam sa vynoria problémy ohľadom toho, ako sa človek pozerá na veci a toto samotné sa prejaví vo forme rôznych názorov. Samozrejme, nechcem tým povedať, že toto médium je vedené ideálne. Ale mediálne výstupy vedené učeníkmi Dafa sú prinajmenšom čistejšie ako tie bežných ľudí. Zachraňujú ľudí a prospievajú im, v tomto ohľade sa teda s nimi nemôžu porovnať bežné mediálne výstupy. Prečo je to tak, že sú stále ľudia, ktorí takto uvažujú a hovoria také veci? Hovorí to o fakte, že rôzni ľudia sú v rôznych sférach a berú veci rôzne. Kdekoľvek je človek otrávený najskazenejšou stranou, tam sa to vynorí. Takže si myslím, že najlepšie, čo môžete spraviť, je objasniť mu do hĺbky fakty ohľadom danej záležitosti a pomôcť mu pochopiť veci. Nie je to tak, že by Ta-ťi-jüan skutočne mal taký vážny problém.

 

Učeník: Ohľadom vstupu televíznej stanice tej skazenej strany do Kanady a ustanovenia televízie Novej Tchang Dynastie (NTDTV), ako môžeme spraviť prielom?

Majster: Záleží na učeníkoch Dafa, ako to spraviť. Mali by ste si pamätať jednu vec: Dnes je javisko ľudstva na to, aby na ňom vystupovali učeníci Dafa, a určite nie tí zlí! (Potlesk) Keď sa budete činiť dobre a všetci to dobre pochopia, budú spolupracovať, navzájom sa koordinovať a mať silné spravodlivé myšlienky, potom tam nie je nič, čo sa nedá dosiahnuť, pretože váš začiatočný bod nemá nikde páru – je to zachraňovanie všetkých bytostí! Tri ríše boli vytvorené pre dnešné udalosti, nie aby si bežní ľudia užívali, a určite nie pre zábavu bežných ľudí. Ľudské bytosti skutočne majú svoje rozptýlenia, ale to je len časťou ľudského života a je to stav, ktorý si ľudské bytosti zachovávajú, kým čakajú na Fa.

 

Učeník: Prečo je to tak, že bez ohľadu na to ako sa ja, váš učeník snažím, stále mám pocit, že nemôžem udržať krok s postupom nápravy Fa?

Majster: Myslím, že váš postreh je dosť dobrý. Ak máte stále pocit, akoby ste mali nedostatky, potom sa stále zo všetkých síl snažte dobehnúť to študovaním Fa viac a robením viac toho, čo majú robiť učeníci Dafa. To je všetko, čo musíte robiť.

 

Učeník: Sme tím, ktorý vytvára učebnice v čínskom jazyku. Radi by sme sa spýtali Majstra: Keď je proces nápravy Fa tam, kde je dnes, koľko energie by sme mali venovať vytváraniu učebníc? Mali by sme venovať viac času vytváraniu učebníc, alebo iným projektom?

Majster: Myslím si, že či vytvárate čínske učebnice alebo robíte niečo iné, mali by ste uvažovať o práci na nich koordinovaným spôsobom a zistiť, či školy vedené učeníkmi Dafa budú vaše učebnice používať. Ak nie, ak ich dokončíte a nikto ich nebude používať, nestrácali by ste čas? Takže toto by sa malo spraviť koordinovaným spôsobom. Ak ich školy vedené učeníkmi Dafa skutočne potrebujú, potom to spravte a spravte to dobre. Keď sa raz začne robiť niečo takéhoto, nie je to malá úloha, a nie je nevýznamná. Vaša práca bude zanechaná ľudstvu. Ak ste to len vy sami, čo ich chcete vytvoriť, čo ak sa potom ako ich dokončíte zistí, že majú chyby alebo sú nevhodné a nedajú sa použiť – neoneskorili ste potom iné veci? Takže sa musíte dobre koordinovať.

 

Učeník: Po prvé, rád by som odovzdal pozdravy Majstrovi v mene všetkých učeníkov z Veľkej Británie! Nečinili sme sa dobre pri príprave globálneho turné Čínskeho novoročného predstavenia NTDTV. Predstavenie sa vo Veľkej Británii neuskutočnilo, kvôli rôznym zložitým problémom, s ktorými sme sa stretli pri hľadaní miesta na predstavenie. Je to preto, že sú tam nejaké problémy s učeníkmi vo Veľkej Británii ako celku?

Majster: Myslím si, že ak sa nepodarilo nájsť ani miesto, potom je to naozaj problém. (Učeníci sa smejú) Ako sa to mohlo stať? Je to preto, že ste to nepovažovali za dostatočne dôležité a nespolupracovali ste dobre? Každý rok učeníci Dafa dali dohromady predstavenie k čínskemu novému roku a postupne sa to rozšírilo do iných oblastí, niektoré krajiny dokonca usporiadali svoje vlastné predstavenia. Prečo to robíme? Aby sme zabávali bežných ľudí? Vôbec nie. Všetkým je to jasné. Chceme spraviť to, že pomocou tohto média ukážeme vystupovanie učeníkov Dafa, skoncujeme so lžami a ohováraním, ktoré skazená strana vštepila do ľudí a súčasne zachránime všetky bytosti a objasníme fakty. Ak sú dnes niekde na svete ľudia v strednej a vyššej vrstve spoločnosti, ktorí povedia, že nevedia o Falun Gongu, potom by som povedal, že predstierajú neznalosť. Najmä ak je to niekto z vládneho úradu, kto vyhlasuje, že nevie, čo je Falun Gong, potom úmyselne hrá hluchého – naozaj je to tak. Inými slovami, v podstate všetci vedia, čo je Falun Gong a všetci vedia, že ČKS prenasleduje Falun Gong a to, že Falun Gong je dobrá, láskavá skupina ľudí, ktorí sa kultivujú podľa Čen-Šan-Žen. Je im to veľmi dobre jasné.

Takže si myslím, že keďže vznikol tento problém, je potrebné ísť objasniť fakty. Myslím si, že by sa to malo vyriešiť objasňovaním faktov a súčasne by sme mali zistiť, čo nás blokuje. Najväčší problém v skutočnosti je, že praktizujúci navzájom dobre nespolupracovali. Samozrejme, sú oblasti, kde boli praktizujúci zablokovaní v nekonečných sporoch – jeden chcel prenajať toto divadlo a iný chcel prenajať nejaké iné – a zabudli, že majú potvrdzovať Fa a nie seba.

V predchádzajúcich rokoch to bolo všetko robené vami, učeníkmi Dafa. Keď som si to však každý rok pozrel, cítil som sa zároveň šťastný aj nespokojný. Učeníci Dafa vynaložili mnoho finančných, materiálnych a ľudských zdrojov na každoročné predstavenie k čínskemu novému roku, a ľudia, čo sa toho zúčastnili, boli väčšinou kľúčovými členmi rôznych projektov. Takže ak by sme nedosiahli želané výsledky, bola by to skutočne čistá strata a neoplatilo by sa to. Dokonca aj počas predstavenia som počul sarkastické poznámky a návštevníci divadla pri odchode z predstavenia povedali všetky možné veci – čo znamená, že želaný výsledok nebol dosiahnutý. Samozrejme, učeníci Dafa potvrdzujú Fa, a keď objasňujú fakty, nemusia byť vždy úspešní v dosiahnutí toho, čo chcú. Neskôr som o tom chvíľu premýšľal, uvažujúc: „Mali by sme pokračovať v usporadúvaní predstavení? Ak výsledky zostanú rovnaké, nemôže to pokračovať. Učeníci Dafa to všetko nerobia preto, aby zabávali bežných ľudí. Ak to nemôže zachrániť ľudí po vynaložení toľkých ľudských, materiálnych a finančných zdrojov – a robí sa to v mnohých oblastiach – potom to nemôže pokračovať.“ Neskôr, keď som to starostlivo zvážil, videl som, že medzi našimi učeníkmi Dafa sú skutočne nejakí ľudia s talentom v tejto oblasti, ktorí vždy chceli touto schopnosťou potvrdzovať Fa. Všetci mali podobné želanie. Samozrejme, hovorím o tom na povrchovej úrovni. Takže som si pomyslel: „Keďže situácia je takáto, pustím sa do toho a prevezmem nad tým vedenie.“ (Potlesk) Alebo ich prinajmenšom povediem, kým nedospejú; budem ich viesť zopár rokov, a potom už budú vedieť, ako robiť veci.

Samozrejme, veci sa ľahšie povedia ako uskutočnia, a keď som sa do toho zapojil, zmenila sa samotná povaha toho. Všetci viete, že učeníci Dafa majú potvrdzovať Fa, takže čo robí Majster? Majster prišiel robiť nápravu Fa. Preto keď som sa to raz rozhodol spraviť, všetko sa zmenilo – členovia obecenstva pred nami, ľudia, ktorých som chcel zachrániť, a samotná záležitosť, ktorá sa mala uskutočniť. Ak sa to malo spraviť dobre,  potom to muselo dosiahnuť najlepšie výsledky a skutočne spasiť a zachrániť ľudí. Iba potom by som to robil, a toto sa muselo dosiahnuť. Takže som nemohol robiť veci ako predtým. Predtým robili učeníci Dafa predstavenie vo voľnom čase, a teraz, ak sa to malo spraviť, muselo to mať vysokú úroveň. Samozrejme, niektorí ľudia povedali: „Všetko, čo robí Majster, bude určite spravené najlepšie.“ Pravda! Ak by to nebolo najlepšie, nerobil by som to. (Potlesk) Takže som požiadal ľudí, aby začali naberať nováčikov pre založenie tanečnej školy, vybrali talentovaných ľudí a vytvorili orchester. Celá táto séria udalostí vyžadovala tréning a prípravu od základov a všetko to muselo viesť k skutočne prvotriednym predstaveniam. Majster sa zapojil do mnohých z týchto vecí, vrátane tvorivých prvkov a skúšok. Všetci ste o tom počuli.

V každom prípade, deti boli veľmi dobré vo svojich vystúpeniach. Naozaj odviedli výbornú prácu. Zriedkavo je vídať členov publika ako ronia slzy na umeleckom vystúpení. Na každom vystúpení hranom Nebeským umeleckým súborom bolo mnoho členov publika, ktorí počas neho ronili slzy, a ešte viac si ich neustále utieralo slzy z očí. Každé vystúpenie bolo takéto. Ľudia boli hlboko pohnutí a dotknutí. V tejto dimenzii to boli mladí ľudia, čo vystupovali, ale v iných dimenziách to robilo mnoho mojich tiel Zákona a mnoho nebeských bytostí. (Potlesk) Čo sa týka zmien, ktoré to spôsobilo v ľuďoch, sila dopadu sa veľmi podobala na to, čo sa dialo vtedy, keď som predtým osobne vyučoval Fa. (Potlesk) Takže to malo za následok obrovské zmeny v ľuďoch.

Je to nakoniec umelecké vystúpenie, takže čím vyššia úroveň, tým viac ľudí bude na to vnímavých a tým väčšie zmeny sa v ľuďoch uskutočnia. Preto to musia byť dokonalé vystúpenia. Musia byť dokonalé v každom ohľade – vo chvíli, ako sa zdvihne opona, by oči mali zbadať najkrajšiu scénu. Požiadavky sú také, že choreografia, kostýmy a divadelné efekty musia byť všetky nádherné. Ľudia v dnešnej spoločnosti tomu už nerozumejú. Ľudský zmysel pre estetiku sa mení spolu s trendmi v spoločnosti. Jeden deň je módne to a to, takže sa hovorí, že je to dobré; ďalší deň je v móde niečo iné, takže sa o niečom inom hovorí, že je to dobré. Iba princípy učeníkov Dafa sa nemenia a sú nemenné, a my sme jediní, ktorí vedia, čo je skutočná krása. Keďže učeníci Dafa kultivujú Čen-Šan-Žen, dokážeme vedieť, čo je skutočne dobré – niečo, čo sa nikdy nemení – a preto to rezonuje s dobrou a krásnou stránkou ľudí. Toto je niečo, čo bežní ľudia teraz nemôžu spraviť. Energia vysielaná s piesňami našich spevákov, spolu s hudbou z orchestra a s pohybmi tanečníkov na predstavení, je tiež čistá a dobrá, súcitná a mimoriadne mocná. V skutočnosti boli v tom poli vyriešené zdravotné problémy mnohých členov publika. Tí, ktorí sa pozerali na predstavenia, to ešte nevedia, ale postupne to pochopia. V čase, keď skončili sledovanie predstavenia, boli ich mysle vyčistené a ich zdravie sa navrátilo. (Potlesk) Takže si myslím, že to, čo sme spravili, malo výborné výsledky. Samozrejme, väčšina vystupujúcich sú mladí učeníci Dafa, takže takýmto spôsobom to príliš nevyčerpáva zdroje učeníkov Dafa.

 

Učeník: Aký je cieľ prvej medzinárodnej súťaže NTDTV v čínskom klasickom tanci?

Majster: Nechcem to takto skoro úplne vysvetliť, pretože takto si necháme niečo dobré, o čom budeme môcť hovoriť neskôr. (Učeníci sa smejú) Ale môžem vám o tom povedať na povrchovej úrovni. Skazená ČKS sa obáva všetkého, čo robia učeníci Dafa. Predstavenia usporiadané učeníkmi Dafa sú čistou, poctivou čínskou kultúrou, pradávnou kultúrou a opravdivou kultúrou, ktorú ľudstvu odovzdali Bohovia. Toto samozrejme rúca kultúru skazenej ČKS, takže tá sa prirodzene obáva. Bez ohľadu na to, ako skazená strana používa všetky svoje intrigy, je to hanebná vláda, ktorá len zabrala kus zeme, Čínu, a všetko čo robí je obmedzené na hranice Číny. Naproti tomu, keď NTDTV robí niečo ako je takáto súťaž, je to rozsahom globálne – je to medzinárodná súťaž a medzinárodná udalosť bez ohľadu na všetko ostatné. (Majster sa smeje) (Obecenstvo sa smeje, tlieska)  Víťazi budú víťaziť v medzinárodnej súťaži.

 

Učeník: Povedali by ste prosím o tom, či je v poriadku pre školu Minghui používať zjednodušené čínske znaky?

Majster: Spravte tak, ako je to najvhodnejšie. Môžete robiť veci len na základe súčasných okolností ľudstva. Minghui škola na Taiwane používa tradičné znaky a tie, ktoré sa starajú o ľudí z pevninskej Číny, používajú zjednodušené znaky. Nie som proti ani jednému z toho. Otázkou nie je, ako by sa mali písať samotné znaky. Kľúčom je ako sa zbaviť kultúry strany a zachrániť vnímajúce bytosti. Na tom najviac záleží. Nezdržiavajte sa týmito drobnosťami.

 

Učeník: Niektorí učeníci, ktorí žijú vo vzdialených oblastiach, sa nezúčastňovali na nedávnom projekte nápravy Fa, keď Majster viedol učeníkov zo Severnej Ameriky pri robení Novoročného predstavenia. Majú pocit, že možno zaostávajú.

Majster: Nie, nie je to tak. Nežiadal som vás všetkých, aby ste prišli a zúčastnili sa. Dokonca aj keď som hovoril o predaji lístkov na predstavenie, je to preto, že študenti boli znepokojení a požiadali ma, aby som povedal niekoľko slov; nežiadal som vás všetkých, aby ste prišli a zúčastnili sa toho. Povedal som len, že tí z vás s vhodnými okolnosťami môžu prísť pomôcť. Ak vaše okolnosti neboli priaznivé, nemali ste chodiť. Ak by ste povedali: „Som naozaj zaneprázdnený a nemôžem opustiť projekty, ktoré potvrdzujú Fa,“ potom nechoďte.

 

Učeník: (Majster: Preskočím mená.) Učeníci Dafa z provincie Če-ťiang pozdravujú Majstra! (Majster: Ďakujem vám!) (Potlesk) Sú požiadavky na tuzemských a zahraničných učeníkov rôzne? Alebo je množstvo karmy rôzne? Alebo je to kvôli rôznym druhom vedomostí a určitým predurčeným vzťahom?

Majster: Nie je to rôznou karmou ani rôznymi požiadavkami, a určite to nie je rôznymi predurčenými vzťahmi. Súvisí to s rôznymi sľubmi, ktoré ste spravili na začiatku. Učeníci Dafa sú jedným telom, takže je to rovnaké, nech ste kdekoľvek – postup nápravy Fa je synchronizovaný. (Potlesk) Ak by tam neboli snahy na odpor proti prenasledovaniu od učeníkov Dafa mimo Číny, ktorí mocne odhalili zlo v medzinárodnom rozsahu, zlo by prenasledovalo učeníkov Dafa v Číne ešte vážnejšie a s menšími zábranami. Všetko toto prinieslo obrovské zmeny a tieto veci sú neoddeliteľné od toho, čo spravili učeníci Dafa mimo Číny. Takže ohľadom otázky, ktorú ste vzniesli, jediný rozdiel je v tom, čo robíte. Problémy, ktorým čelíte, sú rovnaké. Nie je tam rozdiel ohľadom kultivačných sfér alebo úrovní.

 

Učeník: Všetci učeníci z Ruska pozdravujú Majstra. Niekoľko ruských študentov bolo zatknutých alebo zadržaných kvôli objasňovaniu faktov. Môžeme sa spýtať, ako by mali ruskí študenti zmeniť tento druh situácie a prostredia?

Majster: Väčšinou, keď je niekde problém, tam by mali ísť učeníci Dafa objasniť fakty a mali by to robiť húževnato. Naši čínski študenti zdieľajú dojem, konkrétne, že v západnej spoločnosti sa všetko deje systematickým a organizovaným spôsobom. Pre určité veci musia byť dopredu dohodnuté stretnutia a človek musí dlho čakať, kým sa niečo uskutoční. Ale to, čo sa deje pri prenasledovaní, je veľmi naliehavé, a ako odolávame prenasledovaniu, nie je čas na robenie vecí takým pomalým, nenáhlivým spôsobom. Študenti si uvedomili, že to nebude fungovať. Preto mnoho našich čínskych študentov použilo svoj vlastný prístup, išli na osobné stretnutia, robili veci húževnato, rozhodnutí objasniť fakty v najširšej miere a vykonať to. Samozrejme, pre niektorých západných študentov je to ťažko znesiteľné, pretože sú zvyknutí na robenie vecí tým iným spôsobom. Ale to nebude fungovať – naozaj nie. Nemôžete čakať. Vnímajúce bytosti sú prenasledované a morálka prudko klesá. Počet ľudí, ktorých máte spasiť, sa stále viac zmenšuje a stáva sa to čoraz zložitejším. Preto nemôžeme čakať.

 

Učeník: Prečo sa používajú zjednodušené znaky v čínskych učebných materiáloch, ktoré sa majú zanechať budúcnosti? Nie sú zjednodušené znaky výtvorom ČKS?

