Vysvetlenie obsahu Falun Dafa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Chung-č’

 

 


 Komentáre k opätovnému vydaniu

 

Keď bolo po prvýkrát publikované Vysvetlenie obsahu Falun Dafa, bolo to hlavne kvôli zlepšeniu kvality asistentov a ich schopností pomáhať. Ak by to noví, priemerní žiaci neboli schopní prijať, mohlo by to priniesť Dafa škodu a zasahovanie. Preto bol počet výtlačkov obmedzený.

Odvtedy čo učeníci po celej krajine začali študovať Fa a skutočne sa kultivovať, vaše chápanie Fa sa prehĺbilo. Skrz skutočné kultivovanie sa ste naozaj zažili nesmiernosť Dafa a jeho tesné spojenie so zlepšovaním vašich úrovní a vaše pochopenie sa  výrazne zlepšilo. Za týchto okolností som sa rozhodol opäť vydať Vysvetlenie obsahu Falun Dafa. Avšak je tu tendencia, ktorej by ste sa mali vyhnúť: nehľadajte v Dafa nové veci a veci, o ktorých ste ešte nepočuli. Niektorí ľudia sa v skutočnosti neustále snažia zistiť, aké nové veci som povedal, aké nové knihy vyšli, aký je nový smer, ďalšie veci a tak ďalej. Musíte upokojiť svoju myseľ a pokračovať v pevnom kultivovaní sa. Pravdou je, že bez ohľadu na to, koľko ďalších textov vydáme, sú iba doplnkovým materiálom k Čuan Falunu. Iba Čuan Falun môže opravdivo viesť vašu kultiváciu. Obsahuje vnútorné významy, ktoré idú od úrovne bežného človeka až k neporovnateľným výšinám. Pokiaľ budete pokračovať v kultivácii, Čuan Falun bude neustále riadiť vaše stúpanie v kultivácii.

Hoci jazyk Čuan Faluna na povrchu nie je kvetnatý a dokonca nezodpovedá modernej gramatike, ak by som mal použiť modernú gramatiku na zostavenie tejto knihy Dafa, vyvstal by vážny problém: jazyk a štruktúra by boli v súlade s normami a boli by pekné, avšak stratili by sa hlbšie a vyššie vnútorné významy. Je to preto, že modernou, štandardizovanou slovnou zásobou je absolútne nemožné vyjadriť vedenie Dafa na rozličných vyšších úrovniach a prejav Fa na každej úrovni, ktoré sú potrebné pre podnietenie skutočných zmien – premenu a zlepšenie pôvodného tela a kungu žiakov.

Túto knihu, Vysvetlenie obsahu, vydávame aj kvôli tomu, aby vás viedla k dobrému študovaniu Čuan Faluna. Dúfam, že učeníci Dafa dokážu brať Fa za svojho učiteľa, odstrániť zasahovanie a pevne sa kultivovať – takto človek robí usilovný pokrok.

 

Li Chung-č’


Predslov

 

Aby sme lepšie robili prácu asistenta pre Falun Dafa a na žiadosť Výskumnej spoločnosti a asistenčných centier v rôznych oblastiach bolo teraz po mojich korekciách a odsúhlasení formálne publikované moje vyučovanie Fa a vysvetľovanie Fa na stretnutiach s asistentmi.

Medzi účastníkmi stretnutí bol aj malý počet asistentov z iných provincií a miest. Potom čo som vyučoval a vysvetľoval Fa, niektorí ľudia zaznamenali moje slová podľa zvukových nahrávok do písomnej formy a na niektorých miestach ich tiež šírili a kopírovali. Keďže ja vždy vyučujem a vysvetľujem Fa za špecifických okolností, v špecifických situáciách a špecifickému publiku, bez týchto faktorov budú kopírované a prepisované nahrávky viesť k odlišným pochopeniam Dafa, ktorý vyučujem a pravdepodobne budú nesprávne pochopené. Toto nie je dobré pre šírenie Dafa.

Vysvetlenie obsahu Falun Dafa  je publikované ako interný materiál pre asistentov. Keď každý asistent šíri Falun Dafa, musí byť zodpovedný k sebe, zodpovedný k žiakom, zodpovedný k spoločnosti a zodpovedný k Dafa. Keď predstavuje Dafa a odpovedá na otázky, mal by propagovať Dafa primerane, aby to bolo v súlade so stupňom porozumenia Dafa druhou stranou a jej schopnosťou prijať ho.

 

Li Chung-č’

 

 

 

Obsah

 

Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune. 4

Návrhy prednesené na stretnutí asistentov Falun Dafa v Pekingu. 41

Prednáška v Kuang-čou pre niektorých vedúcich asistenčných centier 50

Poznámky ohľadom nápravy Fa na stretnutí asistentov Falun Dafa v Pekingu. 63

 


Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune

 

18. septembra 1994

 

Všetci tu v publiku ste asistenti a hlavní pomocníci a hrali ste kľúčovú úlohu vo vývoji Falun Dafa – najmä vo vývoji Falun Dafa v Čchang-čchune. Žiaci na mnohých cvičebných miestach kládli mnohé otázky a naši asistenti alebo žiaci, ktorí sú hlavnými pomocníkmi, neboli schopní na niektoré z nich odpovedať alebo neboli schopní odpovedať na ne ľahko. Má to dve príčiny. Jednou je tá, že ste dôkladne neporozumeli Fa. V skutočnosti sme už počas seminárov vyučovali všetko. Pokiaľ dobre rozumiete Fa, všetky vaše otázky môžu byť zodpovedané. Toto je jedna príčina a je to tá najdôležitejšia. Druhá príčina je tá, že na niektoré špecifické otázky žiakov nie je ľahké odpovedať. Asistenti dostávajú mnohé špecifické otázky, keďže sú v priamom kontakte so žiakmi a na mnohé z nich nie je veľmi ľahké odpovedať.

Ja sa na to vždy pozerám takto: Už som všeobecne a do šírky vyučoval Fa a čo sa týka vašej vlastnej kultivácie, mali by ste konať podľa tohto Fa. Ak by som všetko vyslovil, nič by neostalo pre vás na kultivovanie. Takže to už nemôžem vysvetľovať ďalej, keďže to by bolo rovnaké, ako keby som vás zdvihol. To, čo ostáva, sú len niektoré špecifické otázky, ale niektorí žiaci ich aj tak chcú položiť a jednoducho sa nemôžu zbaviť tých starostí. Keď sa to nemôžu spýtať mňa, idú sa spýtať našich asistentov alebo dlhoročných učeníkov, ktorí praktizovali dlhší čas. Avšak pre asistentov alebo pre dlhoročných učeníkov nie je ľahké odpovedať na otázky, s ktorými sa sami nestretli.

Prečo vás žiadam, aby ste praktizovali spoločne? Keď sa stretnete s otázkami, môžete ich vzájomne prediskutovať a vymeniť si názory. Tieto otázky možno takto zodpovedať. Keď človek praktizuje sám a má otázku, môže ho to popliesť a môže si nad tým lámať hlavu. Avšak na mieste praktizovania môžete navzájom diskutovať, a tak odpovedať na mnoho otázok. V skutočnosti, ak chcete vyriešiť nejakú otázku, jednoducho hľadajte odpoveď vo svojom charaktere a akúkoľvek otázku bude možné zodpovedať. Avšak určite sú stále nejaké špecifické otázky, ktoré je pre asistentov ťažké vyriešiť, a tak máme toto stretnutie, ktoré sa zameriava na tieto otázky. Spravili sme to len pre asistentov v Čhang-čchune, keďže iné oblasti nemajú takéto príležitosti. Musím sa postarať o množstvo vecí, teraz keď som späť v meste. Všetci študenti o tom vedia, takže sa čo najviac snažia, aby ma nevyrušovali. Jedno zazvonenie telefónu by mohlo naozaj narušiť to, čo robím, takže mnoho žiakov mi ani nevolá – viem o tom. Zhromaždil som vás spolu, aby som odpovedal na niektoré vaše otázky. Hlavné centrum mi poslalo nejaké články napísané žiakmi o tom, čo zažili a naučili sa, spolu so zhrnutím problémov. Avšak nemal som možnosť si ich prečítať, pretože robím korekcie tretej knihy, Čuan Faluna, a musím sa postarať o mnoho iných vecí.

Dnes odpoviem na vaše otázky hlavne preto, aby som vám pomohol robiť vašu prácu ľahšie v budúcnosti. Takže keď sme pri tejto téme, chcel by som poukázať na ďalšiu záležitosť: tu prítomní asistenti by naozaj mali prevziať zodpovednosť. Nestačí byť iba zodpovedný za pomáhanie s cvičebnými pohybmi. Mali by ste dôkladne rozumieť Fa, naozaj ho chápať. Mali by ste veľa čítať knihu a veľa počúvať kazety. Prinajmenšom by ste mali mať lepšie porozumenie ako priemerný žiak. Iba tak môžete byť naozaj dobrým asistentom. Musíte mať jasné porozumenie Fa. Keď majú žiaci otázky, mali by ste byť schopní odpovedať prinajmenšom na všeobecnej úrovni. Hoci sa nedá povedať, že hráte úlohu vedenia [ich praxe], mali by ste byť schopní poskytnúť všeobecné vysvetlenie. Opravdivo vyučovať prax k vyšším úrovniam znamená spasiť ľudí – to je pravá kultivácia. Z tejto perspektívy sa práca asistenta nelíši od profesionálnej kultivácie v kláštoroch alebo vo vzdialených horách a lesoch.

Tento náš Fa sa rozširuje hlavne v spoločnosti bežných ľudí, kultivujeme sa najmä medzi bežnými ľuďmi. Vyžadujeme teda, aby správanie praktizujúceho bolo v zásade v súlade so správaním bežných ľudí, keďže sa kultivuje medzi bežnými ľuďmi. Úprimne povedané, človek zodpovedný za cvičebné miesto sa nelíši od opáta alebo staršieho mnícha, ktorý sa kultivuje v kláštore. Uvádzam to iba ako analógiu – nikto nám nebude dávať tituly alebo nám niečo sľubovať. Toto je jednoducho forma našej kultivácie. Takže premýšľajte o tom, nie je to rovnaká vec? Dobre viesť skupinu kultivujúcich prinesie bezmedzné zásluhy a cnosť. Avšak ak nevediete ľudí dobre, povedal by som, že ste nesplnili vašu úlohu. Preto som si vás sem zavolal. Osoby zodpovedné za Hlavné centrum sa ma pýtali: „Mali by sme uskutočniť ďalší seminár?“ Myslím, že príliš podrobné vyučovanie Fa nepomôže vašej kultivácii a keby som to tak spravil, stal by sa z toho iba súbor pravidiel pre svetských ľudí. Nemusíme diskutovať o podrobnostiach toho, ako sa kultivovať medzi svetskými ľuďmi. O chvíľu odpoviem na vaše otázky, ktoré sú na týchto papierikoch. Vo zvyšnom čase môžete klásť ďalšie otázky. Nepýtajte sa otázky, ktorými by ste hľadali nejakú vedomosť alebo také, čo sa týkajú vládnej politiky. Odpoviem hlavne na otázky, s ktorými sa bežne stretnete počas vašej kultivácie – môžete klásť takéto otázky.

Na toto stretnutie sme pozvali iba asistentov a personál. V budúcnosti so sebou prosím nevoďte ľudí, ktorí neboli pozvaní. Niektoré veci je ťažké zvládnuť, ak príde príliš mnoho ľudí. Vy všetci ste asistenti, takže som pôvodne plánoval hovoriť o veciach na vyššej úrovni a do väčších podrobností, aby som vám pomohol pri vašej ďalšej práci asistenta. Avšak niektorí ľudia sú noví študenti, ktorí sa zúčastnili iba jedného seminára a niektorí ľudia sa dokonca ešte nezúčastnili žiadneho seminára. Ak náhle budú počuť veci také hlboké a na takej vysokej úrovni, bude pre nich ťažké ich prijať a bude to mať na nich negatívny dopad. Navyše, ich myseľ si môže ľahko vyvinúť odpor, a to by ich zničilo.

Asistenti musia byť zodpovední. Ak cvičebné pohyby nových žiakov nie sú presné, mali by ste ich opraviť. V prípade dlhoročných žiakov, ktorých pohyby sú dobré, akurát trochu nepresné, môžete im to povedať po cvičení, takže ich nebudete vyrušovať a brániť im vo vstúpení do stavu pokoja; nerušte ich počas cvičenia. Mali by ste pomáhať novým študentom a trpezlivo odpovedať na ich otázky. Všetci žiaci na cvičebných miestach majú túto zodpovednosť: máte zachrániť všetky vnímajúce bytosti. Čo to znamená „zachrániť všetky vnímajúce bytosti“? Opravdivo zachrániť všetky vnímajúce bytosti znamená nechať všetky vnímajúce bytosti získať Fa. Ako by ste mohli neodpovedať, keď sa na vás druhí obrátia s otázkami?

Asistenti musia praktizovať iba jednu kultivačnú cestu a majú to povedať a pomôcť tým študentom, ktorí nie sú schopní robiť iba jednu prax. Ak naozaj nedokážu robiť iba jednu prax a nedokážu sa vzdať tých svojich vecí, požiadajte ich, aby odišli a praktizovali nejaký iný čchi-kung, aby rušivo nezasahovali do našich študentov. Nič viac nemôžete urobiť, ak naozaj nechcú odísť. Nezískajú nič, hoci aj praktizujú. Schopnosť porozumenia týchto ľudí je slabá. V Budhovskej škole vychádzame z milosrdenstva (ci-bei), takže to nepôjde, ak ich chcete potrestať. My niekoho len tak svojvoľne netrestáme – to by musel vážne poškodiť spravodlivý Fa.

Niektorí ľudia liečia choroby iných alebo hovoria iným, aby prišli na naše cvičebné miesto kvôli vyliečeniu si svojich chorôb. Obe tieto veci poškodzujú Dafa. Toto je vážny problém, je to niečo, čo nikto nemá dovolené robiť. Nech to robí ktokoľvek, nie je mojím učeníkom. Ak to robí asistent, okamžite ho vymeňte. Musíme pevne skoncovať s týmito dvoma javmi.

Asistenti by sa mali čo najviac snažiť, aby boli pri svojej práci asistenta zodpovední a iniciatívne robili aj náročnú prácu. Niektorí asistenti, ktorí môžu byť starší a ktorých pochopenie Fa nie je také dobré, si myslia, že Fa je dobrý, ale nie sú schopní dobre vysvetľovať veci. Tí môžu nájsť nejakých ľudí, ktorí im pomôžu s ich prácou asistenta – mali by ste to spraviť kvôli zodpovednosti k Fa, namiesto zvažovania, čo by ste tým mohli získať alebo stratiť. Vaše vlastné zisky a straty sú úzko späté s Fa. Keď robíte prácu asistenta, nemiešajte do toho všemožné sebecké myšlienky, inak to ovplyvní vašu vlastnú kultiváciu aj kultiváciu skupiny. Cvičebné pohyby asistentov by mali byť čo najpresnejšie a mal by sa čo najviac snažiť, aby boli rovnaké ako tie na videokazete – mali by byť takmer úplne rovnaké. Je ťažké vyhnúť sa nejakým malým odlišnostiam, keďže je nemožné robiť pohyby dokonale rovnako, akoby boli z jednej formy. Je to v poriadku, pokiaľ budú v zásade rovnaké. Avšak ak sú príliš odchýlené, nie je to v poriadku – to platí najmä pre asistentov – pretože vaše inštrukcie povedú ostatných nesprávne.

 

Teraz odpoviem na vaše otázky.

 

Učeník: Aký stav je „úplný zánik tela a duše (sing šen ťü mie)“?

Majster: „Zánik tela a duše“ je starodávny pojem. My ho nazývame „sing šen čchüan mie“. Zvuk „ťü“ nie je dobrý; „mie“ znamená rozloženie. Výslovnosť „ťü“ (všetko) a „ťü“ (zhromažďovať) je rovnaká. To druhé „ťü“ by znamenalo skladať. Takže odteraz používajme sing šen čchüan mie. Samozrejme, v knihe je to stále napísané ako sing šen ťü mie. Tá kniha bola učebným materiálom pre prechodné obdobie. Keď bola napísana naša prvá kniha Čínsky Falun Gong, jej obsah bol v niektorých ohľadoch podobný na čchi-kung nízkej úrovne. Druhá kniha, Čínsky Falun Gong (prepracované vydanie) je omnoho vyššia ako čchi-kung. Teraz zostavujem celý Fa, ktorý som vyučoval. Keď ho dáme neskôr na papier, bude to Dafa, ktorý povedie našu opravdivú kultiváciu. V novej knihe budú opravené mnohé pojmy.

Sing“ sa vzťahuje telo, ktoré ma tvar a formu a nevzťahuje sa to iba na telo v tejto materiálnej dimenzii, na telo viditeľné našimi fyzickými očami. Vaše telá existujú v každej dimenzii a všetky z nich majú tvar a formu a majú materiálnu existenciu. Vaše telá existujú celou cestou až k mimoriadne mikroskopickým úrovniam; inými slovami, koľko dimenzií existuje, toľko tiel človek má. „Úplný zánik tela a duše (sing šen čchüan mie) znamená, že všetky tieto telá prestanú existovať.

Šen“ (duša) sa vzťahuje k pôvodnej duši človeka. V čase „úplného zániku tela a duše“ je to nesmierne desivé – či je to hlavná duša, pomocná duša alebo rôzne druhy bytostí, ktoré cez to prechádzajú. Nič v celom vesmíre nie je desivejšie. Inými slovami, všetko je vyhladené a neostane nič. Samozrejme, nekonečne mikroskopické častice stále existujú – povedal som, že hmota existuje aj vo vákuu. Náš súčasný fyzikálny výskum dosiahol iba po úroveň neutrína – najmenšia hmota, ktorú našli, je neutríno. Avšak sú veľmi, veľmi ďaleko od pôvodnej hmoty a od najmenšej pôvodnej hmoty existencie bytostí. Keď je hmota na mimoriadne mikroskopických úrovniach zničená až do bodu svojho najpôvodnejšieho stavu, nazývame to „úplný zánik tela  a duše“. Keďže sa to vrátilo do najpôvodnejšieho stavu, už to neexistuje – dokonca ani Veľké osvietené bytosti na veľmi vysokých úrovniach to nemôžu vidieť. Nemá to už žiadne myšlienky a je v najmikroskopickejšej forme, ktorá je úplne voľná a neusporiadaná. V minulosti dopadli takto iba tí, čo porušili Dafa na vysokých úrovniach. Je to rovnaké ako so zničením ľudstva – keďže už spadlo na najnižšiu úroveň, toto sa stane, ak bude robiť zlé veci. To jest, bude úplne odstránené z vesmíru; nebude mať žiadne myšlienky a takmer žiadnu hmotu a bude zničené do bodu svojho naj-, najpôvodnejšieho stavu.

 

Učeník: Je pohlavie Budhu – muž alebo žena – také isté, ako pohlavie fyzického tela kultivujúceho, alebo jeho hlavnej duše?

Majster: Keď niekto dosiahne kultiváciu nad Zákonom trojitého sveta, vstúpil do kultivácie úrovne ovocia Arhata – to jest, úvodného ovocia Arhata. V tom čase už tú osobu môžete nazývať Budhom a v skutočnosti už robí kultiváciu tela Budhu. Arhati sa delia na Arhatov úvodného ovocia, Arhatov pravého ovocia a veľkých Arhatov, pričom medzi každou úrovňou je obrovská vzdialenosť. Veľká Bódhisattva môže byť považovaná za Budhu. Keď človek dosiahne osvietenie na úrovni Arhata, bude sa prejavovať s  telom a výzorom muža, bez ohľadu na to, aké je jeho pohlavie. Avšak pohlavie vášho fyzického tela sa nezmení, keďže robíte kultiváciu medzi svetskými ľuďmi. Ak by vaše fyzické telo bolo v jednom okamihu mužské a hneď nato ženské, ako by to len mohlo byť dovolené? V minulosti sa niektorí ľudia vykultivovali k dovŕšeniu v stave Arhata – dosiahnuť dovŕšenie a dosiahnuť vašu sféru sú dve odlišné veci. Ak človek môže dosiahnuť dovŕšenie iba v stave Arhata, nemôže už ísť v kultivácii vyššie, keďže tak to bolo predurčené na začiatku. Keď dosiahne odomknutie kungu, bude sa prejavovať s  telom a výzorom muža, bez ohľadu na jeho pôvodné pohlavie. Je to preto, že jeho telo je vykultivované telo Budhu a v stave Arhata sa každý prejavuje s telom a výzorom muža.

Vaša opravdivá hlavná duša môže byť buď muž alebo žena. Vaše telá – či sú premenené na vysokoenergetickú látku, alebo sú to diamantové,  nezničiteľné telá, ktoré ste vykultivovali, alebo sú to telá Budhu, ktoré vám dajú Budhovia v čase nirvány – v stave Arhata sa budú prejavovať s mužským telom a výzorom, a keď dosiahnete ríšu Bódhisattvy, budú sa prejavovať s výzorom a telom ženy. Avšak pohlavie hlavnej duše sa nemení. Keď niekto dosiahne ríšu Budhu, stále bude mať telo, ibaže tento druh tela je vytvorený z vysokoenergetickej látky. Bytosti v ešte vyšších ríšach takisto majú telá a  sú to telá v odlišných dimenziách (telá Budhu). Keď sa dosiahne ríša Budhu, pohlavie sa vráti na pohlavie hlavnej duše – Budha-muž bude Budha-muž a  Budha-žena bude Budha-žena. 

 

Učeník: Aký je význam kultivovania pôvodného tela (benti) a tela Budhu?

Majster: „Benti“, o ktorom tu hovoríme, je všeobecný pojem v kultivácii nízkej úrovne a vzťahuje sa na vaše telá v každej dimenzii, vrátane vášho fyzického tela.

 

Učeník: Ak sa získanie spravodlivého Fa a získanie pravého ovocia považuje za dosiahnutie dovŕšenia, aký bod musíme v kultivácii dosiahnuť, aby sa to považovalo za dosiahnutie dovŕšenia? 

Majster: Dovŕšenie a úroveň nášho pravého ovocia sú dve odlišné veci. Ak sa vykultivujete do úrovne ovocia Arhata, robíte už kultiváciu tela Budhu. Iba Tathágatovia sa zvykli nazývať „Budhami“, ale teraz sa Budhami nazývajú viacerí. Ak by sme ich mali roztriediť, Tathágatovia majú tiež na starosti niektorých Budhov, ktorí nedosiahli úroveň Tathágatu. Tí, čo prevýšili Bódhisattvy, sa nazývajú „Budhovia“; Veľké Bódhisattvy sa tiež nazývajú „Budhovia“; dokonca aj Arhati a Bódhisattvy sa nazývajú „Budhovia“, keďže všetci patria do budhovskej školy. Takže dovoľte mi povedať toto: kultiváciu tela Budhu robíte, keď ste sa vykultivovali do úrovne ovocia Arhata – toto tým myslím. Avšak aj keď sa kultivujete s telom Budhu, nemusíte nevyhnutne dosiahnuť dovŕšenie. Vrodené vlastnosti ľudí sú odlišné a majú rôznu schopnosť vydržať. Niektorí ľudia sa môžu vykultivovať do úrovne ovocia Bódhisattvy, niektorí ľudia sa môžu vykultivovať do úrovne ovocia Budhu a niektorí ľudia sa môžu vykultivovať na ešte vyššie úrovne – dokonca na úroveň ovocia nad Tathágatom – pričom niektorí ľudia môžu dosiahnuť iba úroveň ovocia Arhata. Avšak bez ohľadu na to, akú úroveň dosiahnete, vyskočíte z Troch ríš a hovorí sa, že ste získali úroveň ovocia; inými slovami, získali ste už pravé ovocie, avšak nemuseli ste nutne dosiahnuť dovŕšenie. Povedzme, že bolo pre  vás usporiadané, že dosiahnete osvietenie a dovŕšenie na úrovni ovocia Bódhisattvy; ak ste dosiahli úroveň ovocia Arhata, avšak nedosiahli ste konečný cieľ vašej kultivácie, nedosiahli ste dovŕšenie. Je tam taký vzťah. Získate toľko, koľko do toho dáte, koľko sa kultivujete. Hoci vaša kultivácia nedosiahla dovŕšenie, už ste získali úroveň ovocia, avšak vaša kultivácia nedosiahla ešte dovŕšenie, takže je tam stále otázka úrovní – nedosiahli ste konečný cieľ vašej kultivácie.

 

Učeník: Aký je vzťah medzi „návratom k svojmu pôvodnému (ben), pravému (zhen) ja“ a získaním pravého ovocia? Aký je význam slov pôvodný (ben) a pravý (zhen)?

Majster: „Návrat k svojmu pôvodnému, pravému ja“  je niečo iné ako „návrat k jednoduchosti a pôvodnej čistote“ , o ktorom hovoria bežní ľudia.  „Návrat k svojmu pôvodnému, pravému ja“, o ktorom hovoríme my, znamená návrat k vašej vrodenej povahe – návrat k vašej povahe, k vašim pôvodným vlastnostiam a k tomu, akými ste boli pôvodne. Spadli ste do bežnej ľudskej spoločnosti a to, akí ste boli pôvodne, je už skryté. V bežnej ľudskej spoločnosti je čierne a biele obrátené naruby a správne a nesprávne je otočené hore nohami, takže sa musíte vrátiť. „Návrat k svojmu pravému ja“ je pojem zo školy Tao. Keďže to, čo kultivujeme, je naozaj obrovské, ide to nad rámec samotnej budhovskej školy, takže sú tu aj nejaké veci, o ktorých sa hovorí v škole Tao. V škole Tao, keď niekto uspeje v kultivácii, je „Pravá bytosť“. Znamená to, že sa vykultivoval na Budhu. Oni používajú pojem „Pravá bytosť“ – skutočná bytosť.

 

Učeník: Sľubujem, že sa budem kultivovať navždy. Ako sa to vzťahuje k ceste, ktorú pre nás usporiadal Učiteľ?

Majster: Sľúbili ste, že sa budete kultivovať navždy, ale toto „navždy“ nie je absolútne, nie? Myslíte tým, že nejdete získať pravé ovocie ani dovŕšenie a budete sa iba neustále kultivovať? Kultivácia musí mať cieľ. Kultivovanie sa k vysokým úrovniam závisí od sľubu, ktorý ste spravili, a od úrovne, na ktorú ste schopný sa vykultivovať; Majster ju pre vás podľa toho usporiada. Je to všetko vedecké. Ak ste kusom ocele, nešlo by to, ak by sa pre vás usporiadali veci ako pre kus železa. Ak ste schopný vykultivovať sa na úroveň ovocia Bódhisattvy, nešlo by to, ak by bolo pre vás usporiadané získať úroveň ovocia Arhata. Všetko je starostlivo vymerané – keď sa na to pozeráme zhora, nie sú tam žiadne chyby.

 

Učeník: Je vo vesmíre niečo, čo je úplne rovnaké ako niečo iné?

Majster: Kultivačná cesta je kultivačným systémom, ktorý riadi Veľký Budha – to platí všade. Avšak kultivačné cesty sú odlišné a nie je nič, čo by bolo rovnaké ako tento Falun, ktorý máme dnes. Sú však nejaké veci, ktoré sa otáčajú – Zem sa otáča a ľudia v tantrizme používajú svoju myseľ, aby otáčali určitý druh kolesa. Takéto veci tam existujú. V Čchang-čchune je čchi-kungový majster, ktorý tiež praktizuje otáčanie Tchaj-ťi, ale nie je také ako naše, pretože jeho Tchaj-ťi zbiera dnu, ale nevysiela von – je odlišné od nášho. Planéty rotujú okolo hviezd a elektróny sa otáčajú okolo atómových jadier – všetky majú rotačný mechanizmus, avšak vnútorný význam je úplne odlišný. Môžu existovať dve veci, ktoré sú rovnaké, avšak je to mimoriadne výnimočné. Ja som ich nevidel.