Majster: Skutočne, zjednodušené znaky boli vytvorené uprostred spoločnosti skazenej ČKS. To je isté. Ale dnes viac ako miliarda ľudí v Číne používa zjednodušené znaky. Ak budeme objasňovať fakty použitím tradičných znakov a oni ich nevedia prečítať, nepôjde to. Nie je to niečo, čo možno zmeniť za noc. Robte to, čo je najvhodnejšie, keď objasňujete fakty. Nezáleží na tom, aké písmo teraz ľudia používajú. Nie je to problém, pokiaľ pomocou neho môžeme spasiť ľudí. Spása ľudí má najvyššiu prioritu! (Potlesk)

 

Učeník: Majster povedal, že učeníci Dafa získali nový život, vynárajúc sa zo starého vesmíru a zo starých princípov Fa. Môžeme to brať tak, že to znamená, že Dafa dal všetkým bytostiam šancu obnoviť sa, jedinečnú a neporovnateľnú šancu?

Majster: Tento vesmír už nie je dobrý, a to isté platí pre vnímajúce bytosti. Ak by neboli obnovené, vesmír by prestal existovať. Taká je situácia. Nie je to obmedzené na ľudské bytosti: Čo som povedal sa týka aj nebeských bytostí, nebies a všetkých bytostí – platí to pre všetok život. Fa sa napravuje vo vesmíre, nielen v ľudskom svete. V skutočnosti sa však opravdivá náprava Fa ľudského sveta ešte nezačala.

 

Učeník: Povedzte nám prosím: Aký je vzťah medzi založením vysokej školy a nápravou Fa?

Majster: Ak učeníci Dafa chcú založiť vysokú školu, nie je na tom nič nesprávne, za predpokladu, že ju môžu použiť na potvrdzovanie Fa, objasňovanie faktov a spásu vnímajúcich bytostí. Treba sa pozerať na tento bod a rozpoznať, či ten projekt má nejaké spojenie so spásou vnímajúcich bytostí. Ak nemá, potom nemá veľký význam robiť to.

 

Učeník: Vidím mnoho elementov kultúry strany v spôsoboch, akými ostatní praktizujúci robia veci, ale neviem, ako im o tom povedať.

Majster: Spôsoby uvažovania a skladba viet ľudí, ktorí pochádzajú z Číny, sa do rôznych stupňov skladajú zo zlých spoločenských praktík vytvorených skazenou ČKS pre [pevninských] Číňanov. Ako sa kultivujete, postupne si tie veci uvedomíte. Keď [pevninskí] Číňania žijú v normálnej spoločnosti, zlé praktiky a zvyky, ktoré majú, sa v priebehu času zmenia. Tie veci však neovplyvňujú kultiváciu a nemôžu ju brzdiť, takže toto nie je problém. Keď som predtým na začiatku šíril v Číne Fa, mnoho ľudí malo rovnaký stav mysle, avšak aj tak mohli pochopiť Fa a kultivovať sa. To nemožno zastaviť. To, že vynášame na svetlo skazenú kultúru strany, slúži na odhalenie jej skazenej povahy a na to, aby ľudia uvideli, čo je zač, uvideli, ako otrávila čínskych ľudí, ako ničí ľudský cit pre morálku a ako ničí pradávnu čínsku kultúru. Konečným cieľom zla je zničiť ľudstvo.

 

Učeník: Sú knihy Dafa v tradičných a zjednodušených znakoch rovnaké v iných dimenziách?

Majster: V iných dimenziách nie sú v tradičných alebo zjednodušených znakoch. (Obecenstvo sa smeje) Sú v písme iných dimenzií. (Obecenstvo sa smeje) Na nebesiach sú v nebeských písmach.

 

Učeník: Keď vidím jasnú zlatú bodku, ako sa pohybuje pred mojimi očami, môžem povedať „Mie“?

Majster: Poviem to takto: Ak si myslíte, že to nie je dobrá vec, môžete sa s tým vysporiadať pomocou spravodlivých myšlienok. Ale ak je to dobrá vec, vaše spravodlivé myšlienky na to nebudú mať účinok. Je to preto, že vaša myšlienka je spravodlivá a keď je tá vec tiež spravodlivá, nebude ovplyvnená.

 

Učeník: V budúcnosti bude existovať len Dafa a čínsky jazyk, takže je v poriadku pre deti, ktoré sa narodili mimo Číny, aby nechodili do školy a študovali len Dafa a čínsky jazyk?

Majster: Nežiadal som vás, aby ste to robili. Keď v budúcnosti Fa napraví ľudský svet, to, aké budú veci v tom čase, je stav, smerom ku ktorému sa zostávajúce ľudské bytosti budú musieť pohnúť. Ak poviete: „Ja chcem teraz robiť veci, ktoré sú určené pre budúcnosť,“ potom ich nemôžete spraviť. Najlepšie bude, ak sa zameriate na dobré robenie vecí, spojených so súčasnou úlohou, ktorou je spása bytostí. Učeníci Dafa sa nemajú starať o budúce veci, pretože v tom čase to bude Majster samotný, kto to bude riešiť.

 

Učeník: Nepokračovali sme v našich aktivitách na turistických miestach v mnohých veľkých mestách, pretože väčšina praktizujúcich je zapojených do predstavení Čínskeho nového roku, Nebeskej kapely a iných projektov. Takže je čoraz menej praktizujúcich zapojených do priameho objasňovania faktov.

Majster: V skutočnosti Nebeská kapela v poslednom čase sotva nacvičovala nejaké nové diela. Väčšinou si členovia kapely nájdu čas na individuálne cvičenie; je málo času na skupinové skúšky. Je to tak vo všetkých oblastiach, takže to zväčša nemalo vplyv na iné projekty. Na začiatku, keď bola kapela založená, musel byť počas toho času vyčlenený čas na spoločné skúšky. Ale v súčasnosti sotva ovplyvňuje iné projekty.

 

Učeník: Prenasledovanie Falun Gongu ČKS dosiahlo mimo Číny a boli prípady praktizujúcich vrátených [do Číny]. Ako by sa k tomu mali postaviť naše médiá?

Majster: Keď nás zlo prenasleduje, oznámime to – to nie je problém. Nie je tu nič, kvôli čomu by sme mali byť v rozpakoch, pretože to, čo ukazujeme verejnosti, je skazenosť ČKS. Učeníci Dafa nebudú zastrašení zlom. Učeníci Dafa prestáli strašné búrky, takže kto sa obáva? Ak sa jej neobávajú ani učeníci Dafa v Číne, kto by sa jej obával mimo Číny? Odhaľte zlo všade, kde by malo byť odhalené, a prinášajte správy o čomkoľvek, o čom treba informovať.

 

Učeník: Ja, váš učeník, sa veľmi chcem naučiť naspamäť Fa, ale kvôli rôznym projektom v súčasnosti je čas skutočne tesný.

Majster: Je to na vás. Táto dilema tu vždy existovala, pretože učeníci Dafa musia potvrdzovať Fa a zároveň študovať dobre Fa, takže ich čas je určite tesný. Je to výzva, ktorej čelíte. Kultivujte sa dobre a zachraňujte vnímajúce bytosti. Oboje je dôležité, to je isté.

 

Učeník: Keďže nám Majster povedal v prednáške v roku 2005 v San Franciscu, že čínske mesto je bielym miestom v našom objasňovaní pravdy, snažili sme sa s tým niečo spraviť. Avšak zlo tam je aj dnes stále divoké a učeníci v oblasti zálivu sú dosť znepokojení. Majster, dajte nám prosím v tomto ohľade nejakú radu.

Majster: Koľko ľudí naozaj išlo do čínskeho mesta v San Francsiscu, aby objasnili pravdu? Ak ste v tom nevytrvali a zapojilo sa do toho len niekoľko ľudí, samozrejme, že sa veci nezmenia! Keďže v oblasti zálivu je toľko učeníkov, prečo z tej oblasti nespravíte prioritu a nevynaložíte tam nejaké úsilie?

 

Učeník: Učeníci Dafa z rôznych oblastí vás pozdravujú! Tieto pozdravy pochádzajú z mesta Fu-šun v provincii Liao-ning, mesta Ša-š' v provincii Chu-pej, mesta Jen-tchaj, mesta Pchu-jang provincie Chen-an, mesta Che-fej, mesta Pching-ťiang v provincii Chun-an, mesta Ťin-an, mesta Kchun-ming, mesta Tan-tung provincie Liao-ning, mesta Chang-čou, provincia Fu-ťien, mesta Nan-pching, mesta Min-pej, provincia Kuej-čou, mesta Cun-i, mesta Pchan-ťin, mesta Chuaj-an provincia Ťiang-su, mesta Čchang-čchun, z Pekingu, Tchien-ťinu, Nan-ťingu, mesta Čchang-čou, mesta Kuej-jang, mesta Si-šuang-pan-na provincia Jün-nan, mesta Šen-jang, mesta Ning-te, mesta Čeng-čou provincia Chen-an, mesta Ťi-lin, Chung-tu v meste Nan-čchang, mesta Ču-chaj, mesta Laj-jang, mesta Čchen-čou, mesta Cheng-jang, mesta Cheng-nan, mesta Lu-čou provincie S'-čchuan, univerzity v Tchien-ťine, a z mesta I-jang v provincii Chun-an.

Majster: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa prišli do ľudského sveta so sľubmi, ktoré dali Majstrovi. Ak v tomto živote, ktorý prebieha v ľudskej ilúzii, učeník nekráčal po ceste, po ktorej sľúbil, má stále kultivačnú cestu, ktorá vedie k Dovŕšeniu? Osobitne, ako to ovplyvní jeho deti?

Majster: Ak bytosť poruší svoj sľub, nebesá to považujú za vážnu záležitosť. Samozrejme, ak počas prenasledovania učeníkov Dafa nenasledoval zlo, nezhoršoval situáciu, ktorá aj tak bola už dosť zlá, nezapojil sa do prenasledovania učeníkov Dafa a medzitým sa dokázal stotožniť s Dafa, tak mu prinajmenšom bude dovolené zostať do ďalšej fázy. V ďalšej fáze sa stále budú ľudia kultivovať. Samozrejme, nebudú mať tú česť a slávu učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa, pretože táto mocná cnosť je nemerateľná. Keď Fa v budúcnosti napraví ľudský svet, bude tu skupina učeníkov Dafa, ale ich kultivácia bude veľmi ťažká, taká ťažká, že aj najmenšia odchýlka v myšlienkach človeka povedie k tomu, že Fa sa tomu človeku neukáže. Keď dostanú knihu, môžu ju čítať každý deň a aj tak sa z nich nemusia stať praktizujúci. Takže požiadavky na nich budú vyššie, pretože opravdivý obraz všetkého sa v budúcnosti ukáže. Inými slovami, hoci to v budúcnosti bude ťažké, príležitosť kultivovať sa bude stále existovať.

 

Učeník: Ohľadom vašich prednášok v určitých oblastiach, ktoré neboli oficiálne odovzdávané asociáciou Falun Dafa, je v poriadku, keď ľudia v iných oblastiach počúvajú, ako ich jednotliví praktizujúci odovzdávajú ďalej?

Majster: Niektorí praktizujúci radi vynikajú a z času načas sa vyťahujú robením niečoho nového alebo unikátneho. Ako som povedal pri mnohých príležitostiach: To, čo poviem s ohľadom na špecifické okolnosti alebo čo poviem malej skupine ľudí, sa nemá zaznamenávať, ani sa to nemá len tak odovzdávať iným praktizujúcim. Niektorí ľudia jednoducho nepočúvajú a aj tak to robia. Vyťahujú sa, poškodzujú Dafa a poškodzujú kultiváciu učeníkov Dafa. Viete, v kultivácii je najnápadnejším znamením, že človek stále prechováva ľudské pripútanosti, to, že robí veci, ktoré neslúžia na potvrdenie Dafa ale na potvrdenie jeho samého! Toto hrá deštruktívnu úlohu. Sú takí, ktorí často robia veci v mene Majstra, hovoriac: „Majster ma požiadal, aby som spravil to a to.“ „Majster povedal to a to.“ alebo „Majster vás požiadal, aby ste spravili to a to.“ Nikdy som nikoho nepožiadal, aby robil toto či tamto. Každý, kto to hovorí, podporuje svoje vlastné zámery v Majstrovom mene. Dokonca aj keď niekomu dám pokyn, aby niečo konkrétne spravil, aby sme niečo vyriešili a ten človek hovorí veci iným praktizujúcim, stále hrá deštruktívnu úlohu. Pamätajte na moje slová: Každý, kto hovorí veci v mojom mene, robí zlú vec. Prinajmenšom v tom momente vôbec nehovorí veci, ktoré by mal praktizujúci hovoriť; potláča ostatných a  vyvyšuje sa v Majstrovom mene. Samozrejme, môžem požiadať primárnych koordinátorov učeníkov Dafa, aby odovzdali moje slová, a v tých prípadoch ich požiadam, aby tak spravili.

 

Učeník: Päťtisíc rokov histórie čínskej kultúry položilo základ pre ľudstvo, aby pochopilo Fa. Keď sa teraz proces nápravy Fa približuje ku koncu, musíme stráviť mnoho času zostavovaním učebníc, ktoré vyučujú opravdivú, normálnu čínsku kultúru, a ktoré sú vhodné pre študentov základných a stredných škôl, ako aj pre ne-čínskych študentov.

Majster: Myslím, že toto by sa malo vykonať spoločne so založením škôl a malo by to byť spravené koordinovaným spôsobom. Ak to chce medzi vami spraviť jeden človek a ďalší človek chce spraviť to isté, vynaložíte ľudské zdroje, materiálne zdroje a energiu, nuž a nakoniec to nemusí byť použiteľné – nespravili ste to potom zbytočne? Objasňovanie faktov a zachraňovanie ľudí je teraz skutočne naliehavá záležitosť. Ľudia v budúcnosti budú musieť dať do poriadku veci, ktoré raz zničili. Nezáleží na tom, že zlo ich vedie k tomu, aby také veci robili, pretože tie zlé skutky boli aj tak spravené ľudskými bytosťami. Ľudia budú musieť odčiniť zlo, ktoré napáchali. Avšak to, ako učeníci Dafa robia teraz veci, jednoducho dáva ľudstvu správnu cestu na nasledovanie.

 

Učeník: Pomôžte nám prosím pochopiť dôležitosť čínskeho klasického tanca.

Majster: Nie je príliš o čom hovoriť z hľadiska dôležitosti. Učeníci Dafa používajú čínsky klasický tanec vo svojich predstaveniach. Mal by som tu pohovoriť o čínskom tanci? (Obecenstvo sa smeje) Pretože ho používate vo vašich predstaveniach, poviem o ňom niekoľko slov. „Čínsky tanec“ je v skutočnosti skrátená forma názvu čínsky klasický tanec. Samozrejme, čínsky tanec zahŕňa ľudový tanec, národný tanec a tak ďalej. Prečo sa čínsky klasický tanec považuje za klasický tanec? Je to preto, že sa odovzdával z pradávnej Číny. Čo sa týka odovzdávaných vecí, sú v skutočnosti dve metódy: Jedna je keď sú dávne kultúry rôznych období vložené do ľudských génov, čo vytvára druh vystupovania, ktoré je spojené s každým pohybom ľudskej bytosti, nazývané „jün[1] vystupovanie“; druhý prostriedok je pomocou kultúrneho dedičstva, a odovzdávanie kultúry možno rozdeliť na slovné a písomné odovzdávanie na jednej strane, a odovzdávanie tanečných postojov alebo pohybov na strane druhej. Rôzne oblasti majú rôzne tanečné štýly a veci, ktoré sú vložené do ľudského tela, zasa vedú postoje ľudí a pohyby, určujúce ich národnostnú jedinečnosť; toto sa vzťahuje na národné vystupovanie, ktoré existuje v tom, čo vytvára ľudskú bytosť. Preto je veľký rozdiel v každom pohybe, ktorý spraví Číňan oproti západnému človeku – napríklad zodvihnutie ruky či nohy – ako aj v ich výrazoch tváre. V skutočnosti je toto národné „jün vystupovanie“ niečo, čo sa dá len veľmi ťažko naučiť. Nech spravíte akúkoľvek tanečnú pozíciu alebo pohyb, každé natiahnutie vašej ruky a každé položenie vašej nohy vyjadruje toto vystupovanie, a je to spoločné vlákno, ktoré sa vinie históriou.

V čínskom tanci sú tri hlavné komponenty: fyzický jün, fyzické formy a technika. „Fyzický jün“, ktorý zdôrazňuje čínsky tanec, je v skutočnosti vyjadrenie národnostného vystupovania pomocou fyzického predstavenia. Aspekt fyzickej formy čínskeho tanca sa počas histórie systematicky neodovzdával, odovzdávali sa však techniky a to mimoriadne dobre. Ako viete, znak „wu“ v slove „wu-šu“ (bojové umenia) a znak „wu“ v slove „wu-tao“ (tanec) sú rovnako znejúce znaky, čo bolo úmyselne naplánované Bohmi. V skutočnosti, ak sa znak wu (z wu-šu) použije v mäkkom kontexte, vzťahuje sa na tanec; ak sa znak wu (z wu-tao) použije v agresívnom kontexte, vzťahuje sa na bojové umenie. Počas rôznych dynastií v histórii a v rôznych situáciách, od cisárskeho dvora až po bežných občanov, pri mnohých príležitostiach, ako sú oslavy a bankety, tance, ktoré tam boli predvádzané, robili bojovníci, ktorí predvádzali skoky, obraty a kotrmelce, ktoré obsahujú techniky bojových umení, a mávali mečmi, oštepmi, palicami a podobne. Naopak, fyzické formy sa väčšinou odovzdávali medzi ľuďmi a zahŕňajú mnoho elementov rôznych štýlov. Rôzne dynastie mali tiež svoje dvorné tance, a táto prax nikdy neustala. Bolo to len v poslednom období, že ľudia začali systematicky štandardizovať čínsky tanec a založili formálne štúdium a výučbu čínskeho tanca – to jest výučbu čínskeho tanca systematickým spôsobom. Avšak táto forma tanca rozhodne nebola vytvorená v nedávnom čase.

Čínsky tanec má svoj vlastný úplný systém tréningu na vycibrenie základov. Má cvičenia podobné tým v balete, ako napríklad tie s tyčami alebo tie na zemi. Medzitým to má aj fyzický jün, fyzické formy a techniky. Fyzický jün klasického tanca, ktorý dnes používa Čína, je obmedzený na systém kultúry strany, a tamojšie pochopenie je v skutočnosti pomerne povrchné. Jün nie sú len tanečné pohyby viditeľné na povrchu; je to hlavne o vnútorných kvalitách tej národnosti. Napríklad, keď začnú spolu študovať čínsky tanec západniar a Číňan, a nikto z nich sa predtým neučil tancovať, určite budú ukazovať rôzne vystupovanie. Veci odovzdávané cez národnosť človeka sú v kostiach a v bytosti človeka. Pokročilé techniky v čínskom tanci zahŕňajú kotrmelce, skoky a obraty, ktoré sú ťažšie ako balet a vyžadujú väčšiu znalosť techniky ako v balete. Čínsky tanec je širší ako balet z hľadiska obsahu a má oveľa viac pohybov.

Balet má len niekoľko pohybov a keď sa k nim pokúsite pridať ďalší, nebude to baletný pohyb. Takže ho nemožno zmeniť. Naopak, čínsky tanec má toľko pohybov, že je v ňom relatívne ľahké vyobraziť ľubovoľný charakter. Všetko to možno spraviť, bez ohľadu na to, aký charakter, situácia alebo okolie majú byť v tanci znázornené. Toto je jedna z jeho silných stránok, a jeho vytvorenie je relatívne ľahké. Pri balete, na druhej strane, je mimoriadne ťažké prísť s novou kompozíciou, pretože má tak málo pohybov – je ich len toľko – a keď to prekročíte, už to nie je balet. Pretože čínsky tanec je rozsiahly a toľko toho obsahuje, je relatívne ľahké niečo vytvoriť. To je teda výhodou pre učeníkov Dafa, keď používajú čínsky tanec pri predstaveniach k Čínskemu novému roku. Navyše, Čína má päťtisíc rokov civilizácie, takže každý príbeh alebo každá vec môže byť vzatá a zobrazená na scéne. To poskytuje nekonečný, nevyčerpateľný prameň materiálu. Akú má cenu tá ťažkopádna a nudná kultúra skazenej ČKS? Minulý rok skazená ČKS premárnila toľko peňazí a ľudských síl, aby poslala viac ako šesťdesiat umeleckých súborov do sveta v pokuse zasahovať do predstavení učeníkov Dafa, vytvárajúc pestrú komickú zmes, a ich surové a ponižujúce predstavenia nikoho nezaujímali. Museli platiť ľuďom, aby šli navštíviť ich predstavenia, avšak ľudia ich aj tak nakoniec vysmiali. Premárnili miliardy a vrátili sa domov s absolútnym neúspechom. A mnohí z ich účinkujúcich využili tú príležitosť na to, aby emigrovali. Bol tam zlomyseľný boj medzi rôznymi umeleckými súbormi ohľadom toho, že ich honorár bol nerovnomerne rozdelený; stálo ich to celý majetok, keďže ich predstavenia nik nechcel pozerať; obecenstvo sotva dokázalo nájsť dostatok urážok, ktorými by ich počastovali. Všetci ich účinkujúci boli ťažko pošpinení zlými zvykmi z kultúry strany, takže to sa len skazená strana nerozumne zmieta. (Potlesk)

 

Učeník: Čínske novoročné gala hralo dôležitú úlohu pri spáse vnímajúcich bytostí. Niektorí praktizujúci povedali, že aby sme zachránili vnímajúce bytosti a umožnili viacerým ľuďom prísť a vidieť naše predstavenie, môžeme znížiť ceny lístkov a nemusíme sa pozerať na finančnú stratu, ktorú to spôsobí. Bolo takého uvažovanie správne?

Majster: Nie, nebolo. Museli ste znížiť ceny alebo dať nejaké lístky zadarmo preto, že ste sa nečinili dobre, nedosiahli ste, čo ste mali dosiahnuť, nemali ste inú možnosť a čelili ste hroziacemu problému. Preto ste to spravili. Bol to výsledok toho, že ste sa nečinili dobre.

 

Učeník: Keď objasňujem fakty, zistil som, že niektorí Číňania v zahraničí ťažšie prijímajú pravdu ako tí, čo žijú v Číne.

Majster: Predtým to tak bolo, ale už to tak nie je. Staršia generácia zahraničných Číňanov, ktorí odišli z Číny skoršie, prišli do zahraničia práve keď blok zlej strany a slobodný svet vytvorili dva veľké fronty stojace proti sebe. Ostatní sa skutočne pozerali zhora na krajiny v bloku zlej strany a dokonca aj na ich ľudí. Nebolo to preto, že títo ľudia boli z inej krajiny, ale preto, že Čína bola spoločnosťou riadenou zlou stranou; to vyústilo do toho, že sa na Číňanov pozerali zhora. Hneď ako človek spomenul Čínu, nikto ju neschvaľoval, pretože Čína bola synonymom pre zlú komunistickú stranu. Takže niektorí starší zahraniční Číňania mali pocit hanby a potupy. Sú radi, keď je Čína silná a prosperujúca, a toto je výsledok toho, že nedokážu jasne rozlíšiť ČKS a Čínu. Je to zložitý stav mysle, a oni nemusia nutne schvaľovať skazenú ČKS. Ak by teraz Čína nebola pod vládou ČKS ale by mala normálnu vládu, a ak by súčasne bola silná a prosperujúca, samozrejme, že by boli radi. Musíme zistiť, kde je ich kľúčový problém. Keď vysvetľujeme pravdu, musíme zistiť, kde v mysli človeka je prekážka.

 

Učeník: Niektoré predstavenia, ktoré priamo zobrazujú Dafa, sa zmenili počas predstavení k Čínskemu novému roku v New Yorku. Bolo to preto, že učeníci nemali silné spravodlivé myšlienky, alebo preto, že obecenstvo nemohlo tie veci prijať?

Majster: Zmeny v programe boli drobnosti. Ak to nie je celkom vhodné, potom by sa to malo zmeniť. Bolo tam zasahovanie, ktoré celé pochádzalo od špeciálnych agentov zlej strany. Pokúšali sa do mňa zasahovať, ale vôbec to nefungovalo. Ak niečo chcem spraviť, nikto na to nemôže mať vplyv, bez ohľadu na to, ako sa snaží. (Potlesk) Takže som často hovoril učeníkom Dafa: „Musíte mať jasno v tom, čo robíte. Môžete počúvať a brať ohľad na názory iných, ale keď kráčate po spravodlivej ceste, nemali by ste neustále váhať v tom či tamtom.“

Pri tejto príležitosti by som vám rád niečo povedal. Všetci viete, že počas týchto rokov, keď skazená ČKS prenasledovala učeníkov Dafa, či to boli nejakí agenti ČKS, ktorí činili zlo na internete, alebo skazená ČKS, ktorá si vymýšľala lži v médiách, určite ma neustále hanili a vymýšľali si všemožné lži. Samozrejme, toto všetko boli najhoršie hriechy, také, ktoré nebudú môcť odčiniť; v budúcnosti si to uvedomia. Avšak ja som ich nikdy nepočúval, ani som sa na nič z toho nepozrel. Uvedomili ste si to? Nikdy som sa na tie webstránky nepozrel – verili by ste tomu? (Potlesk) Vedel som, že  ma budú haniť, avšak nezaujímalo ma, čím ma očierňujú. A samozrejme, praktizujúci sa neodhodlali k tomu, aby mi to povedali, takže nikto mi tie veci neopakoval. (Obecenstvo sa smeje) Prečo by som sa mal pozrieť na tie veci? Tie veci mnou nemohli pohnúť. Vedel som, čo robím, a vedel som začiatok aj koniec tejto záležitosti, a to bohate stačí! (Potlesk) Takže čo sa týka toho procesu uprostred, vôbec si nevšímam nesčíselné zmeny, ktoré sa dejú, nech sú akékoľvek. Pokiaľ moji učeníci Dafa kráčajú dobre po svojich cestách, ja dávam pozor, aby neboli žiadne problémy, o nič iné sa nestarám. (Potlesk)

 

Učeník: Majstrov nový ťing-wen hovorí, aby sme úplne odstránili rušivé božstvá v Troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa. Na čo sa vzťahuje pojem „rušivé božstvá“?

Majster: Rušivé božstvá... staré sily a všetci, čo negatívne ovplyvňujú Dafa, sa považujú za rušivé božstvá. (Potlesk)

 

Učeník: Spravodlivé náboženstvá z histórie už nemôžu poskytovať vedenie pre kultiváciu a teraz zasahujú do nápravy Fa. Ako by sme sa teda na ne mali pozerať?

Majster: Už som hovoril o tom, ako by ste s nimi mali zaobchádzať. Nemáte robiť žiadne kroky zamerané na náboženstvá, pretože my sa zameriavame len na to, čo je v mysliach ľudí. Ak sa človek chce kultivovať, potom mu povedzte o Dafa; ak chce počúvať fakty, potom mu ich vysvetlite a bude to v poriadku. Nie je nič zvláštne, čo by bolo treba spraviť, a nemusíte túto skupinu vyhľadávať. Počkajte, kým oni prídu ku vám. Povedal som, že všetky bytosti prídu a budú počúvať pravdu, pretože ich postoj voči Dafa rozhodne o tom, či budú zachovaní alebo nie. Prečo majú byť odstránené tie rušivé božstvá, ktoré riadia náboženstvá? Je to preto, že ľudia v tých náboženstvách musia zaujať postoj a tie rušivé božstvá ich nenechajú a zbavujú ich príležitostí, aby boli spasení, takže musia byť odstránené. Je to preto, že ničia vnímajúce bytosti. Napriek faktu, že sa prejavujú ako božstvá, mnoho bytostí [s náboženským pozadím] sa reinkarnovalo z ešte vyšších úrovní ako tie božstvá a stali sa ľudskými bytosťami. Sú ďaleko vyššie ako oni a rušivé božstvá nie sú hodné toho, aby zničili tých ľudí. Takže zasahujúce božstvá musia byť odstránené a všetkým bytostiam musí byť daná šanca, aby zaujali postoj.

 

Učeník: Majster, pozdravujem Vás! Som učeník Dafa z Pekingu. Než sme odišli z Číny, dosť učeníkov Dafa z Pekingu nám pripomínalo, že ak budeme mať šancu vidieť Majstra, aby sme Vám určite odovzdali ich pozdravy! Majster nám veľmi chýba! Dnes konečne máme príležitosť naplniť to, čím nás poverili, takže v ich mene, pozdravujem v„Che-š'“ Majstra! Pozdravujeme cteného Majstra! Vážený Majster, pozdravujeme Vás! Vážený Majster, pozdravujeme Vás!

Majster: Ďakujem Vám! (Potlesk) Ďakujem učeníkom Dafa v Pekingu! Nie je to tak, že učeníci Dafa v Pekingu sa nečinia dobre. Ako viete, najväčšie množstvo zlých síl je koncentrovaných v Pekingu, takže z hľadiska efektivity objasňovania faktov a stavu praktizujúcich, veci tam určite zaostávajú za inými miestami. Nie je to preto, že by praktizujúcim  niečo chýbalo, ale tým, že zlé sily sú tam silnejšie a viac koncentrované. Ako je celkovo ničené čoraz väčšie množstvo zla, učeníci Dafa v Pekingu nezaostanú, ani im nebude nič chýbať v porovnaní s učeníkmi na iných miestach. To je isté. (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa z Osaky, Japonsko, pozdravujú nášho veľkého Majstra! Majster, pracovali ste usilovne! Som zarmútený svojou neschopnosťou opustiť svoje ja, čo spôsobilo oneskorenie pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí. Okrem študovania Fa viac, čo ešte môžem robiť, aby som lepšie naplnil požiadavky na učeníka Dafa obdobia nápravy Fa?

Majster: Keďže už vieš, že si sa nečinil dosť dobre, dobehni to a správaj sa podľa požiadaviek. Tri veci učeníkov Dafa musia byť robené dobre. V súčasnosti je najdôležitejšou vecou záchrana vnímajúcich bytostí, záchrana viacerých ľudí! To je najdôležitejšia vec.

 

Učeník: Che-š' Majstrovi od učeníkov z Kalifornie! Majster, povedzte nám prosím, či by sme stále mali zriadiť Renesančnú univerzitu? Bude budúca medicína časťou kultivácie?

Majster: Či zriadiť univerzitu záleží na tom, či sú na to zrelé podmienky. Medicína budúcnosti?  Zdá sa, že ani súčasná medicína nie je kultiváciou. (Učeníci sa smejú) Učeníci Dafa sa môžu kultivovať pri práci v ľubovoľnom povolaní, ale povolania samotné nie sú kultiváciou.

 

Učeník: Pozdravujem Majstra! Učeníci z mesta Char-pin posielajú svoje pozdravy Majstrovi!

Majster: Ďakujem učeníkom Dafa z Char-pinu.

 

Učeník: Vo svetle toho, ako v poslednom čase beží anglická Veľká Epocha, mohol by nám Majster dať nejakú radu?

Majster: Tieto záležitosti súvisia s tým, ako riešite veci. Pýtate sa, prečo sú tam problémy? To sa musím spýtať ja vás. (Majster sa smeje) (Učeníci sa smejú) Chýbajú vám ľudské, materiálne a finančné zdroje, takže ťažkosti sú určite veľmi veľké. Avšak čínska Veľká Epocha sa s nimi stretla na začiatku tiež a dostala sa cez to – prebojovala sa cez to. Nezaškodí, ak sa od nich budete viac učiť a vychádzať z tých skúseností. Špecifiká toho, ako viesť noviny, sú však aj tak stále na vás. Je to rovnaké ako pri otázke, ako sa môžete dobre kultivovať.

 

Učeník: Nedávno stránky Minghui dodali poznámku k článku, ktorá hovorila, že v súčasnosti by sa učeníci pokiaľ možno nemali sobášiť s nepraktizujúcimi alebo s novými praktizujúcimi. Učeník Dafa z Taiwanu by sa na to rád spýtal pre učeníka Dafa z pevninskej Číny.

Majster: Ten článok bol napísaný učeníkom Dafa, a to, čo napíšu učeníci Dafa, je otvorené diskusii a výmene názorov. Nie je to tak, že by vás Fa žiadal, aby ste niečo spravili, ani vás nežiada, že sa to musí spraviť istým spôsobom. Majster to nepovedal a Fa to nevyžaduje. Avšak keď učeníci Dafa robia veci, je rozumné, aby o tom trošku viac uvažovali. Si predsa učeník Dafa, takže musíš byť zodpovedný za svoju kultiváciu a musíš byť zodpovedný za prostredie, ktoré majú učeníci Dafa. Myslím si teda, že ak dokážete uvažovať o veciach na tomto základe, budete vedieť, či určité veci majú byť spravené, a ak áno, ako sa majú spraviť. Ak dáte seba na prvé miesto, mnoho vecí pravdepodobne nepôjde dobre a vyvstanú problémy. Ak skutočne chcete byť zodpovední k Dafa a k vašej vlastnej kultivácii, budete robiť veci dobre.

 

Učeník: Musím pracovať počas času na vysielanie spravodlivých myšlienok. Bude to účinné, ak vysielam spravodlivé myšlienky počas práce?

Majster: Za mimoriadne špeciálnych okolností, to jest, ak skutočne nemôžete dať bokom to, čo práve robíte, môžete ukončiť svoju prácu a potom vysielať spravodlivé myšlienky. Mohli by ste povedať: „Budem pracovať a zároveň vysielať spravodlivé myšlienky.“ Ale to je veľmi ťažké spraviť, naozaj ťažké. Keď pracujete na bežnom pracovnom mieste, nemusíte nutne používať pozície rúk, pretože iní by to nemuseli pochopiť. Je v poriadku, ak tam len ticho sedíte, pretože použitie mysle stačí na cieľ vyslania spravodlivých myšlienok. Ak zároveň pracujete, určite nedokážete dobre vysielať spravodlivé myšlienky. Ak poviete, že skutočne nemôžete prestať pracovať, potom je v poriadku, ak budete pokračovať vo vašej práci a dobehnete to neskôr. Ale pri vysielaní spravodlivých myšlienok učeníkmi Dafa v rovnaký čas na celom svete je sila bezhraničná. Takže ak by každý človek mohol riešiť túto záležitosť s veľmi silnými spravodlivými myšlienkami a robil by to od začiatku veľmi dobre, možno by už teraz nezostalo žiadne zlo. Je to presne preto, že do mnohých praktizujúcich zasahovala táto či tamtá vec, že to nebolo spravené dobre.

 

Učeník: Teraz je pol štvrtej a Majster vyučoval Fa takmer dve hodiny. Majster, učeníci vás prosia, napite sa trochu vody.

Majster: O chvíľu. (Potlesk)

 

Učeník: Čo môžu učeníci Dafa robiť, aby pomohli inému učeníkovi, ktorý je na smrteľnej posteli?

Majster: Najlepšou vecou je čítať mu Fa. Bez ohľadu na to, či mal odísť v tomto čase, všetko záleží na ňom. Bez ohľadu na to, či boli moji učeníci Dafa zabití v dôsledku prenasledovania alebo počas tohto časového obdobia odišli z tohto sveta v dôsledku prenasledovania starými silami, všetci dosiahli Dovŕšenie. (Potlesk) Prečo je to tak? Viete, že celý vesmír sa upreto prizerá tejto náprave Fa a Tri ríše boli vytvorené kvôli náprave Fa. Všetky bytosti čakali počas dlhého priebehu histórie len na dnešnú nápravu Fa. Každá jedna vec, ktorá sa dnes stane v ľudskom svete, je skutočne významná! Ešte významnejšie sú všetky udalosti, ktoré majú priamu väzbu k Dafa, k náprave Fa alebo k učeníkom Dafa. Ak sa niekto odváži povedať „Falun Dafa je dobrý“ počas tohto obdobia, keď sa deje prenasledovanie – len na základe tohto jedného úprimného vyjadrenia, a bez toho, aby spravil niečo iné – tento človek sa určite vráti na svoje pôvodné miesto! (Potlesk) Prečo je tak? Počas tohto časového obdobia a uprostred zlého prostredia, ak sa stále odváži potvrdiť Fa, určite sa stane nebeskou bytosťou. Ten, kto spraví čo i len drobný láskavý čin alebo dobrú maličkosť pre učeníkov Dafa počas tohto obdobia prenasledovania, sa určite stane nebeskou bytosťou! (Potlesk) Je to preto, že toto je najkritickejšie obdobie v histórii a Bohovia upreto sledujú každú jednu myšlienku v mysliach každej jednej bytosti. Nespočetné bytosti vo vesmíre sledujú ľudí vo svete. V každej čiastočke vzduchu sú oči – vzduch je preplnený tými, čo všetko sledujú, prizerajú sa každému malému pohybu v myšlienkach a správaní sa bytostí na tomto mieste. Je to preto, že toto miesto tu je ohniskovým bodom nápravy Fa a veci, ktoré sa tu dejú, majú vplyv na budúcnosť všetkých bytostí v celom vesmíre. Ľudské oči tie veci nemôžu vidieť, takže sa im zdá, že sa nič významné nedeje. Ale bezpočetní Bohovia, toľkí ako nikdy predtým, uprene sledujú Tri ríše. Ak by to ľudská bytosť skutočne mohla vidieť, zdalo by sa jej to úplne hrozné. Ani jediná myšlienka, ktorú má človek, a ani jediný nápad, ktorý mu príde na myseľ, neprejde bez povšimnutia veľkého počtu Bohov. Preto to, čo človek spraví počas tohto časového obdobia, určí jeho vlastnú budúcnosť. Čo sa potom týka učeníka Dafa, niekoho, kto spravil toľko vecí, ktoré majú robiť učeníci Dafa, uvažujte o tom: Kde by mal skončiť? Nebol tento človek prenasledovaný na smrť len kvôli tomu, že bol učeníkom Dafa? Nie je učeníkom Dafa? Nielenže dosiahne Dovŕšenie, ale dostane aj česť a slávu, ktorú má mať učeník Dafa. (Potlesk)

Keď som pri tejto otázke, niečo mi napadlo. Máme istých praktizujúcich: nemôžem povedať, že by si bol tajný agent, ale veci, ktoré robíš, sú skutočne hrozné. Stále sa chceš kultivovať, ale ČKS sa zmocnila zlých vecí, ktoré si spravil predtým, a používa ich, aby ťa zastrašovala. Obávaš sa, že keď ich ČKS odhalí, učeníci Dafa s tebou budú zaobchádzať inak. Obávaš sa, že Majster s tebou bude zaobchádzať inak. V skutočnosti o tebe už dávno viem! Kvôli tomu strachu robíš veci, ktoré chce zlo, proti svojej vlastnej vôli. Na jednej strane chceš byť učeníkom Dafa, ale na druhej strane pokračuješ v robení zlých vecí. Povedz mi teda, čo mám s tebou spraviť? Teraz máš len dve možnosti: Môžeš sa opravdivo odhodlane kultivovať, v tom prípade si učeníkom Dafa a všetko, čo si dosiahol, sa stane tvojou mocnou cnosťou; alebo môžeš stáť na strane zla, v tom prípade sa nepočíta nič z toho, čo si spravil, a spravil si to len nato, aby si zahladil stopy. Túto vec som už povedal veľmi jasne. Navyše, dovoľte, aby som vám povedal, že v neďalekej budúcnosti všetkým ľuďom, ktorých som popísal, nebude už daná príležitosť. Ten čas príde veľmi skoro! Stane sa to čoskoro! V ľudskom svete sa to volá „odplata“ a je to veľmi blízko. Ale bez ohľadu na to, čo som povedal predtým, istým ľuďom to išlo jedným uchom dnu a druhým von. Či sa rozhodneš veriť tomu v tejto kritickej historickej chvíli, tvoje rozhodnutie nie je jednoduchou záležitosťou. Čítal si Fa. Akým smerom sa pustíš? Mal by si o tom pouvažovať a sám sa rozhodnúť!