Môžem vám povedať, že keďže veľké osvietené bytosti zostavili dnes túto udalosť, všetko vo vývojovom procese vesmíru bolo na pripravenie cesty pre túto udalosť. Počas úvodného obdobia, keď bol vesmír vytvorený, bola už posledná, veľká udalosť naplánovaná. Takže mnohé veci sú pravdepodobne časťou usporiadaní pre dnešné obdobie konca kalpy a pre posledné šírenie spravodlivého Fa. Povedal som, že dôvod neslýchaného čchi-kungového šialenstva, ktoré prišlo počas tohto storočia, nie je náhodný. Nie je náhodné ani to, že sa vynorili rozličné typy čchi-kungových praxí. Nie je to také jednoduché, ako si myslia bežní ľudia.

 

Učeník: Aký je vzťah medzi Falunom a Falun rajom?

Majster: Falun raj je mimoriadne rozľahlý a úžasný raj, ktorému vládne Tathágata Falun raja. Falun je iba prejavom Fa na strane kungu. Má aj prejav na strane Fa. Čo sa týka jeho prejavu na strane Fa, nezverejnili sme vyšší Fa a iné formy ako ten Fa, ktorý vyučujem, ani nemôžu byť zverejnené. Čo sa týka strany kungu, nakreslil som vám dokonca aj jeho štruktúru. Avšak má aj stranu Fa. Toto je forma na strane kungu. Keď naši študenti získajú pravé ovocie alebo úroveň ovocia, budú schopní vyvinúť si pomocou kultivácie Falun – iba jeden Falun. Dokonca aj keď sa dostanete na  veľmi vysokú úroveň, môžete mať iba jeden Falun, ktorý je prejavom vás samých a nahradí ten, ktorý som vám dal do oblasti spodnej časti brucha. To je vaše skutočné dosiahnutie. Avšak Falun je aj prejavom Fa. Môže sa množiť; pokiaľ použijete trochu nebeských síl, môže sa množiť. Môžete aj vysielať nejaké Faluny, avšak nebudete ich mať až toľko, ani nebudú mať takú formu, ako tie nezávislé, ktoré som vykultivoval dnes.

Ako viete, táto vec je taká obrovská, taká vzácna, a bola vytvorená mnohými generáciami ľudí. Ak si chcete aj vy vyvinúť počas vašej kultivácie niečo také obrovské ako to, čo mám ja, je to nemožné – absolútne nemožné. Môžete si pomocou kultivácie vyvinúť Falun, to je isté. Tento Falun má obrovskú moc; ak by bol naozaj prinesený do tejto dimenzie a pohol by sa, bola by to veľká vec, keďže je to niečo, čo je naozaj mocné. Dokonca ak by sa Falun, ktorý si vyviniete pomocou kultivácie v budúcnosti, raz otočil v tejto dimenzii, povedal by som, že by to vyvolalo obrovské tornádo. Je to niečo mimoriadne mocné. Prečo mu nie je dovolené prejaviť sa v bežnej ľudskej spoločnosti? Prečo mu nie je dovolené, aby prišiel do tejto dimenzie a hral nejakú úlohu? Je to presne preto, že jeho sila je jednoducho príliš obrovská. Dokonca aj keď hrá úlohu v iných dimenziách, stačí to na vašu ochranu a hrá to obrovskú úlohu.

 

Učeník: Falun je miniatúra vesmíru. Je Falun raj taký veľký, ako vesmír?

Majster: Nie. Falun raj je celistvý raj na veľmi vysokej úrovni v našom vesmíre. Vesmír je obrovský. Niektorí z vás sú noví študenti, takže naozaj nemôžem hovoriť o určitých veciach, keďže by ste ich neboli schopní prijať. V tomto našom rozľahlom vesmíre je nespočetne veľa malých vesmírov. Ľudstvo žije v malom vesmíre, ale v týchto malých vesmíroch je nespočetne veľa galaxií. Budha na úrovni Tathágatu nemôže vidieť hranice malého vesmíru. Čo sa týka toho, aký veľký je väčší vesmír, ľudstvo to nemalo v minulosti dovolené vedieť – je jednoducho veľmi obrovský. Telo človeka sa počas jeho kultivačného procesu rozpína smerom von – to jest, objem jeho tela sa zväčšuje. Objem jeho tela sa postupne zväčšuje, jeho myseľ sa takisto zväčšuje, jeho myšlienky sa pozdvihujú a jeho úroveň stúpa. Avšak žiadne zmeny nie sú pozorovateľné na tele na tejto bežnej ľudskej strane – je rovnaké ako telo bežného človeka, až na to, že v čase dovŕšenia sa tie telá spoja do jedného. V tom zlomku sekundy, keď sa spoja dohromady, ešte predtým ako zažijete silu Fa medzi bežnými ľuďmi, budete odvedený preč. Je to preto, že jeho zasahovanie do bežných ľudí by bolo príliš veľké. Vždy je to tak. Vždy som hovorieval: niektorí starí taoisti sa kultivovali vo vzdialených horách po mnoho rokov a ľudia si myslia, že majú obrovské schopnosti; avšak ich schopnosti sú v skutočnosti naozaj malé, a preto majú dovolené ukázať svoje nadprirodzené sily v tomto svete. Ale teraz je iba zopár tých, čo ukazujú svoje nadprirodzené schopnosti ľuďom. Oni tiež vedia, že nemôžu poškodzovať bežnú ľudskú spoločnosť; ak by to spravili, bol by to ich koniec.

 

Učeník: Môžu si ľudia, ktorí sa nezúčastnili žiadneho seminára, vyvinúť Falun pomocou kultivácie?

Majster: O tomto som hovoril mnohokrát. Čítanie knihy je to isté. Pokiaľ sa opravdivo kultivujete podľa Dafa, nie je to problém, dokonca aj keby ste žili na najvzdialenejšom mieste úplne sám. Moje telá Zákona sú v mojich knihách. Aj na nízkych úrovniach každé slovo vyzerá také veľké ako Falun. Hneď ako sa vynorí nejaká vaša myšlienka, celú ju poznajú. Takže je to rovnaké. Pokiaľ sa môžete opravdivo kultivovať, môžete Ho získať. Či čítate knihu a praktizujete sám, alebo idete na cvičebné miesta a praktizujete s dlhoročnými študentami, je to v poriadku. Pokiaľ sa opravdivo kultivujete, môžete Ho získať. Viete, že Šákjamuni tu už nie je viac ako dvetisíc rokov, avšak mnohí mnísi uspeli v kultivácii pred Obdobím konca Dharmy a niektorí sa vykultivovali na veľmi vysoké úrovne. Nie je to tak, že sa môžete kultivovať iba keď ste priamo pred Učiteľom, ktorý vás osobne učí.

 

Učeník: Ak sa moje ja v tejto dimenzii vykultivuje do Falun raja, môžu sa tie mnohé ja v iných dimenziách tiež vykultivovať do Falun raja?

Majster: Nie nevyhnutne. Ak ukončia kultiváciu a vytvoria s vami jedno celistvé telo, môžu existovať ako vaši strážcovia Fa. Avšak vy to budete riadiť a oni budú považovaní za strážcov Fa, čo je takmer rovnaké, ako pomocné duše. Ak neukončia kultiváciu, ostanú nezávislými bytosťami a nedosiahnu to. Ty si sa kultivoval, takže ty sám získaš – kto sa kultivuje, ten získa.

   

Učeník: Falun Dafa ide cestou postupného osvietenia. Kedy vstúpime do stavu postupného osvietenia?

Majster: Mnohí naši študenti už vstúpili do stavu postupného osvietenia. Mnohí študenti sa kultivovali dobre a nepovedia ani slovo – jednoducho nič nepovedia, to je všetko. Na seminári v Char-pine som povedal: „Je tu viac ako štyritisíc ľudí, avšak čo sa týka toho, koľkí dokážu úspešne ukončiť kultiváciu alebo koľkí získajú v budúcnosti Tao, nie som optimistický. Všetko závisí na tom, ako sa kultivujete. Ako by sa mohlo všetkých tých viac ako 4 000 ľudí ľahko stať Budhami? Ako by mohlo všetkých tých viac ako 4 000 ľudí vstúpiť do stavu postupného osvietenia? To je nemožné.“ Dokonca na rôznych cvičebných miestach, koľkí učeníci Falun Dafa vstúpili do stavu postupného osvietenia? Koľkí z nich sa naozaj, skutočne kultivovali? Sú rôzne stavy postupného osvietenia, do ktorých človek môže vstúpiť. Nie je to tak, že hneď ako vstúpite do postupného osvietenia, vynoria sa vaše nadprirodzené sily.

Takže keď sme pri tejto otázke, dovoľte mi chvíľu o niečom pohovoriť. Mnohí z nás už vstúpili do stavu postupného osvietenia, avšak stále sa obávajú. Čoho sa obávajú? Pretože v ľudskej spoločnosti je teraz jednoducho príliš mnoho pripútaností... zdôrazňoval som to už veľakrát – povedal som vám, aby ste ignorovali nadprirodzené schopnosti, ktoré si vyviniete, a nesnažili sa o niečo, keď je vaše tretie oko otvorené. Avšak dovoľte mi povedať vám, že ak je vaše tretie oko naozaj otvorené a nie ste pripútaní k usilovaniu sa o niečo, nezáleží na tom, či ho používate na videnie vecí. Nie je ani problém, ak použijete nadprirodzené schopnosti, ktoré ste si vyvinuli, ak nie je nik nablízku. Hovorím vám to jasne: nepovažujte to za pripútanosť. Je to váš vlastný Fa, a používanie vlastného Fa je niečo iné ako mať pripútanosti. Teraz už existujú ľudia, ktorí vstúpili do stavu postupného osvietenia, ale problém je, že sa obávajú a stále sa namáhajú, aby to udržali vnútri a nepoužili to. Tretie oko mnohých ľudí sa otvorilo, ale oni si stále myslia, že je to ilúzia. To nie je dobré. Keď je otvorené a vy ste schopní vidieť ním, pozerajte sa – nezáleží na tom. Byť pripútaný a zažívať niečo sú dve odlišné veci.

 

Učeník: Sú už nejakí ľudia, ktorí dosiahli stav „Tri kvetiny nad hlavou“? Sú ľudia, ktorí získali pravé ovocie?

Majster: Mnohí ľudia už prekonali stav Tri kvetiny nad hlavou. Nikto nedosiahol dovŕšenie. Všetci sa kultivujú na úrovni ovocia – na úrovni ovocia na rôznych úrovniach.

 

Učeník: Ak teraz začneme usilovne robiť cvičenia a kultivovať svoj charakter, môžeme dosiahnuť kultiváciu nad Zákonom trojitého sveta za jeden a pol roka?

Majster: Nie je tam časová hranica a je vašou vlastnou vecou, či sa kultivujete alebo nie. Ako vysoko sa vykultivujete, aká veľká je vaša schopnosť znášať a aká veľká je vaša schopnosť vydržať, to je tiež vašou vlastnou záležitosťou. Ak by Učiteľ stanovil pre vás časový limit, za ktorý sa máte odtiaľto vykultivovať, mohla by sa tam vaša myseľ dostať? Mohol by tam vystúpiť váš charakter? Dosiahlo by vaše porozumenie Fa tak vysoko? Boli by ste schopní zanechať pripútanosti, ktoré máte medzi bežnými ľuďmi? Boli by ste schopní opustiť váš osobný záujem a  veci, o ktoré bojujete s ostatnými? Toto všetko sú záležitosti vlastnej kultivácie človeka. Nikto vám nestanovuje predpisy a nie je tam časová hranica. Niektorí ľudia môžu byť schopní vykultivovať sa do úrovne ovocia Arhata naozaj rýchlo, pričom iným to môže trvať celý život. Závisí to od vašej schopnosti vydržať a od toho, či ste na seba prísni – všetko je to na vás.

 

Učeník: Keď sme sa kultivovali do bodu, že sa dokážeme ochrániť, ale stále sa chceme kultivovať nahor, čo máme robiť?

Majster: Ako som práve povedal, Šákjamuniho učeníci sa boli schopní kultivovať nahor aj potom, ako opustil svet. Ak by Učiteľ naozaj opustil tento svet, moje telá Zákona by tu aj tak boli a ja by som sa naozaj nestratil – nie je to tak, že by som podstúpil „úplné zničenie tela a duše“.

 

Učeník: Niektorí ľudia praktizujú kvôli tomu, aby sa vyhli nešťastiam. Ako dopadnú?

Majster: Nikto, kto prichádza praktizovať s pripútanosťou k úsiliu, nezíska pravé ovocie. Avšak mali by ste ľuďom dovoliť mať prechodnú fázu v chápaní Fa. Mnohí ľudia prišli praktizovať, aby si vyliečili svoje choroby a postupným chápaním si uvedomili, že sú tam veci vysokej úrovne. Dnes vyučujeme Fa na vysokých úrovniach. Keď ľudia prvýkrát prídu na naše semináre, nemajú ani poňatia o tom, čo to je, a potom sa náhle dozvedia, že vyučujeme čchi-kungovú prax k vysokým úrovniam. Vďaka nášmu vyučovaniu Fa to postupne pochopili. Mali by ste im dovoliť prejsť tým procesom, určite by ste im to mali dovoliť. Bez ohľadu na to, aký majú zámer keď prídu, či je to vyliečenie choroby, vyhnutie sa nešťastiu, alebo čokoľvek, musia opustiť svoje pripútanosti. Iba potom môžu dosiahnuť cieľ kultivácie. Dokonca aj keď prídu kvôli vyliečeniu choroby a udržaniu zdatnosti, alebo kvôli vyhnutiu sa nešťastiam, tak to nepôjde.

Trápenia sú niečím, čo si ľudia na seba prinesú sami. Ľudia majú dlhy kvôli zlým veciam, ktoré spravili počas svojich životov, takže ich musia splatiť. Pozrite sa na ťažkosti, ktoré ste zniesli počas svojho kultivačného procesu – všetko sú to prekážky, ktoré sú spôsobené karmou, ktorú ste si sami nazhromaždili. Je to však aj dobrá vec: použijeme to na zlepšenie vášho charakteru, takže nie je to dobrá vec? Preto sa človek môže kultivovať na Budhu alebo sa môže stať démonom. Môžete sa kultivovať presne preto, že je tu karma a že ste v bludisku.

 

Učeník: Sú moje mnohé ja v iných dimenziách v dimenziách na úrovni fyzického tela?

Majster: Nie. Sú v iných dimenziách, ktoré nemôžeme vidieť. Okrem tiel, ktoré má naše ľudstvo, existujú iné ľudské telá v inej dimenzii v rámci dimenzií rovnakej úrovne. Ľudia v tej dimenzii sú oveľa lepší ako ľudia tu. Nemajú pojem osobnej povesti alebo sebeckosti, avšak majú city, takže tiež majú fyzické telá. Ich výzor sa veľmi nelíši od toho, ako vyzerajú ľudia tu, hoci vyzerajú lepšie ako my. Avšak ich telá sa môžu vznášať. Nechodia, ich nohy sú takmer neviditeľné; lietajú sem a tam vo vzduchu. Je to dimenzia ako táto a je to dimenzia na rovnakej úrovni.

Vysvetlím vám opäť dimenzie. Naši vedci teraz pri svojich výskumoch objavili, že elektróny sa otáčajú okolo atómových jadier. Nepodobá sa ich otáčanie na otáčanie sa našej Zeme okolo Slnka? Nie je to rovnaká vec? Teraz ešte nemáme mikroskop, ktorý by nám umožnil vidieť, čo sa nachádza na elektrónoch. Ak by ste to mohli vidieť, mohli by ste na ňom nájsť živé bytosti. Povedal som, že všetky tieto veci sú v súlade s tým, čomu rozumie dnešná fyzika; avšak vedecké prostriedky, ktoré dnes máme, sú stále mimoriadne obmedzené.

 

Učeník: Prečo sú mnohí študenti mimoriadne citliví na svoje okolité prostredie, choroboplodnú čchi a čiernu čchi?

Majster: Takíto študenti si idú vyvinúť kung; nedostali sa ešte nad nízku úroveň práce s čchi. Toto sa vyskytne pri najvyššej forme praktizovanie čchi, keď človek vstúpi do stavu mliečno-bieleho tela. Avšak je to veľmi krátke obdobie. Nevenujte tomu pozornosť a neobávajte sa, nechajte to tak. Byť príliš znepokojený je tiež pripútanosť. Nevenujte tomu pozornosť, myslite si, že to tak má byť a nechajte veci prebiehať prirodzene. Keď sa dostanete nad tú úroveň, už tie veci nikdy nebudete cítiť. Keď si vyviniete kung, vaše telo bude pokryté kungom a tá čierna čchi a choroboplodná čchi už nebude schopná vstúpiť do vášho tela, takže ich už nebudete pociťovať.

 

Učeník: Niektorí študenti si stále zlepšujú svoj charakter, avšak nie sú schopní prekrížiť pri meditácii nohy. Môžu nasilu zatlačiť nohy nejakým ťažkým predmetom alebo si ich zviazať?

Majster: Viem, že keď v minulosti niektorí mnísi sedeli v meditácii, použili kamenný valec alebo mlynský kameň, aby zatlačili nohy nadol. Avšak či sú to kamenné valce alebo mlynské kamene, spravili to zo svojej slobodnej vôle – požiadali druhých ľudí, aby to pre nich urobili. Avšak taoisti to takto nerobia. V škole Tao sa starajú iba o jedného alebo dvoch učeníkov a iba jeden z nich získa pravé učenie. Sú na svojich učeníkov naozaj prísni a bijú ich za takmer hocičo. Je im jedno, či to dokážete vydržať alebo nie, jednoducho vás cez to musia dostať. Takže zvyčajne použijú násilné metódy, ako napríklad zviazanie nôh učeníka alebo zviazanie rúk za chrbtom; sami si ich nemôžete rozviazať, ani keby ste si ľahli na zem. Takže nejakí ľudia boli v takej veľkej bolesti, že omdleli. Takto to niektorí ľudia robili v minulosti; vtedy bola kultivácia naozaj ťažká.

Dnes takáto veci nevyžadujeme, pretože náš kultivačný systém sa zameriava priamo na kultivovanie mysle. Preto považujeme za kľúčové zlepšovanie charakteru. Kultivovanie tela kladieme na druhé miesto. Mali by ste sa čo najviac pokúsiť vydržať to a predĺžiť čas sedenia so skríženými nohami. Avšak nie je tam pevné pravidlo. Prečo? Ako viete, v čase Šákjamuniho tam boli prikázania, a to preto, že neexistovali žiadne knihy ani písma – nezanechal žiadne slová. Potom čo Šákjamuni odišiel z tohto sveta, ľudia si neskôr pospomínali na Šákjamuniho slová a zostavili z nich knihy písiem. Keď bol Šákjamuni na svete, určil mnoho pravidiel pre kultiváciu, ktoré slúžili ako prikázania a tie nám ostali v písomnej podobe. Avšak dnes máme Fa, takže nemáme žiadne prikázania. Či sa človek kultivuje, či je schopný sa kultivovať a či je spôsobilý, všetko toto bude vyhodnotené pomocou Fa. Takže v našej kultivácii nemôžeme stanoviť absolútne pravidlá. Premýšľajte o tom, všetci, v čase keď prišlo obdobie konca kalpy, niektorí ľudia už nie sú vôbec dobrí. Nepatria k tým, ktorí môžu byť spasení a sú medzi tými, čo budú zničení. Niektorí z tých ľudí sa mohli dostať na naše semináre; je možné, že tam boli dotiahnutí. Ak týchto ľudí požiadate, aby násilne dali nohy do tej pozície, môžu si zlomiť kosti. Preto nedávame násilné pravidlá a používame namiesto toho dobrovoľné prostriedky. Ak ste schopní znášať, pokúste sa vydržať čo najviac. Avšak dovoľte mi povedať, že každý, kto sa opravdivo chce kultivovať alebo kto opravdivo cíti silu Fa, je schopný sa kultivovať. Prečo sa trochu neposnažíte a nepokúsite sa o to? Nebudú tam žiadne problémy.

 

Učeník: Má vesmír nejaké hranice?

Majster: Vesmír má hranice, avšak nemali by ste pátrať po takýchto veciach. Tie hranice sú jednoducho veľm vzdialené. Dokonca na úrovni Tathágatu sa „hranice vesmíru“ vzťahujú na hranice malého vesmíru. Čo sa týka tohto malého vesmíru, dokonca aj Tathágatovi – nehovoriac už ľudstvu – sa zdá byť bezhraničný a nekonečný a je nemožné ho preskúmať. Je mimoriadne, mimoriadne obrovský.

 

Učeník: Článok v časopise Okno do literatúry a umenia spomínal, že pytón viedol cestu pre Učiteľa Li Chung-č’. Je to pravda?

Majster: Bola to fikcia, ktorá bola napísaná zo zábavného pohľadu v Okne do literatúry a umenia. Ten študent sa zúčastnil dvoch prednášok a nemal hlboké porozumenie. Začal to písať po prvej prednáške. Bol veľmi nadšený a myslel si, že tento Fa je výborný. Keď sa zúčastnil druhej prednášky, počúval so zámerom niečo napísať. Ako viete, človek môže porozumieť iba vtedy, keď počúva pokojne. Takže to dobre nepochopil a napísal článok formou populárnej fikcie, ktorú ste čítali. Do niektorých vecí vložil umelecký podtón. Príbeh o pytónovi sa nezakladá na skutočnosti. Hovoril, že mojím majstrom bola Bódhisattva Avalokitéšvara, čo tiež nie je pravda a je to umelecký výmysel. Avšak jeho úmysel bol dobrý a chcel spropagovať a podporiť tento Fa – jeho motivácia bola dobrá, to je isté. Nakoniec napísal niečo takéto, pretože mal nedostatočné porozumenie. Je to dielo populárnej fikcie – napísal to kvôli rozptýleniu. Pretože vo fikcii sa dá zveličovať, je to veľmi pružné. Jednoducho to neberte ako niečo, čo by sme mali študovať alebo v tom hľadať nejaké návody. Čo sa týka „Piatich prikázaní“ a „Desiatich ziel a desiatich dobier“, ktoré sa v článku spomínajú, to sú všetko veci z pôvodného budhizmu. My nemáme žiadne prikázania – štandard pre kultiváciu sme pre vás vyjadrili vo Fa.

 

Učeník: Aký je rozdiel medzi „Süan Fa Č' Ťi  (hlboký Fa dosahuje extrém)“ a „Süan Fa Č' Sü (otáčajúci Fa dosahuje prázdnotu)“?

Majster: Süan Fa Č' Ťi  (hlboký Fa dosahuje extrém)“, ktorý spomíname, je všeobecné slovné spojenie. Je to záležitosť porozumenia Fa, keď bol prvýkrát vyučovaný. V slove süan-čuan (otáčajúci) by to nemal byť tento süan (hlboký), ale süan (otáčajúci). Náš Fa je v prvom rade dokonale harmonizujúci Fa, takže sa otáča, a forma, v ktorej sa Falun prejavuje, je ako koleso. Süan Fa Č' Ťi  (otáčajúci Fa dosahuje extrém)“ nie je nesprávne; Fa môže dosiahnuť veľmi vysoké ríše a dosiahnuť extrém – toto to znamená. „Süan Fa Č' Sü (otáčajúci Fa dosahuje prázdnotu)je slovné spojenie používané v priebehu našej kultivácie a je to aj verš v našej praxi.

Ako viete, verš môže privolať osvietené bytosti, osvietené bytosti kultivujúce sa v tom systéme, alebo dokonalé, osvietené bytosti v tom systéme, aby prišli robiť ochranu Fa a posilniť vás – môže to mať taký účinok. Verše v náboženstvách tiež môžu slúžiť takémuto účelu. Čo sa týka toho, že by verš zvyšoval kung, to jednoducho nie je možné. Hrajú iba tú úlohu, ktorú som popisoval.  „Č' Sü (dosahuje prázdnotu)“ sa tiež vzťahuje na dosiahnutie veľmi vysokých úrovní. Ríše, ktoré ľudia nemôžu vidieť, sa nazývajú „Ríše prázdnoty“. Má to v podstate tento význam. Tento pojem sa často objavuje v taoistickom náboženstve. Predtým ako vzniklo Tchaj-ťi sa to nazývalo „Tchaj Sü (Veľká prázdnota)“, čo hovorí, že je to veľmi vysoké a veľmi prvotné.

 

Učeník: Ak počas meditácie potichu recitujeme cvičebné verše stále dookola, povedzme až tisíckrát, aby sme zvýšili čas našej meditácie, zdeformuje to Falun?

Majster: Recitovanie veršov je pre vás dobré a recitovanie až tisíckrát nezdeformuje Falun. Samozrejme, po dosiahnutí odomknutia kungu a osvietenia budete rozumieť, že keď dosiahnete naozaj vysoké úrovne, nemôžete recitovať verše. Nárazové vlny z vášho recitovania budú jednoducho ohromné, takže vaše neustále recitovanie by spôsobovalo druhým nepokoj z toho hučania.

 

Učeník: Prečo niektorí študenti po cvičení cítia, ako by im išla prasknúť  hlava?

Majster: Čo sa týka „prasknutia“, tak by to malo byť. My hovoríme o „otvorení temena hlavy“, takže to „prasknutie“ by tam malo byť. U niektorých ľudí to praskne v okamihu „prask!“ a príliš to necítia. U iných to praská postupne a cítia sa nepríjemne. Avšak treba sa na to pozerať z oboch strán. Niektorí ľudia sa nezbavujú svojich pripútaností a nie sú ochotní vzdať sa zlých vecí, ktoré si na seba uvalili, takže tie zlé veci musia byť vyčistené. Tie spôsobia, že vás bude bolieť hlava a nedovolia vám kultivovať spravodlivý Fa – takáto situácia môže takisto nastať. Kritické je to, či sa dokážete kultivovať a či to dokážete ohodnotiť podľa Fa a zbaviť sa tých zlých vecí.

 

Učeník: Čo by sa malo spraviť, ak človeku počas cvičenia vystúpi na hlave studený pot a je mu na omdletie?

Majster: Tento jav je možný a  takíto ľudia sú na našich seminároch; sú na každom seminári. Prečo sa to stáva? Je to preto, že keď sa čistí telo a odstraňujú sa choroby, sú tam silné reakcie. Ale na cvičebnom mieste to zvyčajne nebude takéto intenzívne, keďže choroba sa odstraňuje postupne. Ak je človek dobrý, myslím si, že je to normálne. Ak človek nie je na seba prísny, koná nedbalo, chodí od jednej čchi-kungovej praxe ku druhej, nie je pevný a má biedny charakter, potom to môže byť problém. Môžete mu navrhnúť, aby si dal krátku prestávku a spýtať sa ho, či praktizoval nejaký iný čchi-kung alebo či spravil niečo nesprávne. Môže sa pokúsiť opäť praktizovať Dafa, potom čo sa cez to obdobie dostane. Je to preto, že nie každý, kto dnes príde praktizovať, je zaručene opravdivý praktizujúci.

 

Učeník: Je shiatsu masáž v poriadku?

Majster: My nerobíme shiatsu; liečenie chorôb počas kultivácie v Zákone trojitého sveta nie je dovolené – nie je tam taká vec. Opravdiví kultivujúci nemajú choroby, keďže moje telá Zákona ich odstránili. Postarali sme sa o všetky veci, o ktoré sa bolo treba postarať. Nie je tu nič také ako shiatsu. Mohla by masáž odstrániť karmu kultivujúceho? Nesiete kung, keď masírujete druhých ľudí, takže my radíme nerobiť to. Nie je to problém, ak ste doktorom, pretože to je vaša práca medzi svetskými ľuďmi.

 

Učeník: Pomocné vedomie sprevádza človeka po celý život. Akú hrá úlohu?