 

Učeník: Ako by sme mali viesť naše deti v ich kultivácii?

Majster: Naozaj vám, učeníkom Dafa, treba hovoriť, čo robiť? Ak vaše dieťa ešte nemôže robiť cvičenia, mali by ste mu čítať Fa a učiť ho spievať piesne učeníkov Dafa. Deti mnohých učeníkov Dafa vedia recitovať Hong Yin. Niektoré veľmi malé deti vedia recitovať mnoho básní. To sú skutočne dobré deti.

 

Učeník: Potom ako ich zlo prevychovalo, niektorí praktizujúci Dafa v Číne pomáhali zlu prenasledovať učeníkov Dafa, ktorí boli zadržiavaní, čím im spôsobili telesné postihnutie. Členovia rodín obetí chcú podať na nich žalobu kvôli telesným zraneniam. Majster, povedzte nám prosím, čo by sme s týmto mali spraviť?

Majster: Bežní ľudia to samozrejme budú riešiť po svojom. Ak niekto spôsobil prenasledovaním inému človeku telesné postihnutie, poškodená strana samozrejme pôjde po ňom. V kultivácii sú to ľudské bytosti, čo robia kultiváciu, nie Bohovia. Ak sa niekto medzi ľudskými bytosťami dopustil zločinov, musí za to samozrejme zaplatiť. Ale na druhej strane, ak sa tá prevychovaná osoba môže opravdivo znova kultivovať a kultivovať sa pevne, je možné, že mnoho vecí sa zmení. Povedal som, že všetko je tu kvôli Fa, a to je prvé a najdôležitejšie. Ale ak to nedokážeš robiť dobre a nedokážeš naplniť štandard, potom si bežným človekom. A ako bežný človek budeš musieť čeliť realite, s ktorou sa stretávajú bežní ľudia.

 

Učeník: Učeníci zo San Diega pozdravujú Majstra! Majster, čo by teraz mali robiť učeníci Dafa s ohľadom na nárast záujmu o výučbu čínštiny? Ovplyvní práca na vzdelávacom systéme čínskeho jazyka iné projekty, ktoré potvrdzujú Fa?

Majster: Naozaj, učeníci Dafa vedia, že Američania nemajú dobré pochopenie vecí skazenej ČKS. Američania stále nerozumejú kultúre strany, napriek tomu, že už roky so skazenou Komunistickou stranou zápasia. Súčasné učebnice vytvorené ČKS sú plné kultúry strany. Ak sa ľudia učia čínštinu pomocou učebníc z pevninskej Číny, nebudú sformovaní na ľudí kultúry skazenej strany? Učeníci Dafa to môžu vidieť veľmi jasne, takže majú myšlienku: „Môžeme zostaviť nejaké učebnice a dať ich k dispozícii americkým vzdelávacím inštitúciám?“ V tom prípade musia byť učebnice schválené americkým ministerstvom školstva. Ak ich neschvália, nebudú použiteľné, aj keď ich vytvoríte. Ak máte pocit, že to môžete dokázať, potom sa do toho pustite. Keď to nemôžete spraviť, nie je to až také zlé.

 

Učeník: Učeníci nazvali predaj lístkov na gala predstavenia NTDTV skrátene „tchuej-pchiao“ (podpora predaja lístkov). Slovo „tchuej“ (podpora) má však podobnú výslovnosť ako „tchuej“ (vrátiť). Ľudia sa pýtali, či to nebude mať negatívny dopad.

Majster: Nemá to negatívny dopad. Avšak keďže podpora predaja lístkov a vrátenie lístkov majú rovnaký zvuk, zmeňme ten výraz. Nevolajme to už podpora predaja lístkov („tchuej-pchiao“), ale predaj lístkov („maj-pchiao“) – nevyrieši to ten problém? (Obecenstvo sa smeje) Je to pravda – „tchuej-pchiao, tchuej-pchiao“ (podpora predaja), na začiatku som ani ja nevedel, či predávate lístky alebo ich vraciate. Ak to budeme volať „maj-pchiao“ (predaj lístkov), je to dobré, nie? (Publikum sa smeje)

 

Učeník: Mediálne organizácie ako NTDTV alebo Veľká Epocha hrali nesmierne úlohy v náprave Fa. Čo sa dá spraviť, aby naše mediálne organizácie boli finančne samostatné a nemuseli si robiť starosti s peniazmi?

Majster: To záleží na vás. Hovoril som o týchto veciach veľakrát, ale stále budú potrební ľudia, ktorí budú robiť veci ako návštevy potenciálnych klientov, predaj a marketing. Keďže ste učeníci Dafa – nech vás požiadajú robiť čokoľvek – či už písať články, rozdávať materiály alebo vyjsť do ulíc – môžete to robiť dobre. Ale zdá sa, že ak vás požiadajú navštevovať potenciálnych klientov alebo robiť predaj a marketing, nechcete to robiť.

 

Učeník: V minulých prednáškach Majster vždy hovoril, že čínska kultúra je polobožskou kultúrou. Dnes ste povedali, že je to kultúra odovzdaná Bohmi.

Majster: Je to tak. Boli to nebeské bytosti, ktoré dali čínskym ľuďom ich kultúru a to, čo sa tu prejavuje, je kultúra, ktorá je spolovice ľudská a spolovice božská. To nie je v protiklade. Čínska kultúra je polobožskou kultúrou, ale bola odovzdaná ľudským bytostiam Bohmi.

 

Učeník: Aký postoj by sme mali mať my, zahraniční praktizujúci Dafa, voči praktizujúcim v Číne, ktorí chcú prísť do zahraničia? Mali by sme ich nabádať, aby zostali v Číne?

Majster: Nechcem ohľadom týchto vecí povedať nič absolútne. Inak, keď dnes niečo poviem, mnoho ľudí pôjde do extrému. Učeníci Dafa majú vykonať veci, ktoré majú robiť! Toto je pravda bez ohľadu na to, kde ste. Sľuby, ktoré ste kedysi spravili, musia byť naplnené a bytosti, ktoré musíte zachrániť, musia byť zachránené!

 

Učeník: Kvôli narastajúcemu počtu projektov na potvrdzovanie Fa sa znížil počet ľudí, ktorí objasňujú fakty vláde USA a mnoho vecí napreduje pomaly.

Majster: Máme obmedzené množstvo finančných, materiálnych a ľudských zdrojov, a je toľko vecí, ktoré aj tak musíme spraviť. Keď je to tak, musíte sa pozrieť na to, ktoré veci sú nepodstatné, ktoré sú dôležité, a určiť, ako to všetko zosúladiť.

Niektoré vlády sa skutočne nesprávali dobre a je to preto, že staré sily umiestnili na vlády rôznych krajín obrovské obmedzenia. Prečo je to tak? Je to preto, že vedia, že učeníci Dafa musia v náprave Fa robiť mnoho vecí a majú veľa zložitých problémov, a cieľom je ustanoviť mocnú cnosť učeníkov Dafa. Ak by nejaká mocná vláda niečo povedala, alebo keby sa všetky vlády zasadzovali proti režimu tej skazenej strany, skazená ČKS by sa zrazu zrútila a prenasledovanie by nemohlo pokračovať. Neznamená to potom, že prostredie na skúšanie učeníkov Dafa by už neexistovalo? Mohli by sa potom stále kultivovať? Takže staré sily umiestnili na každú jednu vládu najsilnejšie obmedzenia. Ak sa pozeráme na dnešnú situáciu, je jasné, že čoskoro prehnití démoni skazenej strany už nebudú schopní ovládať každú jednu vládu. Pri terajšom ničení veľkého množstva zla sa schopnosť zla ovládať ľudské bytosti prudko zmenšuje.

 

Učeník: Vidím, že je mnoho ľudí v náboženstvách, ktorí opravdivo chcú robiť kultiváciu, ale ich náboženská viera im bráni dozvedieť sa pravdu.

Majster: Nie sú to ich náboženstvá, čo im bránia dozvedieť sa pravdu, sú to faktory rušivých božstiev v tých náboženstvách, ktoré majú negatívny účinok. Teraz je faktorov v tej oblasti čoraz menej a menej; čoraz viac je ich ničených. Postupne nastanú veľké zmeny. Len počkajte a uvidíte. (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa z Belgicka, Long Islandu z New Yorku, oblasti zálivu v San Franciscu, z Besanconu vo Francúzsku, Toronta a Edmontonu v Kanade, Južnej Ameriky, Írska, Sri Lanky a Južnej Kórey pozdravujú Majstra!

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk)

 

Učeník: (Táto otázka je od západného praktizujúceho.) Majster povedal, že teraz nerobíme osobnú kultiváciu, ale zachraňujeme vnímajúce bytosti. Mohol by som poprosiť Majstra, aby vysvetlil tento bod hlbšie?

Majster: Osobné zlepšovanie je stále prvé a najprednejšie. Čo som hovoril je, že kým potvrdzujete Fa, z vecí, ktoré učeníci Dafa majú robiť, je najdôležitejšou záchrana vnímajúcich bytostí, a teraz to dosť tlačí. Učeníci Dafa ako celok prešli v priebehu kultivácie niekoľkými rôznymi fázami. Pred 20. júlom 1999 bolo najdôležitejšou vecou pre učeníkov Dafa zlepšovanie sa v osobnej kultivácii. Všetko ostatné bolo nepodstatné. Vtedy mnoho praktizujúcich malo pocit, že hneď ako študovali Fa a robili cvičenia, išli nahor ako raketa, leteli nahor. Prielomy, ktoré robili v úrovniach, boli mimoriadne rýchle. Či ste stáli alebo sedeli, robili ste prielomy – robili ste prielomy aj keď ste sa prechádzali alebo keď ste jedli! V tom čase to naozaj bolo tak, kým ste študovali Fa, boli ste tlačení nahor; bolo nevyhnutné, aby učeníci Dafa v priebehu určitého času boli vytlačení na svoje náležité pozície, aby mohli zachraňovať vnímajúce bytosti, keď príde čas. Išlo o to, aby to mohli vydržať, keď staré sily naozaj začnú vykonávať svoje zlo a keď sa naozaj začne prenasledovanie.

Potom po 20. júli 1999, to jest, počas prenasledovania, sa pozeralo na to, či sa môžeš stať opravdivým učeníkom Dafa a počas prenasledovania sa uvidelo, či si skutočné zlato, či môžeš vykročiť napred a či môžeš pokračovať v kultivácii pod tlakom zla. Nestretlo sa s týmto mnoho náboženstiev v histórii? Nebolo to úplne očividné? Ale kvôli pripútanosti k strachu a množstvu iných pripútaností to niektorí nedokázali. Zrazu ten človek zistil, že sa mu táto či tamtá časť Dafa nepozdáva. Ale nebol to samotný Dafa alebo veci, ktoré spravil Majster, čo nevyhovovali jeho chutiam; bolo to skôr preto, že začal mať strach a hľadal výhovorky! Neodvažoval sa vykročiť vpred, čítať knihy, kultivovať sa vo Fa a neodvažoval sa ani robiť cvičenia.

Teraz náprava Fa a učeníci Dafa počas potvrdzovania Fa odolali prenasledovaniu a každým krokom sa približujú ku koncu. Zlé elementy boli odstránené do bodu, že sotva nejaké zostávajú a tlak už nie je taký veľký. Keď sa pozeráme na celkovú situáciu, už tu nie je otázka, či učeníci Dafa môžu dosiahnuť Dovŕšenie počas procesu dospievania. Najväčšou vecou, ktorú treba v súčasnosti spraviť, je prísť na to, ako zachrániť ešte viac ľudí vo svete! Zachráňte všetky bytosti! Toto sa stalo najväčšou vecou pre učeníkov Dafa.

Počas tohto prenasledovania zlo prenasledovalo nielen učeníkov Dafa, ale aj ľudí vo svete! Ak má človek nesprávne predstavy a myšlienky o Dafa, bude odstránený hneď ako príde mocný prúd nápravy Fa, pretože to, čomu odporuje, je Fa, ktorý vytvoril celý vesmír budúcnosti. Kam by v tom prípade mohol ísť? Ak nechce vstúpiť do budúcnosti, môže byť len rozložený a prestane existovať. Preto je pre učeníkov Dafa kritické zachrániť všetky bytosti.

 

Učeník: Potom ako si mnoho čínskych praktizujúcich vypočulo, čo ste hovorili o osobnej kultivácii, nevenovali už veľa pozornosti svojej vlastnej kultivácii. Malo by to tak byť? (Majster: To je zachádzanie do extrémov, čo je samozrejme nesprávne.) Nemali by sme zachraňovať vnímajúce bytosti so základom v neustálom zlepšovaní sa v osobnej kultivácii?

Majster: Je to samozrejme tak. Musí sa to robiť tým spôsobom. Nemôžeš zvoľniť vo svojej osobnej kultivácii. Bez ohľadu na to, čo robíš, nech je to objasňovanie faktov alebo robenie projektov, ktoré potvrdzujú Dafa, musíš dať v prvom rade najvyššiu prioritu dobrému kultivovaniu seba; iba potom môžu byť veci, ktoré robíš, posvätnejšie, pretože potom si učeníkom Dafa a robíš veci na potvrdzovanie Fa ako učeník Dafa. Bežní ľudia tiež môžu robiť veci, ktoré robia učeníci Dafa, ale nemôžu mať mocnú cnosť učeníkov Dafa. Môžu len získať šťastie a cnosť a nazhromaždiť si šťastie do budúcnosti.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Írsku pozdravujú nášho súcitného, veľkého Majstra! Počas posledných niekoľkých rokov sa práca na potvrdzovanie Fa v Írsku stretla s obrovskými ťažkosťami. Po viac ako roku usilovnej práce učeníkov Dafa sme v podstate dobehli pokrok nápravy Fa. Majster, povedzte nám prosím, či tie ťažkosti, s ktorými sme sa stretli, boli kvôli nedostatku usilovnosti praktizujúcich, alebo to bolo kvôli usporiadaniam starých síl a prenasledovaniu zla?

Majster: Oboje k tomu prispelo. Počas posledných niekoľkých rokov boli elementy zla početnejšie a počas súčasného časového obdobia je elementov zla menej a učeníci Dafa čoraz viac dospeli. Bolo tam mnoho príčin. Samozrejme, ešte dôležitejšou vecou je kultivovať sa dobre.

 

Učeník: Učeníci Dafa z mesta Sin-pin provincia Liao-ning, štvrti Chuaj-žou v Pekingu, štvrti Feng-tchaj v Pekingu, provincie Če-ťiang, okresu Liao-pching mesta Čchung-čching, mesta Lan-čou provincie Kan-su, mesta Ťin-čchang, okresu Ku-lang, mesta Char-pin, mesta Čchang-čou, oblasti Tchung-čou v Pekingu, mesta Ťia-mu-s', vojenskej oblasti Šang-chaj, vojenskej oblasti Wu-chan, vojenskej oblasti Čcheng-tu, vojenskej oblasti Kuang-čou, spoločnosti Čínskych aerolínií, provincie Ťiang-si, mesta Jün-čcheng provincie Šan-si, mesta Čang-ťia-kcho, mesta Le-čchang provincie Kuang-tung, mesta Pao-ting provincie Che-pej, mesta Wu-chan a provincie Šang-si pozdravujú Majstra! (Master: Ďakujem vám všetkým!) Učeníci Dafa z mesta Fu-jang v provincii An-chuej, mesta Wu-chan v provincii Chu-pej, mesta Ťin-čou, mesta Čchao-jang, mesta Šan-tchou a Ťie-jang v provincii Kuang-tung, okresu Čchao-jang a Chaj-tien v Pekingu, mesta Tchie-ling v provincii Liao-ning, oblasti Čchang-ting v provincii Fu-ťien, mesta Čcheng-tu v provincii S'-čchuan, oblasti Wen-ťiang mesta Čcheng-tu, provincii Chen-an, mesta Chuang-kang, mesta Che-ce provincie Šan-tung, oblasti Jen-liang v provincii Šan-si, mesta Čan-ťiang, spoločnosti pre umenie a zábavu v Pekingu, mesta Pen-si v provincii Liao-ning, mesta Ta-čching, mesta Kchun-šan, ropného poľa Šeng-li, mesta Tung-jing, mesta Kuang-čou, mesta Pao-ting provincie Che-pej, mesta Lan-čou provincie Kan-su, provincie Sin-ťiang, mesta An-kchaj, mesta Te-jang, mesta Mien-jang, mesta San-tchaj, mesta Čchang-ša, mesta Čcheng-te v provincii Che-pej, oblasti Siang-che mesta Čch'-fang, provincie Jün-nan, univerzity Čching-Chua, mesta Ma-čcheng provincie Chu-pej, technologického inštitútu v Pekingu, mesta Tchaj-an, oblasti Šun-si v Pekingu, mesta Čchung-čching, oblasti Jang-pchu v Šang-chaji, mesta Š'-ťia-čuang provincie Che-pej a mesta Čching-tao pozdravujú Majstra. (Majster: Ďakujem vám všetkým!)

Učeníci z Nórska, Nemecka, Rakúska, Queenslandu v Austrálii, Seattlu v USA, Kanady, mesta Melbourne, Venezuely, Argentíny, Peru, Mexika, Čile, Dominikánskej republiky, Dánska, Holandska, Indonézie, Českej republiky, Slovenska, Japonska, Montreálu, Švédska, Fínska, San Diega, Ottawy, Kuby, Bostonu, Hong Kongu, Macau, Austrálie, Houstonu, New Yorku, Laosu, Nového Mexika, Malajzie, Nového Zélandu, Izraela, Los Angeles, Francúzska, Sicílie v Taliansku, Vietnamu, Albany – New York, Indie, a všetci učitelia a žiaci na tanečnej škole Fej Tchien pozdravujú Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým! (Potlesk)

 

Učeník: Moje dieťa je študentom na strednej škole. Študuje Fa, ale nie je už taký usilovný ako keď bol mladší. Vždy keď sa dostane do blízkosti zlých vecí v bežnej spoločnosti, mám naozaj obavy.

Majster: Áno, keď boli deti v takom veku, že učeníci Dafa sa o nich mohli osobne starať, veci išli výborne. Učili ste deti naspamäť Fa a robiť každý deň cvičenia. Hneď ako však deti začali chodiť do školy, veci sa zmenili. Vplyv spoločnosti na deti je skutočne obrovský. Súvisí to s poklesom morálky celej spoločnosti. Deti nemajú spôsob, ako by tomu mohli odolávať. Hneď ako vstúpia do spoločnosti, vstúpia do veľkého pestrofarebného kotla. Ak dokážete povzbudzovať vaše deti v štúdiu Fa a v robení cvičení tak, ako ste to robili predtým, bude pre nich ťažšie skĺznuť nadol spolu so spoločnosťou. Keď mnohí mladí učeníci Dafa dospeli, išli opačným smerom a stali sa dosť zlými. Toto je príčinou.

 

Učeník: Majster, pohovorte prosím o tom, ako môžeme nájsť správnu rovnováhu medzi snahou o robenie jedného projektu ešte lepšie a spustením ešte ďalších projektov.

Majster: To bude záležať na tom, ako medzi sebou koordinujete veci. Ako to vyvážite záleží od vás. Množstvo energie, ktorú človek musí venovať projektu, aby ho robil dobre, musí byť značné. Ak začnete nové projekty k tým, čo už máte, čas bude skutočne veľmi tesný. Často je to tak. Ako by sa mali riešiť tieto veci? Mnoho učeníkov Dafa má zodpovednosti v mnohých projektoch a veci sú skutočne pomerne zložité. Majster pozná vaše ťažkosti. V budúcnosti poviem učeníkom Dafa v Číne o týchto ťažkostiach, s ktorými ste sa stretávali, aby vedeli, ako ste za takých ťažkých okolností potvrdzovali Fa a obmedzovali ich prenasledovanie zlom.

 

Učeník: Učeníci Dafa dokázali robiť mnoho vecí, hoci im chýbajú ľudské sily, ale výsledky niektorých projektov neboli uspokojivé. Myslím, že niektoré projekty vyžadujú, aby sme sa stali profesionálnejšími, a iba potom dokážeme napredovať lepšie.

Majster: Je to naozaj tak. Je to ako pri novoročných predstaveniach. Po niekoľko rokov do nich učeníci Dafa vkladali mnoho úsilia, ale výsledky boli obmedzené, pretože stupeň profesionality nebol dostatočný. Hneď ako sa stali profesionálnymi, je to niečo celkom iné.

 

Učeník: Séria článkov „Rozkladanie kultúry ČKS“ publikovaná Veľkou Epochou poskytuje dôkladnú analýzu kultúry strany, ale nedáva žiadne jasné odpovede. Majú odpovede poskytnúť učeníci Dafa pri tom, ako potvrdzujú Fa?

Majster: Odpoveď leží v päťtisícročnej histórii čínskej civilizácie. Päťtisíc rokov čínskej kultúry je skutočnou, legitímnou ľudskou kultúrou. To je tá odpoveď.

 

Učeník: Majster, môžete prosím pohovoriť o dôležitosti výstav umenia Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť?

Majster: Všetci viete, že niekoľko hlavných vecí hrá priekopnícku úlohu pri vedení ľudskej spoločnosti nadol. Jednou sú nedávno vytvorené literárne umelecké diela, ďalšou sú vytvorené výtvarné diela. Tieto majú na ľudí najpriamejší účinok, a mali najväčší účinok na mysle ľudí a ich vedomie, ako aj na ich zmyslové orgány. Priamo ovplyvňujú a poháňajú zmeny v morálnych štandardoch ľudí a kazia najrýchlejšie ľudské bytosti a to najpriamejším spôsobom. Preto formy prevzaté moderným umením, modernou kultúrou a modernými umeleckými predstaveniami hrajú priekopnícku úlohu. Ľudstvo odhodilo opravdivé, legitímne formy umeleckého stvárnenia, ktoré Bohovia odovzdali ľuďom, a vytvorili nejaké veci, ktoré sú modernistické a presýtené démonickou povahou, negujúc veci, ktoré Bohovia odovzdali ľuďom, spraviac bezcennými opravdivé formy vytvárania umenia, ktoré ľuďom odovzdali Bohovia.

Učeníci Dafa vedia, že ľudská kultúra bola ľuďom odovzdaná Bohmi a že neviera v Bohov je základnou príčinou úpadku ľudskej morálky. Učeníci Dafa sa preto nemôžu pozerať na veci s poklesnutým morálnym štandardom ľudských bytostí. To, čo vytvárajú učeníci Dafa, musia byť veci, ktoré venujú pozornosť tomu, čo Bohovia odovzdali ľuďom. V tom prípade, samotné to, čo robíte, zastavuje a potláča skazené elementy a hrá to vedúcu úlohu pri obnovovaní vecí do ich pôvodného stavu. Je to určite tak, takže výstava umenia samotná odhaľuje prenasledovanie, pričom zároveň privádza ľudí späť do správneho stavu použitím metód používaných na vytváranie diel; umožňuje im to vrátiť sa k spôsobom ľudských bytostí a pomáha to ľuďom otočiť sa a ísť späť.

Keď ľudia odhodili metódy vytvárania umenia, ktoré kedysi Bohovia ľudí naučili, najväčším problémom je, že ľudia dali na prvé miesto svoje vlastné myšlienky a názory o vytváraní umenia a opustili pravidlá, ktoré Bohovia ľudí naučili: zobrazovať veci presne. Keď sa vytvára umenie, presné zobrazenie predmetov je prvým a prvoradým, a to nemožno zmeniť. Dôvodom je, že to tak bolo odovzdané Bohmi, a toto je štandard, podľa ktorého sa overí úroveň umelcovho technického majstrovstva. Keď sa toto zmení, veci sa stanú chaotickými a bude im chýbať princíp, a toto je príčina objavenia sa modernistických vecí. Keď človek vo svojich umeleckých výtvoroch nevenuje najväčšiu pozornosť autentickosti tým, že presne zobrazuje veci, to, čo vytvára, sú len čmáranice, a nie výtvarné diela. Keďže ľudské bytosti už nevyhovujú štandardom a ich morálna úroveň sa pokazila, keď im chýbajú spravodlivé myšlienky, Bohovia to s nimi vzdajú. Cesta, [po ktorej sa ľudia vydajú] sa potom stane ešte viac bezcieľnejšou a nebezpečnejšou.

 

Učeník: Počas rozhovorov nás niektorí známi právnici, aktivisti v oblasti ľudských práv a bežní ľudia v Číne opakovane požiadali, aby sme poslali ich pozdravy Majstrovi. Myslia si, že učeníci Dafa sú jedinou nádejou pre budúcnosť Číny.

Majster: Nie je nesprávne povedať to, ale učeníci Dafa sa nezaujímajú o politickú moc bežných ľudí, ani sa nezapletú do bežných záležitostí. My len odporujeme prenasledovaniu a zachraňujeme ľudí. Nie je nesprávne pre ľudské bytosti dávať mnoho dôležitosti ľudskej politickej moci a to, aká politická entita bude v budúcnosti vládnuť, je pre spoločnosť dôležité. Učeníci Dafa sú kultivujúci. Rozloženie zlej ČKS je jediným najzákladnejším spôsobom ako ukončiť prenasledovanie a odhaľovanie zločinov skazenej ČKS sa robí preto, aby sme zachránili všetky životy, ktoré ňou boli otrávené. Všetko v Troch ríšach bolo pripravené pre kultiváciu učeníkov Dafa a pre záchranu bytostí dnes a záležitosti učeníkov Dafa sú najdôležitejšie. Keď v budúcnosti Fa napraví ľudský svet, vynorí sa pre ľudí nový stav vecí. Inými slovami, to, čo sa stane v budúcnosti, patrí budúcnosti. Učeníci Dafa by sa teda mali koncentrovať len na to, čo majú robiť. V blízkej budúcnosti sa Bohovia ukážu ľuďom a všetko, v čo ľudské bytosti neveria, bude ukázané ľuďom, ktorí zostanú, a ľudstvo sa navráti späť na cestu, po ktorej má skutočne kráčať.

 

Učeník: Učeníkom Dafa v Ma-čchengu, provincia Chu-pej, veľmi chýba Majster. Požiadali ma, aby som vám odovzdal ich pozdravy. (Majster: Ďakujem učeníkom Dafa v Ma-čchengu.) Včera som čítal na stránkach Minghui, že učeníci v Číne robia spoločne cvičenia po celej Číne podľa vysielania rádia MingHui, a výsledky boli dosť dobré. Čo by mali robiť učeníci Dafa mimo Číny?

Majster: To by mala byť dobrá vec. Stále to pozorujem a sledujem, čo z toho nakoniec bude.

 

Učeník: Nedávno som mal na návšteve niekoľko ľudí z Číny, ktorí sa nazývali učeníkmi Dafa a videl som, ako staré sily využívajú nedostatky týchto praktizujúcich. Sú dokonca z rovnakej oblasti a vyhlasujú, že prišli do USA pomáhať Majstrovi v náprave Fa. Ale pri mojich stretnutiach s nimi som videl, že v skutočnosti nerobia veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa. Sú príliš zamestnaní vecami spojenými s ich imigračným postavením, zamestnaním atď. a ich kultivačné stavy nie sú dobré.

Majster: Áno. Nechcem teraz povedať nič a nechcem ešte robiť žiadne závery, pretože čokoľvek poviem, vytvorí prekážky pre ich kultiváciu. To, či to človek môže dokázať, nie je určené len tým, či sa kultivuje, ale aj tým, či je ten život spôsobilý, aby bol zachránený. Nech je to akokoľvek, bez ohľadu na to, či odišli z Číny alebo sú stále tam, musia sa správať ako opravdiví učeníci Dafa. Inak nezáleží na tom, kde sú.

 

Učeník: Hoci všetci moji členovia rodiny sú učeníci Dafa, aj tak sme po dlhý čas nedokázali vyriešiť určité konflikty. Cítim sa tým zmätený a zároveň ma to trápi.

Majster: Pri kultivácii učeníkov Dafa sa určite vynoria konflikty. Ak nedokážete všetci hľadať vo vnútri, potom bez ohľadu na to, či patríte do jednej rodiny alebo ste normálni praktizujúci ako priatelia, konflikty budú čoraz viac narastať, a dokonca aj keď sa bude čas naťahovať, stále nedokážete skúškami prejsť. Ako to teda môžete vyriešiť? Všetci z vás musia hľadať vo vnútri. Ak jeden človek dokáže hrať v tom vedúcu úlohu, spôsobí, že veci sa uvoľnia. Ak to všetci z vás dokážete robiť, vyrieši sa to.

Aký postoj má stále mnoho učeníkov Dafa voči členom svojej rodiny? „Sú mojimi členmi rodiny, takže ja rozhodujem o veciach, ktoré sú pre nich dobré. Postarám sa pre nich o určité veci, keďže mi vlastne ide o ich najlepšie záujmy.“ Takto to nefunguje. Keď sa začnete kultivovať, ste všetci praktizujúci a každý z vás sa má vrátiť do svojho vlastného nebeského kráľovstva. Každý, kto sa dobre kultivoval, sa bude schopný vrátiť, a nikto nemôže robiť kultiváciu za niekoho iného. Medzi bežnými ľuďmi sa môže stať, že keď je niekto vplyvným úradníkom, môže nechať svoju rodinu mať nejaký prospech spolu s ním. To sa môže stať, pretože to sú bežné ľudské záležitosti. Ale toto nefunguje s vecami, ktoré prekračujú bežné ľudské záležitosti. Každý, kto sa kultivuje, získava, a keď sa človek nekultivuje, nezíska – nikto sa nemôže kultivovať za niekoho iného. Keď je to tak, musíte brať vážne problémy a konflikty, ktoré sa medzi vami vynoria. Nemôžete sa správať ako bežní ľudia, ktorí robia to, čo sa im zachce. Ak skutočne dokážete považovať členov svojej rodiny za učeníkov Dafa a praktizujúcich, keď príde na záležitosti kultivácie, myslím, že určite dokážete tie konflikty rozriešiť.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Číne si spravili mnoho talizmanov s podobami Budhu Šákjamuniho, Bódhisattvy Avalókitéšvary a podobne. Potom ako Majster publikoval článok „Úplne rozpustite všetky rušivé božstvá v troch ríšach, ktoré sa zúčastňujú zasahovania do nápravy Fa“, niektorí učeníci prišli k záveru, že nie je vhodné mať podoby týchto božstiev na talizmanoch. Majster, dajte nám prosím nejakú radu v tejto oblasti.

Majster: Samozrejme, že to je nevhodné. Dôvodom, že predtým pre ľudské bytosti fungovali bolo, že Majster ich nechal fungovať, kvôli faktu, že ste zachraňovali ľudí. Ale pre vás nebolo vhodné, aby ste to robili. Učeníci Dafa majú potvrdzovať Dafa, ako teda môžete ísť potvrdzovať iných Bohov? Keď ide o toto, kto potom zachránil tých ľudí? Nie je to veľký problém? Nevedie to ľudí k tomu, aby verili v božstvá, ktoré samotné musia vyjadriť svoj postoj k Dafa počas nápravy Fa? Či tie božstvá môžu zostať alebo nie, stále záleží na ich činoch. Tieto talizmany samotné nemajú žiaden účinok – Majster ich nechal fungovať. Potvrdzovanie Fa je úlohou učeníkov Dafa a v žiadnom prípade to nie je úloha tých božstiev. Musí vám to byť jasné.

 

Učeník: Videl som, že mnoho praktizujúcich v poslednom čase prechádzalo skúškami, ktoré sa týkali citov.

Majster: Áno, je to tak. Skazená ČKS chce postrčiť ľudskú spoločnosť smerom k zničeniu a používa túto metódu. Sprenevera, korupcia a podobne veľa neznamenajú. Pozrime sa na to z iného uhla. Povedzme, že nejaký človek sa zapojil do korupcie a sprenevery, a peniaze, ktoré spreneveril, patria ČKS. Ak je ČKS oslabená kvôli jeho korupcii, potom v skutočnosti spravil niečo dobré. (Obecenstvo sa smeje, tlieska) Takže to nie je problém. Najväčším problémom je, že skazená ČKS ničí ľudskú morálku. ČKS vie, že Falun Gong učí Čen-Šan-Žen a učí ľudí, aby boli dobrí, takže ona naopak učí ľudí, aby boli zlí, najmä ohľadom vzťahov medzi členmi opačného pohlavia. Viete do akej hĺbky upadla čínska spoločnosť? Smilstvo – smilstvo v celej spoločnosti. Čisté mladé dievča, nevinné dievča, je v dnešných dňoch naozaj ťažké nájsť. Prečo sa to stalo takým zlým? Nechce ČKS jednoducho zničiť ľudí? Nechcú sa učeníci Dafa vykultivovať späť ku svojim pôvodným ja? Prečo v tomto ohľade nedávate na seba pozor? Chcete sa stať skazenými spolu so spoločnosťou, spolu so zlou ČKS? Nie je to vážny problém? Keď sa pozeráme na veci z tohto uhla pohľadu, sú ľudia v Číne stále v ľudskom stave? Nie je to vážne?! Učeníci Dafa majú zadržať a zastaviť úpadok sveta! Ide o to nedovoliť ľudstvu klesnúť nadol, takže prečo ste vy sami po dlhý čas nedokázali z toho vystúpiť? Rozhodne musíte tomuto venovať pozornosť!

Učeníci Dafa by nemali za žiadnych okolností mať žiadne ďalšie problémy v tomto ohľade. Nechcem už vidieť, ako robíte takéto chyby. Študentom a študentkám v tanečnej skupine obvykle nie je dovolené len tak prichádzať do kontaktu. Keďže sú ešte veľmi mladí, majú študenti a študentky tiež prísne zakázané priateliť sa. Iní učeníci Dafa musia tiež venovať pozornosť týmto veciam. Keď sa takýto problém vyskytne na našej škole, každý, koho sa to týka, bude bez výnimky poslaný domov, to je isté. Keď sa samotní učeníci Dafa nedokážu činiť dobre, nemôžu zachraňovať vnímajúce bytosti. Ak sa sami nedokážete činiť dobre, ako môžete zachraňovať vnímajúce bytosti? Keď myšlienky, ktoré vydávate, sú nespravodlivé, ako by ste tú úlohu mohli robiť dobre? Je to potom rovnaké ako pomáhať zlu.

 

Učeník: Je to necelý rok, čo som získal Fa. Neustále som sa pokúšal usilovne robiť dobre tri veci a udržať krok s mocným prúdom nápravy Fa. Aké rady by ste dali učeníkom, ktorí len nedávno získali Fa?

Majster: To je výborná otázka. Učeníkom Dafa, ktorí práve získali Fa, by som povedal, že máte veľké šťastie. Viete k akej skupine ste sa pripojili? Títo kultivujúci sa dostali do dneška po prejdení najťažších skúšok. Samozrejme, toto prenasledovanie ešte neskončilo, ale zlo už nie je také hojné a zúrivé a tlak už nie je taký veľký. Avšak nebude to tak, že len preto, že ste vstúpili do Dafa len nedávno, bude pre vás kultivačný štandard znížený. Takže v kultivácii sa musíte usilovne snažiť robiť dobre tri veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa, a zároveň zachraňovať vnímajúce bytosti a napĺňať úlohy, ktoré by učeníci Dafa mali napĺňať. Aby ste robili tie veci dobre, musíte dobre študovať Fa. Snažte sa veľa študovať Fa, a potom dokážete udržať krok s postupom nápravy Fa a impozantným spôsobom sa stanete učeníkom Dafa, ktorému patrí to meno a ktorý je z obdobia nápravy Fa.

To je pre dnešok všetko. (Potlesk)

Majster je skutočne šťastný, že vás všetkých vidí (srdečný potlesk), najmä dnes. (Potlesk) Učeníci Dafa, ktorí sa dostali cez toto prenasledovanie: Ste skutočne výnimoční. (Potlesk) V budúcnosti dostanete všetku česť a slávu, ktorú majú mať učeníci Dafa. (Potlesk) Dostali ste sa cez najtvrdšie a najťažšie časové obdobie. Myslím si, že učeníci Dafa by mali, v obmedzenom čase, ktorý zostáva do konca, naplniť svoje historické misie ešte lepšie a ešte nádhernejšie! (Dlhý potlesk)

 


Vyučovanie Fa v hlavnom meste USA

Li Chung-č’, 22. júla 2007

 

20. júl je pre nás mimoriadne významným dátumom a možno bude hrať dôležitú úlohu v histórii, ktorá ešte len príde. V okamihu prešlo osem rokov od začiatku prenasledovania učeníkov Dafa. Počas tohto procesu prešli učeníci Dafa mnohými namáhavými cestami a naozaj to nebolo ľahké. Prešli ste od toho, že ste najprv nevedeli, čo robiť alebo ako sa vysporiadať s prenasledovaním, k tomu, že ste postupne pochopili, ako by ste to mali robiť. Nielenže ste prišli na to, ako to robiť, ale drsnosť prenasledovania viedla k tomu, že ste ešte racionálnejší a jasnejšie uvažujúci.