Majster: Pomocné vedomie mu hlavne zabraňuje v robení zlých vecí, keď si toho nie je vedomý. Keď je hlavné vedomie človeka naozaj silné, pomocné vedomie ho nemôže ovládať.

 

Učeník: Prečo niekedy dokážem prekrížiť nohy v meditácii na dosť dlhý čas, ale inokedy ich dokážem mať prekrížené iba desať minúť?

Majster: To je normálne. Sedenie s prekríženými nohami tiež rozpúšťa karmu. „Zoceľuj myseľ a vôľu“, „namáhaj telo“ – ako namáhame telo? Zvyšujeme čas cvičenia a znášame bolesť pri sedení s prekríženými nohami – prejavuje sa to hlavne týmito dvoma spôsobmi. Samotné „namáhanie tela“ je odstraňovaním karmy a zlepšovaním sa. Nie je sedenie s prekríženými nohami rozpúšťaním karmy? Karma však nie je vtlačená do nôh všetka naraz – ide v zhlukoch. Keď príde jeden zhluk, cítite mnoho bolesti, a keď sa rozpustí, cítite úľavu. Pri sedení s prekríženými nohami je to zvyčajne tak, že človek chvíľu cíti bolesť, potom pocíti nachvíľu úľavu a potom opäť bolesť – je to takto. Keď rozpustíte jednu dávku karmy, vaše sedenie s prekríženými nohami bude vtedy trvať dlhú dobu. Avšak v tom čase, keď prichádza karma, môžete cítiť bolesť od momentu, ako preložíte nohy. Avšak ak ste to schopný vydržať, čas vášho sedenia s prekríženými nohami bude rovnaký – môžete sedieť s prekríženými nohami tak dlho, ako ste to dokázali predtým – budete sa iba cítiť nepríjemne kvôli bolesti.

 

Učeník: Môže požívanie alkoholu spôsobiť, že bytosti vyvinuté praktizujúcim pomocou kultivácie opustia jeho telo?

Majster: Áno, môže, a takisto aj fajčenie. Len čo ich tá vec vydymí, neostanú vo vašom tele a vy nebudete mať nič – druhí na vás nebudú vidieť žiaden kung. Ako sme povedali, ak sa chcete opravdivo kultivovať, nemôžete sa vzdať ani tohto kúska pripútanosti? Nemôžete považovať kultiváciu za detskú hru – je to veľmi vážne. My nehovoríme, že ľudstvo sa stretne s nejakými veľkými ťažkosťami a že sa kultivujete preto, aby ste si zachránili život – nehovoríme také veci, ani to nepoužívame ako motiváciu, aby sme popohnali vašu kultiváciu. My hovoríme: nepostará sa o vás opravdivá kultivácia na večnosť?

V budhizme sa hovorí o šiestich cestách prevteľovania. Je povedané, že človeku v bežnej ľudskej spoločnosti sa zdá, že čas trvá dlho, ale že čas ľudstva beží veľmi rýchlo, keď sa na to pozeráme z dimenzie s dlhším časom. Keď sa dvaja ľudia rozprávajú, obrátia sa a vidia, že ste sa narodili; keď sa rozprávajú o trošku dlhšie, otočia sa a vidia, že ste už boli po sto rokoch pochovaný. Prečo ľudia nevyužijú čas, ktorý majú s ľudským telom, na kultiváciu a záchranu ľudského tela? V budhizme sa hovorí, že len čo niekto vstúpi do šiestich ciest prevteľovania, ťažko povedať, do čoho sa prevtelí. Ak sa reinkarnujete ako zviera, môže to trvať stovky alebo tisíce rokov, než opäť získate ľudské telo. Ak sa prevtelíte do skaly, nedostanete sa z nej pokiaľ nezvetrá a nemusíte sa z nej dostať desaťtisíce rokov. Zvieratá nemajú dovolené sa kultivovať, avšak majú vrodené vlastnosti, ktoré im umožňujú kultivovať sa. To je výsledkom prirodzených okolností. Avšak nemajú dovolené vyvinúť si kung vysokej úrovne. Keď si vyvinú kung  vysokej úrovne, stanú sa démonmi, pretože nemajú ľudskú povahu. Takže musia byť zabité – keď sa zvieratá vykultivujú do vysokej úrovne, musia byť zabité a budú zasiahnuté bleskom. Prečo posadajú ľudské telá? Chcú získať ľudské telo, pretože s ľudským telom budú mať oprávnenie kultivovať sa. Takto to bolo v minulosti; mali dovolené kultivovať sa, keď mali ľudské telo. Teraz sa nemôžu – dokonca ani s ľudským telom. Ak sa chcete kultivovať, ak chcete získať Fa, musíte mať svoj mozog vyčistený a musíte Ho prísť získať medzi svetských ľudí. Toto je teraz prísne pravidlo. Nebude sa to počítať ani keď niekto príde medzi svetských ľudí, pričom si je všetkého plne vedomý; musí mať svoj mozog vyčistený a kultivovať sa pomocou osvietenia. Kto by sa nešiel kultivovať, keby všetko vedel? Keď si chce Budha zvýšiť svoju úroveň a zostúpiť nadol medzi bežných ľudí, aby vydržal trápenia, tiež musí mať svoj mozog vyčistený. Kto by sa nekultivoval, keby všetko jasne videl a poznal? Otázka zlepšenia sa by potom neexistovala. Toto vám má povedať, že kultivácia je naozaj vážna vec a že každá pripútanosť ovplyvní kultiváciu.

 

Učeník: Niektoré staršie ženy sú už po prechode, ale nemali ešte menštruáciu. Môžu sa kultivovať?

Majster: Starším ženám, ktoré sú už po prechode a nemali menštruáciu, môže ísť kultivácia pomalšie. Je pravda, že niektoré staršie ženy musia naozaj dobre využiť svoj čas. U niektorých to nebude fungovať, ak to tak nespravia. Vždy keď sa spomenie dobré využitie času, praktizujú cvičenia naozaj tvrdo. Avšak mali by vedieť, že kultivovanie charakteru je to najdôležitejšie. Zopár z nich môže byť v tomto ohľade pomalých, avšak tie čo praktizujú normálne, by ju všetky mali mať.

 

Učeník: Prečo majú študenti bolesti v určitých častiach tela – majú bolesti hlavy, brucha...?

Majster: Všetky rozličné reakcie, ktoré človek má počas praktizovania, sú normálne. Odstraňovanie karmy vždy zahŕňa nepohodlie – dokonca aj zbavenie sa choroby zahŕňa nepohodlie. Niektorí študenti si vyvinú kung, ktorý bude v ich telách a bude tam viac ako desaťtisíc druhov nadprirodzených schopností. Každý typ kungu je zhlukom vysokoenergetickej látky, ktorá ma veľa energie, vysokú hustotu a je veľmi mocná, a vy budete cítiť nepohodlie, keď sa to vo vašom tele čo i len trochu pohne. Navyše, vo vašom tele sa prejaví kung rozličných foriem a výzoru, nadprirodzené schopnosti rôznych foriem a výzoru a špeciálne schopnosti rôznych foriem a výzoru a vy sa budete cítiť nepohodlne, keď sa trochu pohnú. Avšak vy hovoríte, že je to choroba – povedzte mi, ako sa môžete takto kultivovať? Ak sa opravdivo kultivujete podľa Fa, zistíte, že všetko je v poriadku.

Niekoho telo bolo predtým niečím posadnuté. Čchi-kungový majster mu povedal: „Tvoje telo posadol pytón.“ Takže stále cítil, že je posadnutý pytónom. Ja som mu povedal: „Už to nemáš.“ Avšak on tomu neveril a stále si myslel, že sa mu v tele pohybuje pytón. Nuž, keďže si myslel, že je stále posadnutý, v jeho tele sa prejavil stav, ktorý mal, keď bol posadnutý tým pytónom. Neprestalo to, kým nebola táto jeho pripútanosť odstránená – bolo to presne kvôli odstráneniu jeho pripútanosti. Ak sa to stane niečím, k čomu je pripútaný, nebude ľahké sa toho zbaviť. Zabralo mu dlhý čas, kým sa toho zbavil.

 

Učeník: Čo by sme mali robiť s nadprirodzenými schopnosťami? Napríklad, ak naše tretie oko vidí nejaké veci a svetlo, mali by sme to pozorovať alebo nie?

Majster: Môžete ich pozorovať, ak ste toho schopní. Pokojne pozorovať zatiaľ čo robíte cvičenia nie je pripútanosť.

 

Učeník: Tretie oko niektorých študentov je otvorené a oni videli nejaké scény, avšak asistenti nemajú nadprirodzené schopnosti a nič nevidia.

Majster: Či človek môže alebo nemôže vidieť závisí od stavu postupného osvietenia rozličných ľudí kultivujúcich sa na rozličných úrovniach. Dokonca aj keď ste dosiahli postupné osvietenie, nemusí to nutne znamenať, že vaše tretie oko je otvorené na vysokej úrovni len preto, že úroveň vášho kungu je vysoká, alebo že vaše tretie oko je otvorené na nízkej úrovni len preto, že vaša úroveň kungu je nízka. Je to inak. Je to preto, že úroveň tretieho oka neurčuje úroveň jeho kungu. Vlastné faktory človeka, podmienky a rôzne príčiny určujú, či môže alebo nemôže vidieť jasne a či je schopný vidieť alebo nie je – je to určené mnohými rôznymi dôvodmi. Nemôže to reprezentovať ako dobre sa niekto kultivoval – na toto dajte pozor. Je nesprávne si myslieť: „Keďže sa moje tretie oko otvorilo, môj kung je vyšší ako u druhých ľudí.“

Neobjavil sa niekto taký v našom Čchang-čchune? Jeho tretie oko bolo otvorené a on si myslel, že je lepší ako všetci ostatní. Povedal, že tento chlapec je posadnutý, tamten chlapec má niečo iné a tak ďalej – všetko to boli výtvory jeho vlastnej predstavivosti. Spravil na našom cvičebnom mieste mnohé ľahkomyseľné veci a nakoniec si nedokázal priznať, že niekto je lepší ako on a dokonca povedal, že je vyššie ako ja. Takže by sme nemali merať, ako vysoko sa človek vykultivoval, na základe toho, že jeho tretie oko je otvorené. Za normálnych okolností to ide ruka v ruke. Máme ľudí, ktorí sú mimoriadne dobrí, avšak nedovolíme im vidieť; dovolíme im vidieť iba keď ich kultivácia dosiahne veľmi vysoké úrovne. Takže to nepoužívajte na posúdenie, aký dobrý alebo zlý je niekto alebo niečo.

Odteraz, či ma môžete vidieť alebo nie... presne ako niekto predtým povedal – „Čo by sme mali robiť, keď Učiteľ nie je nablízku?“ Keď bol Šákjamuni v tomto svete, boli tiež ľudia, ktorí sa pýtali: „Ctihodný Učiteľ, kto bude naším Učiteľom, keď nebudeš nablízku?“ Šákjamuni povedal: „Vezmite prikázania za svojho učiteľa.“ My berieme Fa za nášho učiteľa. Úroveň charakteru človeka – nie rozsah jeho nadprirodzených schopností – by mal byť meradlom toho, ako dobre sa činil v kultivácii. Neusiloval by sa inak každý o nadprirodzené schopnosti? Nadprirodzené schopnosti sú vedľajším produktom vo vašom kultivačnom procese. Všetky nadprirodzené schopnosti vyvinuté v kultivácii v Zákone trojitého sveta sú vrodené ľudské schopnosti, ktoré postupne zdegenerovali, keď sa ľudské myslenie stalo komplikovaným.

Ako sa kultivujete, prirodzene sa vynoria. Iba keď sa vrátite k svojmu pôvodnému, pravému ja, keď sa vraciate, môže byť obnovená vaša pôvodná ľudská povaha. Bez ohľadu na to, ako jasne môže ten človek vidieť, nemôže vidieť úrovne, ktoré vidím ja. Bez ohľadu na to, ako jasne môže vidieť, to, čo môže vidieť, je stále naozaj ďaleko od najvyššej pravdy vo vesmíre. To, čo mohol vidieť, je iba prejav na tej úrovni – a nemôžete to považovať za pravdu. Zatiaľ čo ste v priebehu kultivácie, nie je správne použiť jednu konkrétnu úroveň ako štandard, ktorým meriate veci. Preto sa hovorí, že „žiaden Fa nie je absolútny“ – nepovažujte prejav na jednej konkrétnej úrovni za pravdu. „Žiaden Fa nie je absolútny“ – Fa určitej úrovne môže mať účinok iba na tej úrovni. Takže on videl niečo na určitej úrovni a formu, v akej sú veci na tej úrovni, a začal si namýšľať, že vidí veci jasne. To sú veci na skutočne povrchných úrovniach – určite si to zapamätajte.

 

Učeník: Musia deti, ktoré praktizujú kultiváciu, robiť päť cvičení?

Majster: Deti môžu praktizovať menej alebo viac podľa svojich schopností. Hlavným cieľom kultivačnej praxe je zlepšiť charakter človeka. Takže pre deti je prospešné povedať im viac o veciach súvisiacich s charakterom. Keď som ja bol veľmi mladý, nemohol som praktizovať vôbec žiadne veci vonkajších foriem a kultivoval som si hlavne charakter. Dnes existujú nejaké deti, ktoré by ste nemali považovať za bežné deti. Niektoré deti sú pozoruhodné, pretože keď bolo rozhodnuté, že budeme robiť túto akciu, niektorí ľudia z mimoriadne vysokých úrovní nás nasledovali sem dole. Keď som prišiel, ľudia na rozličných úrovniach to nasledovali a prišli sem dole, keďže boli schopní predvídať, čo budem robiť. Najmä v nedávnom období bolo obzvlášť veľa tých, čo prišli do tohto malého vesmíru a do tejto našej Mliečnej cesty. Je to preto, že to nemohli predvídať skôr a dozvedeli sa o tom a videli, čo sa stane, len tesne predtým, ako som vystúpil na verejnosti; mnohí potom zostúpili dole. Kvôli čomu prišli? Získať Fa. Vedeli, že starý Fa sa pokazil, a tak sa prišli opäť zoceliť. Nepovažujte ich za priemerných ľudí – všetci sú veľmi dobrí. Avšak nie je to tak, že by každé dieťa bolo také. Mnoho detí je dosť dobrých.

 

Učeník: Ako môžeme vedieť, akú úroveň dosiahlo naše praktizovanie? 

Majster: Niektorí naši študenti už dosiahli stav postupného osvietenia a niektorí študenti dosiahnu stav postupného osvietenia po častiach. Či ste ho dosiahli alebo nie a či môžete vidieť veci jasne alebo nie, môžete o tom hovoriť s druhými ľuďmi pri diskusiách po dokončení cvičení na miestach praktizovania – nezáleží na tom. Keď o tom rozprávate s ľuďmi bez akéhokoľvek zámeru predvádzať sa, bude to prospešné pre našu celkovú kultiváciu. Niektorí ľudia povedali, že nemôžete hovoriť o tom, čo ste videli tretím okom, a že by sa tým tretie oko zavrelo. Takto to bolo predtým bežne chápané medzi praktizujúcimi. To, že sa ich tretie oko stratilo, nebolo spôsobené tým, že o tom hovorili. Premýšľajte o tom, všetci: kládli nejakí praktizujúci dostatočný dôraz na cnosť, keď sa vtedy šíril čchi-kung? Takmer nik nerobil opravdivú kultiváciu. Ľudia nevedeli, že si majú vážiť cnosť a hovorili – so svojimi pripútanosťami a túžbou predvádzať sa – o všetkom, čo videli. Takže ich tretie oko sa prirodzene zatvorilo.

Boli aj ľudia, ktorí hovorili o všetkom, bez ohľadu na to, či to bolo vhodné alebo nie. Takže ich tretie oko sa muselo zatvoriť. To je tá príčina. Ak sa rozpráva o týchto veciach v diskusii, ktorá zlepšuje pochopenie Fa, povedal by som, že v tom nie je žiaden problém. Musíte tu jasne rozlišovať. Ak bolo niekoho tretie oko zatvorené alebo poranené, je to preto, že povedal veci, ktoré svetským ľuďom nemal povedať alebo preto, že mal mentalitu predvádzania sa. Nie je u praktizujúceho mentalita predvádzania sa pripútanosťou, ktorá sa prejavuje? Takže jeho tretie oko musí byť zatvorené. Spočiatku, keď sa tretie oko niektorých ľudí zatvorilo, bolo to kvôli tomu, aby sa im dala príležitosť. Keď mohli niekedy jasne vidieť a inokedy nie – niekedy mohli vidieť, inokedy nemohli – bolo to pre nich upozornením. Avšak títo ľudia sa k tomu jednoducho neosvietili a napokon bolo ich tretie oko úplne zatvorené. Tretie oko niektorých ľudí bolo dokonca zranené – vážne zranené.

 

Učeník: Na akej úrovni človek získa pravé ovocie a dovŕšenie?

Majster: O tom som už hovoril. Získať pravé ovocie – keď niekto dosiahne stav Arhata, získal pravé ovocie. Dovŕšenie je ukončením kultivácie; to sa zvyčajne vzťahuje na súčasné získanie pravého ovocia a odomknutie kungu – to jest, dovŕšenie je, keď sa tie dve veci stanú súčasne a kultivácia je ukončená.

 

Učeník: Ako by sme sa mali odteraz kultivovať? Čím sa budeme odlišovať od svetských ľudí?

Majster: Musíte trpieť ťažkosti medzi svetskými ľuďmi, tak ako oni. Mohli ste dosiahnuť stav Arhata, avšak aj tak vám môže vynadať nejaké nevychované dieťa medzi svetskými ľuďmi, pretože sa stále musíte kultivovať medzi svetskými ľuďmi a pokračovať v odstraňovaní svojich pripútaností. Niektorí ľudia – tí, čo majú výborné vrodené vlastnosti a ktorí sa už činili dobre pri odstraňovaní svojich pripútaností – ešte musia prejsť cez ďalšie kolo. V bežnej, normálnej kultivácii môže človek dosiahnuť dovŕšenie v jednom procese. Niektorí ľudia zažijú opakovanie – zažijú dve kolá. Pretože sa musíte kultivovať k vysokým úrovniam, môžete zažiť tri kolá, a keď ste sa cez ne vykultivovali, vrátite sa kultivovať opäť. Toto sa vyskytne, keď sa človek kultivuje k vysokým úrovniam, a preto sa stále musíte kultivovať medzi svetskými ľuďmi. Ak sa napríklad vykultivujete do stavu Arhata a nikto vám nespôsobuje ťažkosti, to jest, nikto medzi svetskými ľuďmi vám nespôsobuje ťažkosti, ako by ste sa mohli kultivovať, keď ste mimo tohto prostredia? Ak by tí, čo vám spôsobujú ťažkosti, neboli svetskými ľuďmi, ale boli by to Budhovia, Bódhisattvy alebo Arhati, ktorí by sa objavili medzi svetskými ľuďmi a spôsobovali by vám ťažkosti, aby ste sa zbavili svojich pripútaností, ako by to bolo možné?! Dokonca aj keď Majster vytvorí tieto veci alebo usporiada tieto veci a všetky vaše trápenia, je to spravené použitím svetských ľudí a budú to svetskí ľudia, ktorí budú do vás zasahovať, čo vám  umožní zlepšiť sa v prostredí svetských ľudí.

 

Učeník: Niektorí ľudia sa zúčastnili iných čchi-kungových praxí, potom čo navštívili naše semináre. Čo by mali spraviť, keď chcú pokračovať v praktizovaní Falun Dafa?

Majster: Títo ľudia majú zvyčajne dosť slabú schopnosť porozumenia. Avšak my hovoríme, že kultivácia závisí od predurčeného vzťahu. Keď ho ľudia chcú získať a učiť sa Falun Dafa, nikto ich nenúti, aby sa učili; ak si myslia, že Falun Dafa nie je dobrý, potom sa ho prestanú učiť. Neskôr si opäť uvedomia, že Falun Dafa je dobrý a chcú sa ho opäť učiť; ak sa ho môžu učiť, potom sa ho môžu prísť učiť. To, či sa dokážu dobre kultivovať, je ich vlastná záležitosť. Čo sa týka toho, či môžu vstúpiť do nášho Falun Dafa a stať sa učeníkom, ktorý sa opravdivo kultivuje, musíme im so všetkou vážnosťou povedať: „Ak sa kultivujete tu, musíte robiť kultiváciu v tomto jednom systéme a sústrediť sa na praktizovanie Falun Dafa, inak nezískate nič. Je to zbytočné, ak tu ľahkomyseľne praktizujete, namiesto robenia iba jednej praxe.“ Mali by sme im to povedať láskavo a nie: „Nemôžeš tu praktizovať.“ My nemáme žiadnu úradnú moc, ani poverenie dávať niekomu príkazy. My môžeme iba ľuďom radiť – my hovoríme o radení ľuďom, aby boli dobrí, je to tak?

 

Učeník: Ako sa nám darí so seminármi v rôznych oblastiach a aká je situácia ohľadom Falun Dafa v krajine?

Majster: Momentálne odmietam všetky pozvania na uskutočnenie seminárov Falun Dafa. Dôvodom odmietania je to, že práve teraz musím riešiť mnohé veci – treba sa postarať o mnoho aspektov vecí. Čo sa týka toho, čo robiť neskôr, nemám ešte žiadne plány. To je niečo, o čom rozhodnem až potom, ako vyriešim tie veci, a bude to závisieť od výsledku. Čo sa týka toho, ako sa vyvíja Falun Dafa, môžem vám povedať toto: náš Falun Dafa sa teraz šíri od človeka k človeku a počet študentov, ktorí sa učia Falun Dafa, je už značný. Povedal by som, že ich je niekoľko stotisíc. Je to preto, že všade kde som prišiel do mesta robiť seminár, vždy tam boli ľudia z priľahlých miest a okresov – takmer žiaden okres nebol vynechaný. Týmto spôsobom, keď sa tí ľudia vrátili domov, šírili to medzi tamojšími ľuďmi a takto to odovzdávali. Takže vývoj je už prudký a počet ľudí je veľký. V jednom meste provincie Chu-pej boli na začiatku iba dvaja ľudia, ktorí sa to učili. Teraz sa ich počet zvýšil až na tisíc. Je mnoho takýchto prípadov. Niektorí ľudia chodia na cvičebné miesta robiť cvičenia, iní nie. Je ťažké získať presné počty.

 

Učeník: Môžu praktizovať ľudia, ktorí trpeli duševnou poruchou alebo epilepsiou?

Majster: Ja by som odporúčal, aby ste nevodili takýchto ľudí na naše cvičebné miesta alebo na naše semináre. Ak sa s tým nedokážete vysporiadať, poškodíte náš Fa. Ak jeho choroba opäť vypukne na našom seminári alebo na našom cvičebnom mieste, ľudia by mohli povedať, že je to výsledok jeho praktizovania Falun Dafa – nepoškodili by ste náš Fa? Je to preto, že máme princíp: nemôžeme liečiť choroby druhých. Avšak je tu jedna vec: ľudia, ktorí sa opravdivo kultivujú, budú mať svoje drobné choroby rozriešené priamo tam. Avšak čo sa týka ľudí, ktorí trpeli vážnymi chorobami alebo ľudí, ktorých telá nesú príliš mnoho zlých vecí, iba potom čo zmenia svoje myslenie, môžeme sa tých vecí dotknúť – iba keď sa chcú kultivovať, môže byť ich karma odstránená. Samozrejme, nejakí ľudia nemali myšlienku na kultivovanie sa, avšak postarali sme sa o nich – postarali sme sa o nich, len čo začali čítať knihu. Prečo? Je to preto, že ich vrodené vlastnosti sú výborné a zaslúžia si to. Nemôžete sa na všetky prípady pozerať rovnako. Ak máte člena rodiny, ktorý má niektorú z týchto chorôb, ale myslí si, že Dafa je dobrý, môžete mu dovoliť študovať ho a požiadať ho, aby sa učil doma. Dopredu hovoríme jasne: Nemôžem svojvoľne riešiť tieto problémy bežných ľudí. Či sa môže kultivovať závisí na ňom. Ak sa nemôže kultivovať, nemali by ste ho žiadať, aby začal s kultiváciou. Len čo vystúpi problém, poškodí to Dafa. Ako by som mohol riešiť tie problémy bežných ľudí? Keďže ho nebudem liečiť, bude chodiť okolo a spôsobovať problémy, hovoriac, že dostal duševnú chorobu z praktizovania Falun Dafa a že Učiteľ ho nechce liečiť; poškodí moje meno. V každom prípade sme to vyjasnili už dopredu: nepustíme ich na naše semináre, ani im nedovolíme prísť na naše cvičebné miesta. Zvyčajne nie je problém s ľuďmi, ktorí trpeli epilepsiou. Neurčili sme na našich seminároch, že by sa epileptici nemohli zúčastňovať našich seminárov. Avšak naši ľudia ich zvyčajne neradi púšťajú, pretože ich choroba sa môže vrátiť predtým, ako sa zmení ich myslenie, a keď choroba prepukne, je možné, že to bude mať na nás zlý vplyv. Ľudia, ktorí trpia epilepsiou, nie sú ako tí, čo majú duševné poruchy, pretože majú iba jeden problém – majú iba jednu vec vo svojom mozgu – a budú v poriadku, len čo je tá vec vybratá. Zvyčajne je to tak.

 

Učeník: Ako by sme mali rozumieť „celostnej zmene“?

Majster: „Celostná zmena“ znamená celkové zlepšenie sa. Počas procesu kultivácie sa budú všetky bytosti vo vašom tele a bytosti, ktoré ste vykultivovali, zlepšovať spolu s vami. Hovoríme o celostnom upravení – celostne vám, študentom, upravíme vaše telo. Celostné zlepšenie hlavne znamená, že kým si zlepšujete svoj charakter, váš kung tiež nasleduje a zvyšuje sa. Je to podobné ako to, čo som povedal o niektorých ľuďoch, ktorí sa pýtali, prečo sa im nevrátila menštruácia – len čo sa váš charakter zvýši, váš kung bude nasledovať a zvýši sa. Keď sa upravujú telá ľudí, ktorí majú príliš mnoho karmy, niektorí ľudia nedokážu udržať krok a môžu zaostávať. Inými slovami, aby ste sa zlepšili celostne, nevyhnutným predpokladom je v prvom rade zlepšenie charakteru. Ak poviete: „Ja si chcem iba premeniť telo“, alebo „Ja sa chcem iba vyhnúť nešťastiam“, nebude to fungovať, pretože aby ste sa pomocou kultivácie zlepšili, musíte začať kultivovaním charakteru. Bez kungu, ktorý určuje výšku vašej úrovne, to jest, bez vašej úrovne charakteru, všetko ostatné neznamená nič.

 

Učeník: Niektorí študenti sa pýtali: „Ako by sme sa mali vysporiadať s démonickým zasahovaním do Dafa?“

Majster: Poviem vám, že by bola naozaj čudné, ak by nám nik neoponoval, zatiaľ čo šírime spravodlivý Fa! Premýšľajte o tom, všetci, ak by som dnes nerobil túto akciu, užíval by som si najväčšieho pohodlia. Avšak presne preto, že to kvôli vám robím, ťažkosti,  s ktorými som sa stretol a ťažkosti, s ktorými ste sa stretli vy, sú zamerané na prekážanie tomuto Fa a na zabráneniu ľuďom získať Fa. Keďže ľudia sa dostali do tejto fázy, démoni určite nedovolia, keď ľudia chcú získať Fa – budú vám prekážať. Myslia si: „Ty mi dlhuješ a ja chcem, aby si mi to splatil. Ak získaš Fa, čo s tými dlhmi, ktoré máš voči mne?“ Oni vás nenávidia! Všemožné faktory sú v činnosti a pôsobia ako druh prekážky. Jednoducho povedané, všetko si to spôsobili ľudia sami – každý človek má karmu. Ježiš povedal: „Ľudstvo! Zhrešilo si!“ Povedal, že ľudia majú hriechy; karmu nazýval hriechmi. Je to pravda. Ľudia vytvorili karmu robením nedobrých vecí – nie je to hrešenie? Pôsobí to ako prekážka rozličnými spôsobmi. Získali ste spravodlivý Fa, takže to samozrejme bude do vás zasahovať, to je presne tá príčina. Takže všetko, s čím sme sa stretli, skúša náš charakter. Niektorí ľudia budú hovoriť, že študovanie Falun Dafa nie je dobré alebo budú robiť iné poznámky. Je to presne kvôli tomu, aby sa videlo, či dokážete byť odhodlaní a či dokážete od základu chápať tento Fa. Ako sa môžete kultivovať, ak od základu nerozumiete tomuto Fa? Pokiaľ nedosiahnete osvietenie, stále bude existovať otázka, či dokážete byť pevní vo Fa – je to rovnaké v každom kultivačnom systéme. Ak nedokážete byť neochvejní v základných veciach, ako sa môžete kultivovať? Preto budú skúšky a zasahovanie tohto druhu.