Bytosti na odlišných úrovniach majú svoje vlastné pochopenie tohto prenasledovania. Niektorí ho vidia ako cestu, ktorou sa musí prejsť a ktorá je plná skúšok, zatiaľ čo iní ho považujú za výsledok toho, že sa to dotklo starých elementov v celom vesmíre. Ďalší ho považujú za prerazenie cesty pre učeníkov Dafa. Bytosti na nižších úrovniach si myslia, že keď vystúpi to spravodlivé, zlo bude určite robiť škodu. Bez ohľadu na pochopenie bytostí na odlišných úrovniach, ja chcem jednoducho dobre spraviť svoju vec a učeníci Dafa musia kráčať po svojich cestách. Zatiaľ čo čelíte rozličným takzvaným skúškam a rôznym druhom démonického zasahovania, čoraz viac ste dozreli.

V poslednom období som sa nemusel príliš znepokojovať, pretože ste dozreli a viete čo robiť. V rozličných projektoch zameraných na spasenie vnímajúcich bytostí ste racionálne a aktívne prevzali viaceré úlohy a navyše to robíte veľmi dobre. Takže sa už nemusím znepokojovať ako vtedy, keď ste začali pracovať proti prenasledovaniu, keď som neustále opravoval našich učeníkov Dafa, usmerňoval som ich, aby kráčali dobre a správne svojou cestou kultivácie a zachraňovania vnímajúcich bytostí, zatiaľ čo odporujú prenasledovaniu a aby počas prenasledovania ešte lepšie objasňovali fakty. Preto ste ma často videli publikovať rozličné krátke články, zamerané na neustále opravovanie vašich krokov. Toto je už v poslednej dobe zriedkavé, pretože ste opravdivo dozreli a naozaj viete, čo máte robiť. Takže sa už nemusím toľko znepokojovať. Teraz je vaša úloha v tom, aby ste našli cesty ako to robiť lepšie, boli efektívnejší, mali väčší dopad a zachránili viac ľudí.

Okrem toho, cez čo ako jednotlivci musíte prejsť a ustanoviť si na vašom poslednom úseku cesty k Dovŕšeniu, práve teraz je pre vás najdôležitejšia a najvýznamnejšia záchrana ľudí. Ak by nebolo tejto úlohy, dovoľte mi povedať, že vaša kultivácia by sa už dávno skončila. Ako učeníci Dafa ste už v kultivácii spravili to, čo ste mali, avšak počas nápravy Fa nastali nejaké zmeny. Napríklad, ľudia v ľudskej spoločnosti už nie sú tie isté bytosti, ako keď bohovia stvorili človeka – nebeské bytosti nahradili životy ľudských bytostí. Na povrchu stále vyzerajú ako ľudia, avšak v skutočnosti sú to bytosti z rôznych dimenzií a z rôznych úrovní. Kvôli tejto príčine majú ľudia v dnešnej spoločnosti väčšiu múdrosť a väčšie schopnosti ako ľudské bytosti v akomkoľvek období v histórii. Nikdy predtým sa takáto zmena neudiala. Podľa pôvodného usporiadania sa počas tohto procesu malo uskutočniť veľké čistenie, ktoré by sa dotklo všetkých, s výnimkou kultivujúcich sa učeníkov Dafa a časti ľudí vo svete, ktorí by zostali, aby slúžili ako zakladatelia budúcej ľudskej rasy. Veci, o ktorých hovorili mnohé proroctvá, sa naplnili, ibaže tá časť histórie od začiatku mojej nápravy Fa sa zmenila, a to je tiež jeden z dôvodov za tým. Tieto veci sa zmenili.

Takže čo by ste mali robiť, keď stojíte pred takýmito životmi? Z perspektívy Majstra, ja viem, že tí ľudia by mali byť spasení a že sú hodní toho, aby boli spasení. Mimo Troch ríš, všetky ohromné kozmické telá vo vesmíre sú bohovia. Samozrejme, keď sa bohovia pozerajú nadol z vyšších kozmických tiel, bohovia na rozličných úrovniach pod nimi pre nich v skutočnosti vyzerajú tak ako ľudia vyzerajú v očiach bohov. V predchádzajúcej, starej nebeskej klenbe, bolo vytvorenie-trvanie-degenerácia-zničenie absolútnym zákonom. Takže vesmírne zákony nie sú také ako si ich predstavuje človek – nikoho neuprednostňujú. Zákony takéhoto druhu prevážili nad súcitom, ktorí stelesňujú bohovia, keď zachraňujú ľudské bytosti, pretože také boli vesmírne zákony. Hoci bohovia, ktorí zostúpili do Troch ríš, prišli z rôznych úrovní, každý z nich prišiel do ľudského sveta iba vďaka tomu, že mal pevnú vieru v Dafa a v nápravu Fa. Chceli sem prísť, aby získali Fa a zároveň pomohli pri šírení Dafa. Takže čo sa týka týchto bytostí, bez ohľadu na ich úrovne, ich pevné spravodlivé myšlienky sú mimoriadne vzácne. Pretože ako vidno z nebeských ríš, ľudstvo a ľudská spoločnosť skutočne vyzerá strašidelne, a navyše bohovia mohli vidieť ľudské bytosti v ich najhoršom čase. Mali dosť odvahy, aby zostúpili, kvôli ich pevnej viere v Dafa a ich presvedčeniu, že náprava Fa určite uspeje. Verili, že Fa ich určite môže zachrániť, že Dafa určite uspeje (nadšený potlesk) a že náprava Fa určite uspeje, a vďaka tomu mali božskú odvahu prísť do ľudského sveta. Nehovorím o učeníkoch Dafa ani o študentoch, ktorí získali Fa v rozličných obdobiach, ale o terajšej celkovej situácii ľudskej rasy. Mnohé bytosti a mnohé veci v ľudskej spoločnosti sa zmenili. Keď sú pred nami takéto bytosti, musíme konať, musíme ich zachrániť.

Ktoré bytosti sú teda cenné počas obdobia nápravy Fa, v tomto kritickom historickom čase? Tí, čo plne dôverujú Dafa a v praxi tak aj konajú; tie životy sú vzácne. Takže či sa už na to pozeráte z môjho pohľadu alebo z pohľadu zodpovedností učeníkov Dafa, všetci máme túto povinnosť a mali by sme prevziať túto úlohu. Preto učeníci Dafa musia spasiť ľudí vo svete a spasiť vnímajúce bytosti. Rozbehli ste v bežnej spoločnosti mnohé aktivity na záchranu ľudí a zorganizovali ste mnohé aktivity, ktoré vyzerajú ako tie v ľudskej spoločnosti; robili ste veci, ktoré sa podobajú na veci bežných ľudí, avšak východiskový bod a ciele sú odlišné. Či sú to médiá alebo webstránky, alebo akékoľvek veci, ktoré robíte použitím rozličných prístupov z bežnej ľudskej spoločnosti, tie v skutočnosti zachraňujú ľudí. Čokoľvek robíte, je to pre dobro ľudí v tomto svete. Vyzerá to tak, akoby sme žiadali pomoc od ľudí, pričom v skutočnosti my zachraňujeme ich. Nezáleží na tom, či je to žiadanie o pomoc s financovaním, s ľudskými zdrojmi alebo o hmotnú pomoc; objasňovanie faktov vládam rôznych krajín; kontaktovanie občianskych skupín v spoločnosti; alebo komunikovanie s inými sektormi v spoločnosti, nič z toho nie je kvôli samotnému Falun Gongu, ani pre vašu osobnú kultiváciu. Nemá to nič spoločné s tým, čo človek robí v kultivácii. Všetko je to kvôli spáse ľudí. Keď oslovujete ľudí, vtedy ich zachraňujete. Keď ľudia, potom čo sa vďaka vášmu objasňovaniu faktov dozvedia pravdu, poskytnú podporu, to je zachraňovanie ľudí; pozitívne výsledky, ktoré vytvoria potom, čo si uvedomia pravdu, slúžia tiež na spásu ľudí. Inými slovami, potom čo bežní ľudia dokážu pochopiť veci a sú schopní poskytnúť podporu, dopad tej podpory môže sám osebe spasiť ľudí. Môžete dokonca povedať, že nech robíme veci úspešne alebo nie, tie veci rovnako zachraňujú ľudí a objasňujú fakty. To je to, čo robia učeníci Dafa. Ak by nebolo potrebné robiť takéto veci, kultivácia učeníkov Dafa by sa už skončila. Takže všetko, čo teraz robíte, je zamerané na vnímajúce bytosti.

Povedal som vo svojej predchádzajúcej prednáške, že individuálne Dovŕšenie už nie je pre učeníkov Dafa problémom. Možno to dosť veľa ľudí celkom nepochopilo, ale v skutočnosti je to myslené presne tak. Samozrejme, zdá sa, že v tom procese sa posledná časť cesty, po ktorej vy ako učeníci Dafa musíte kráčať, predĺžila. Kvôli tomu sa môže zdať, že veci týkajúce sa osobného zlepšovania idú trochu pomaly, avšak tento fakt vás príliš neovplyvní. Takže samotné to, čo robíte, vytvára väčšiu mocnú cnosť a je to pozoruhodné, pretože sa to robí výlučne kvôli vnímajúcim bytostiam a nie kvôli osobnému zisku, ani kvôli osobnej kultivácii.

Potom v procese toho, ako robíte všetky tieto veci, bude mnoho, mnoho oblastí, ktoré sú neuspokojivé, a budú ľudia – a dokonca učeníci Dafa – ktorí nerozumejú. Vždy budú takí, čo sú usilovní a takí, čo nie sú, a stále budú noví študenti, ktorí práve vstúpili, a študenti s rôznymi okolnosťami, takže budú rôzne interpretácie a pohľady na veci. Toto platí najmä pre študentov z Číny, ktorých myslenie je v úplne zdeformovanom stave, potom čo žili dlhý čas pod veľkým tlakom, uprostred kultúry strany a uprostred medziľudských vzťahov pokrivených kultúrou strany. Keď študenti z Číny – a nielen študenti, ale aj bežní ľudia – prídu do vonkajšieho sveta, zistia, že ľudia v normálnych spoločnostiach myslia a konajú úplne inak ako v Číne. Má to až taký rozmer, že keďže sú navyknutí na spôsob života v kultúre strany a na napäté medziľudské vzťahy, len čo sa dostanú von z Číny, považujú ľudí v zahraničí za hlupákov. Cudzinci zase nedokážu pochopiť zvyky, návyky a spôsoby komunikácie Číňanov. V skutočnosti spôsob, akým veci existujú vo svete, zodpovedá tomu, čo je normálne v medziľudských vzťahoch. Tu nemusíte venovať toľko duševného úsilia vzťahom s ľuďmi a nemusíte byť taký prešibaný. Takýmto spôsobom existujú normálne ľudské bytosti.

Ale nech je človek akokoľvek múdry či prešibaný, napokon všetko skončí rovnako. Zoberme si ako príklad niekoho, kto je veľmi hlúpy. Môžete považovať nejakého človeka za hlúpeho a naivného, a iného za veľmi prešibaného. Avšak bez ohľadu na to, ako žijete svoj život, výsledok je rovnaký. Určite sa nezmení len preto, že človek je prešibaný, ani sa nezmení kvôli tomu, že je naivný. Všetko, čo prešibanosť môže spôsobiť je, že sa stanete horším človekom, a zatiaľ čo vytvárate karmu, klesnete nadol. Ako sa vy a vaše okolie stanete napätejšími a podráždenejšími, mysle ľudí okolo sa stanú ešte komplikovanejšími, a potom ich komplikované myslenie spätne spôsobí, že sa ešte viac pokazíte.

Rád by som o tom povedal ešte zopár slov. Nedávno sem jeden po druhom prichádzali ľudia z Číny. Tým študentom by som povedal: Mali by ste čo najviac komunikovať so študentami zvonka Číny, otvoriť sa a pomocou diskusie sa očistiť. Spôsob, akým ľudia mimo Číny žijú, je normálny pre ľudské bytosti, prinajmenšom v súčasnom čase. V porovnaní s dávnymi ľuďmi, ktorí žili bez moderných technológií, je súčasný spôsob života samozrejme úplne odlišný. Vtedy boli veci lepšie. Hovorím teraz iba o veciach v súčasnosti, ktoré z pohľadu dnešnej spoločnosti možno považovať za relatívne normálne. Takže by ste mali v tomto ohľade veľa komunikovať so študentami mimo Číny, a nie sa stále držať zmýšľania straníckej kultúry Číny a používať ho v tejto spoločnosti. Mnohí ľudia, ktorí kedysi opustili Čínu, sa zmenili iba  postupne a až potom, čo strávili v zahraničí dosť dlhú dobu. Ako učeníci Dafa musíte potvrdzovať Fa a robiť to, čo majú robiť učeníci Dafa. Nemôže vám tak dlho trvať, kým sa zmeníte. Nie je na to čas. Toto sa týka najmä tých študentov, ktorí sa nečinili dobre v Číne a ktorí spravili chyby: náprava Fa sa ešte neskončila, takže to rýchlo dobehnite. Samozrejme, myslím, že pre nových študentov to nie taký problém – jednoducho študujte viac Fa, čo najviac sa to snažte dobehnúť a udržujte tempo s postupom nápravy Fa.

Bezpochyby, dostali ste sa cez dlhotrvajúce obdobie skúšok a ťažkostí, a ako učeníci Dafa ste naozaj spasili mnohých ľudí v ľudskej spoločnosti a opravdivo ste zmarili účinok jedu, ktorý vo svete šírili médiá ČKS, keď sa to 20. júla 1999 začalo. V tom čase všetky svetové médiá šírili propagandu, ktorú vysielali hlásne trúby zlej strany v Číne, čo sa rovnalo propagovaniu prenasledovania v mene strany. Ľudia v západnej spoločnosti v tom nemali príliš jasno. Neuvedomovali si, že tá skazená strana je taká zlá, ani nemali jasné pochopenie zlej strany. Ten tlak bol naozaj obrovský a my sme stáli proti takej rozsiahlej, globálnej a negatívnej propagandistickej mašinérii, ktorá nás očierňovala. Avšak učeníci Dafa, najmä veteráni, sa nezľakli. Učeníci Dafa žijúci vo svete boli rovnako pozoruhodní. Začali ste v stave, že ste nevedeli, čo robiť. Neskôr sa vám to však postupne vyjasnilo a stali ste sa racionálnymi, a vedeli ste, ako riešiť veci. Počas toho časového obdobia mnohí uvažovali: „Je Falun Gong naozaj taký, ako o ňom hovorí zlá strana vo svojej propagande? Je prax, ktorú sa učím, naozaj spravodlivá?“ Naozaj, keď čelili takémuto ohováraniu zla, mnohé bytosti prešli vo svojej mysli takýmto procesom. Nech je ako chce, nakoniec sa učeníci Dafa činili veľmi dobre. Veľká väčšina sa cez to dostala, pomohli ohromnému prúdu nápravy Fa obrátiť celú situáciu a nakoniec pomohli tomu, že tie hlásne trúby, ktoré sú úplne pod kontrolou zlej strany, sa už neodvážia ohovárať nás vo svete. Už sa neodvážia vymýšľať si veci, pretože vedia, že učeníci Dafa, ktorým čelia, sú schopní ich odhaliť. Hneď ako zlá strana vytvorí nejaké lži alebo spraví niečo zlé, učeníci Dafa to odhalia a vysvetlia všade vo svete, čím umožnia celému svetu vidieť, čo je to zlo zač a pomôžu viacerým ľuďom sa o ňom dozvedieť. Takže či nás ohovára alebo robí nedobré veci, je to rovnaké ako povedať celému svetu, aby sa pozrel na ich krutosť. Súčasne za nás propagujú Falun Gong a rozširujú tak vplyv Falun Gongu na myslenie ľudí všade vo svete. Nech robia čokoľvek, propagujú nás tým.

Skutočne, bez ohľadu na to, čo robia staré sily, toto sa stane pod účinkom vesmírneho zákona vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania – čokoľvek robí, znamená to propagáciu pre učeníkov Dafa. Zoberme si napríklad mnohé projekty, ktoré učeníci Dafa robia. Len čo zlo zasahuje, vzápätí sa vynoria sily, ktoré sú spravodlivé a dobré. Je to rovnaké s čímkoľvek, čo robia zlí ľudia: len čo nás ohovárajú, alebo chcú spraviť niečo zlé a vyvolať problémy, už to samotné má účinok rozširovania nášho vplyvu.

Za tie roky sú mnohé prípady toho, ako zlá strana propagovala naše veci. Či sú to webstránky, ktoré prevádzkujú učeníci Dafa, televízna stanica, noviny Veľká Epocha, zažili to v mnohých prípadoch. Je to tak najmä ohľadom predstavenia gala v minulom roku (Čínske novoročné predstavenie a turné televízie NTDTV). Spočiatku o ňom nevedelo veľa ľudí, avšak potom ČKS chodila všade so svojou propagandou, hovoriac ľuďom, aby si nešli to predstavenie pozrieť – robili to ešte dôkladnejšie ako učeníci Dafa (všetci sa smejú), kontaktovali ešte viac ľudí ako my. (Všetci sa smejú, tlieskajú) Typickým príkladom bolo predstavenie v hlavnou meste Austrálie, v Canberre. Telefonovali a písali listy všetkým členom parlamentu a povedali im, aby sa nezúčastnili predstavenia, mysliac si, že svet nevie, čo je ČKS zač a že si bude všímať to, čo hovoria. Ich propaganda bola taká široká a jej vplyv bol taký veľký, že ho ešte v tom čase učeníci Dafa nemohli dosiahnuť. Výsledkom však bolo, že takmer každý poslanec sa zúčastnil predstavenia. (Všetci sa smejú a hlasno tlieskajú) Ako sa ukázalo, poslanci dokonca žartom povedali: „Mohli by sme tu pred predstavením dokonca usporiadať schôdzu parlamentu.“ (Všetci sa smejú, tlieskajú) Rovnaká dráma prebehla pri predstavení v Ottawe v Kanade.

Samozrejme, keď sa na veci, o ktorých som práve hovoril, pozeráme z iného uhla, majú vám povedať, že dôvod, že starý vesmír mohol trvať až do dneška a dosiahnuť tento bod, a dôvod, že vnímajúce bytosti a ľudstvo mohli zostať až do súčasnosti, je ten, že tie bytosti čakajú na spásu. Inými slovami, čakali na to, aby si učeníci Dafa ustanovili svoju mocnú cnosť a zároveň ukázali, aké schopnosti majú učeníci Dafa na spasenie vnímajúcich bytostí. Nebolo potom toto javisko udržiavané pre učeníkov Dafa? (Nadšený potlesk) Áno, určite. Takže hocijaký zlý človek môže ísť robiť svoje zlé skutky a vyvolávať ťažkosti, avšak to, čo dosiahne, napokon pomôže učeníkom Dafa pri záchrane bytostí. (Potlesk) To nebol jeho pôvodný zámer alebo to, čo tí zlí ľudia chceli, avšak len čo sa pohnú, nevyhnutne to bude mať ten účinok.

Chcem tým povedať, aby ste sa vôbec netrápili nad tým, aká je realita dnešného ľudstva alebo ako divoké je zlo: Ľudia, ktorí prišli do tohto sveta na vás čakajú, aby ste ich spasili! (Potlesk) Všetky nepriaznivé veci, ktoré sa objavili, sú skúškami pre učeníkov Dafa, súvisiace so zvýšením mocnej cnosti. (Potlesk) Teraz keď som to takto povedal, vaše myslenie sa vyjasní. Nech sa stretnete s akýmikoľvek špecifickými ťažkosťami, hoci formou môžu vyzerať rovnako ako ťažkosti bežných ľudí, a môžu vyzerať podobne ako ťažkosti bežných ľudí, v skutočnosti, keď sa na to dobre a pokojne pozriete, keď sa obzriete späť na cestu, po ktorej ste kráčali, nebolo to vždy tak? Áno. Je to preto, že táto vec, ktorú robím, nasleduje moje usporiadania, a nie je to tak, že sa celé ľudstvo má učiť Falun Gong; táto moja akcia je rozdelená na dve etapy. Je tu obdobie nápravy Fa, a v období nápravy Fa sú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Keď sa obdobie nápravy Fa skončí, potom bude obdobie Fa napravujúceho ľudský svet. Takže sú dve etapy. V budúcnosti, teda keď bude Fa napravovať ľudský svet, budú učeníci Dafa obdobia Fa napravujúceho ľudský svet, a ich mocná cnosť bude odlišná od tej, ktorú majú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Sú to dve odlišné etapy.

Takže počas tohto procesu, počas obdobia nápravy Fa, stoja učeníci Dafa pred zodpovednosťou spasiť vnímajúce bytosti budúcnosti. Ak by to nebolo tak, že životy vysokých úrovní prišli dole do tohto sveta získať Fa, učeníci Dafa by nemuseli robiť tieto veci. Avšak hneď ako bytosti vysokých úrovní prišli a vymenili ľudí, zväčšilo to dôležitosť tejto záležitosti a zachraňovania bytostí. Avšak ak by to aj bolo inak, ak by to bola iba normálna ľudská spoločnosť, aj tak by to bolo rozdelené na dve etapy. Prečo? Pretože v procese širokého čistenia ľudstva budú nejakí dobrí ľudia ponechaní, aby slúžili ako zakladatelia budúcej ľudskej rasy; súčasne, počas obdobia, keď Fa napraví ľudský svet, bude pre Dafa vytvorená sláva, ľudstvo sa odplatí Dafa, a bude to obdobie, v ktorom bude Dafa v ľudskej spoločnosti prekvitať. Toto je historická nevyhnutnosť. Ľudstvo bude musieť vyjadriť vďaku. Fakt, že náprava Fa sa napokon ukončí tu, je pre ľudstvo šťastím.

Hoci ľudské telo je bez hlavnej duše ničím, nesie veľké množstvo informácií, a ak by bolo opätovne vytvorené, určite by nebolo také isté ako teraz. Nanovo vytvorená ľudská bytosť by bola ako čistý hárok papiera a keby bol pred ňou svet, jej myseľ by bola prázdna. V súvislosti s bežným svetom by nemala úplné myslenie ani pojmy aké majú ľudia, ani by nemala koncepty rôznych spôsobov, akými ľudia konajú vo vzťahu k materiálnemu svetu, ani by nepoznala rôzne teórie a ľudské normy, ktoré sa vytvorili v ľudstve tohto cyklu; čínski ľudia tohto obdobia majú pojmy „ľudskosti“, „spravodlivosti“, „vhodnosti“, „múdrosti“, a „dôvery“, pričom na západe sú takisto normy pre ľudské správanie sa a tak ďalej. Pre nanovo vytvorenú ľudskú bytosť by bol takýto obrovský rozsah vecí nepochopiteľný. Človek sa obohatil iba tým, že prešiel cez nekonečné roky života v spoločnosti a prežil dlhé historické obdobie. Ako som práve naznačil, nehovorím o hlavnej duši, ale o informáciách, ktoré nesie fyzické telo. Týka sa to najmä dnešných ľudských bytostí, ktoré nereagujú príliš extrémne, keď sa s niečím stretnú –  keď sa stane niečo zlé, nie sú okamžite šokovaní a otrasení, a keď príde niečo dobré, nie sú prehnane naradostení. Človek bez myšlienkového obsahu by však bol taký. Po dlhom čase sa človek stal vyrovnanejším. Toto nie je iba záležitosťou myslenia človeka, ale priamo to súvisí aj s jeho fyzickým telom. Potom čo sa v histórii dostalo až do dnešného času, keď sú z fyzického tela človeka vyčistené a odstránené všetky zlé veci, to jemné a krásne telo čo zostane je naozaj majstrovským dielom, majstrovským dielom, ktoré si naozaj treba vážiť a je naozaj vyvrcholením histórie vesmíru. (Potlesk)

Inými slovami, mnohé nádherné bytosti ako aj rozličné vzácne elementy vo vesmíre boli naozaj vytvorené počas dlhého a rozsiahleho obdobia vývoja, ktorými prešli kozmické telá, a neboli by také isté, keby sa vytvorili nanovo. Toto je dôležitý faktor čo sa týka nutnosti nápravy Fa. Ak by všetko v tomto vesmíre zaniklo a všetko by sa muselo začať odznova, výsledkom by bolo, že bez ohľadu na to, ako sa veci robili v priebehu vývoja, a dokonca aj keby sa použila tá istá história, napriek tomu by sa to zmenilo na niečo iné, ako sú veci dnešných bytostí. Nie je možné, aby boli rovnaké, a preto nebeské bytosti v celom vesmíre považujú históriu, cez ktorú prešli, za mimoriadne cennú.

Často hovorím, že sa príliš neobávam o konečný výsledok, keďže to, čo má byť v náprave Fa dokončené, je neodvratné. Bez ohľadu na to, aké mučivé môžu byť veci počas nápravy Fa, výsledok je istý. Takže tomu nevenujem veľa pozornosti, keďže to určite uspeje. To, čo si cením najviac, je ten proces. Iba s celým tým procesom, cez ktorý bytosť prechádza, máte úplný celok, ktorým je tá bytosť. Celý proces nápravy Fa je tým najcennejším – je to vesmír v celom svojom rozsahu a je to najpozoruhodnejšia akcia. Proces nápravy Fa je to, čo je hlavné, takže staré sily nemôžu mať dovolené svojvoľne sa doňho miešať. Najmä keď ide o nápravu Fa, som obzvlášť neústupný čo sa týka cesty, ktorou chcem ísť, keďže sa to týka vytvárania budúcnosti. Všetko, čo som vo vesmíre spravil, si najviac zasluhuje, aby to bolo cenené, a je tým, čo potvrdím a uznám v budúcnosti. Veci, ktoré nechcem, nemôžu byť uznané alebo potvrdené – sú hanbou. Takže v náprave Fa, bez ohľadu na to, aké démonické skúšky zažijem alebo akým ranám musím čeliť, nemôže to zmeniť môj úmysel, ani to nemôže zmeniť to, čo plánujem uskutočniť. (Nadšený potlesk)

Prešiel takmer polrok od poslednej Fa konferencie. V priebehu tohto pol roka ste sa činili veľmi dobre. Veci rýchlo napredujú. Ako sa počet zlých bytostí čoraz viac zmenšuje, myseľ ľudí vo svete sa mení, spoločnosť sa mení a vnímajúce bytosti sa menia. Keď hovorím „vnímajúce bytosti“, neobmedzuje sa to v skutočnosti iba na ľudskú rasu. Všetky predmety, bez ohľadu na to, či ich moderná veda považuje za organické alebo anorganické, sú v skutočnosti živé. Všetko je živé. Keď hovoríme o „vnímajúcich bytostiach“, vzťahuje sa to na všetko živé. Zmeny uskutočňujúce sa vo vnímajúcich bytostiach sú odrazom úspechov učeníkov Dafa v procese nápravy Fa, zatiaľ čo činy našich učeníkov Dafa počas obdobia nápravy Fa plne potvrdili česť a slávu, ktorú majú učeníci Dafa obdobia nápravy Fa. Aké veľkolepé! V etape pred nami spravte ešte lepšie to, čo máte spraviť, kráčajte dobre na poslednom úseku cesty a čiňte sa ešte lepšie v tom, čo máte robiť. Nestaňte sa samoľúbymi iba preto, že si myslíte, že ste spravili to a to, pretože je ešte tak mnoho vnímajúcich bytostí, ktoré musíme spasiť. Stále musíte sami seba popoháňať, aby ste si mohli počas obmedzeného časového úseku ustanoviť ešte väčšiu mocnú cnosť, a aby ste na konci neľutovali. Takže dúfam, že sa budete činiť ešte lepšie a budete ešte veľkolepejší.

Určite máte stále mnoho nedostatkov vo vašej kultivácii a videl som aj mnoho nedostatkov, ktoré naozaj bili do očí. Nič som na ne doteraz nepovedal a nechcem nič povedať ani teraz. Je to preto, že viem, že hoci sú tie nedostatky dosť značné, niektoré mali účinok bránenia zasahovaniu počas nápravy Fa. Avšak keď som to povedal, nieže budete hádať, ktoré sú to – nemyslite si, že vaše nedostatky by sa mali ponechať. (Majster sa smeje) Videl som nejaké problémy, ale nakoniec pre vás tieto veci vyriešim.

Nech sa deje čokoľvek, mali by ste spraviť záverečné veci ešte lepšie a ustanoviť si ešte väčšiu mocnú cnosť. Nerobíte to pre mňa ani pre nápravu Fa: Je to pre vás samých. (Nadšený potlesk) Vnímajúce bytosti budúcnosti vám budú ďakovať. (Potlesk) Nech vaše životy v budúcom vesmíre žiaria ešte jasnejšie. (Dlhý, nadšený potlesk)


Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2008

Li Chung-č’, 24. máj 2008, Manhattan

 

(Obecenstvo stojí a nadšene tlieska)

Dobré odpoludnie! (Učeníci: „Dobré odpoludnie, Majster!“ Búrlivý potlesk) Pracovali ste tvrdo! (Potlesk)

Naozaj ste pracovali tvrdo. Pochádzate z rôznych oblastí a krajín, máte rôzne rasy. Učeníci Dafa sa teraz nachádzajú v takmer každom kúte sveta. Všetci nesiete na svojich pleciach najväčšie zodpovednosti učeníkov Dafa: ste nádejou na spásu pre vnímajúce bytosti. V dôsledku vášho objasňovania pravdy a ako výsledok vašich činov a správania v tomto svete bolo zachránených mnoho ľudí. V mene tých vnímajúcich bytostí vám za to ďakujem! (Učeníci tlieskajú na vyjadrenie úcty)

Teraz je posledný moment, ktorý završuje usporiadania staré veky vekov. To, že sa história dostala do tohto bodu dnes, nebolo ľahké, bola plná ťažkostí a trápení. Od dávnych časov dodnes, mnoho bohov pozorovalo a zblízka sledovalo túto záležitosť, a osobitú pozornosť venujú tejto konečnej fáze. Pozorne sledujú každý čin a myšlienku učeníkov Dafa. Na začiatku tu bolo mnoho neznámeho – aký bude výsledok vyučovania Fa v tomto svete; bude toto veľké želanie staršie ako história naplnené; budú v záverečnom čase učeníci Dafa schopní naplniť svoje misie a dokážu sa dobre činiť? Bola tu tiež základná otázka úspechu alebo zlyhania, a to, či Tri ríše budú zachované. Navyše, hoci učeníkom Dafa bola daná misia potvrdzovania Fa, stále ešte bolo treba vidieť, či sa cez to skutočne môžu dostať. Je potešiteľné, že ste sa cez to dostali. Bez ohľadu na ťažkosti a trápenia, učeníci Dafa sa cez ne na tej ceste dostali, a pri pohľade späť to boli len prostriedky na vaše zoceľovanie. Spravilo vás to zrelšími, pomohlo vám to v tom procese odstrániť vaše ľudské pripútanosti, a vrcholí to vašim postupom k Dovŕšeniu. Toto je cesta, po ktorej ste išli. Keď sa pozriete späť, zistíte, že to bolo tak.

Bez ohľadu na to, s čím ste sa stretli pri tom, ako ste potvrdzovali Fa, poviem vám, že je to všetko dobrá vec – a je to tak najmä v týchto rokoch prenasledovania – pretože tie veci prišli presne preto, že robíte kultiváciu. Tie skúšky a trápenia, bez ohľadu na to, za aké drsné ich považujete, sú dobré veci, pretože sa stali len kvôli vašej kultivácii. Keď človek prechádza ťažkosťami, môže odstrániť karmu a zbaviť sa ľudských pripútaností, a pomocou ťažkostí sa môže zlepšiť. Či je vaším motívom zachraňovať vnímajúce bytosti, potvrdzovať Fa, alebo robiť pokrok vo vašej vlastnej kultivácii, stále sú tam ťažkosti. Neodídu vám z cesty len preto, že si myslíte: „Robím to pre Dafa“ alebo „Robím to pre záchranu vnímajúcich bytostí.“ Viete, že Majster sa na to môže takto pozerať, ale sily starého vesmíru a jeho bytosti to tak vidieť nebudú, a to je časť výzvy, ktorej čelíte. Presne kvôli tomu tieto skúšky nastali, a je to najťažšia vec, s ktorou sa učeníci Dafa museli vysporiadať. Ľudská schopnosť alebo neschopnosť pochopiť veci, a rôzne myšlienky a pohľady vnímajúcich bytostí na toto, sa stali ťažkosťami pre vás, pritom ako potvrdzujete Fa a zachraňujete vnímajúce bytosti v tomto svete. Ale bez ohľadu na to, ako sa správali, aj tak ich musíte spasiť, pretože ich nedostatočné chápanie je spôsobené tým, že sú stratené v ilúzii. Vytvárajú pre učeníkov Dafa nejaké ťažkosti, pretože nemôžu vidieť veci také, aké naozaj sú. Bez ohľadu na príčinu pre ich príchod sem pred miliónmi či stovkami miliónov rokov, oni len očakávali toto záverečné obdobie. Nemôžeme sa rozhodnúť ich nezachrániť len preto, že sa nesprávali dobre v jednom živote alebo spravili nejakú určitú vec nesprávne. Keď sa Majster pozerá na živú bytosť, berie do úvahy celý priebeh existencie tej bytosti. Ak niekto spravil v histórii mnoho veľkých vecí a vykonal toho veľa pre potvrdzovanie Fa, môžeme ho nezachrániť len preto, že sa v tomto živote činil biedne?

Áno, niektorí sa správali tak biedne, že stratili svoju predurčenú príležitosť, svoju šancu, a už nie sú spasiteľní. Ale ako učeníci Dafa, ktorí sa kultivujú uprostred ilúzie a zachraňujú ľudí, ktorí sú v ilúzii, nemôžete rozlíšiť, koho sa to týka. Takže sa stretnete s ťažkosťami a stretnete sa s ľuďmi, ktorí sa nedajú presvedčiť. Pravdou je, že niektorí ľudia jednoducho nemôžu byť zachránení a nezasluhujú si byť spasení. Stretnete sa s nimi. Ale nedovoľte, aby tieto prípady ovplyvnili vaše objasňovanie faktov alebo spôsob, ako to robíte, a nedovoľte, aby zmenili vašu správnu cestu robenia vecí. Ťažkosti, ktorým čelí Majster v tomto svete, spolu so sprievodným tlakom, prichádzajú každý deň v počte viac než  desaťtisíc, avšak nikto mnou nepohol, to nikto nedokáže. Nikto nedokáže zmeniť to, čo chcem spraviť. Nikto to nemôže zmeniť, bez ohľadu na to, akú formu prevezmú ťažkosti, ktorým čelím. Rovnako to platí aj pre vaše potvrdzovanie Fa. Ale vo vašom prípade, ako potvrdzujete Fa a zachraňujete ľudí, stále ste kultivujúcimi a kultivujúci majú ľudské pripútanosti, inak by boli bohmi. A mohol by boh robiť kultiváciu? Bohovia sa nemôžu kultivovať. Iba tí, čo majú ľudské telá, sa môžu kultivovať, a iba to sa môže nazývať kultivácia. Takže presne preto, že máte toto ľudské telo, máte príležitosť na kultiváciu a na zlepšovanie sa. Táto príležitosť je mimoriadne ťažko získateľná a vzácna – najmä keď učeníci Dafa majú takú obrovskú misiu. Takže vo vašej kultivácii, bez ohľadu na to, aké ťažkosti sa vyskytnú alebo akým trápeniam čelíte, nemôžete dovoliť tým veciam, aby zmenili vaše smerovanie.

Toto je obzvlášť dôležité počas týchto niekoľkých rokov, v ktorých prenasledujú učeníkov Dafa, keď sa na povrchu zdá, že zlá strana prenasleduje čínskych ľudí, prenasleduje kultivujúcich, pritom v skutočnosti nič v tomto svete nie je udržateľné a nemôže existovať bez kozmických faktorov za tým, bez existencie mikroskopických faktorov tam. Faktory za zlou Stranou sú zlé bytosti, ktoré majú povrchový vzhľad zlého červeného draka, ale obsahujú mnoho molekúl, častíc a nejakých prehnitých démonických bytostí na nízkej úrovni – špinavú zmes. Toto používajú staré sily na zasahovanie do učeníkov Dafa.

Nedávno stúpenci zlej strany napadli učeníkov Dafa v Centre na vystupovanie zo Strany vo Flushingu, New York. Ako ste možno videli, podobné incidenty sa stali aj v iných oblastiach, hoci neboli také vážne. Keď sa na to pozrieme, cieľom zlých ľudí bolo zorganizovať útok na vás, v nádeji, že vás rozoženú a zastavia vaše organizovanie aktivít na vystupovanie zo Strany. Boja sa, keďže centrum je tŕňom v ich oku. Verejná prítomnosť „Centra na vystupovanie zo Strany“ alebo „Centra na vystupovanie zo zlej ČKS“ je pre nich tŕňom v chrbte, je im veľmi nepohodlné. Faktom je, že je to mocné miesto na ničenie zla a preto sa ho obávajú. Takže keď sa na to pozriete z pozitívneho uhla, čo je Centrum na vystupovanie zo Strany? Nie je to miesto na spásu vnímajúcich bytostí? Na zle nie je nič strašidelného. Chcem povedať, že potom, ako sa stali útoky a narušovanie, sme mali – ako mávame vždy – niektorých ľudí, ktorí sa usilovne nekultivujú alebo majú mnoho ľudských pripútaností. Pozerali sa na veci s ľudským myslením. Neukazujú sa dobro a zlo presne preto, aby to videli ľudia vo svete? Nie sú tak identifikovaní a oddelení tí, ktorí môžu byť zachránení? Ako som povedal skôr, niektoré bytosti nie sú hodné spásy. Môžete objasňovať fakty každému človeku, ale nie každý človek na ulici bude zachránený, pretože niektorí z nich už toho nie sú hodní. V kritických chvíľach je výsledok určený tým, ako sa človek umiestni a tým, ako každý človek rieši veci. Pochádzajú činy človeka z dobrých alebo zlých myšlienok? Bohovia sa pozerajú na to, čo si každý človek myslí a rozhodujú o tom, či tá bytosť bude zachovaná. Naopak, nedávajú tieto udalosti samotné príležitosť na spásu tých vnímajúcich bytostí, ktoré môžu byť spasené? Môže byť niečo, čo sa stane v kultivácii Dafa, v náprave Fa, alebo pri potvrdzovaní Fa, jednoducho náhoda? Nezachraňuje tento incident samotný vnímajúce bytosti? Vytvoril veľmi veľký účinok na spoločnosť a každý o ňom uvažuje. Ako som spomenul predtým, zlá ČKS by si mohla ušetriť problémy tým, že by nerobila nič; zakaždým, keď spraví niečo zlé, a najmä učeníkom Dafa, vo výsledku je to pre ňu škandál a fiasko, a nakoniec to pomôže učeníkom Dafa v tom, čo robia. Tí študenti, čo majú mnoho ľudských pripútaností, si musia pamätať moje slová. Možno v tom máte teraz jasno, ale nezabudnite, čo som povedal, keď sa niečo stane, a keď sa budete opäť pozerať na veci s ľudskými myšlienkami.