Môžete vidieť, že keď robím seminár, určite bude v tom čase prebiehať veľký počet čchi-kungových vyučovaní. Ak by som tam seminár nerobil, neuskutočnilo by sa až tak veľa týchto vecí. Zakaždým keď usporiadam seminár, „šššš“– náhle sa objaví kopec seminárov pokrivených čchi-kungov. Prečo? Je to presne preto, že ak chcete robiť túto vec, budú musieť existovať nejakí démoni, ktorí budú ruka v ruka nasledovať. Takto je to aj usporiadané. Je to presne na to, aby sa uvidelo, ktoré dvere si človek vyberie a či získa spravodlivý  Fa alebo zlú cestu – je na vás, do ktorých dverí chcete vstúpiť. Nebolo povedané, že pre človeka je nesmierne ťažké sa kultivovať? Takto by to malo byť – malo by to byť naozaj ťažké, pretože všetko je spôsobené nami samotnými. Avšak v trápeniach sa všetko ukáže: charakter človeka, jeho osvietenie, otázka toho, či sa môže zlepšiť a iné rozličné faktory – ide to ruka v ruke. Pozrite sa na tieto veci z oboch strán. Preto máme tieto rôzne druhy zasahovania.

Je to ako s niekým v našom Čchang-čchune, kto povedal: „Som Budha, nemusíte sa učiť od nikoho iného. Ja som ten a ten.“ Budú všemožné zasahovania a dokonca môžu zaútočiť na moje meno. Tým sa uvidí, či to počúvate a či tomu veríte, a uvidí sa, čo spravíte. Použijú rozličné prostriedky na poškodzovanie, aby vaša myseľ zakolísala a uvidelo sa, či dokážete byť pevní.

Niektorí ľudia povedali: „Ja mám pevnú vôľu a budem sa kultivovať v spravodlivom Fa a neverím tomu, čo hovoríš.“ V skutočnosti, mnohí naši študenti už zažili moc Fa. Ba čo viac, zmeny v nich sú obrovské a oni rozumejú tomuto princípu, ktorý som vyučoval. Ak človek stále ešte nie je pevný, nie je to problém schopnosti porozumenia? Jeho schopnosť porozumenia je veľmi slabá. To je tá príčina. Takže ja by som povedal, že takéto zasahovania sú normálne. Kultivácia je ako preosievanie piesku veľkými vlnami – piesok je preosiaty a ostane iba zlato. Množstvo zlata, ktoré ostane, závisí od toho, ako sa kultivujete.

 

Učeník: Mali by sme sprístupniť viac materiálov propagujúcich Falun Dafa, aby sme ho mohli propagovať na cvičebných miestach?

Majster: Propagovanie nášho Falun Dafa a celková metóda vyučovania praxe je odlišná od propagačných metód dnešných čchi-kungových praxí. Mohli ste si všimnúť, že my sme nič nezveličovali ani okázalo nepredvádzali – nič také tu nebolo. Keď iní čchi-kungoví majstri liečia pacienta, neúmerne to zverejňujú, až kým ich už nikto nepočúva. My nerobíme takéto veci. Našich študentov sú desiatky tisíc a všetci boli oslobodení od nemocí, avšak my sme o tom až tak veľa nehovorili a nespomíname tieto veci. Samozrejme, v úvodnej fáze ste mohli vidieť nejaké informácie v novinách. Prečo? Pretože spočiatku sme prišli vo forme bežného čchi-kungu. Ľudia by to neboli schopní akceptovať, ak by sme vyučovali na takej vysokej úrovni. Takže sme prešli cez úvodný proces, ktorý umožnil ľuďom postupne to pochopiť. Ako viete, keď sme spočiatku usporiadali semináre v Čchang-čchune, vyučoval som tiež veci na veľmi vysokej úrovni. Avšak stále som spomínal čchi-kung. Dnes, keďže vyučujeme prax k vyšším úrovniam, už o týchto veciach nehovoríme. Toto bol tiež proces, ktorý umožnil ľuďom postupne to pochopiť.

 

Učeník: „Motorové mesto“ má viac ako stotisíc zamestnancov. Čo by sme mali robiť, ak sa veci nevyvinú dobre?

Majster: Náš Falun Dafa sa svojho času vyvíjal v tej automobilke veľmi dobre. Možno viete o tých démonoch, ktorí tvrdo zasahovali – sú to démoni. Avšak my sme povedali, že všetky tie veci idú ruka v ruke. Čo sa týka toho, koľkí ľudia sa môžu kultivovať a koľkí nie, závisí to od nich samotných. Ako by sa mohlo stať, že by tam nebolo žiadne zasahovanie? Ak by nikto nezasahoval, nekultivovali by ste sa príliš ľahko?! Široká cesta by bola taká hladká a vy by ste sa kultivovali nahor bez akýchkoľvek trápení – ako by to mohla byť kultivácia? Iba pomocou trápení sa dá určiť, či sa človek môže kultivovať a iba týmto spôsobom možno odstrániť všetky druhy ľudských pripútaností. Avšak ten démon je naozaj veľký a hral dosť škodlivú úlohu a zničil veľký počet ľudí. Úloha, ktorú hral, už prekročila úlohu priemerného démona. Tieto veci sú známe aj na veľmi vysokých úrovniach – bytosti na vysokých úrovniach o nich tiež vedia. Ako by sa to malo riešiť? Keďže niektoré veci potrebujú môj súhlas, rád dávam druhým šancu. Avšak vyzerá to tak, že túto šancu nemožno dať. V budúcnosti bude určite v automobilovej továrni čoraz viac ľudí, ktorí sa budú učiť Dafa.

 

Učeník: Niektorí študenti plánujú zúčastniť sa seminárov, ale nedarí sa im to – čo so študentami, ktorí chodia na cvičebné miesta ráno alebo večer?

Majster: „Niektorí študenti plánujú zúčastniť sa seminárov...“ Dokonca aj keby som pokračoval v uskutočňovaní seminárov, aj o desať rokov by stále boli ľudia, ktorí „sa plánujú zúčastniť“. Mame toľko dlhoročných študentov a máme moje knihy, kazety a videokazety, a všetko to môže mať účinok šírenia Fa a spásy ľudí. V skutočnosti ste už prevzali úlohu hlavnej sily; najmä v nedávnom období ste určite boli hlavnou silou. Človek môže získať Fa bez toho, aby som ho priamo učil, je tak? Ak je to tak, myslím si, že by sme mali spraviť viac práce v tomto ohľade a pomôcť ostatným. Najmä keď sa druhí prídu učiť na cvičebné miesta, povedal by som, že asistenti by mali byť ešte zodpovednejší. Vaša zodpovednosť nie je malá – nerozmýšľajte o tom iba ako o zhromažďovaní ľudí. Mali by ste sa čo najviac snažiť, aby ste pochopili Fa lepšie, študovali Fa viac a zvládli viac vecí.

Chcem sa špeciálne zmieniť o ďalšej veci. Na našich cvičebných miestach, všetci tí, čo mali problémy, tí, čo odbočili alebo tí, čo stratili zdravý rozum, sú tí, čo praktizovali iný čchi-kung a nevzdali sa iného svojho úsilia – je to určite tak a to bez pochýb. V sto percent prípadoch takíto ľudia praktizovali iné veci alebo uctievali iné veci vo svojich domovoch, ktorých sa nevzdali – toto je jedna situácia. Ďalšia je, že ich Falun sa zdeformoval, čo je tiež preto, že primiešali iný čchi-kung do svojej praxe alebo to primiešali do svojej mysle. Môžem vám povedať o týchto dvoch situáciách – je zaručené, že tieto situácie spôsobili tie problémy a toto sú jediné dve situácie, v ktorých moje telá Zákona zvyčajne nespravia nič. Je to preto, že len čo praktizujú iný čchi-kung a primiešajú ho do svojej praxe, nepatria do nášho Falun Dafa. Takže moje telá Zákona sa o nich nestarajú a  nebude im daný Fa. Keď tí špinaví démoni vidia, že takýto človek začína praktizovať Falun Dafa, samozrejme, že ho potrestajú a ublížia mu. Stratil zdravý rozum a môže poškodiť Falun Dafa – tento problém sa môže objaviť. Niektorí ľudia chcú praktizovať iba Falun Dafa, avšak stále chcú niečo cítiť alebo pridávajú nejaké iné veci, buď vo svojich mysliach alebo keď robia cvičenia. Zvykli si trochu niečo cítiť, keď cvičili nejaký iný čchi-kung; teraz praktizujú Falun Dafa a už to necítia, avšak stálo to chcú cítiť. Nie je to pripútanosť k usilovaniu sa? Len čo pridajú veci, ktoré praktizovali, ich Falun sa zdeformuje a objavia sa problémy s ich Fa – to sa určite stane.

 

Učeník: Je pravým zmyslom života žiť lepší život?

Majster: Niektorí ľudia majú dokonca takúto myšlienku: „Načo sa mám kultivovať na Budhu?“ To ukazuje, že ich pochopenie Budhu je naozaj slabé – „Aký je zmysel kultivovania sa na Budhu?“ Nesmejte sa – oni to naozaj nevedia. Prečo človek kultivuje Budhovstvo? Po prvé, môže to človeku dovoliť ponechať si navždy ľudské telo; po druhé, človek bude naveky oslobodený od utrpenia a navždy bude v nádhernom stave. Ľudský život je krátky, takže udržať si ľudské telo je jeden dôvod; druhý je ten, že Budhovia netrpia. Miesto, v ktorom vznikla vaša bytosť, je dimenziou na veľmi vysokej úrovni vo vesmíre. Prišli ste z dimenzie vesmíru a vaša pôvodná povaha je láskavá. Je to presne preto, že človek sa pokazil a krok po kroku sem spadol, že ho čaká zničenie. To je proces. Takže prečo sa vracia? Miesto, kde ste naozaj vznikli, je v dimenzii vysokej úrovne – je to najkrajšie miesto a je to miesto, kde by ste mali ostať.

Slovami Veľkých osvietených bytostí, je to akoby ľudia spadli do jamy s blatom a hrajú sa tu s blatom. Avšak všetci ľudia prišli takto a myslia si, že je to tu veľmi dobré. Ľudia si myslia, že je to veľmi dobré – váľajú sa v blate, avšak myslia si, že im je veľmi pohodlne a že veci sú veľmi dobré. Uvedieme príklad – avšak nie preto, aby sme zhadzovali ľudí. Vezmime si napríklad prasce. Spia v chlieve a žijú v blate s výkalmi a močom, avšak v ich ríši myšlienok to vyzerá veľmi dobre. Len čo ľudia vystúpia z tejto úrovne a obzrú sa späť, budú ju považovať za príšernú. To je príčina. Oni hovoria, že ľudia medzi bežnými ľuďmi sa jednoducho váľajú v blate a že všade je špina. To je ten význam. V tomto špinavom prostredí si myslí, že ak je trošku čistejší ako iní, je na tom lepšie. Pravdou je, že môže očistiť svoje blatom pokryté telo iba kalnou vodou. Takže by som povedal, že nie je oveľa čistejší.

 

Učeník: Je pravým zmyslom života uspieť v kultivácii a stať sa Budhom?

Majster: Nie „stať sa Budhom“, ale „vrátiť sa k svojmu pôvodnému, pravému ja.“ Ukončiť kultiváciu a ísť späť – to je pravý zmysel, takto sa na to pozerajú bytosti na vysokých úrovniach. Avšak ak pôjdete medzi bežných ľudí a spýtate sa svojho učiteľa v škole medzi bežnými ľuďmi, nepovie vám to, pretože bežní ľudia prikladajú veciam bežných ľudí príliš veľkú dôležitosť, keďže nemôžu vidieť pravú situáciu vo vesmíre. Tým, že sú naplnení vedomosťami zo západu, myslenie dnešných ľudí sa stalo príliš absolútnym. Ľudia sa stali čoraz materialistickejšími a všetko merajú svojimi existujúcimi teóriami. Ľudia sa zaborili čoraz hlbšie medzi bežných ľudí.

 

Učeník: Vo sne som všade hľadal toaletu a nakoniec som jednu našiel, ale keď som sa prebudil, už som ejakuloval. Prečo sa to stalo?

Majster: Dám vám príklad. Pohorie Wu-tang bolo miestom, kde Čen-wu alebo „Süan-wu“ – veľký cisár Süan-wu, ako ho nazývali v škole Tao – praktizoval kultiváciu. Stretol som sa s kultivačným príbehom Süan-wu v pohorí Wu-tang. Popisoval proces svojej kultivácie a bola tam jedna epizóda s týmto príbehom. Praktizoval kultiváciu po mnoho rokov, okolo štyridsať, a vykultivoval sa na vysokú úroveň. Jedného dňa ho vo sne v ríši fantázie prišiel vyrušovať démon a premenil sa na nádhernú nahú ženu. Zakolísalo to s ním, nestrážil sa dobre a vzrušil sa. Potom bol naozaj rozčúlený a plný ľútosti. Myslel si: „Mám v kultivácii nejakú šancu? Kultivoval som sa tak mnoho rokov ale aj tak som nič nedosiahol a stále nedokážem mať pod kontrolou vlastnú myseľ.“ Myslel si, že zlyhal, hneval sa sám na seba a išiel dole z hôr. Na svojej ceste uvidel starú ženu, ktorá brúsila ihlu – brúsila si ihlu zo železnej tyče. Možno si všetci starobylí ľudia vtedy brúsili ihly týmto spôsobom.

„Hej,“, spýtal sa starej ženy, „prečo si brúsiš ihlu z takej hrubej železnej tyče?“ Stará žena mu povedala: „Po dlhom čase z nej určite bude ihla.“ Čen-wua to zasiahlo. Ako táto stará žena brúsila ihlu, liala vodu do svojej misky a pokračovala v tom, aj keď už miska bola plná. Povedal jej teda: „Voda preteká.“ Ona odpovedala: „Keď je plná, je normálne, že preteká.“ V skutočnosti mu dávala náznak. Jej slová mu mali povedať: „Počas svojej kultivácie by si na to nemal príliš myslieť. Nečinil si sa dobre jedenkrát, avšak nabudúce to zvládneš dobre.“ To jest, ľudské telo má inštinkty a keď je plné, vyprázdni sa. Dávala mu náznak ohľadom tohto. Hoci to bol príbeh, ktorý sa rozprával, nie je úplný a možno nie je ani presný. Avšak môžem vám povedať, že takto to môže byť. Je to ako s otázkou, ktorú som práve prečítal z papierika – tiež to mohol byť tento prípad.

 

Učeník: Vždy, keď robím statické cvičenie v stoji alebo meditáciu a vstúpim do stavu praktizovania, chcem prestať cvičiť. Ale len čo prestanem, oľutujem to. Prečo je to tak?

Majster: Je to zasahovanie od démonov vytvorených vašou vlastnou mysľou – bežné ľudské pripútanosti môžu vytvoriť démonov (zasahovanie od myšlienkovej karmy). Prečo? Pretože látky zlých myšlienok, ktoré boli vytvorené predtým vo vašej mysli a vo vašom srdci, kladú odpor. Keď sa dobre kultivujete, tieto zlé látky budú zničené. Preto to nechcú dovoliť a jednoducho vás nenechajú praktizovať. Prečo stále v kultivácii zaváhate? Myslíte si vo svojej hlave: „To je koniec, už nebudem praktizovať. Je to také ťažké.“ Dovoľte mi povedať vám, že tieto myšlienky majú príčinu – ak nebude žiadne zasahovanie od vonkajších démonov, bude zasahovanie od démonov vnútri vás a je to kvôli účinku, ktorý vytvorili tie zlé látky. Všetka hmota a látky sú v iných dimenziách inteligentnými bytosťami.

Nepovedal som toto:  ak chcete ukončiť kultiváciu, musíte ich zničiť, a iba keď ich zničíte, môžete ukončiť kultiváciu a zbaviť sa tých zlých myšlienok. Niektorí ľudia nemôžu vstúpiť do stavu pokoja pri meditácii a stále im víria v hlave myšlienky. Je to presne preto, že máte tie látky. Oni sú tiež živé; pochádzajú z vašich myšlienok takže pôsobia ako zasahovanie. Ak ukončíte kultiváciu, budú zničené; budú čoraz slabšie, až kým nie sú úplne zničené. Mohli by to nechať tak? Keď robíte kultivačnú prax, budú do vás zasahovať.

Niektorí ľudia majú aj myšlienky, ktoré hovoria príšerné veci o Majstrovi alebo hovoria príšerné veci o našom Dafa. Vy však musíte jasne rozoznať, že to nie je vaše vlastné hlavné vedomie, ktoré chce povedať tie príšerné veci. Namiesto toho je to spôsobené vašou myšlienkovou karmou, touto zlou látkou, ktorá sa odráža do vašich myšlienok. Len čo sa tento problém objaví, vzdorujte tomu! Vaše hlavné vedomie musí byť silné: „Ty ma nenecháš kultivovať sa, ale ja v kultivácii vytrvám“ – pevne to vypuďte. Potom, keď moje telo Zákona uvidí, že vaša myseľ je odhodlaná, odstráni vám veľkú časť tej karmy. Preto máte takúto skúsenosť.

 

Učeník: Kultivačná úroveň človeka je predurčená, avšak Dafa je bezhraničný a človek sa môže kultivovať aj na Veľkého Budhu vysokej úrovne. Znamená to, že keď sa človek vykultivoval na svoju úroveň, napríklad na úroveň Arhata, spraví sľub na kultivovanie sa opäť odznova?

Majster: Ak sa niekto vykultivoval na úroveň ovocia Arhata a pôvodne bol predurčený dosiahnuť dovŕšenie na úrovni ovocia Arhata, avšak povie: „Nie, ja sa chcem kultivovať ešte vyššie,“ ak naozaj máte tú schopnosť a spravíte ďalší sľub, môžete sa kultivovať na ešte vyššiu úroveň. V minulosti boli takéto prípady, avšak boli zriedkavé. Prečo boli zriedkavé? Je to preto, že keď je kultivácia človeka zostavená, zvyčajne je úroveň, ktorá je pre neho pripravená, usporiadaná v prvom rade podľa jeho vlastnej situácie; množstvo rôznych látok je určené jeho schopnosťou vydržať. Takže zvyčajne tam nebude veľký rozdiel. Avšak je aj zopár mimoriadne dobrých; niektoré ich veci sú schované a nemožno ich na určitých úrovniach vidieť. Niektorí ľudia zistili, že keď ich kultivácia dosiahla určitú úroveň, ich majster, potom čo uvidel, že ich už nemôže viesť a starať sa o nich, automaticky odstúpil a prevzal ho niekto iný. Takáto situácia takisto existuje. Čo sa týka vedenia k vyšším úrovniam, on vás vedie k vyšším úrovniam bez toho, že by ste ho o to žiadali.

 

Učeník: Jedného dňa som sníval o Učiteľovi Li. Učiteľ povedal: „Tvoja situácia je trochu zvláštna.“ Zdalo sa, že tým myslí to, že v určitých oblastiach nie som dosť dobrý. Potom Učiteľ Li upravil moje telo a ja som cítil, akoby sa niečo dotklo môjho brucha a chodidiel ...

Majster: To je veľmi jednoduché. Nemyslel som tým, že sa nemôžete kultivovať. V priebehu vašej kultivácie majú veci rôzne príčiny a moje telá Zákona ich zvyčajne môžu vyriešiť. Ten stav nebol snom, keďže to bolo veľmi živé a vy ste to naozaj zažili. Keďže počas dňa nedokážete byť dosť pevný, nemôžete vidieť veci, keď ste v stave ding; nezáleží však na tom, že vidíte veci vo sne. Je normálne, keď ma stretnete v sne.

 

Učeník: Môžem potichu recitovať Zhen-Shan-Ren počas dňa, aby som sa lepšie činil v kultivácii?

Majster: Nie je nič zlé na tichom recitovaní Zhen-Shan-Ren počas dňa – nie je to problém. Avšak keď robíte cvičenia, nemali by ste myslieť na nič.

 

Učeník: Čchang-čchunský večerník informoval, že toto leto určitý tibetský majster kázal sväté písma a zúčastnilo sa toho viac ako dvesto žijúcich Budhov. Ako by sme sa mali pozerať na túto záležitosť?

Majster: Mnísi a lámovia sú tiež ľudia. Môžu robiť, čo len chcú. Veci, čo robia, nie sú vykonávané Budhami, ani to nie sú veci, ktoré ich žiadali robiť Budhovia. Svetskí ľudia ich považujú za naozaj dôležité, avšak kultivujúci by mali vedieť, o čo v skutočnosti ide. Rovnako to platí aj o kázaní písiem – je to jednoducho náboženská aktivita kultivujúcich. Okrem toho, v Období konca Zákona už nie je veľa toho, o čom by sa dalo kázať. Ďalšou vecou je, ako viete, či sú to mnísi alebo lámovia, nezáleží na tom – nemôžu sa miešať do politiky a zákonov krajiny a nemali by zasahovať do záležitostí svetských ľudí. Spraviť nejaký pochod, zasadzovať sa o takzvanú „nezávislosť“... premýšľajte o tom, všetci, robí takéto niečo kultivujúci? Nie sú tieto pripútanosti pripútanosťami svetských ľudí? Nezaoberajú sa títo ľudia príliš svetskými vecami? Nie sú to pripútanosti, ktorých by sa mal kultivujúci zbaviť? Povedal by som, že náš Falun Dafa je tu čistou zemou – odvážim sa to povedať, keďže naši praktizujúci majú naozaj vysoké požiadavky na charakter a žiadame, aby naši študenti zdôrazňovali kultiváciu charakteru. Povedal by som, že dokonca aj hrdina alebo vzorový občan je napokon iba hrdinom alebo vzorovým občanom medzi svetskými ľuďmi. My vyžadujeme, aby ste boli úplne výnimočným človekom, úplne sa vzdali vlastných záujmov a aby ste existovali výlučne pre druhých. Pre koho žijú tie veľké osvietené bytosti? Existujú úplne pre ostatných. Takže moje požiadavky na študentov sú tiež vysoké a študenti sa takisto veľmi rýchlo zlepšujú.

Dovoľte mi uviesť príklad. To, čo som práve povedal, nebolo prehnané. Bez ohľadu na to, aké veľké konferencie organizujú obchodníci alebo odborníci niekde v krajine, ak by ste stratili nejakú osobnú vec, ťažko by ste ju opäť našli. Samozrejme, existuje malý počet dobrých ľudí, avšak ten počet je malý. Avšak všetko, čo sa stratí počas našich seminárov Falun Dafa, sa dá nájsť – je to tak na každom seminári. Pri seminároch s tisícami ľudí, hodinky, zlaté náhrdelníky, prstene, peniaze v rôznych sumách – od veľkých po malé a dokonca sumy väčšie ako tisíc yuanov – sa našli a boli vrátené. Ja som to vyhlásil a majiteľ sa o to prihlásil. Študenti tiež povedali, že takéto situácie bolo vidieť v čase „učenia sa od Lej Fenga“, avšak teraz to už mnoho rokov nevídať. Po seminároch dokážu všetci študenti žiadať od seba zlepšovanie charakteru, byť zodpovedný k druhým a k spoločnosti a držať sa prísnych štandardov. Je nesprávne, ak poviem, že sme čistá zem?

 

Učeník: Študent prelistoval zopár stránok v knihe o čchi-kungu „niečoho prirodzeného“ a na tom mieste knihy bolo odmietanie druhých, chválenie seba samého a znevažovanie Falun Dafa. Keď tento študent prečítal zopár stránok, uvidel tieň zvieraťa toho čchi-kungu, ako sa pohybuje v jeho kungu. Toto ovplyvnilo jeho vstúpenie do stavu pokoja. Prečo?

Majster: Už sme vám povedali, že tie veci nemôžete čítať. Prečo ste ich čítali? Učeníci, ktorí sa opravdivo kultivujú, spálili všetky tie falošné, skazené veci, avšak vy ich stále čítate. Nie je obrovská medzera medzi vami a nimi? Nie je toto vaše čítanie vyvolané pripútanosťou k usilovaniu sa? Nečítajte chaotické veci. Ľudia v opravdivých kultivačných systémoch tie veci nevychádzajú vyučovať a nezúčastňujú sa týchto vašich záležitostí. Čchi-kungoví majstri, ktorí popularizovali čchi-kung, už dokončili svoju prácu. V dnešných dňoch sa v jeden deň objaví nejaký čchi-kung a na ďalší deň sa objaví iný „taký a taký“ čchi-kung. Takmer všetky tieto čchi-kungy sú falošné. Keď vystúpia, narušujú a poškodzujú šírenie spravodlivého Fa.

Všetci čchi-kungový majstri, ktorí sú si vedomí situácie, prestali vyučovať. Ak pokračuje vo vyučovaní, nezasahuje do Fa? Tým, že spravil to, čo mal spraviť, vykonal veľkú službu, avšak ak spravíte niečo naviac, bude to zasahovaním. Takže v zásade všetci falošní čchi-kungoví majstri, ktorí vystúpili kvôli peniazom, aby boli slávni a kvôli sebeckým záujmom, sú démoni. Oni nevedia o tom, že sú démoni. Toto sme však takto absolútne na našich seminároch nepovedali, najmä z obavy, že nejakí ľudia by to neboli schopní prijať. V skutočnosti ide v podstate o démonické zasahovanie.

 

Učeník: Prečo sa u študentov stále objavujú skazené myšlienky počas cvičenia v stave pokoja?

Majster: Je to tak. Je to ako som práve povedal. Pretože človek spravil predtým zlé veci a vytvoril si všakovaké druhy myšlienok, tieto látky existujú a tie veci majú účinok. Keď sedíte a robíte meditáciu, tie zlé myšlienky – napríklad ako chcieť povedať niečo zlé o iných alebo myslieť na nedobré veci – vás môžu prinútiť myslieť. Sú to presne zlé látky, vytvorené vašimi predchádzajúcimi myšlienkami, ktoré stále majú účinok. Môžete dokonca povedať hrozné veci o Učiteľovi. Nestrachujte sa. Pokúste sa čo najviac ich potlačiť a odmietať, a ony budú odstránené. Určite odmietajte takéto zlé myšlienky. Avšak nemajte obavu, keď sa objavia – nie ste to vy, kto chce povedať tie hrozné veci o Učiteľovi, je to odraz myšlienkovej karmy do vášho mozgu.

 

Učeník: Keď jeden študent robí cvičenia v stave pokoja, iný študent vždy hovorí s druhými o tom, ako bol určitý čchi-kung posadnutý lasicou. Takže ten študent sníval jednej noci o tom, že niekto ho učil, ako páliť vonnú tyčinku. Prečo?

Majster: V budúcnosti by ste nemali hovoriť tieto slová príliš priamo ľuďom, ktorí praktizujú iný chaotický čchi-kung. Niektorí naši študenti majú dobrých priateľov, ktorí praktizujú tieto čchi-kungy posadnuté duchmi, a nezáleží na tom, či im to poviete; najlepšie bude, ak im to poviete nepriamo. Ak pôjdete k mnohým ľuďom, ktorých nepoznáte a ktorí praktizujú čchi-kung posadnutý duchom a budete im hovoriť, aký zlý je ich čchi-kung, samozrejme, že na vás budú útočiť, spoja sa proti vám, aby na vás zaútočili a dokonca povedia nejaké škaredé veci. Mali by sme sa vyhnúť takýmto problémom. My veríme, že ľuďom treba radiť, aby robili dobro. Ak to dokážu pochopiť, pochopia to. Avšak mali by sme sa čo najviac snažiť, aby sme sa vyhli takýmto veciam. Tí ľudia, čo naozaj vstúpili do dverí tých čchi-kungov a nie sú ochotní opustiť ich, sa už dostali do nepoctivej praxe a idú nadol po zlej ceste, a ich povaha je už oklamaná a stratená – alebo prinajmenšom ich schopnosť porozumenia nie je dobrá. Ak títo ľudia dokážu obrátiť list, je to samozrejme dobré; ak sa neobrátia, nepôjde to, ak ich budete chcieť presvedčiť. Napriek tomu, dbajte na svoj prístup a metódy. Jednoducho venujte pozornosť týmto veciam a bude to v poriadku. Tie zlé veci vám nebudú schopné ublížiť.

 

Učeník: Niektorí ľudia fotografujú a robia kópie kalendárov [ktoré obsahujú Učiteľove obrázky] a potom ich predávajú študentom za náklady, bez toho, aby na tom zarobili. Môžu to robiť?

Majster: Poviem vám, čo si myslím o týchto veciach. Tento náš študent je dobrý, robí to pre ostatných a v princípe sa proti ničomu nepreviňuje. Avšak je tu otázka peňazí – hoci sa to predáva za výrobné náklady, stále to zahŕňa peniaze. Mali by sme sa čo najviac snažiť vyhnúť sa takýmto veciam a nemiešať do toho peniaze. Dôvodom je, že ak do toho zapojíte peniaze, po čase môžete cítiť, že niečo je nespravodlivé, a keď budete pokračovať v týchto veciach, začnete mať výhrady: „Začínam ťahať za kratší koniec. Nemali by byť pokryté aj moje cestovné náklady?“, alebo „Nemali by byť pokryté aj moje straty?“ Môže to v ľuďoch podporiť rôzne pripútanosti  a viesť ich k tomu, že to nebudú riešiť správne. Takže určite venujte pozornosť týmto veciam.

Viete prečo vás žiadame, aby ste do toho nezapájali peniaze? Aby ľudí udržal mimo peňazí a majetku, odviedol Šákjamuni pred 2 500 rokmi ľudí kultivovať sa do ďalekých a husto zalesnených hôr. Mali iba misku na almužnu a Šákjamuni dokonca vyučoval Fa o miskách na almužnu – človek nemôže byť pripútaný ani k miske na almužnu. Ak tieto veci nie sú riešené dobre, môžu do človeka vážne zasahovať a ovplyvniť jeho kultiváciu. Takže si na tieto veci dajte pozor. Neviedol aj Ježiš ľudí k tomu, aby jedli tam, kde sa zrovna nachádzajú, bez ohľadu na peniaze? Iba ilustrujem tento bod pomocou tohto príkladu. Nemusíte byť schopní rozumieť mu príliš hlboko. Ja musím ísť po spravodlivej ceste a nemôžem vás učiť robiť takéto veci. Ak po mnohých rokoch ľudia povedia: „Boli ľudia, ktorí to robili v čase Li Chung-čiho“, mohol by byť tento Fa stále odovzdávaný? Bolo by v krátkom čase po ňom – onedlho by bolo po ňom. Niektorí ľudia chcú mať môj obrázok. Ak ho chcete, spravte si ho sami, alebo si ho sami vyvolajte. Avšak mali by sme sa čo najviac snažiť, aby bol iba medzi našimi študentami. V budúcnosti možno tieto veci verejne vydáme v spoločnosti, pretože dokonca aj kalendáre s mojimi obrázkami majú sériové číslo vydavateľa. V budúcnosti budeme tieto veci riadiť centrálne. Určite ich nerobte na vlastnú päsť; mohli by ste dokonca poškodiť Dafa, ak to nevyriešite správne.

Ako ich máte predávať? Predávať ich za cenu tiež nie je prijateľné. Určite si nevyviňte túto pripútanosť – neslúži to na nič. Kultivovanie sa a zlepšovanie seba a pomáhanie druhým nemajú preberať takúto formu. Umožniť ľuďom dozvedieť sa o Fa a povedať im niečo o Fa je lepšie, ako čokoľvek iné. Zlepšenie charakteru človeka je oveľa lepšie ako veci, ktoré majú vonkajšiu formu. Nechajte, aby tieto veci riadila Výskumná spoločnosť Falun Gongu. Centrálna asociácia, oddelenia a asistenčné miesta nemajú dovolené zapájať do toho peniaze. Naša Výskumná spoločnosť Falun Gong zakaždým dostane moje schválenie, keď chce niečo spraviť. Robenie vecí na vlastnú päsť pod rôznymi zámienkami nie je prijateľné, je porušovaním našich práv a nie je to v súlade so zákonmi v spoločnosti.

 

Učeník: Niekto si chce naozaj kultivovať svoj charakter. Avšak vo svojom každodennom živote nemá nič, čo by provokovalo jeho myseľ, ani nemá žiadne sny. Obáva sa, že Majster sa o neho nestará.

Majster: Tak to nie je. To, čo každý človek nosí so sebou a to, aký je jeho stav, je rozdielne, takže to, čo nesie, môže byť komplikované. Samozrejme, môžem vám uviesť aj príklad – avšak nehovorím o nikom konkrétnom. Určitý počet ľudí prišiel z veľmi vysokých úrovní a nepotrebujú trpieť ťažkosti. Prišli sa prispôsobiť tomuto Fa a keď sa prispôsobili, majú to dokončené. Sú nejakí, veľmi malý počet, ktorí sú na tom takto. Avšak toto nie je možno tá situácia, ktorú spomínate. Iba objasňujem tento bod. Mnohí ľudia môžu mať všakovaké faktory. Avšak či trpíte ťažkosťami alebo nie, najdôležitejšie je prispôsobovať sa tomuto Fa a študovať tento Fa.

 

Učeník: Veľkému počtu študentov sa snívalo, že Majster ich učil cvičenia, ktoré nepatria medzi päť cvičení. Čo by mali robiť?

Majster: Ak tie pohyby nepatria medzi päť cvičení, musia to byť démoni, ktorí vás prišli učiť – je to všetko falošné a určite som to nebol ja, kto vás učil. To, čo vás dnes učím, je iba týchto päť cvičení, a tie postačujú na to, aby zmenili vaše telo a pomocou praktizovania vyvinuli všetky špeciálne schopnosti a hmatateľné veci. Kung, ktorý naozaj určuje vašu úroveň, bude tomu zodpovedať, pretože ten sa nevyvíja pomocou praktizovania cvičení. Keď ich praktizujete vo vašich snoch a uvedomíte si, o čo ide, mali by ste prestať praktizovať. Ak ich praktizujete, znamená to, že váš charakter ešte nie je dosť pevný – ak by bol pevný, uvedomili by ste si to hneď, ako sa tá myšlienka objaví.

 

Učeník: Čo sa stane, ak niekto zomrie bez toho, aby v kultivácii dosiahol dovŕšenie?

Majster: Ak sa niekto nedokultivoval k dovŕšeniu, ak nedosiahol dovŕšenie, avšak získal úroveň ovocia, aj on uspel v kultivácii. Avšak ak sa nedostal nad Zákon trojitého sveta, jeho situácia nie je veľmi dobrá. Bez prejdenia za Zákon trojitého sveta môže ísť len niekam na rôzne úrovne dimenzií v rámci Troch ríš. Na akú úroveň sa vykultivoval, na takej bude a to je takisto pre neho dobré. Ak povie: „To nie je dosť dobré. Neukončil som kultiváciu, takže sľubujem, že budem v kultivácii pokračovať v nasledujúcom živote,“ toto potom spôsobí, že v nasledujúcom živote sa naozaj dostane do kultivácie a bude pokračovať v robení kultivácie. Je tu však jedna vec: ak sa človek nedokáže dobre správať, je to veľmi nebezpečné; ak sa opäť nedokáže dobre kultivovať, opäť spadne a bude na tom ešte horšie, ako predtým. Ak sa kultivuje dobre, bude na tom lepšie ako predtým. Existuje tam takýto vzťah.

 

Učeník: V procese kultivácie charakteru sa stále obávam, že by som mohol spraviť chyby. Vždy hodnotím veci podľa Fa, avšak stále mám problémy. Rozmýšľam, či je správne to, čo robím.

Majster: Obávate sa všetkého, čo robíte – myslím si, že by ste nemali byť taký pripútaný. Je naozaj ťažké vyvážiť tento vzťah: ak na to myslíte príliš, je to pripútanosť; ak na to myslíte málo, očividne sa obávate, že spravíte niečo nesprávne. Myslím si, že by sme nemali zájsť až tak ďaleko, že naša myseľ bude napätá. Takže vždy keď niečo robíme, pri bežných veciach vieme okamžite, či sú dobré alebo zlé. Okrem toho, nemali by ste mať príliš mnoho vecí – ak sa vzdáte jednej veci, objaví sa nejaká iná. Myslím si, že čo sa týka vecí medzi bežnými ľuďmi, viete, či sú dobré alebo zlé aj bez toho, aby ste nad tým premýšľali. Mali by sme premýšľať o veciach, ktoré sa udejú náhle, a zhodnotiť, či sú dobré alebo zlé. Ak premýšľate takto v každom momente, ak takto premýšľate vždy keď niečo robíte a dokonca takto rozmýšľate aj pri drobnostiach, myslím si, že ste príliš pripútaný. Kultivujte sa dôstojne a spravodlivo, a zamerajte sa na veľké veci. Samozrejme, počas kultivačného procesu, ak príde na niečo, čo ste si neuvedomili a spravíte niečo nesprávne a neviete to dobre vyriešiť, myslím si, že je to preto, že ste sa ešte nedokultivovali do toho bodu. Ešte ste si niečo neuvedomili, takže nebuďte k tomu príliš pripútaní. Keď príde čas, aby sa určitá pripútanosť odstránila, prirodzene sa prejaví.

 

Učeník: Kultivácia mysle a tela je spojená s nesmrteľným dieťaťom, je to tak?

Majster: Inými slovami, kultivujete myseľ aj telo a zmeny vášho pôvodného tela a vykultivovaného nesmrteľného dieťaťa sa spoja s vašou dušou – spoja sa do jedného tela.

 

Učeník: Vytvára jedenie mäsa karmu?

Majster: Jedenie mäsa samotné nevytvára karmu, ani nezahŕňa zabíjanie. Jedenie mäsa samotné nie je pripútanosťou – jedenie mäsa môže podporovať pripútanosť človeka k vôni mäsa.

 

Učeník: Každý má obmedzené množstvo cnosti a kultivácia k vysokej úrovni je predurčená. Keď človek dosiahne Odomknutie kungu a osvietenie, môže pokračovať v zhromažďovaní cnosti a v zlepšovaní sa?

Majster: Cnosť človeka je obmedzená a keď dosiahne Odomknutie kungu a osvietenie, rozhodne sa nemôže ďalej zlepšovať. Je to preto, že keď človek dosiahne Odomknutie kungu, uvidí všetko, je v kontakte so všetkým a všetko chápe, takže tam už nie je otázka schopnosti porozumenia. Ak by si človek mohol všetko uvedomovať, kým trpí ťažkosti a kultivuje sa k vysokým úrovniam, kto by to nerobil? Prečo sa Budha kultivuje veľmi pomaly, keď pokračuje v kultivovaní sa nahor? Je to preto, že nemá takmer žiaden spôsob, ako trpieť ťažkosti. Iba keď má nejaký špeciálny prínos, môže sa trošku zlepšiť. Je tu táto príčina. Ak cnosť človeka nie je dostatočná, je tam karma. Keď pretrpí ťažkosti, karma môže byť premenená – premenená na cnosť. Ak človek naozaj môže pokračovať v kultivovaní sa: „Môžem pokračovať v kultivovaní sa a stále sa chcem kultivovať“, potom môže vziať karmu svojich blízkych príbuzných alebo dobrých priateľov a môže ju spracovať a premeniť na cnosť. Avšak je to veľmi ťažké, pretože to ide ruka v ruke s jeho charakterom a s tým, koľko jeho srdce a myseľ dokážu zniesť. Preto keď sa dosiahne určitý bod, je to plné a nedá sa to ďalej plniť – prejavuje sa to týmto spôsobom. Človek, ktorý by musel vydržať o niečo viac trápení, by sa mohol pokaziť, spadnúť dole a kultivoval by sa zbytočne, pretože jeho kapacita nie je dostatočná.

 

Učeník: Šákjamuni už dosiahol Odomknutie kungu. Prečo mu trvalo 49 rokov vyučovania Fa, kým dosiahol stav Tathágatu?

Majster: Ak sa kultivuje človek z veľmi, veľmi vysokej úrovne – taký, čo mnohokrát prevyšuje Tathágatu – je možné, že po dosiahnutí Odomknutia kungu, bez toho aby potreboval 49 rokov, bude schopný dosiahnuť veľmi vysokú úroveň, potom čo prejde polovicou procesu, ktorým šiel Šákjamuni, alebo ešte kratším procesom. To sa vzťahuje na jeho vrodené vlastnosti, priamo to súvisí s úrovňou, na ktorej je a má to veľa dočinenia s úrovňou, na ktorej bol vo svojom predchádzajúcom živote. Líši sa to od človeka k človeku.

 

Učeník: Šákjamuni dosiahol úroveň Tathágatu po 49 rokoch. Kto vyvinul jeho kung? Mal náhle osvietenie alebo postupné osvietenie?

Majster: Mal náhle osvietenie. Prišiel spasiť ľudí a nie robiť kultivačnú prax. Kto vyvinul jeho kung? Nikto mu nevyvíjal kung. Každý, kto príde sem dole, aby robil tieto veci, musí takúto akciu prediskutovať s mnohými veľkými osvietenými bytosťami, než príde dole. Dozrie na to, ako sú usporiadané tie veci, ktoré sa chystá urobiť. Keď je to usporiadané, nasleduje plán – kedy dosiahnuť Odomknutie kungu, kedy dosiahnuť dovŕšenie a kedy je misia ukončená. Všetko toto je predpripravené. Jeho dosiahnutie odomknutia kungu a osvietenia nie je také, ako tu o tom hovoríme. Nemusíte tomu celkom rozumieť. Znamená to, že jeho pamäť je náhle odomknutá, spomenie si na to, čo kultivoval predtým a on to zverejní a vyučuje to ľudí. Povedal by som, že Fa, ktorý Šákjamuni vtedy vyučoval, Fa z náboženstiev a Fa z budhizmu, nie je na veľmi vysokej úrovni. Nie je tým povedané, že úroveň Šákjamuniho nie je vysoká. Je to preto, že Šákjamuni nevyučoval všetky svoje veci – to, čo učil, bolo zacielené na ľudí, ktorí sa práve vyvinuli z primitívnej spoločnosti pred dvetisíc päťsto rokmi. Nebol to celý jeho Fa.

 

Učeník: Prebieha vyvíjanie kungu iba v meditácii? Alebo prebieha vtedy, keď sa zlepšuje charakter?

Majster: Počas meditácie, počas cvičení, počas trpenia ťažkostí a počas prechádzania trápeniami, počas všetkého tohto sa vyvíja kung. Proces zlepšovania charakteru tiež zvyšuje ten kung, ktorý určuje úroveň človeka.

 

Učeník: Niektorí ľudia povedali, že z Bódhisattvy Avalokitéšvary sa stal Budha?

Majster: Neverte nezmyslom druhých. Poviem vám, keď prišlo obdobie konca Zákona, všetky osvietené bytosti sa úplne prestali starať o ľudskú spoločnosť a už s ňou ani nemajú dovolené nič robiť. Ba čo viac, počas obdobia konca kalpy je aj ich situácia veľmi zložitá a nedokážu sa dokonca postarať ani o seba. Kvôli tomu sa objavili problémy aj na úrovniach, na ktorých sú oni. Povedal som vám to predtým – povedal som, že nikto sa už o veci nestará. Nehovoril som nejaké senzácie. Hovorím vám, je to absolútna pravda. Nezáleží na tom, či uctievate Budhu alebo uctievate ikony rôznych náboženstiev – nič na nich nie je. Niekoľko z nich môže mať na sebe nejaký éterický obraz, avšak nemôžu robiť nič okrem rozprávania. Toto je obdobie konca kalpy a v takomto stave sú záležitosti v tomto období.

Kung Bódhisattvy Avalokitéšvary, ktorú dnes ľudia poznajú, to jest, Bódhisattva Avalokitéšvara, ktorú ľudia uctievali pred niekoľkými rokmi, je v skutočnosti o trošku vyššie ako Budha Tathágata alebo Amitábha. Je to preto, že Veľká Bódhisattva samotná je Budha. Avšak nedosiahla úroveň Tathágatu. Avšak nejaký jej kung môže prevýšiť kung Tathágatu. Je to preto, že to, čo kultivuje, je Bódhisattva, a ona robí svoje veci. Je v tom zahrnutých mnoho hlbokých princípov na vysokej úrovni. Nemôžem povedať viac, pretože ľudia nemajú dovolené vedieť o týchto veciach. Je to iné ako si myslíme a nie je tam hierarchický vzťah ako medzi bežnými ľuďmi. Sú odlišní.

 

Učeník: Niektorí ľudia hovoria, že Arhati a Bódhisattvy vo Falun raji sú ešte vyššie ako Budhovia v iných rajoch. Je to pravda?

Majster: Môžete to tak povedať. Je správne povedať, že Budhovia v niektorých rajoch sú vyššie ako Budhovia v iných rajoch, pretože úroveň Budhovho raja tiež určuje pozíciu toho raja. Ak Budha na úrovni Tathágatu tiež vedie mnoho ľudí, ktorí získali úroveň ovocia Budhu, v ich úrovniach budú takisto rozdiely. Tento jav existuje aj vo Falun raji. Hovorí sa, že Arhati a Bódhisattvy vo Falun raji sú vyššie ako Budhovia v iných rajoch, pretože úroveň Falun raja je veľmi vysoká. Fa, ktorý dnes šírime, je jednoducho nesmierny. Nie je obmedzený na Falun raj. Povedal som vám niečo o Falun raji, avšak to, čo prevyšuje Falun raj, nemôžu ľudia poznať, pretože ľudia to nemajú dovolené vedieť. Povedal som, že mnohí ľudia si uvedomili, že tento Fa je jednoducho obrovský. Tak mnoho veľkých osvietených bytostí sa prišlo prispôsobiť tomuto Fa. Nie je to bežný Fa. Môže viesť ľudí ku kultivovaniu sa na naozaj vysoké úrovne – o tom niet pochýb. Nie je to tak, že by každého kultivácia bola obmedzená na Falun raj – to je taktiež isté. Šákjamuni ani Amitábha nepovedali, že každý, kto sa kultivuje v ich škole, pôjde na ich miesta alebo pôjde na nejaké iné konkrétne miesto. Keď sa ľudia dostanú nad rozsah týchto Budhov, môžu ísť niekam inam.

 

Učeník: Existuje štandard pre výšku kungu na dosiahnutie Arhatstva? Je úvodné ovocie Arhata určené výškou človekovho charakteru a kungu?

Majster: Úroveň Arhata je nemenný štandard ustanovený rôznymi rajmi Budhov.

Úroveň charakteru študenta je ako celkový vývoj jeho kungu – všetko musí dosiahnuť ten bod a všetko musí byť nahradené vysokoenergetickou látkou. Ide to ruka v ruke. Už som tieto veci zdôrazňoval, takže asistenti by mali byť schopní vysvetliť tieto otázky. Nie je kultivácia nad Zákonom trojitého sveta robenie kultivácie tela Budhu? V kultivácia nad Zákonom trojitého sveta budete mať telo Budhu, čo je telo, ktoré bolo úplne nahradené vysokoenergetickou hmotou; keď niekto prejde nad Zákon trojitého sveta a vstúpi do stavu Čisto-bieleho tela, nie je jeho telo priesvitným telom, ktoré bolo nahradené vysokoenergetickou látkou? Keď sa kultivuje ďalej, nie je jeho telo telom Budhu? A nie je to vstúpenie do úvodného ovocia Arhatstva? Takto to je.

 

Učeník: Sú bytosti vyvinuté z vlastného tela, ako napríklad drak, v šiestich cestách prevteľovania?

Majster: Sú niektoré bytosti v šiestich cestách prevteľovania a sú aj nejaké zvieratá mimo šiestich ciest prevteľovania. Možno ich nájsť aj na vyšších úrovniach. Zvyčajne sa tam nedostali pomocou kultivácie, ale narodili sa tam ako vo svojom prirodzenom prostredí. Bytosti, ako napríklad drak, ktoré sú vyvinuté z tela praktizujúceho, ktorý sa kultivuje na vysokej úrovni, sú samozrejme vaše, a pôjdu s vami na tú vysokú úroveň, keď dosiahnete dovŕšenie.

 

Učeník: Sú bytosti vyvinuté z tela človeka predurčené kultivovať sa v určitom systéme? Ak niekto, kto kultivuje Tao, praktizuje iba jednu kultivačnú cestu, môže kultivovať Budhovstvo?

Majster: Nie je tu pevné pravidlo. Ak ste kultivovali Budhovstvo a potom kultivujete Tao, nezáleží na tom. Ibaže majster toho systému vás sprvoti nebude chcieť nechať odísť. Ak vás naozaj nemôže zastaviť, nechá vás odísť; ak ste rozhodnutý a trváte na kultivovaní sa v inom systéme, nechá vás odísť. Nepôjde to, ak máte nohy súčasne v dvoch lodiach, keďže ani jeden z tých majstrov sa o vás nebude starať. To je problém charakteru a je to poškodzovanie oboch kultivačných systémov.

 

Učeník: Sú ľudia, ktorí sú predurčení kultivovať zlú cestu?

Majster: Áno, sú. Sú ľudia, ktorí prišli výslovne v období konca Zákona, aby poškodzovali Zákon a používajú všemožné formy. Na povrchu môžu otvorene útočiť na Falun Dafa alebo na mňa a naši študenti ich dokážu rozpoznať – tento druh démona nenaháňa hrôzu, rovnako ako falošné čchi-kungy, keďže naši študenti sú schopní ich rozpoznať. Prinajmenšom sa môžete upokojiť a premýšľať, či sú opravdiví alebo falošní, a keď si to uvedomíte, nebudete sa to slepo učiť ako predtým.

Démoni, ktorých je najťažšie rozoznať, vyzerajú nasledovne, a tí sú schopní spraviť veľkú škodu. Prídu sa učiť Falun Dafa ako iní a tiež hovoria, že Falun Dafa je dobrý – vo svojej reči sú dokonca ešte nadšenejší ako iní, majú silnejšie pocity ako iní alebo dokonca vidia nejaké obrazy. Potom náhle zomrú alebo idú nadol po opačnej ceste a takto poškodia Falun Dafa. Toto sú ľudia, ktorých je najťažšie rozpoznať. Je ťažké ich rozoznať a kvôli tomu môžu spraviť najväčšiu škodu. Forma ich poškodenia je naplánovaná týmto spôsobom a je predurčené, že budú robiť tie veci, takže spravia čokoľvek, čo spôsobí najväčšie problémy. Démoni, o ktorých som hovoril – tí, čo môžu spraviť najväčšiu škodu – patria do tejto kategórie.

 

Učeník: Môže sa Bódhisattva Kšitigarbha kultivovať na Budhu?

Majster: Veľkú Bódhisattvu už možno nazývať Budhom. Veľká Bódhisattva, myslíte Kráľa Kšitigarbhu? Bódhisattva Kšitigarbha sa tiež nazýva Budhom. To je tá myšlienka. Avšak on robí svoje vlastné veci.

 

Učeník: Ako vznikla duša človeka?

Majster: O tom som už hovoril. Pôvodné bytosti vznikli ako výsledok pohybu rôznych druhov obrovskej hmoty vo vesmíre.

 

Učeník: Čo máme robiť, keď niektorí ľudia šíria fámy?

Majster: Nepočúvajte fámy druhých. Nemali by ste šíriť najmä tie, ktoré ovplyvňujú môj Fa a ktoré poškodzujú obraz nášho Fa. Ak sa k vám dostanú, mali by ste ich ukončiť. Ak by to spravil každý, nemali by sa kam šíriť.

 

Učeník: Spôsobí komentovanie úspechov a chýb druhých vytvorenie karmy?

Majster: Povedal by som, že praktizujúci by nemal príliš premýšľať o tom, čo je dobré a zlé, alebo čo je úspechom či chybou medzi svetskými ľuďmi. Nehovorte o veciach svetských ľudí s takým záujmom. Zaujímajú vás tie veci a ste k nim pripútaný, alebo chcete robiť kultivačnú prax? Veci svetských ľudí sú obmedzené na tieto veci. Nepovedal som, že veci svetských ľudí nie sú ničím viac ako tými vecami? Ľudia o nich rozprávajú znova a znova – nie sú to len svetskí ľudia, čo hovoria o svetských ľuďoch?

 

Učeník: Človek nemôže pokračovať v kultivovaní sa nahor, keď dosiahne osvietenie. Prečo teda mohol Šákjamuni pokračovať v kultivovaní sa nahor, keď dosiahol osvietenie pod stromom bódhi?

Majster: Keď niekto dosiahne dovŕšenie, nie je žiaden spôsob, ako by sa mohol kultivovať nahor. Dosiahnutie osvietenia je dosiahnutie dovŕšenia. Šákjamuni bol v tom čase v stave poloosvietenia. Niektoré časti jeho pamäte boli odomknuté, avšak stále boli mnohé, premnohé, ktoré neboli odomknuté a bolo mnoho vecí, ktoré nevedel. Iba tak sa mohol kultivovať nahor. Ak by bol vedel všetko, nebol by schopný kultivovať sa nahor. Vyučovanie jeho Fa mu zabralo 49 rokov, pretože jeho kultivácia dosiahla úroveň Tathágatu. Bolo to aj preto, že jeho stav poloosvietenia dosiahol veľmi vysokú úroveň. Naše poloosvietenie nedosiahne tak vysoko, pretože Šákjamúni prišiel spasiť ľudí. Avšak zopár ľudí – zdôrazňujem zopár – môže dosiahnuť naozaj vysoké úrovne, pretože situácia každého človeka je odlišná.

 

Učeník: Keď človek zomrie, nie je už spojený so svojou rodinou a každá z ich duší pôjde svojou cestou. Prečo sa môže cnosť a karma predkov zhromaždiť a preniesť na ich potomkov?

Majster: To je pravda. Tento vesmír má jednoducho takýto princíp, ktorý je tiež princípom, čo obmedzuje ľudí. Ak nahromadíte karmu a zomriete, vaši potomkovia musia tú karmu splácať. Preto chcú ľudia vytvoriť požehnanie pre svojich potomkov a chcú zarobiť toľko a toľko peňazí s vedomím, že z nich veľa nemôžu minúť, a tak ich zanechajú pre svojich potomkov, aby si mohli šťastne nažívať. Považujú veci v tomto svete za dôležité, považujú druhú polovicu svojho života za dôležitú a dokonca považujú za dôležitú svoju povesť po smrti – dokonca sa obávajú o svoju povesť, keď už nebudú na svete. Je tu tento faktor, takže získajú karmu – získajú karmu pre svojich potomkov.

 

Učeník: Hovorí sa, že keď sa človek stane Budhom, deväť generácií jeho predkov vystúpi do neba. Je to pravda?