Napokon ich pokus stroskotal, úboho stroskotal - ako keď narazí vajce na kameň. Aj keď sú nimi učeníci Dafa v Číne tak kruto prenasledovaní, učeníci sa cez to dostali a sú ešte pevnejší. Akú šancu majú potom tie taktiky mimo Číny? Ako by sme sa ich mohli báť? Pevné odhodlanie učeníkov Dafa je neotrasiteľné. Fyzický útok a slovné urážky sú len prejavmi bezmocnosti. V tejto spoločnosti je fyzický útok zločinom. Takže nebuďte zastrašení tými zlými vecami, nestaňte sa obeťou lží, ktoré používajú na popletenie svetských ľudí. Hovorí sa o tom, že bežní ľudia majú na to určitý názor, no a čo? Bežní ľudia majú všetky možné názory. Vy ste tí, čo ich zachraňujú, takže musíte mať jasno v tom, čo robíte a pre čo pracujete.

Bohovia v začiatočnom období mojej nápravy Fa niečo určili, konkrétne, že všetko, čo skazená strana spraví, bez ohľadu na jej cieľ, nakoniec pomôže mne a učeníkom Dafa. Takže vždy, keď skazená ČKS chce spraviť nejakú zlú vec, len čo to začne, stroskotá to a je z toho škandál. Pokojne sa pozrite a uvidíte, že všetko, čo sa stalo v uplynulých deviatich rokoch, sa otočilo týmto smerom. Skazená ČKS vie, že jej gangsterský režim je v očiach svetovej verejnosti čudný, takže sa verejnosti vždy snažila ukázať prestrojenú fasádu. Teraz bola už aj tá fasáda zničená a jej maska bola strhnutá, takže vie, že už nemôže nič predstierať a koná už len z čistej agresie. Dnes tento gangsterský režim a celá vláda, vrátane jej zahraničných ambasád, existujú len kvôli Falun Gongu. Tento obrovský aparát vás sprevádza a spôsobuje, že jasne vynikáte – nie je to výborné, nikdy neslýchané? Už sa viac neobťažujú pretvárkou a keď robia zlé veci, vyťahujú všetky svoje násilné, zákerné taktiky. Vyzerá to, že vytvorili zastrašujúce predstavenie, ale povedal by som, že je to ich posledný príval aktivít, než zaniknú. (Potlesk) Len sa pozerajte a uvidíte, ako sa tá hra skončí. Toto obdobie histórie bolo usporiadané pre učeníkov Dafa, aby zachraňovali vnímajúce bytosti, takže prečo nehráte vedúce úlohy? Prečo dávate najvyššiu prioritu slovám bežných ľudí, ktorí boli naočkovaní skazenou kultúrou strany? Prečo považujete prenasledovanie zla za také ťažké? Nad týmto by ste sa mali vážne zamyslieť. Majster by tieto veci nepovedal predtým, ako sa prenasledovanie v roku 1999 začalo, ale teraz ste učeníci Dafa, ktorí sa cez to dostali, a ste učeníkmi Dafa, ktorí čoskoro dosiahnu Dovŕšenie. (Potlesk)

Ako v súčasnosti náprava Fa neustále postupuje napred, povrchová dimenzia má podobu niečoho, čo bude prerazené len maličkým štuchnutím. Zostáva jej len málo. Zlé bytosti sú vo veľkých množstvách odstraňované a teraz, pokiaľ si učeníci Dafa udržiavajú silné spravodlivé myšlienky, zlé bytosti už nemôžu vytvárať žiaden odpor. Zakaždým, keď robia zlo, zhromaždia množstvo prehnitých démonov, napínajúc takmer všetky sily. Je to náprava Fa a deje sa očisťovanie vesmíru, takže sú odstraňované, a takto sa sila zla zmenšila. Keď je potom odstraňovanie ukončené, nachvíľu sa utíšia. Takto sa to deje zakaždým. Takže v tomto svetle je to pre učeníkov Dafa ešte väčším dôvodom na to, aby boli pokojní a mali jasnú myseľ. Už ste sa dostali cez najťažšiu časť vašej kultivácie, takže kráčajte dobre posledným úsekom vašej cesty a vážte si cestu, po ktorej ste prešli! Nebolo to ľahké a dostali ste sa cez ťažkosti, ktoré sa nedajú s ničím porovnať. Musíte si to ceniť. Sláva, ktorá leží v budúcnosti, je mocnou cnosťou, ktorú ste si ustanovili vo vašich snahách pri potvrdzovaní Fa a všetko, čo vás očakáva, bude to najlepšie. (Potlesk)

Nedovoľte, aby relatívne málo študentov v určitej oblasti, alebo existencia pokračujúcich sporov medzi našimi študentami v určitých oblastiach, boli dôvodom pre to, že ste pasívni ohľadom potvrdzovania Fa, záchrany vnímajúcich bytostí alebo dokonca ku vašej vlastnej kultivácii. Ničili by ste potom sami seba. Mali by ste vedieť, a hovoril som vám to celý čas, že keď sa vy, ako učeníci Dafa, na niečo pozriete, musíte sa na to pozerať naopak, pretože Tri ríše sú prevrátené, a musíte sa správať pozitívnym, správnym spôsobom. To, čo bežní ľudia považujú za nedobré, je pre kultivujúcich dobré – pre bytosti, ktoré chcú opustiť toto miesto. Ak uvažujete rovnako ako bežní ľudia, potom budete navždy bežným človekom a nikdy nedokážete odtiaľto odísť. Takže keď sa stretnete s ťažkosťami, je to výborná príležitosť pre vaše zlepšenie. Keď ste schopní pozerať sa dovnútra, potom sa tá ťažká situácia stane namiesto toho príležitosťou, niečím na prekonanie, a šancou na vstup do nového stavu. Prečo ste sa takto nepozerali na veci? Hneď ako sa stretnete s ťažkosťou, odtlačíte ju preč. Ako som povedal, aj keď ste sa hádali ohľadom potvrdzovania Fa a záchrany vnímajúcich bytostí, alebo ste počuli nejaké nepríjemné poznámky, všetky boli pre vaše zlepšenie, pretože vaše zlepšenie je prvoradé. Bez vášho zlepšenia nemožno dosiahnuť nič, a to zahŕňa  záchranu vnímajúcich bytostí. Ak sa nedokážete zlepšiť a dosiahnuť Dovŕšenie, kam pôjdu vnímajúce bytosti, ktoré zachraňujete? Kto ich vezme? Prečo sa nepozerať na veci takým spôsobom? Samozrejme, keď ste medzi bežnými ľuďmi, je ťažké všetko spraviť bezchybne a byť taký naozaj v každom jednom momente. Ale prinajmenšom v kľúčových záležitostiach, ako je záchrana vnímajúcich bytostí, alebo kultivácia, by ste sa mali pozerať na veci takto, všakže? Tí z vás, ktorí zaostali, ktorí sa stali pasívnymi, ktorí sa neustále ponosujú a ktorí sa na ostatných neustále sťažujú, alebo tí, ktorí zameriavajú svoju pozornosť na tých v Asociácii Falun Dafa, žiaden z vás sa sám nechce kultivovať, a namiesto toho sa pozeráte von. Ak by sa tí v Asociácii Falun Dafa kultivovali dobre, ak by sa iní ľudia kultivovali dobre, alebo ak by sa všetci bežní ľudia premenili na dobrých, aký úžitok by vám to prinieslo? Aké plody by ste z toho mali vy? Nuž, potom by ste trochu prispeli spoločnosti a spravili by ste niekoľko dobrých skutkov a to je všetko. To nie je to, čo chcú dosiahnuť kultivujúci. Je to len bytie dobrým človekom medzi bežnými ľuďmi a to nemôže viesť k Dovŕšeniu. Takže ako prechádzate kultiváciou, musíte kultivovať svoju myseľ, zbaviť sa ľudských pripútaností, a pozerať sa na veci so spravodlivými myšlienkami.

Keď boli Tri ríše vytvorené, boli vytvorené prevrátené. Nie sú tu žiadne pozitívne, správne princípy. Ak by tu boli, potom by nebolo potrebné, aby sem prišli Šákjamúni alebo Ježiš, a záležitosť odovzdávania Fa by sa nestala, a už vôbec by tu nebol napravovaný Fa. Princípy tu sú prevrátené a to, čo ľudia robia a ako to robia, je prevrátené. Čo ľuďom tu vonia, tam zapácha, a veci, ktoré tu ľudia považujú za dobré, môžu byť dosť pravdepodobne tam zlé. V očiach bohov, tí, čo ich ľudské bytosti považujú za hrdinov, sú ľudia, ktorí sú hnaní citovými podnetmi a túžbami, a bojom získavajú veci, ktoré chcú. Avšak tí, ktorí získajú politickú moc pomocou vojny, sú v očiach bohov banditami. Ľudstvo takto skutočne existovalo, nasledujúc princíp na ľudskej úrovni „dobiť svet vojenskou silou, víťaz vládne krajine“ a takto to vždy bolo – bez pozitívnych, správnych princípov. Všetko je prevrátené. Presne preto, že sú veci prevrátené, umožňuje to ľuďom kultivovať sa, a kým ste ponorení v tom, čo je prevrátené, dáva vám to príležitosť pozerať sa na veci pozitívnym, správnym pohľadom, a považovať to, čo je „zlé“, za dobré. Samozrejme, nemôžete narušovať stav vecí v tejto dimenzii alebo úmyselne robiť zlé veci, ktoré poškodzujú všeobecne vžité princípy. Ako sa kultivujete, mali by ste považovať veci, ktoré vnímate ako ťažkosti a citové rany, alebo ktoré ovplyvňujú váš xinxing, za dobré veci. Ak považujete všetky vaše ťažkosti a trápenia za zlé veci, potom ste bežným človekom. Ťažkosti sú splácaním karmických dlhov a veci, ktoré nejdú hladko, umožňujú vášmu xinxingu, aby sa pozdvihol. To je v skutočnosti pravda aj pre bežných ľudí – je to všetko o odstraňovaní karmy, a keď sa niekto zbaví svojej karmy, vo svojom ďalšom živote na tom bude dobre. Ibaže ľudia si to neuvedomujú. Kultivujúci má zmenšiť svoju karmu, zlepšiť svoj xinxing pomocou kultivácie a nakoniec dosiahnuť Dovŕšenie. Pre učeníka Dafa je toto najzákladnejším princípom Fa, skutočne najzákladnejším. Prešlo niekoľko rokov, avšak niektorí ľudia stále nezmenili svoje názory na základnej úrovni. Koľko rokov ste sa kultivovali? Stále sa nedokážete pozrieť na veci takto a stále sa nedokážete pozerať na veci pozitívnym, správnym spôsobom. Naozaj som bol smutný, keď som čítal všetky vaše listy, čo ste mi napísali a čo ste hlásili. Prečo ste takí pripútaní k svetským veciam? Teraz hovorím aj o vašich pripútanostiach zahŕňajúcich Dafa Asociácie rôznych oblastí. Asociácie Dafa boli založené jednoducho preto, aby pomohli učeníkom Dafa pri potvrdzovaní Fa. Ich členovia nemajú byť vzormi a nie sú Majstrom. Ale mali by ste si ceniť túto formu, pretože to môže pomôcť koordinovať miestne veci, aby bol Fa lepšie potvrdzovaný a vnímajúce bytosti efektívnejšie zachraňované.

Najväčší problém, ktorý teraz máme, je ten, o ktorom som práve hovoril. To jest, že sa nedokážete kultivovať a pozerať sa dovnútra. Majster sa neobáva o to, že by veci boli „chaotické“. Majster môže vidieť veci jasnejšie ako vy, takže mi nemusíte hlásiť problémy. To, čo ste napísali, v skutočnosti odhaľuje práve vaše pripútanosti a ľudské uvažovanie. Prečo sem prišiel Majster? Majster dokáže najpresnejšie rozlíšiť to, čo je spravodlivé, od toho, čo nie je. Všetci viete, že prečo pomocou Shen Yunu dokážeme prezentovať dokonalú dobrotu a krásu a prečo skupina mladých ľudí, ktorí trénovali iba o čosi viac ako rok, je schopná vystupovať na svetových najlepších, prvotriednych, medzinárodných predstaveniach. Je to preto, že sa toho ujal Majster. Bežní ľudia by to nemohli dosiahnuť. Majster prišiel robiť nápravu Fa – ako by som mohol robiť nápravu Fa, ak by aj veci okolo mňa boli „chaotické“? Na mojej strane sa nič nezmení. Štandard na rozlíšenie dobrého a zlého je tu so mnou. Môžem vám s veľkou presnosťou povedať, čo predstavuje každé vaše slovo, čin, myšlienka či pohľad. Ibaže Majster vám to nehovorí, aby vám dal väčšie príležitosti, lebo vie, akí môžu byť ľudia, keď sa kultivujú. To, čo som práve povedal, malo rozozvučať pre vás zvon varovania, a povedať vám, aby ste si vážili cestu, ktorou ste vo vašej kultivácii prešli. Nebolo to ľahké, moji učeníci Dafa. Dostali ste sa cez najdrsnejšie z prenasledovaní a tá česť a sláva je už vaša, takže teraz je to len záležitosť toho, ako to robiť ešte lepšie.

Všetko, čo som práve povedal, sa samozrejme zameriavalo na vaše nedostatky. Ak by sme mali hovoriť o dobrých veciach, povedal by som, že učeníci Dafa sú skutočne výnimoční. Spravili ste toľko vecí, ktoré učeníci Dafa majú spraviť, zdokonaľujúc sa a ustanovujúc si svoju mocnú cnosť, a spolu s tým ste zachraňovali ľudí vo svete. A nie sú to len vnímajúce bytosti v tomto svete. Pretože hoci môžeme vidieť, čo je tu, ak za bytosťou leží obrovská skupina životov, ktoré siahajú do vesmíru, potom je to skutočne neuveriteľne významná záležitosť. Áno, uvažujte o tom: Ak celé Tri ríše boli vytvorené pre túto záležitosť, kto sú potom tie bytosti, ktoré sa počas nápravy Fa stali ľuďmi alebo nejakými životnými formami tu? Nie je to jednoduchá vec. Ale ľudský svet je napokon ľudským svetom. Aj keď sem prišlo mnoho bohov, nepripomína to nebeskú spoločnosť. To nie je možné a toto sa vzalo do úvahy už dávno. Keď sem niekto príde, musí prevziať stav ľudskej bytosti. Iba potom sa môže kultivovať – iba keď je v ilúzii, môže mať túto príležitosť. Preto niektorí ľudia nedokázali naplniť štandard a niektorí áno. Takéto sú veci v tomto svete.

Keď som pred chvíľou prišiel, videl som, ako ste pozerali krátke video o mladých učeníkoch Dafa v súbore Shen Yun a o Umeleckej akadémii Fei Tian. Ale v skutočnosti je toho oveľa viac ako to. Veci, ktoré učeníci Dafa po celom svete spravili, sú obdivuhodné a dojemné, len z nich nebol natočený film v tomto svete. Ale vo vesmíre sú o vás filmy. (Potlesk) Ani jediná dobrá vec, ktorú ste spravili, nebola vynechaná – všetky boli zachytené na videozázname. Skutočne existujú videozáznamy. Všetky tie veci sú zaznamenávané, pretože vytvárajú cestu, po ktorej ste išli, a sú vašou slávou.

Hovoril som teda o niekoľkých veciach všeobecne. Je mnoho vecí, o ktorých Majster nechce hovoriť príliš konkrétne, alebo príliš veľa, alebo príliš široko. Je to preto, že je tu jedna vec, ktorá niektorým z vás stále nie je jasná, hoci som ju mnohokrát spomenul: ste to vy, kto potvrdzuje Fa, nie Majster. Iba keď kráčate vašimi vlastnými cestami potvrdzovania Fa, môžete sa zdokonaliť a ustanoviť si vašu vlastnú mocnú cnosť. Takže to musíte robiť sami. Preto keď sa niekedy ľudia prídu spýtať Majstra na každý projekt alebo dokonca na veci, ktoré chcú spraviť ako jednotlivci a pýtajú sa: „Ako by som to mal spraviť?“ Nuž, potom by ste tým jednoducho dali svoju mocnú cnosť Majstrovi. Samozrejme, že viem, ako to spraviť. Ale ak by som vám to povedal, nemali by ste nič, a keby ste na tom pracovali, iba by ste mi pomáhali spraviť to a neustanovovali by ste si svoju vlastnú mocnú cnosť. Mocná cnosť, ktorá prichádza so všetkými tými vecami, by potom patrila len Majstrovi. Dôvodom, prečo zakaždým, keď sa ma prídete niečo spýtať, nechcem odpovedať, a niekedy na vás aj nemilo pozerám, je to, že chcem, aby ste na to prišli sami. Kráčajte po vlastných cestách a nestrácajte tú príležitosť. Prečo si to nemôžete uvedomiť? (Majster sa usmieva) Neustále mi kladiete jednu otázku za druhou. Majster potvrdzuje to, čo spravili učeníci Dafa. Kým robíte veci so želaním potvrdiť Fa a zachrániť vnímajúce bytosti, potvrdím všetko, čo spravíte. A keď robíte tie veci, potom tam budú moje Telá zákona alebo bohovia, aby to posilnili a spravili to, čo robíte, ešte veľkolepejším a mimoriadnejším, a budú vám pomáhať. (Potlesk) Často sa nedokážete takto pozerať na veci a len čo sa stretnete s ťažkosťami, idete za Majstrom. Ale keď sa pritrafí tá ťažkosť, je to presne čas pre vás, aby ste sa zlepšili, ustanovili si mocnú cnosť a vytvorili si lesk a slávu. To je na dnes všetko.

 [1] Poznámka prekladateľa: v kontexte tejto diskusie sa to vzťahuje na jemný pocit vyjadrený vonkajšou formou