Majster: Ak niektorí z nás spravili veľké veci, alebo sme sa dobre činili v našej kultivácii, dokonca aj rodičia týchto ľudí môžu mať úžitok z toho spojenia a môžu byť spasení a vytiahnutí nahor. Avšak na akú úroveň budú spasení závisí od vlastnej, konkrétnej situácie tých rodičov. Naša kultivačná situácia ich takisto ovplyvňuje. Zhromažďovanie cnosti predkami je prirodzene odmenené požehnaním. Ľudia hovoria, že keď človek robí kultiváciu, jeho predkovia získajú cnosť, a že ak uspejete v kultivovaní Budhovstva, vaši rodičia získajú obrovskú cnosť. Avšak veľmi málo z nich sa dostane z Troch ríš – je to len tak, že získali cnosť a spravili dobré veci. Tým, že vás majú ako syna, alebo vás majú ako dcéru, berie sa to, že získali cnosť kvôli existencii toho faktora. Avšak nemôžete z rodičov spraviť Budhov iba kvôli tomu – museli by sa kultivovať. Budú iba nebeskými bytosťami na rôznych úrovniach, ktoré budú mať požehnanie. Nie je nič také ako „deväť generácii predkov vystúpi do neba“ – to je nezmysel.

 

Učeník: Počas spánku sa mi jednej noci snívalo, že moji rodičia praktizujú kultiváciu a trhajú papiere, ktoré používali doma na uctievanie a pália ich. V tomto sne som chcel nájsť Majstra, keďže členovia mojej rodiny nepočúvali moje rady. Potom som videl prichádzať Majstra a povedal som mu o situácii. Moji rodičia nedbanlivo zapaľovali kusy papiera a ten papier horel. Potom som zbadal, že tá osoba už nie je Majster, ale má oblečené šaty mäsiara, ktorý stojí na trhu, predáva mäso a drží reproduktor. Tak som začal plakať. O čo tam išlo?

Majster: To bol určite démon a išlo tam o kliatbu. Pamätná doska tohto démona bola spálená a on bol zabitý, čo symbolizoval zabíjajúci mäsiar. Toto to znamenalo. Keďže mal zopár schopností, mohol vyčarovať tieto veci, aby poplietol ľudí. Prečo musia byť dnes títo démoni dôkladne odstránení? Premýšľajte o tom všetci – je to ako príklad s jablkom, ktorý som uviedol. Ľudská spoločnosť už dospela do tohto stavu. A nie iba ľudstvo, ale aj látky a zvieratá sa reinkarnujú s karmou. Aj oni majú karmu, a to veľké množstvá. Hoci by ste mohli vidieť, že vedia robiť kultiváciu a tak ďalej, tieto zvieratá určite nemajú dovolené ovplyvňovať alebo ovládať ľudské záležitosti. Oni však už mali taký účinok a toto samotné je porušením nebeských princípov. Naničhodní démoni si jednoducho zaslúžia byť zabití a toto je tiež niečo nevyhnutné v období konca Zákona a v čase konca kalpy. Keď si vyvinú v kultivácii trošku vyšší kung, mali by byť zabité. Dnes sú veci skrátka chaotické.

Povedal som, že to, čo ľudia považujú za pravdu, je všetko nesprávne, keď sa na to pozeráme z vysokých úrovní. Keď sa na to pozerajú veľké osvietené bytosti na vysokých úrovniach, vidia, že všetci títo démoni a monštrá vystúpili v ľudskej spoločnosti. Každý, kto si chce brať veci z ľudského tela, si ich jednoducho vezme, a každý, kto chce ovládať ľudí, ich jednoducho ovláda – dokonca si myslia, že spravili dobré veci. Liečia choroby druhých – avšak aké choroby liečia? Nie je to ich „liečenie chorôb“ vkladaním ich vecí do ľudských tiel? Už to samotné znamená, že robia zlé veci.

 

Učeník: Čo by sme si mali myslieť o tých zvieratách z dávnej minulosti, ktoré boli nájdené?

Majster: Je povedané, že dnešné zvieratá sú výsledkom evolúcie. Ja by som povedal, že to tak vôbec nie je. Je pravda, že druhy sa zmenili ako dôsledok posunov kontinentálnych platní a cyklickej evolúcie v rôznych obdobiach. Ak by sa dnes naše kontinentálne platne ponorili, nové kontinentálne platne, ktoré by sa vynorili z Tichého oceánu, Indického oceánu a Atlantického oceánu, by mali nové druhy – vytvorili by sa nové druhy. Ak by sa potom opäť potopili, vytvorili by sa ďalšie nové druhy. Potom keby táto platňa opäť nahradila tamtú platňa a po mnohých rokoch by sa táto platňa opäť vynorila, nemala by už tie druhy, ktoré mala predtým – vytvorili by sa nové druhy. Kvôli tomu ľudia hovoria, že zvieratá sú výsledkom evolúcie. Vôbec to tak nie je. Prečo ste nenašli veci, ktoré sú z prechodnej fázy evolučného procesu? To, čo ľudia našli, boli vo všetkých prípadoch rozličné formy existencie dvoch druhov, ale prechodná forma z medziobdobia neexistuje.

 

Učeník: Keď sa kultivujúci stane Budhom, ktoré jeho telo sa stane Budhom? Je to jeho pravé telo, alebo telo dané Majstrom?

Majster: V minulosti ľudia, ktorí sa kultivovali v budhizme Čistej zeme, nevyučovali kultivovanie tela, vyučovali iba kultivovanie charakteru, najmä tie kultivačné cesty, ktoré nerobili skutočnú kultiváciu v meditácii; ich Budhovské telá vyvinul Budha, ktorý ich prijímal – keď ich išiel prijať, jednoducho im dal telo Budhu. Tí, čo naozaj robia skutočnú kultiváciu v meditácii, si na druhej strane môžu svojou vlastnou kultiváciou vyvinúť nesmrteľné dieťa. Navyše, v niektorých špeciálnych kultivačných cestách v škole Tao a v budhovskej škole si môže človek premeniť svoje vlastné telo, dosiahnuť kultiváciu mysle a tela a vyvinúť si pomocou kultivácie nejaké ďalšie veci; jeho hlavná duša riadi všetko.

 

Učeník: Je duša zložená z vysokoenergetickej látky?

Majster: Nemožno to tak chápať. Vaša duša je zložená z najmikroskopickejšej, najmenšej, najpôvodnejšej hmoty. Vaša osobnosť a vaše charakteristiky už boli predurčené pri vzniku hmoty. Preto po mnohých rokoch, po mnohých životoch, je ich stále naozaj ťažké zmeniť. Ale pôvodná povaha človeka je láskavá.

 

Učeník: Prišiel Kristus spasiť ľudí, ktorí prišli z jeho nebeského kráľovstva?

Majster: Povedali ste to presne, pretože Európska rasa, alebo najpôvodnejšia ľudská rasa, všetky prišli zo svojich špecifických dimenzií a  majú tam svoje špeciálne situácie.

 

Učeník: Prečo som vás videl v sne predtým, ako som sa naučil Falun Dafa?

Majster: Je mnoho ľudí, ktorí ma videli predtým, ako sa naučili Falun Dafa. Niektorí ľudia ma poznali mnoho rokov alebo desiatky rokov predtým. Sú aj ľudia, ktorí ma videli vo sne – tých je takisto veľa. Sú ľudia, ktorým to povedali pred mnohými rokmi veštci a tak ďalej. Je to prejav rôznych časopriestorov.

 

Učeník: Prečo moje dieťa hovorí, že vás už videlo a že vás pozná?

Majster: Vrodené vlastnosti tohto dieťaťa nie sú zlé a hovorí pravdu. Niektoré deti majú výnimočné pozadie – prišli získať Fa.

 

Učeník: Sú cnosť a kung tým istým druhom hmoty ako Zhen-Shan-Ren?

Majster: Zhen-Shan-Ren nemožno chápať ako normálny druh hmoty – nie je to ten istý koncept. Hoci všetko je zložené z hmoty, aj tak to nie je takýto koncept. Je to ako s našou ľudskou dušou – ak poviete, že duša a naše ľudské telá sa skladajú z takého a takého druhu látky, tak ako v otázke, ktorú som pred chvíľou predložil, nie je to presné. Avšak každý druh látky je materiálnou bytosťou a čo naozaj existuje je táto povaha, čo je tiež prejavom Fa. Cnosť a kung, na druhej strane, sa prejavujú v materiálnych formách, avšak nie je to rovnaký druh hmoty, hoci sú obe prispôsobené povahe vesmíru – Zhen-Shan-Ren.

 

Učeník: Môžeme jesť cibuľu, zázvor a cesnak?

Majster: Dnes sme v našej kultivácii medzi svetskými ľuďmi neustanovili takúto požiadavku. Avšak čo sa týka našich mníchov, ktorí robia kultiváciu v kláštore, v budúcnosti sa budú musieť zriecť týchto vecí. Ani tí, čo naozaj musia robiť skutočnú kultiváciu v meditácii spolu s ostatnými alebo v skupine, ich nemôžu jesť. Táto otázka sa v minulosti objavila presne kvôli tomu, že to ruší kultiváciu ľudí. Cibule, zázvor a cesnak môžu stimulovať nervové zakončenia, takže ak ich jete často, navyknete si na to a ak ich nebudete jesť, budú vám chýbať – môžete si vyvinúť pripútanosť. Berte tieto veci zľahka. Čo sa týka uvarených, v tom nie je problém, keďže nemajú tú vôňu. Môžete použiť posekanú cibuľu. Keď sa pozrieme na praktickú stránku, Šákjamuni ich vtedy nedovolil jesť presne preto, že rušili kultiváciu ostatných vydávaním silnej vône, čo im bránilo vo vstupe do stavu pokoja. V tej dobe osem alebo desať mníchov sedelo v kruhu a vstúpilo do stavu pokoja pomocou meditácie. Ak by vydávali tú vôňu, nikto by sa nedokázal upokojiť. Keďže skutočná kultivácia v meditácii bola považovaná za veľmi dôležitú, nejedenie tých vecí sa bralo vážne.

 

Učeník: Sú cnosť a kung tým istým druhom hmoty ako Zhen-Shan-Ren?

Majster: Cnosť je druh látky bielej farby a je to špeciálna látka. Karma je tiež špeciálnym druhom látky. Čo sa týka kungu, ten je tvorený zmiešaním látky premenenej z cnosti s inými látkami z vesmíru. Zhen-Shan-Ren je Fa, druh povahy, a nemožno ju chápať pomocou normálneho konceptu hmoty – je to nad-hmota.

 

Učeník: Ako máme chápať „nezničiteľné telo“?

Majster: Keď človek prejde nad Zákon trojitého sveta, bude mať nezničiteľné telo. Môže sa telo Budhu pokaziť? Je zložené z najbohatšej a najlepšej hmoty vo vesmíre. Pokiaľ sa vesmír nepokazí, ani Ono sa nepokazí.

 

Učeník: Pôjde nakoniec každý, kto kultivuje Falun Dafa, do Falun raja?

Majster: Môj Falun raj by nebol schopný všetkých pojať! Iba tí, čo naozaj získajú pravé ovocie a dosiahnu dovŕšenie, môžu ísť. Ak by každý, kto kultivuje Falun Dafa, mal ísť do Falun raja... koľko stoviek miliónov ľudí je dnes? V budúcnosti sa bude viac ľudí učiť Dafa a títo ľudia sa budú množiť a budú pokračovať v kultivácii generáciu za generáciou. Ak by každý šiel do Falun raja, nebol by schopný všetkých pojať. Tí, čo sa nemôžu dokultivovať k dovŕšeniu, môžu ísť do dimenzií vysokej úrovne, ktoré sú tiež nádherné. Veľké percento našich študentov prišlo z rozličných vysokých úrovní a potom čo získajú Fa sa vrátia do svojich pôvodných rajov.

 

Učeník: Moja päťročná vnučka sa zúčastnila dvoch seminárov. Často vo sne vstane a ide robiť cvičenia a neodpovedá, keď ju dospelí oslovia. Je to normálne? Takisto často vidí Učiteľa, ako ju učí slová a kreslenie a vidí Učiteľa v prázdnom priestore a na farebných oblakoch. Prečo je to tak?

Majster: Ak praktizuje Falun Dafa, je to normálne. Vrodené vlastnosti tohto dieťaťa sú veľmi dobré. Určite jej nedovoľte učiť sa tie chaotické čchi-kungové praxe – nezničte to dieťa. Všetky takéto deti prišli získať Fa. Určite nedovoľte, aby vaše dieťa robilo zlé veci. Takýchto detí je veľa po celej krajine.

 

Učeník: Aké sú kritéria pre prijímanie nových študentov?

Majster: Žiadne nie sú. Kto môže praktizovať, smie praktizovať. Samozrejme, mali by sme poukázať na to, že ľudia s dvomi druhmi chorôb sa nemôžu kultivovať, a toto je niečo, čo som stanovil: ľudia s kritickými chorobami majú príliš mnoho karmy a je nemožné, aby sa kultivovali; ľudia s duševnou chorobou majú príliš veľa myšlienkovej karmy a ich hlavná duša je nevedomá, takže sa nemôžu kultivovať.

 

Učeník: Kultivujeme sa medzi svetskými ľuďmi a molekulové zloženie našich tiel sa nemení. Potom, keď sa dostaneme nad Zákon trojitého sveta, zmení sa molekulové zloženie našich tiel?

Majster: Ak neprejdete tou zmenou počas kultivácie, ako by ste ňou mohli prejsť keď budete nad Zákonom trojitého sveta? Počas fázy v Zákone trojitého sveta sa človek začína meniť a zlepšovať krok po kroku a keď sa dostane nad Zákon trojitého sveta, už takmer prešiel úplnou zmenou.

 

Učeník: V televízii dávajú „Príbeh Bódhisattvy“. Je správne nedovoliť študentom pozerať to?

Majster: Nezáleží na tom. Študenti si to pozrú ako príbeh a nebudú ho nasledovať. Dnešní ľudia, ak ich nenaučíte Fa, určite sa ho nebudú učiť; nech by aj budhistický mních sedel priamo pred nimi, nebudú sa to učiť, nech by hovoril čokoľvek. Takže na tom nezáleží, pretože my sme už na našich seminároch zdôrazňovali, že Zen budhizmus už neexistuje – nielenže neexistuje dnes, zmizol už po šiestom patriarchovi Chuej-nengovi a už je preč niekoľko sto rokov. Už ostala len história. Pozrite sa, čo dnes čítajú Zen budhistickí mnísi. Dokonca si vzali na čítanie písma Budhu Amitábhu. V Zene už neostalo nič. Zen budhistický Fa už vo svete neexistuje. V skutočnosti, v období konca Zákona neexistuje už viac žiaden Zákon, nielen Zákon v Zen budhizme.

 

Učeník: Niektorí ľudia sa nezúčastnili seminárov, ale chodia na cvičenia. Kúpili si knihu a odznak Faluna, avšak prestali praktizovať. Mali by sme si od nich vziať späť knihy a odznaky?

Majster: Keďže si ich kúpili, nechajte to tak. Nemôžete to zmeniť, keďže na to minuli peniaze. Nepoužívame žiadne administratívne metódy ani metódy riadenia. Spočiatku som bol proti výrobe týchto vecí. Avšak teraz sme ich dovolili, lebo študenti a učeníci si ich žiadali. Takže teraz to môžeme už len nechať tak.

 

Učeník: Keď robím pozíciu „držanie kolesa nad hlavou“, vždy cítim, že moja hlava je ťažká a že ju nedokážem udržať vzpriamene. Prečo je to tak?

Majster: Jednoducho si to nevšímajte. Cítiť ťažkú hlavu nemusí byť nevyhnutne niečo zlé. Len čo si človek vyvinie stĺp kungu pomocou kultivácie, bude mať určitú váhu a bude ho cítiť. Keď z toho hore vystúpi veľká svetelná guľa, bude to na vás tiež vyvíjať tlak. Ak nad ním bude sedieť Budha, bude to na vás vyvíjať ešte väčší tlak. Nestarajte sa o to, čo je tam hore, pretože taká je proste kultivácia. Je to všetko dobré. Mnohé, premnohé veci sa môžu objaviť na vrchole vašej hlavy; dokonca aj u ľudí, ktorí pracujú s čchi, sa môže vynoriť veľký stĺp čchi.

 

Učeník: Keď som prešiel skúškou vo svojom sne, moja reakcia bola lepšia ako keď som bdelý. Pôsobila tam moja pomocná duša?

Majster: To je samozrejme veľmi dobré. Nebola to vaša pomocná duša. Nemáte dovolené vedieť, čo robí pomocná duša, nie ste si toho vedomý. Boli ste to vy sám.

 

Učeník: Je pravda, že keď sa niekto kultivuje na úroveň za Čisto-bielym telom, jeho telo už nereaguje na chlad alebo horúčavu a už nebude znecitlivené, opuchnuté atď.?

Majster: Stále bude, pretože to sú rôzne veci na rôznych úrovniach, ktoré sa prejavujú vo vašom tele. Bude stále menej a menej nepohodlia, ktoré máte keď trpíte chorobou, avšak tým nie je povedané, že nebude žiadne nepohodlie. Môžem vám povedať, že velebný Lao-c’ o tom už hovoril a spomína sa to aj v textoch školy Tao: prečo má človek toľko nepohodlia, bez ohľadu na to ako vysoko sa vykultivoval? Je to presne preto, že je medzi svetskými ľuďmi.

 

Učeník: Je Falun Dafa v protiklade k náboženstvu?

Majster: Nikdy v histórii sme neboli náboženstvom. Dnes sa väčšina z nás kultivuje medzi svetskými ľuďmi, takže to nie je náboženstvo. Ciele náboženstva sú, po prvé, kultivovať sa, a po druhé, spasiť ľudí, viesť ich k robeniu dobrých skutkov a udržovať morálku v ľudskej spoločnosti. Toto sú dve veci, ktoré robia náboženstvá. Naša kultivácia medzi svetskými ľuďmi môže tiež mať tento účinok, avšak my nemáme formu náboženstva. V budúcnosti budeme mať učeníkov, ktorí budú kultivovať Falun Dafa v kláštoroch, avšak do tohto bodu sme sa ešte nedostali. Takže ako to riešime? Teraz už sú mnísi, ktorí kultivujú Dafa a  tento náš Fa je v každom prípade dobrý pre spoločnosť a dobrý pre ľudí. Nemiešame sa do politiky v spoločnosti a neporušujeme nariadenia vlády – my nerobíme takéto veci. Nemá to žiaden negatívny dopad na národ, na bežnú ľudskú spoločnosť, ani na nič iné – môže to byť len prospešné.

 

Učeník: Keď sedím v meditácii, často cítim, akoby som sa šmýkal nadol, akoby som sa viezol na pohyblivých schodoch a stávam sa veľmi malým. Prečo?

Majster: Aj to je normálne, pretože duša je veľmi malá. Ale môže sa stať aj veľkou, a preto sa ľudské telo môže rozšíriť počas praktizovania smerom von. Takže niektorí ľudia cítia, že sú vysokí ako nebesá a niektorí cítia, že sa stali veľmi malými – všetko je to normálne. Avšak je tu jedna vec: len čo kultivujúci spravil niečo nedobré, takisto môže cítiť akoby padal; to padla jeho úroveň a objem jeho tela sa zmenšil.

 

Učeník: V posledných mesiacoch som vždy vo svojich snoch zaneprázdnený robením vecí na špinavom a šmykľavom mieste spolu s niektorými členmi rodiny, ktorí sú okolo mňa.

Majster: Takí sú ľudia medzi svetskými ľuďmi. V očiach iných sa ľudstvo jednoducho váľa v blate.

 

Učeník: Keď niekto získa pravé ovocie v kultivácii Falun Dafa, musí si so sebou vziať svoje pôvodné telo?

Majster: Naša kultivačná cesta vyžaduje, aby si človek vzal svoje pôvodné telo so sebou, keď dosiahne dovŕšenie. Nešlo by to, ak by si nebol schopný vziať svoje pôvodné telo so sebou, alebo ak by toto telo nedosiahlo tú formu. Prečo? Je to preto, že my všetci to môžeme dosiahnuť – pri opravdivej kultivácii to takmer každý môže dosiahnuť. Pokiaľ vstúpite do úrovne ovocia a pôjdete nad kultiváciu v Zákone trojitého sveta, už ste uspeli v kultivovaní svojho tela. Mnohí ľudia už tento stav dosiahli, ibaže o tom nevedia. Časť tela človeka je uzamknutá a obmedzovaná, takže to nemôže vnímať. Ako sa kultivujete ďalej, bude to čoraz zrejmejšie. Avšak musím vyjasniť jednu vec: niektorí ľudia môžu mať rozličné dôvody, ktoré ich obmedzujú a bránia im v dosiahnutí dovŕšenia; môžu sa stať iba nebeskými bytosťami na rozličných úrovniach, takže ich telá podstúpia menšie zmeny. V skutočnosti, v očiach priemerného človeka je už to samotné veľkým požehnaním, ktoré je nedosiahnuteľné a príliš nádherné, aby sa odvažoval dúfať v to. Je to niečo úplne nedosiahnuteľné v bežnom čchi-kungu, v praktikách s posadnutím alebo v zlých praktikách.

 

Už neostali žiadne papieriky s otázkami. Moje dnešné odpovede sa týkali hlavne otázok, ktoré položili naši asistenti a hlavní pomocní praktizujúci. Sú tu samozrejme niektorí naši študenti, ktorí sa ešte ani nezúčastnili seminára, alebo sa ho zúčastnili iba raz, ľudia ktorí nemali prísť. Nehovorím, že nemôžete počúvať tento Fa, alebo sa nemôžete kultivovať. Hovorím to, že ešte nie ste schopní prijať tieto veci, ktoré sa týkajú vyšších otázok. Ak by sme vás sem nepustili, tiež by ste to nemuseli pochopiť, keďže váš charakter ešte nie je vysoký, a mohli by ste povedať nejaké nezodpovedné veci. Avšak ak vás teda necháme vojsť, máme obavu, že to nemusíte byť schopní prijať a vynoria sa pochybnosti, ktoré by mohli zničiť vaše vyhliadky. V každom prípade, keď ste si vypočuli tie veci, ak im neveríte, berte ich ako príbehy. Určite si nevyviňte k tomu odpor.

Fa, ktorý tu učím, je hlavne pre našich asistentov a hlavných pomocníkov. Bude to odteraz dobré pre vašu prácu. Niektoré otázky majú rovnaké časti, takže keď nemôžeme odpovedať na otázky položené inými študentami, aspoň si uvedomujeme určité veci. V skutočnosti, povedal som, že by ste to dokázali aj bez tohto stretnutia asistentov. Napríklad, keď som bol na odchode po seminári v Ťi-nane, mnohé osvietené bytosti mi povedali: „Na tomto seminári si vyučoval všetko.“ Mysleli tým, že všetko, čo môžu poznať bežní ľudia, bolo vyučované. Radím vám, aby ste jednoducho študovali tento Fa, a pokiaľ ho študujete dôkladne, nie je žiadna otázka alebo problém, ktorý by sa nedal vyriešiť. Fa, ktorý vyučujem, zahŕňa viac ako veci tejto mojej jednej školy. Preto môžeme povedať, že je obrovský. Samozrejme, to, čo robíme dnes, je odlišné od praxí, ktoré boli vyučované v minulosti a od toho, čo bolo robené predtým. Iní hovoria o spáse všetkých vnímajúcich bytostí a Šákjamuni zahrnul dokonca aj zvieratá. Šákjamuni hovoril o spáse všetkých vnímajúcich bytostí. Dokázal spasiť vnímajúce bytosti a chcel byť milosrdný k všetkých bytostiam. Prečo to dnes takto nerobíme? Prečo si vyberáme určitých ľudí pri spáse ľudí? Prečo máme podmienky pre výber ľudí, ktorí môžu navštíviť naše semináre? Pretože všetko je odlišné od toho, aké to bolo vtedy. Niektorí ľudia sú takí zlí, že jednoducho musia byť odstránení, niektorí ľudia ostanú a niektorí ľudia môžu vystúpiť pomocou kultivácie. Preto je tu táto otázka.

V poriadku, myslím si, že všetci vieme, ako chápať toto stretnutie a čo by sme mali a čo nemali povedať ostatným, takže to už nebudem zdôrazňovať. Jednoducho povedané: buďte zodpovední k nášmu Fa a buďte zodpovední k sebe, potom budete vedieť, čo robiť. To je všetko, čo poviem.

 

... Po našich diskusiách môžeme ďalej prehĺbiť naše pochopenie Dafa a lepšie si zrovnať naše pochopenia. Myslím si, že to bude oveľa ľahšie, keď odpovieme na otázky študentov ohľadne určitých vecí. To je jeden bod. Takisto, je tu niečo, čo som ešte nepovedal niektorým našim osobám na pozícii zodpovednosti: mohli by sme ísť v mojom domovskom meste príkladom tým, že zorganizujeme skupinové štúdium Fa v pevne daných časoch? Nemôžeme robiť len skupinové cvičenia. Môžete čítať a spoločne diskutovať kapitolu za kapitolou, odsek za odsekom. Stanovte si pevný čas, rovnako ako pri skupinovom cvičení. Myslím si, že to bude prospešnejšie – umožní to zamerať sa na špecifické problémy a umožní nám to nasledovať Fa, keď sa v budúcnosti stretneme so skutočnými problémami. Rozbehneme to a  bude to príkladom pre asistenčné centrá po celej krajine. Potom ostatné oblasti v krajine môžu nasledovať tento príklad. Toto bude naozaj prospešné pre zlepšovanie nášho pochopenia. To je môj návrh.

 

 

 Zvukový záznam vyhotovilo Hlavné asistenčné centrum Falun Dafa v Čchang-čchune.

 

 

 

Návrhy prednesené na stretnutí asistentov Falun Dafa v Pekingu

 

 

17. decembra 1994

 

Počas rozprávania budem stáť, aby ma každý mohol dobre vidieť.

 

Už som vás dlho nevidel. Keďže treba riešiť mnohé veci, ktoré súvisia s vyučovaním praxe a všetky tie veci naozaj nemôžu byť poznané alebo pochopené bežnými ľuďmi, prestal som robiť semináre. Počas tohto obdobia som sa staral o tieto záležitosti a teraz sú v podstate všetky zariadené. Pôvodne som plánoval opäť vystúpiť, len čo tie veci budú uzavreté a dokončené, aby som pripravil veci súvisiace s vyučovaním praxe v budúcnosti. Avšak keďže o seminári v Kuang-čou sa tentoraz rozhodlo narýchlo a sú už o ňom oznamy v novinách, spravila sa už reklama a už sme prijali aj mnoho seminárnych poplatkov, takže som musel prísť v polovici cesty. Takže som pred seminárom v Kuang-čou prišiel najprv do Pekingu, aby som tu pripravil nejaké veci. Preto využívam túto príležitosť, aby som vás všetkých videl. Som naozaj šťastný, že vás všetkých vidím.

Niečo som vám predtým povedal: ľudský morálny štandard je dnes veľmi nízky a v akomkoľvek odbore či povolaní je ťažké nájsť čisté miesto. Avšak len čo som prišiel sem, videl som toto naše mimoriadne pokojné a harmonické pole. Dovolím si povedať, že náš Falun Dafa je čisté miesto. (Potlesk) Súčasne tiež vidím, že to, čo sme dosiahli v kultivácii, je naozaj povzbudivé. Každý má túžbu zlepšovať sa a stať sa dobrým – je naozaj povzbudivé to vidieť. Takže táto atmosféra je presne rovnaká ako tento náš stav mysle. Inými slovami, neštudovali sme Dafa zbytočne a všetci sme dosiahli určité veci. Ani ja som nešíril tento Dafa zbytočne. Tieto veci mi dávajú pocit zadosťučinenia. Keď som po prvýkrát prišiel do Pekingu odovzdávať Fa a vyučovať prax, na prvom seminári bolo iba toľkoto ľudí. Avšak po krátkom čase... sú to len dva roky – v skutočnosti to je iba jeden rok odkedy som začal formálne odovzdávať tento Fa, keďže v začiatkoch som vyučoval Fa vo forme čchi-kungu, ktorý je nízky. Dnes máme iba v samotnom Pekingu mnohých asistentov. Toto ukazuje, že náš Dafa spoznalo viac láskavých ľudí, ľudí, ktorí sú schopní sa zlepšovať a kultivovať sa v tomto Fa. Toto je naozaj povzbudivé. Je teraz ťažké určiť, koľko ľudí sa kultivuje v našom Falun Dafa. Šíri sa od človeka k človeku, a ten počet je jednoducho nespočítateľný. Na nejakých miestach bol predtým iba jeden alebo dvaja ľudia v celom okrese alebo meste, ktorí ho študovali, a potom sa ten počet zvýšil na približne tisíc. Tak to bolo na mnohých miestach – rozrastá sa mimoriadne rýchlo.

Prečo je to tak? Je to preto, že ako som povedal, v našom Falun Dafa kultivujeme charakter a vyžadujeme, aby si ľudia pozdvihli svoj morálny štandard. Skutočne sme tiež poukázali na základné príčiny toho, prečo kung človeka v kultivácii nerastie – rozpoznali sme to. Hovorili sme teda o základných problémoch. Ako som spomenul predtým, niektorí ľudia mi povedali vo svojich článkoch výmeny skúseností: „Potom čo Učiteľ zverejnil tento Fa, bolo to veľmi prospešné pre formovanie morálky v našej spoločnosti.“ Samozrejme, povedal som, že toto nie je hlavným cieľom. Ja chcem len odovzdať tento Fa ľuďom a zverejniť ho, aby z neho malo prospech viac ľudí a aby boli schopní naozaj sa zlepšiť – ako hovoríme v našej budhovskej škole: „umožniť ľuďom opravdivo vystúpiť na vyššie úrovne a dosiahnuť Dovŕšenie.“ Avšak zaiste to bude mať aj účinok pozdvihnutia morálneho štandardu ľudí. Je to preto, že požiadavka nášho kultivačného systému, z môjho pohľadu, rozpoznala skutočný problém – vyžaduje od ľudí, aby sa zamerali na kultiváciu charakteru. Prečo je to tak, že mnoho ľudí – vrátane mnohých mníchov a  platí to aj pre profesionálnych taoistov – už nevie, ako sa zlepšiť? Dbajú iba na formality, avšak nie na skutočné veci.

Ak sa charakter človeka nepozdvihne, povedal by som, že je nemožné, aby sa zlepšil. Je to preto, že povaha vesmíru nedovolí niekomu s nízkym charakterom vystúpiť. Ak človek môže dosiahnuť určitý bod, čo znamená, ak sa zlepšil do určitého bodu, potom by som povedal, že aj keď tento človek nedosiahne dovŕšenie, bude prospešný spoločnosti. Nebude už vedome robiť zlé veci – bude vedieť o hrozných dôsledkoch, ktoré by na seba priniesol robením zlých vecí. Týmto spôsobom náš Fa pomáha budovať v spoločnosti morálku a tým zlepšuje morálny štandard ľudstva – to je isté. Pri vyučovaní tejto praxe sme boli zodpovední jednotlivcom aj spoločnosti. Dokázali sme to. Účinok na ľudí a kultivujúcich bol celkom dobrý. V našich činoch sme prísne nasledovali požiadavky tohto Fa a naša prax neodbočila. Vždy sme si udržiavali čistý a jasný kultivačný stav.

Hodnotiac podľa súčasnej situácie, myslím si, že v budúcnosti sa tento kultivačný systém môže rozšíriť ešte viac. Čoskoro, pravdepodobne na budúci rok, možno budem viac vyučovať v zahraničí. Takže to nemalo dopad iba na našu krajinu – malo to aj veľký dopad v zahraničí. Niekto, kto sa vrátil zo zahraničia, mi povedal, že keď spolu s nejakými ľuďmi jedli v reštaurácii v USA, videli tam visieť informáciu o Falun Gongu, takže bol zvedavý a spýtal sa na to. My sme nevedeli o tejto situácii, neboli sme si jej vedomí. Asi sa to vyvíja s veľkou rýchlosťou. Hlavnou príčinou je jednoducho to, že my zdôrazňujeme zlepšovanie charakteru; takže či je to spoločnosť, ľudia v rôznych spoločenských vrstvách alebo ľudia s rozličnými názormi – všetci môžu prijať Falun Dafa. To je to, o čom som práve hovoril. Diskutoval som stručne o súčasnom vývoji situácie ohľadom nášho Falun Dafa.

Keďže toto je stretnutie asistentov, budem hovoriť iba o veciach, ktoré s tým súvisia. Situácia ohľadom vývoja Falun Dafa v rôznych oblastiach odhaľuje, že tie miesta majú rôzne silné stránky; nazhromaždili mnoho skúseností a veľa sa naučili zo svojich skúseností pri študovaní Dafa a pri kultivácii. Keďže nedávno som bol doma – bol som v Čchang-čchune – poznám lepšie situáciu v Čchang-čchune. Podelím sa s vami o jednu vec. V Čchang-čchune je teraz „rozmach študovania Fa“. Prečo rozmach študovania Fa? V súčasnej dobe iné oblasti považujú za veľmi dôležité praktizovanie cvičení. Samozrejme, je to veľmi dôležité a je to nevyhnutné v praxi, ktorá kultivuje myseľ aj telo. Avšak v Čchang-čchune spravili štúdium Fa ešte dôležitejším. Takže každý deň keď dokončia cvičenia, sadnú si a čítajú knihu, aby študovali Fa. Keď doštudujú, majú diskusiu, diskutujú o jednom odseku za druhým. Časom sa začali učiť knihu naspamäť. Mysleli si „toto je niečo veľmi dobré“ (samozrejme, toto sú slová študentov, nie moje), a uvažovali o tom, ako sa ľudia zvykli učiť naspamäť mnohé sväté písma, hoci ich zmysel nebol veľmi jasný a všetky boli dosť neurčité. Samozrejme, naši študenti mali aj iné dôvody. To je len na ilustráciu. Povedali si: „Prečo sa neučíme naspamäť niečo také dobré? Vyžaduje to od nás, aby sme boli dobrými ľuďmi v každom momente medzi bežnými ľuďmi a umožňuje nám to zlepšiť sa, nebolo by lepšie, keby sme to vedeli naspamäť? Potom budeme mať niečo, čím sa budeme môcť ohodnotiť v každom momente.“ A tak začala vlna „učenia sa knihy naspamäť.“

V Čchang-čchune je teraz viac ako desaťtisíc ľudí, ktorí sa učia knihu naspamäť. Aká je teraz situácia ich štúdia Fa? Posadia sa a začnú študovať, pričom nepotrebujú knihu – jeden človek recituje knihu z hlavy od začiatku, potom zastane a druhý človek bez chyby pokračuje v recitovaní, a ako recituje ďalej nepomýli sa ani v jednom slove. Potom to pokračuje, vy odrecitujete odsek, ďalší odrecituje odsek a takto ľudia pokračujú v recitovaní. Neskôr začali ručne prepisovať knihu. Keď spravia chybu, začnú úplne od začiatku – znova knihu ručne prepíšu od samého začiatku. Aký je účel? Prehĺbiť svoje pochopenie Fa, čo naozaj pomáha študentom zlepšiť sa. Keď majú v mysli vtlačený Fa takto hlboko, vždy keď niečo robia, dokážu sa držať štandardu praktizujúceho. Naozaj to má účinok.

Toto som neurčil ako požiadavku na našich študentov. Ako som práve povedal, mnohé oblasti získali mnohé pochopenia zo svojich skúseností, čo bolo prospešné. Takisto som asistenčnému centru v Čchang-čchune povedal: „Vaša skúsenosť by sa mala rozšíriť do celej krajiny.“ Keď takto študovali Fa, tí študenti sa zlepšili naozaj rýchlo a aj ich úrovne sa zvyšovali naozaj rýchlo – určite je to tak. Možno mnohí z nás, keďže sa kultivujeme... Môžem hovoriť o hlbších veciach, keďže vy, čo ste tu, ste asistenti a nebude to problém. Z pohľadu nízkej úrovne je každé slovo v mojej knihe Falun a z pohľadu vysokej úrovne je každé slovo moje telo Zákona – dokonca jeho jednotlivé časti sú telá Zákona. Takisto sa líši od iných kníh, keď ju čítate nahlas ústami. Mnohí ľudia si už vyvinuli kultiváciou veľmi dobrý kung a aj slová, ktoré čítajú nahlas, majú podoby, všetko čo vychádza z ich úst sú Faluny. Inými slovami, naša kniha nie je bežnou knihou. Samozrejme, ľudia, ktorých úrovne ešte nie sú dostatočné, to ešte nemôžu spraviť. Umožniť vám čítať knihu a študovať Fa znamená vlastne zlepšovať vás, pretože my zdôrazňujeme kultiváciu charakteru a racionálne pochopenie samo osebe človeka zlepšuje.

Naša prax kultivuje myseľ aj telo a cieľom pohybov je hlavne zmeniť pôvodné telo, čo znamená zmeniť naše fyzické telo a rôzne hmotné telá, ktoré existujú v rozličných dimenziách – toto je hlavným cieľom. Zahŕňa to aj vyvinutie si určitých nadprirodzených techník. Ak sa chcete naozaj zlepšiť, povedal by som, že sa musíte zlepšiť na základe Fa. Ak sa náš charakter nemôže pozdvihnúť, potom sa nemôžeme zlepšiť na základe Fa a všetko ostatné je zbytočné. Prečo to hovorím? Je to preto, že ak ste nedosiahli určitú úroveň a váš charakter sa nepozdvihol, nebudete mať ten kung, ktorý určuje vašu úroveň. Bez kultivácie charakteru človek nemá kung. Ak chcete premeniť svoje pôvodné telo, ako to spravíte bez posilnenia touto energiou? Bude vám chýbať to najdôležitejšie. Bez posilnenia touto energiou nemôžete premeniť nič. Preto je štúdium Fa mimoriadne dôležité. Myslím si, že kultivujúci by mali viac čítať knihu, a je zaručené, že vám to pomôže rýchlo sa zlepšiť. (Niekto prerušil: Obávame sa, že môžete byť unavený. Učiteľ, prosím, sadnite si, aby ste nám mohli povedať viac.“) Chcú, aby som hovoril ďalej. (Búrlivý potlesk)

Práve teraz som hovoril hlavne o tom, ako sa náš Falun Dafa vyvíja. „Falun Gong“ bol pojem použitý v začiatkoch, keď sme vyučovali prax v Pekingu. Ako som povedal, čchi-kung je pojem, ktorý bol vytvorený súčasnými ľuďmi. Avšak čchi-kung je v skutočnosti druhom kultivačnej praxe. Čo sa šíri medzi bežnými ľuďmi sú len veci najnižšej formy čchi-kungu, ktoré môžu iba zmeniť ľudské telo a pripraviť ho na robenie kultivačnej praxe. Sú to len veci úvodnej fázy – a tie boli vyučované. Čchi-kung je v skutočnosti kultivačná prax. Naša prax sa vyučuje priamo na vysokých úrovniach. Už nie je viac nutné hovoriť o týchto čchi-kungových veciach, pretože všetky tie roky, keď ľudia propagovali čchi-kung, položili základňu na úvodné pochopenie čchi-kungu ľuďmi. Hneď od začiatku hovoríme o kultivácii na vysokých úrovniach. Nemali by sme to už nazývať „čchi-kung“.

Náš „Falun Gong“... Samozrejme, môžete ho takto nazývať, než ľudia pochopia, čo to je. Myslím si však, že v skutočnosti to je Kultivačná cesta Faluna, kultivácia Faluna, alebo Veľká cesta kultivácie Faluna (Falun Xiulian Dafa). To je jedna vec – ako ho nazývať. Práve som rozmýšľal nad inou vecou, konkrétne, mnoho našich študentov potichu robilo dobré skutky. Spravili mnoho dobrých skutkov v spoločnosti, v iných prostrediach a na svojich pracoviskách, a spravili to bez toho, aby ľudia poznali ich mená a ani sa nesnažili o nejakú odmenu. Je mnoho takýchto prípadov. Ja viem – som si toho jasne vedomý, bez toho, aby ste mi to povedali. Nezanechávať naše mená je dobrá vec. Avšak premýšľajte o tom, všetci, odvtedy čo bola naša prax zverejnená, objavil sa taký jav, že srdcia ľudí sa obracajú k tomu, čo je dobré a ich morálny štandard stúpa. Myslím si, že vplyv nášho Falun Dafa bol časťou toho, že to prišlo. Takže si myslím, že keď niekto z vás spravil niečo dobré a iní sa vás spýtajú: „Mohli by ste mi prosím povedať vaše meno?“, vy nepoviete nič a nezanecháte svoje meno ani sa nesnažíte o žiadnu odmenu, pretože my chceme hodnoty a cnosť; Myslím si, že by ste nemali nič nepovedať. Môžete povedať: „Ja praktizujem Falun Gong“ alebo „Som praktizujúci Falun Dafa“. To nám pomôže mať lepší vplyv v spoločnosti a šíriť náš Dafa. Nebolo by to výborné, keby každý prišiel hľadať spravodlivý Fa? Myslím si, že to by bolo ešte lepšie. Je to preto, že dopad, ktorý sme mali – je už vcelku dosť ľudí po celej krajine, ktorí sa učia prax – je už obrovský. Ľudia dnes si dokonca myslia, že je čudné, keď človek robí nejaké dobré skutky v spoločnosti. Samozrejme, stále sú ľudia, ktorí si myslia: „Aj v dnešných dňoch stále existujú Lej Fengovia? Tento človek je úžasný!“ Môžeme im to otvorene povedať.

Počas tohto časového obdobia existujú nejaké ďalšie záležitosti. Napríklad, niektorí študenti majú v priebehu kultivácie mnoho, premnoho otázok a nikdy nie sú schopní ich vyriešiť. „Prečo je to takto?“ „Čo  to znamená?“ Takéto otázky... Verte tomu alebo nie, ak by som vás tu nechal klásť otázky, asistenti, čo sú tu, by sa takisto spýtali veľa otázok, ktoré sa študenti pýtali na seminároch. Prečo je to tak? Ako som práve povedal, vaše pochopenie Fa stále nie je hlboké. Pretože do rozprávania začleňujem veci odlišných úrovní, keď si niektorí ľudia prečítajú knihu raz, považujú ju za veľmi dobrú, a keď ju čítajú opäť, získajú nové pochopenie a keď ju čítajú viac, majú ešte viac nových pochopení, akoby sa význam slov zmenil. Mnohí z nás to takto cítili. Je to presne preto, že som do knihy zahrnul veci rôznych úrovní a ako sa vaša úroveň zvyšuje, máte rôzne pochopenia – toto je Fa. Myslím si, že ak naozaj môžete pevne študovať Fa a merať sa pomocou Fa, všetky vaše otázky a problémy budú ľahko vyriešené. Určite to tak bude. Pokiaľ je v kultivácii nejaká otázka alebo problém, možno ho vyriešiť.

Spomínam si, že najdôkladnejšie som vyučoval na seminári v Ťi-nane. Mnohé veci boli objasnené. Iba vo veľmi malom počte vecí som nešiel príliš do detailov, avšak spomenul som hlavné myšlienky. Verte tomu alebo nie, ak naozaj dokážeme vstrebať to, čo študujeme, každá otázka sa dá zodpovedať. V skutočnosti, mnohé otázky ktoré máme... nejakí ľudia uvažujú: „Prečo mám takéto nepohodlie, onaké nepohodlie...?“ Mnohí z nich si neuvedomujú, že by bolo zlé, ak by necítili nepohodlie – znamenalo by to, že som sa o vás nestaral. Keďže chcete robiť kultiváciu, zopakujem, čo som už povedal: nie je to také ľahké. Môžeme povedať, že každý má karmu, takže ako ju môžete nesplatiť? Môže byť pre vás všetko naraz odstránené a vám bude dovolené stať sa Budhom, pretože ste niekto špeciálny alebo podobne?! To len ilustrujem tento bod. Kto by sa mohol zlepšiť bez toho, aby prešiel kultiváciou? Proces kultivácie zahŕňa premenu karmy a vydržanie ťažkostí. Ak neznášate ťažkosti, karmu nemožno premeniť. Takže telesné utrpenie nie je nutne zlá vec. Ani problémy, s ktorými sa v živote stretnete, nie sú nevyhnutne zlá vec. Vydržali ste ich, len si toho nie ste vedomý.

Uvediem príklad. V budhizme sa hovorilo, že „človek musí v kultivácii vydržať mnoho ťažkostí.“ Stále si to neviete predstaviť – za čo sa ráta táto troška ťažkostí, ktorú znášate? Keďže máte majstra, ktorý sa o vás stará, mnoho z nich už bolo pre vás odstránených. Kto nespravil zlé veci vo svojich mnohých, premnohých životoch? Povedal by som, že čo sa týka ľudí dnes, keď sa dostali do tejto etapy, je ťažké nájsť niekoho, kto nevzal život alebo kto nedlží mnoho karmy. Keď sa vrátime do histórie, koľko trápení museli druhí vydržať, keď ste im vtedy robili zlé veci? No a dnes nemôžete vydržať tie drobné veci, ktoré máte vydržať?! Samozrejme, povedal som vám hlavnú myšlienku. Mnohí ľudia to nevidia. Keďže tu hovoríme o kultivácii, zahŕňa to schopnosť osvietenia človeka. Nevidíte – áno, nevidíte. Ak by ste mohli všetko vidieť, nerobili by ste zlé veci, a už by tu viac nebola otázka kultivácie. Takže keď ľudia spadli do tohto stupňa, je usporiadané, že upadnú do ilúzie a kultivujú sa bez toho, aby mohli niečo vidieť.

Keď sme pri tejto téme, pohovorím o ďalšej veci. Menovite, mnohí z vás majú otvorené tretie oko – vaše tretie oko sa otvorilo na rozličných úrovniach. Avšak nikto nedosiahol veľmi vysokú úroveň; to, čo vidíte, nie je podstata vecí, a nemôžete vidieť ich karmické príčiny. Takže toto prináša problém, konkrétne ten, že títo ľudia môžu ľahkovážne rozprávať o tom, čo vidia. Keď o tom ľahkovážne rozprávajú, má to vážne dôsledky. Poslucháč by mohol povedať: „Ako sa moja kultivácia dostala do takéhoto neporiadku?! Ako sa to stalo?!“ V skutočnosti to, čo títo ľudia vidia, nie je presné. Napríklad, mnohí ľudia, ktorých tretie oko je otvorené, povedali: „Ty si posadnutý... on je posadnutý... všetci ste posadnutí.“ Už dávno som povedal: študenti Falun Dafa, naši praví praktizujúci, nie sú posadnutí – ja som to očistil. Takže prečo nejakí ľudia videli podoby zvierat, nejaké podoby tohto alebo nejaké podoby onoho...? V skutočnosti, môžem vám povedať, že mnohí z nás nedokážu rozlíšiť formy existencie hlavnej duše, pomocnej duše a posadajúcich duchov. To, čo v skutočnosti videli, bol iba predošlý život vašej pomocnej duše, alebo predošlý život vašej hlavnej duše – bolo to len toto. Keď idete a rozprávate takéto nezodpovedné veci, nevyvolávate v druhých paniku? Povedali ste, že ten a ten je posadnutý, avšak on nie je vôbec posadnutý.

V minulosti budhizmus hovoril o šiestich cestách prevteľovania. V budhizme sa tiež hovorilo: „Človek sa zriedka reinkarnuje ako človek; častejšie sa zviera reinkarnuje ako človek.“ Samozrejme, nebudeme sa vyjadrovať k tomu, či to je pravda, je to niečo, čo hovorili v budhizme. Ja iba uvádzam príklad a hovorím o tejto myšlienke. Samozrejme, nebuďte pesimistickí – kto vie, kým všetkým bol vo svojich minulých životoch? Dnes tu máme stretnutie asistentov, takže ak ste niekto, kto sa ešte nezúčastnil seminárov a neveríte tomu, čo počujete, iba to počúvajte akoby to boli príbehy. V minulosti sa hovorilo, že keď prišli ľudia z tej strany, všetci chceli byť zvieratami, ktoré nemajú zložité spoločenské vzťahy a žijú si bezstarostne. Keď sa niekto chce stať zvieraťom, nie je to také ľahké. Je oveľa ľahšie stať sa človekom, keďže ľudia musia vydržať ťažkosti. To je tá myšlienka. Avšak presne preto, že ľudia majú ťažkosti, môžu robiť kultivačnú prax. Iné bytosti nemôžu robiť kultivačnú prax a dokonca aj keď stúpajú pomocou kultivácie, praktizujú zlú cestu a nemajú dovolené dosiahnuť vysokú úroveň. Takže odteraz, ak sa vaše tretie oko otvorí, musíte venovať pozornosť tejto otázke a nerozprávať nezodpovedne; je to preto, že nevidíte presne. Navyše, mohli ste vycítiť nejaké veci, avšak odkiaľ prišiel ten odkaz, ktorý ste cítili? Možno vám ho posiela démon. Takže určite nebuďte pripútaní k týmto veciam.

Naši študenti by si nemali myslieť, že ľudia s otvoreným tretím okom sú tam hore – že sú na vysokej úrovni. Je to preto, že tieto veci nie sú určené úrovňou tretieho oka – nie je to založené na úrovni kultivácie človeka. Možno vaše tretie oko nie je otvorené, avšak vaša úroveň je oveľa vyššia ako u toho, kto má tretie oko otvorené. Je to naozaj bežné a nie je to iba pár izolovaných prípadov. Keď určujeme, či sa človek dobre kultivuje, pozeráme sa iba na výšku jeho charakteru a na hĺbku jeho pochopenia Fa. Niektorí ľudia uvažujú, čo sa stane, keď Učiteľ nebude nablízku alebo keď ukončí vyučovanie praxe a oni nebudú vidieť. Niektorí ľudia povedali: „Potom sa nebudeme môcť kultivovať.“ To jednoducho nie je pravda. Premýšľajte o tom, prečo vyučujem tento Fa? Keď svojho času Šákjamuni kráčal po tejto zemi, nezanechal po sebe žiadne písané slová. To, čo bolo zanechané, boli len úryvky z toho, čo Šákjamuni povedal a na čo si ľudia po kúskoch pospomínali a nebolo to systematické. Takéto sú tie písma, ktoré čítate. Ľudia v tom čase mali dovolené vedieť iba toľko, takže to bolo zámerne spravené týmto spôsobom. Boli do toho primiešané aj veci, ktoré Šákjamuni nikdy nepovedal. Dnes sa náš Fa vyučuje veľmi jasne. Vtedy Šákjamuni zanechal iba niekoľko prikázaní. Keď bol Šákjamuni nažive, nezanechal po sebe žiadne písané slová. Počas svojich neskorších rokov stanovil Šákjamuni mnohé prikázania, aby umožnil ľuďom robiť kultivačnú prax a zvýšiť si v procese kultivácie svoju úroveň. Avšak my dnes nemáme takéto veci. V skutočnosti, najdôležitejšie veci, ktoré Šákjamuni zanechal, boli prikázania.

My vám nemusíme nič zakazovať. Ani nemusíme stanovovať nejaké pravidlá, ktoré by ste museli nasledovať. Prečo? Pretože dnes odovzdávame Fa a tento Fa vám už hovorí, čo by ste mali robiť. Preto hovorím, že ak nie som nablízku alebo ak ma nevidíte, mali by ste „brať Fa za učiteľa“ a jednoducho študovať tento Fa. Či uspejete a či to dokážete je všetko určené týmto Fa. Ak by dnes Li Chung-č’ videl, že určitý študent je veľmi dobrý a otvoril by pre vás „zadné dvierka“, dal vám nejaký kung a nechal by vás vystúpiť – premýšľajte o tom, nerovnalo by sa robenie takej veci poškodzovaniu Fa? Takže každý jeden z vás musí určite robiť kultiváciu – vy všetci sa musíte kultivovať a kultivovať sa krok po kroku. Samozrejme, niektorí z nás prispeli do Falun Dafa mimoriadne špeciálnym spôsobom. V tom prípade sa takisto kultivujete, ibaže forma kultivácie je odlišná – je to iný spôsob kultivovania sa. V skutočnosti, všetko čo som povedal je, že vás žiadam, aby ste svedomito študovali Fa a svedomito sa kultivovali.

Je možné, že v budúcnosti nebudem príliš vyučovať prax v Číne. Takže je kritické, aby ste študovali a dobre rozumeli tomuto Fa. Fa vám bol odovzdaný – v skutočnosti, mojím cieľom je odovzdať vám tento Fa. Ak budem vždy na niekoho v kultivácii dohliadať a keď som pred vami, vy stále pri robení vecí nenasledujete to, čo vám hovorím, načo to je? Je to zbytočné. Povedal som, že moje telá Zákona vás môžu ochraňovať.  V skutočnosti som nehovoril o situáciách na vyšších úrovniach a nehovoril som o veciach, ktoré sú väčšie. Ľudia majú telá v iných dimenziách, a tak keď to telo človeka má určité množstvo energie, zväčší sa. Moje skultivované telá tam sú teraz dosť veľké. Aké veľké? Niektorí ľudia sa ma pýtali: „Učiteľ, keď pôjdete do USA, ako budem praktizovať? Budete ma schopný ochrániť?“ Ja som odpovedal: „Budú tu telá Zákona, ktoré ťa budú ochraňovať.“ V skutočnosti to má ďalší význam. Nielenže vás moje telá Zákona ochraňujú, dosť veľký rozsah dimenzií – určitý rozsah dimenzií vo vesmíre – ešte nedosiahli za moje brucho! Nech pôjdete kamkoľvek, nebudete tu stále so mnou? Hovorím, že by ste sa mali jednoducho sústrediť na kultiváciu.

Samozrejme, stále budú existovať nejakí démoni. Prečo existujú nejakí démoni? Povedal som, že som sa postaral o niektoré záležitosti. Tieto veci sú ich časťou. Premýšľajte o tom: na rôznych miestach v našej krajine, alebo na určitých našich cvičebných miestach sa tieto veci dejú často – to jest, ľudia poškodzujú náš Fa. Niektorí ľudia ma slovne napádajú; iní hovoria, že Falun Dafa nie je dobrý kvôli tomuto, kvôli tamtomu... Toto vážne zasahovalo do našej kultivácie. Avšak premýšľajte o tom, nie je to dobrá vec? Počas celého priebehu vašej kultivácie tu bude prítomná otázka toho, či od základu rozumiete tomuto Fa a či dokážete byť pevní – budete celou cestou až po posledný krok vašej kultivácie skúšaní, či ste pevní vo Fa. Ak táto základná otázka nie je vyriešená, všetko ostatné je nepodstatné – na ničom inom nebude záležať. Nie je toto podstatou problému? Ak nie ste pevní v samotnom Fa, ako by ste sa mohli správať podľa Fa? Nezakolíšete aj vo všetkom ostatnom? Takýto človek si bude myslieť, že nič z toho nie je skutočné a tento problém bude mať od začiatku do konca. Takže je tu takáto forma démona, ktorý do nás zasahuje. Aké by to potom bolo bez takéhoto démona? Iní tiež povedali: „Ak by váš Falun Dafa nemal takéto narušovania, ak by tieto veci nezasahovali, bolo by pre tvojich študentov príliš ľahké kultivovať sa. Ako by sme mohli povedať, že sa zlepšili? Je tu len drobné nepohodlie, fyzické nepohodlie, a iba tie trápenia, s ktorými sa stretávajú v dennom živote. Nechýbalo by im niečo? Čo s otázkou, či sú pevní vo Fa?“ Kultivácia človeka by mala zahŕňať zlepšenie sa v každom ohľade. Váhanie je tiež druhom pripútanosti, pripútanosť labilnosti – tiež je to pripútanosť.

Spomeniem tu aj niečo iné – budem hovoriť o ďalšej záležitosti, keďže sme pri tejto téme a vidím, že všetci chcete, aby som povedal trochu viac. Na mojich seminároch som niečo spomínal – karmu. Robením zlých vecí človek dostane karmu; robením dobrých vecí si môže človek nazhromaždiť cnosť, alebo získať cnosť. Na niekoľkých seminároch, ktoré som nedávno robil, som tiež hovoril o tom, ako ľudia môžu vytvoriť jeden druh karmy, myšlienkovú karmu, o ktorej som predtým nehovoril podrobne. Hovoril som iba všeobecne o existencii karmy, takže som nehovoril podrobne o myšlienkovej karme. Takže aké negatívne účinky má takáto karma? Vy všetci ste asistenti, takže keď sa stretnete s touto otázkou v budúcnosti, budete ju schopní druhým vysvetliť. Niektorí noví študenti nadávajú na Učiteľa len čo začnú praktizovať a nejakí noví študenti nadávajú na Falun Dafa a nie sú pevní vo svojej mysli, keď začnú praktizovanie.

Takže prečo sa to deje? Hovoria mnoho škaredých slov, dokonca hovoria škaredé slová, na ktoré by normálne nemysleli a aj keď to nepovedia, objavuje sa to v ich hlave. Mnohí ľudia prešli cez túto fázu a tento problém sa objavuje najmä v začiatkoch praktizovania. Mnohí ľudia sa stretli s týmto problémom keď opravdivo robia skutočnú kultiváciu. Takže nejakí ľudia uvažovali: „Prečo nadávam na Učiteľa?“ Objavujú sa aj iné myšlienky ako: „Tento Fa je falošný! Nenasleduj to“ – môžete mať takúto myšlienku. Niektorí ľudia nemajú pevnú myseľ, takže to nasledujú, prestanú praktizovať a prestanú veriť. Povedali sme, že tento kultivačný systém je na kultivovanie hlavného vedomia. Ak nedokážete prevziať kontrolu nad sebou, nikto vás nemôže spasiť. Prečo zdôrazňujeme, že ľudia s duševnou chorobou nemôžu prísť na naše semináre? Presne preto, že sa nedokážu ovládať a nie sú schopní sa sami riadiť – koho by sme zachraňovali? Nechceme zachrániť vás samých? Preto hovoríme o tejto otázke.

Avšak niektorí ľudia to nedokážu rozpoznať. Niektorí ľudia si myslia: „Prečo nadávam na Učiteľa? Prečo nadávam na Fa? Budem sa ovládať.“ To spôsobí tomuto človeku na dlhý čas duševné napätie a on to sám nedokáže ovládať. Avšak moje telá Zákona vedia všetko a keď vidia, že vaša myseľ je veľmi pevná, pomôžu vám tú myšlienkovú karmu odstrániť. Pravdou je, že to vám spôsobuje problémy myšlienková karma.  Predtým ste nadávali na druhých, a tak sa môžu vynoriť tie zlé myšlienky, čo ste mali. Prečo nastáva táto situácia? Premýšľajte o tom, v našej kultivácii odstraňujeme karmu. Všetko v iných dimenziách je živé. Povedal som to už dávno, povedal som to na mojich seminároch. Tá karma je takisto živá. Ak chcete odstrániť svoju karmu, keď ju odstránite,  zomrie a bude po nej. Nechá vás to teda len tak spraviť? Nechá vás, aby ste ju zabili? Práve teraz je živá, takže vás nenechá praktizovať. Nenechá vás praktizovať, pretože ona chce žiť a chce, aby ste ju neodstránili. Takže premieta škaredé slová do vašej mysle a nedovolí vám veriť vo Falun Dafa a dokonca spôsobí, že na mňa nadávate a myslíte na všetko možné. Niektorí ľudia sú zmätení a nedokážu to vysvetliť, alebo uvažujú, či im niekto nedáva nejaký náznak alebo či niečo neobjavili – nedokážu si to uvedomiť a nasledujú to. Títo ľudia potom skončili, nikto ich už nemôže zachrániť. Je to v skutočnosti táto myšlienková karma, ktorá hrá úlohu prekážky.

Toto sa deje počas určitého časového obdobia, veľmi krátkeho obdobia. Pokiaľ vaša myseľ dokáže byť pevná, budete to schopní odstrániť, budete schopní odstrániť túto karmu. Toto som vo svojich minulých seminároch nezdôrazňoval, avšak nedávno mi o tomto jave hovoril veľký počet ľudí. Nebojte sa – či nadávate na mňa alebo nadávate na Falun Dafa, nebolo to v skutočnosti vaše ja, kto nadával. Určite to rozlišujte. Ak v tom hlavné vedomie človeka nemá jasno, je po ňom a nikto ho nemôže zachrániť. Toto sa stalo v mnohých oblastiach. Niektorí ľudia si dokonca myslia: „Prečo zrádzam Učiteľa? Prečo nadávam na Učiteľa?“ Študent v Čchang-čchune sa spýtal: „Prečo nadávam na Učiteľa a na Falun Dafa?“ Potom sa postavil pred môj obraz a povedal: „Učiteľ, nemôžem už praktizovať. Vždy keď praktizujem, nadávam na vás. Už sa nemôžem kultivovať. Zrádzam vás, Učiteľ.“ Vždy keď sa stretol s Falun Dafa, začal nadávať; len čo vzal knihu, začal vo svojej mysli nadávať. Napokon povedal: „Tento učiteľ je tak dobrý a tento Fa je tak dobrý. Je mi to veľmi ľúto.“ Samozrejme, tento náš študent vôbec nebol vo svojej mysli zmätený. Mal v tom naozaj jasno a hovoril: „to, čo robím, je zrádzanie Učiteľa.“ Neskôr keď robil cvičenia, povedal o tom asistentovi na našom mieste praktizovania a ten to okamžite ohlásil Hlavnému centru. Na základe tejto situácie mu ľudia povedali, že to spôsobili démoni – tento druh karmy je v skutočnosti tiež formou démona. Počas toho časového obdobia, keď mu jeho praktizovanie vyvolalo démonov, všetci okolo neho cvičili a čítali knihu, zatiaľ čo sedeli okolo neho. Potom sa jeho hlava vyjasnila. V skutočnosti mu to pomohlo zbaviť sa karmy.

Samozrejme, moja kniha môže mať takýto účinok. Ak tomu neveríte, keď nejakí ľudia ochorejú, samozrejme, ja nechcem povedať „ochorejú“, choroby, mikroorganizmy ako baktérie a vírusy, sú v skutočnosti prejavmi karmy v našom tele v tejto dimenzii, takže čítanie mojej knihy ju môže odstrániť. Keď čítate knihu, to, čo sa vysiela, je kung, to, čo sa vysiela, je Fa, takže to môže mať účinok odstraňovania karmy. Ten človek zistil, že jeho myseľ sa veľmi vyjasnila a že je to veľmi dobré. Ale keď prišiel domov, ten problém sa vrátil. Prečo sa vrátil? V skutočnosti bola jeho myšlienková karma väčšia ako zvyčajne, takže počas toho časového obdobia musel vydržať o trošku viac ako iní ľudia. Avšak pochopil tento problém a vydržal to. Moje telo Zákona mu zanedlho potom pomohlo zbaviť sa karmy a odstránilo jej zvyšok. Dostal sa cez to. Teraz je v poriadku a už nemá žiaden problém. Keď sa objaví tento problém, nemyslite si, že je to výsledok psychických problémov alebo posadnutia – nie je to tak.

Na záver by som vám chcel povedať trošku o niečom, v čo dúfam. Nechcem zabrať viac vášho času, keďže toto je stretnutie asistentov a vaše centrum má na tomto stretnutí ešte ďalšiu prácu. Dúfam, že odteraz spustíte vlnu štúdia Fa. Nepovažujte vaše denné cvičenia za dôležitejšie ako štúdium Fa. Mali by sme vytrvať v každodennom robení cvičení, avšak rovnako by sme mali vytrvať v každodennom štúdiu Fa. Iba opravdivé pochopenie tohto Fa vás bude môcť viesť vo vašej kultivácii. Niektorí ľudia jednoducho čakajú na Učiteľa – keď majú problém, jednoducho čakajú, kým im ho Učiteľ vysvetlí. Pravdou je, že Fa má v sebe všetko, a pokiaľ ho študujete, všetko môže byť zodpovedané. Samozrejme, ak neveríte vo Fa alebo ak váhate, povedal by som, že je to problém vašej schopnosti porozumenia. Takisto, vy čo ste tu v publiku, ste všetko asistenti a robíte prácu asistenta. Samozrejme, všetci ju robíte dobrovoľne a my sme vás násilne nenútili robiť A, B či C, alebo robiť niečo špecifickým spôsobom. Prirodzene vyžadujeme, aby asistenti boli opravdiví, zodpovední a aby praktizovali iba túto jednu kultivačnú cestu – toto sú základné veci. Nepotrebujeme žiadne administratívne metódy, aby sme niekoho riadili, ani na to nemáme právo. Kultivácia závisí od jednotlivca. My sme iba prevzali zodpovednosť za ich organizovanie a pomáhame im vyriešiť ich problémy.

Takže si myslím, že pochopenie Fa asistentom by malo byť vyššie ako u priemerného študenta. Preto musíte veľa študovať Fa. Myslím si, že je to problém, ak nedokážete odpovedať na otázky, ktoré kladú niektorí študenti. Nezáleží na tom, či je vaše vzdelanie nízke. Ak organizujete ľudí, aby študovali Fa, keď ľudia čítajú knihu a keď ľudia hovoria o svojich pochopeniach, pomáha vám to zlepšovať sa. Keď som bol v Čchang-čchune, mali tam stretnutie asistentov a ja som povedal: „v kultivačnej forme, ktorú máme teraz, tí ľudia, čo sa kultivujú v bežnej ľudskej spoločnosti, sú ako bežní ľudia, avšak my sme v skutočnosti kultivujúci a nie sme rovnakí ako bežní ľudia. Takže premýšľajte o tom, všetci, aké sú vaše povinnosti keď vy ako asistent organizujete skupinu ľudí, aby praktizovali? Pri kultivácii v kláštore by ste boli opátom v kláštore. Premýšľajte o tom, nemali by sme robiť túto prácu dobre? Ako kultivujúci sa musíte kultivovať a  musíte tiež pomáhať druhým pri kultivácii. Nie je to tak, že by naše požiadavky na vás boli vysoké – je to jednoducho tak. Naozaj sa musíte dobre činiť vo vašej vedúcej úlohe a pri organizovaní študentov, aby sa mohol náš Falun Dafa rozvíjať a rozširovať a mohol tak byť prospešný ľudstvu. Toto hovoríme na najnižšej úrovni. A v skutočnosti je to aj tak.

Je ešte jedna vec, ktorá mi práve napadla. To, o čom som práve hovoril, bolo niekoľko požiadaviek, ktoré boli stanovené. Sú nejakí ľudia, ktorí sa často príliš nesústreďujú na prácu. Vyzerá to, že na ničom v spoločnosti im nezáleží a jednoducho čakajú na „katastrofu“. Niektorí ľudia sa ma dokonca opýtali: „Kedy sa začne katastrofa?“ O tejto veci som hovoril na svojich seminároch. Povedal som im: „Aká katastrofa?“ Premýšľajte o tom, na koho sú namierené katastrofy? Dobrí ľudia nepodliehajú katastrofám. Ak by naozaj bola katastrofa, je isté, že dobrí ľudia po nej zostanú. Katastrofy odstraňujú zlých ľudí. Takže keďže vy ste kultivujúcimi a zlepšujete sa, prečo sa tým znepokojovať? Nech je tu akákoľvek katastrofa, čo na tom – s vami to nemá nič dočinenia. Teda keby naozaj bola katastrofa. Avšak dnes vám môžem jasne povedať: katastrofa už neexistuje. Ľudia hovorili o veciach ako výbuch Zeme, zrážka nebeských telies, veľká potopa... Viete, katastrofy boli zostavené v minulosti, aby prebehli jedna za druhou. Všetky katastrofy zostavené na rôznych úrovniach už prešli. Kométa zasiahla Jupiter namiesto Zeme. Potopa prešla – minulý rok boli silné záplavy a bolo to celosvetové. Teraz je to veľmi slabé, zoslablo to až do bodu, že už je po tom. Mnohé veci už prešli, čo znamená, že tá katastrofa už neexistuje. Jediná vec čo existuje – nemáme čo skrývať – jediná vec, čo existuje, je tá, že v budúcnosti môže byť odstránený veľký počet ľudí. Ľudia, ktorí sú veľmi zlí, môžu byť odstránení mocnou chorobou – to je možné. Preto hovoríme, že hoci nejakí ľudia stále hovoria o týchto veciach, vy by ste sa tým nemali znepokojovať. Takáto katastrofa už neexistuje. Kľúčom je ako sa kultivujete a ako sa zlepšujete.

 

To je všetko, čo poviem. Pokračujme v stretnutí. (Srdečný potlesk)

 

Zvukový záznam vyhotovilo Hlavné asistenčné centrum Falun Dafa v Pekingu

 

 

 

Prednáška v Kuang-čou pre niektorých vedúcich asistenčných centier

 

27. decembra 1994

 

Ľudia v rôznych oblastiach postupne dobrovoľne založili naše asistenčné centrá. Mnohí ľudia prišli z iných oblastí a zúčastnili sa seminárov, mysleli si, že táto metóda je výborná a chceli ju odovzdať ľuďom vo svojej oblasti a potom sa chopili iniciatívy a vyučovali prax v parkoch alebo inými spôsobmi; tým ešte viac zväčšili vplyv Falun Dafa. Vy všetci ste spravili mnoho vecí a dosť ste prispeli. Povedať to stručne niekoľkými slovami, chcete umožniť viacerým ľuďom získať Fa, umožniť viacerým ľuďom zlepšiť sa a umožniť viacerým ľuďom mať z neho úžitok. Všetci robíte dobré veci. Postupne bolo založených mnoho asistenčných centier a v budúcnosti ich bude ešte viac. Takže teraz čelíme otázke, ako ich viesť – toto bude v budúcnosti takisto dôležitá otázka. Takže sa posaďme a povedzme si o tom včas.

Spôsob, akým sa majú riadiť naše asistenčné centrá, bol predtým vždy jasne určený. Viete, že keď sa ľudia prídu učiť Falun Dafa, nemáme žiadne administratívne metódy a nenútime ľudí učiť sa ho, neponúkame nejaké tituly ani nerobíme sľuby, ani im nehovoríme, že z neho môžu získať peniaze. Každý prichádza úplne sám od seba a každý chce študovať tento Fa a umožniť viacerým ľuďom mať z neho prospech. Preto robíte túto prácu zo svojho vlastného nadšenia. Inými slovami, robíte to bezpodmienečne. Robiť túto úlohu je aj veľmi namáhavé. Robíte iba dobré veci pre druhých, obetujete sa pre druhých a nedostávate za to žiadnu náhradu. Samozrejme, keď hovoríme, že nie je žiadna náhrada, hovoríme z perspektívy bežných ľudí. Povedal som, že šírenie Dafa prináša človeku bezmedzné zásluhy a cnosť. Viackrát sme spísali a v knihe sme aj určili podmienky pre založenie asistenčného centra. Asistenčné centrá, ktoré zakladáme, nie sú ako pracoviská a nie sú ako firma či administratívna jednotka – my nerobíme takéto veci a to je naša najvýznamnejšia vlastnosť. Prečo nerobíme tie veci? Je to preto, že to môže podnietiť ľudskú túžbu vytvoriť nejaký typ podnikania – ľudia sú náchylní vyvinúť si takúto pripútanosť. Zahŕňa to aj nejaké ďalšie otázky. Ak by naše asistenčné centrá naozaj fungovali ako pracoviská, zahŕňalo by to množstvo problémov. Napríklad, treba platiť za kanceláriu, treba platiť za telefóny a účty za vodu a elektrinu tiež treba platiť. Odkiaľ by potom pochádzali financie? Každý vyučuje prax dobrovoľne. Nemáme žiadne členské poplatky, ani od ľudí nevyberáme peniaze. Každý to robí dobrovoľne. Takže my nerobíme tie veci – pravá kultivácia nerobí takéto veci. Vtedy keď Šákjamuni vyučoval svoj Fa, aby nespôsobil, že si ľudia vyvinú túto pripútanosť, viedol svojich učeníkov k opusteniu svetského sveta a išli robiť kultivačnú prax do kláštorov. Takto to robil on, pričom v nejakých iných náboženstvách, ako napríklad v niektorých západných náboženstvách, to tak nerobia. Hoci to tak nerobia, v skutočnosti aj oni hovoria o veciach ako bratie zľahka slávy a osobného  záujmu. Inými slovami, ak chceme opravdivo robiť kultivačnú prax, ak sa chceme zlepšovať, a ak chceme robiť túto dobrú vec, nemôžeme z toho spraviť obchod, ani z toho nemôžeme spraviť pracovisko. Určite tomu venujte pozornosť.

Je v tom ešte niečo iné. Ak zarobíte peniaze, ak na tom zarobíte peniaze, potom je to úplné poškodzovanie tohto Fa, pretože Fa je na spasenie ľudí a vy ho nemôžete použiť na podnikanie. Navyše, mnohí čchi-kungoví majstri robili veci ako je liečenie chorôb, ponúkanie konzultácií a tak ďalej, a zarobili na tom nejaké peniaze. Boli aj ľudia v iných praktikách, ktorí to robili. Niektorí otvorene vyhlásili, že peniaze sú nutné na pestovanie Tao, čo je teda naozaj nezmysel – ako keby všetci kultivujúci v starobylej Číne mali mnoho peňazí, pričom v skutočnosti nemali ani cent. Samozrejme, ak máte peniaze, my s tým nemáme problém – o tom som už hovoril. Môžete robiť dobre svoju prácu a zarobiť viac peňazí, to je záležitosť bežných ľudí. V priebehu našej kultivácie musíme ochraňovať tento Fa a zabezpečiť, že Fa sa nezdeformuje a nepokriví. Je v tom toho viac ako vaše dnešné študovanie tejto cesty – bude zanechaný pre históriu až do ďalekej budúcnosti. Vy všetci študujete tento Fa a nasledujete tento Fa. Ak to nebudeme robiť dobre hneď od začiatku, ak odbočíme hneď na začiatku, potom to v budúcnosti bude prekrútené na nepoznanie. Viete, ja sám sa budem čo najviac snažiť robiť to dobre a nezapríčiniť žiadne zlé veci alebo zlé javy. To isté odteraz platí pre asistenčné centrá v rozličných oblastiach, pretože to, čo robíte vy, tiež reprezentuje Falun Gong a v určitom zmysle je to tiež odrazom Falun Gongu. Určite venujte pozornosť svojmu výzoru, venujte pozornosť tomu, ako robíte svoju prácu a nepoškvrňte Falun Gong. Ak založíte nejakú inštitúciu alebo na ňom zarábate peniaze, povedal by som, že by to nebol žiaden Fa. Len čo v tom budú peniaze, materiálne veci alebo osobný záujem, objavia sa veci ako „Ty si zarobil viac peňazí ako ja“, „Ja som toho spravil veľa, takže by som mal dostať náhradu“ a tiež veci ako uhradiť výdavky, spoločnosť nás bude žiadať zaplatiť dane a tak ďalej. Myslím si, že keby sme sa tým naozaj zaoberali, nerobili by sme kultiváciu – bolo by to ako firma, takže to je absolútne neprijateľné.

Teraz sme zverejnili tento Fa. Dôvodom, prečo ho môžeme zverejniť je to, že sme schopní dobre riešiť veci a zabezpečiť, že nestratí svoj tvar a nepokriví sa. Ak sa budeme činiť slabo hneď od začiatku, ktovie ako ďaleko zájdu budúce generácie. Povedia: „Ako sa robili veci, keď žil Li Chung-č’, tak by sa mali robiť aj dnes.“ Keď som nablízku, môžem pre vás napraviť nejaké veci; ak nie som nablízku, ťažko povedať, čo sa stane. Preto sme prísni v tom, že od vás vyžadujeme robiť veci takto od začiatku – nezakladáme nejakú organizačnú jednotku. V našej praxi sa veci riadia tak, že naše asistenčné centrá nemajú žiadne peniaze a pomáhajú ľuďom dobrovoľne. Nezakladáme tiež žiadne organizácie či strany. Len dobrovoľne robíme nejaké dobré veci pre ľudí, robíme nejaké dobré veci pre viac ľudí.

Ak sa niekto chce kultivovať, my mu pomôžeme a my sami sme tiež kultivujúcimi – toto je náš princíp. Takže keď založíte asistenčné centrum, nemali by ste myslieť na to, že budete mať nejaké zariadenie, telefón, toto či tamto – nerobte to. Niektoré naše asistenčné centrá využívajú svoje existujúce podmienky a používajú buď svoj domov alebo svoje kancelárie a môžu to robiť pomerne dobre. Nezáleží na tom, aké máme podmienky alebo ako dobre to robíme: dôležité je vaše pochopenie Fa, vaše poznanie Fa a to, či ste schopní vytrvať v kultivácii – to je kľúčové. Vaše zlepšovanie je prvoradé, všetko ostatné je druhoradé. Samozrejme, aby sme mohli vykonávať svoju prácu, nejakí ľudia nám poskytujú vhodné podmienky. Povedal by som, že na tom nezáleží. Napríklad medzi našimi študentmi môže byť niekto vedúcim v nejakej inštitúcii alebo v podniku, alebo je riaditeľom podniku; má vhodné podmienky a poskytne nám miesto, aby si ľudia mohli spolu sadnúť a stretnúť sa. Povedal by som, že to nie je problém. Nezahŕňa to peniaze. Máme študentov vo všetkých odvetviach a povolaniach, takže môžu vyriešiť tieto problémy. Zároveň preberajú iniciatívu a chcú to urobiť a sú radi, že môžu spraviť niečo pre Falun Gong a niečím prispieť. Takéto veci sa stali v rôznych oblastiach, kde ľudia poskytli miesto alebo vhodné podmienky – ľudia chcú robiť tieto veci.

Ďalšou vecou je, že aby pomohli študentom v ich praxi, asistenčné centrá v rozličných oblastiach vytlačili v rôznych časoch nejaké letáky a materiály, napríklad „Falun Dafa v Čchang-čchune“, „Falun Dafa v Pekingu“, „Falun Dafa vo Wu-chane“ a tak ďalej. Myslím si, že táto forma je tiež dobrá. Nezáleží na tom, či sú to noviny alebo leták, pretože sú to všetko iba skúsenosti a pochopenia od našich študentov, alebo vás včas informujú o niektorých potrebných veciach. Avšak zvyčajne spravia niečo veľmi jednoduché – letáky majú jednu či dve strany, alebo sú vytlačené v lepšej kvalite, avšak na tom nezáleží. Ako sa potom postaráme o výdavky? Tu treba peniaze. Pokiaľ viem, všetky oblasti, ktoré tlačili tieto veci, to robili nasledovne: niektorí študenti vlastnia podniky – dnes majú mnohí ľudia svoje vlastné firmy, alebo niektorí ľudia robia tieto veci v práci, alebo niektorí ľudia pracujú v správe; majú vhodné podmienky alebo majú v práci tlačiareň; takže použijú svoje vhodné podmienky, aby to spravili; alebo vám nejakí podnikatelia poskytnú vhodné podmienky, aby vám s tým pomohli. Naše asistenčné centrá sa nedotýkajú peňazí – títo ľudia nám s tým pomáhajú. My iba poskytneme text a potom roznášame vytlačené materiály. Takto sa to robilo a ja si myslím, že je to celkom dobré. Niektorí ľudia si myslia, že je to niečo, čo by sa malo robiť a že je to niečo, čo by sa malo robiť pravidelne, a ak to nefunguje, skúšajú iné cesty. Môžeme to z času na čas robiť. Ak máte na to podmienky, môžete to robiť pravidelne; ak nemáte, nerobte to nasilu. Taký je princíp.

Čo sa týka správy asistenčných centier, už sme naše pravidlá jasne zdokumentovali a vy ste ich nasledovali. Na založenie asistenčného centra sú kladené požiadavky. Povedali sme vám, že nové asistenčné centrá treba ohlásiť centru v Pekingu alebo niektorému z niekoľkých hlavných asistenčných centier. Najmä asistenčné centrá v provinciách a hlavných mestách by mali prevziať zodpovednosť za asistenčné centrá vo svojich oblastiach. Napríklad, asistenčné centrum v Kuej-jangu by malo prevziať zodpovednosť za provinciu Kuej-čou a asistenčné centrá vo všetkých okresoch by ich mali včas kontaktovať. Nebolo by vhodné, aby každé asistenčné centrum kontaktovalo Peking. Okresy okolo veľkého mesta tiež majú byť pod dohľadom asistenčného centra toho mesta. Toto im pomôže vykonávať svoju prácu a rozširovať sa. Každý musí byť zodpovedný k Falun Gongu. Ak sa do toho nezapojíte a robíte veci ako sa vám zachce a nerozumiete tomu, o čo nám ide, odbočíte a bude to strata pre Falun Gong. Asistenčné centrum vo Wu-chane, takéto veľké asistenčné centrum, takisto dohliada na niekoľko susediacich provincií. Myslím si, že to je tiež celkom dobré. Majú viac skúseností a už nejaký čas tieto veci robili, takže môžem byť bez starostí. Majú celkom dobré porozumenie Fa a spravili celkom dobrú prácu. Takáto je v podstate situácia. Naše asistenčné centrá musia zabezpečiť, aby nevybočili z cesty.

Niekto mi poslal papierik s otázkou a pýta sa: „Podľa čoho máme vyberať ľudí do asistenčných centier?“ Všetci sú dobrovoľníci. Avšak je tu jedno pravidlo: vedúci asistenčných centier by sa mal zúčastniť mojich seminárov. Čím viac toho niekto počul, tým hlbšie môže pochopiť veci; často sa stane, že niekto, kto toho počul menej, má povrchné porozumenie a niektorí ľudia ešte nepochopili, čo je vlastne Falun Dafa; títo ľudia majú sklon viesť druhých na scestie. Samozrejme, ak niekto veľa počúva Fa, veľa číta Fa a veľa študuje Fa, môže si tiež sám obohatiť a prehĺbiť svoje pochopenie. Keď vyberáte ľudí, vyberte tých, čo majú nadšenie, sú čestní a nerobia pokrivené alebo zlé veci.

Navyše, kultivácia vo Falun Gongu nie je bežnou čchi-kungovou kultiváciou; je to kultivácia na vysokých úrovniach. Je naozaj ťažké robiť to, čo robím, a je mimoriadne ťažké očistiť telo človeka a naozaj zlepšiť jeho úroveň charakteru. Musím vyslať mnoho kungu, aby som očistil ich telá a upratal ich telá, musím do nich zasadiť mnoho vecí a musím im aj dôkladne vyučovať Fa – je to naozaj ťažká úloha. Tieto veci môžem spraviť za krátky čas. Keby títo ľudia mali robiť kultivačnú prax sami, potrebovali by desiatky rokov, aby sa dostali do toho bodu. Je veľmi ťažké dokonca aj pre priemerných majstrov umožniť im, aby dosiahli ten bod za jeden alebo dva roky. Nie je ľahké opravdivo viesť človeka, avšak na zničenie človeka stačí jeden moment – to je naozaj ľahké. Preto sme vždy mali tieto požiadavky.

Máme takéto pravidlo: ľudí, ktorí zastávajú pozície v čchi-kungových združeniach v rôznych oblastiach, nenecháme pracovať pre naše asistenčné centrá. Avšak je jedna výnimka. Povedzme, že nejaký človek je zodpovedný za asistenčné centrum a je veľmi dobrou osobou a chce odísť z čchi-kungového združenia, aby pracoval pre asistenčné centrum. Keďže to čchi-kungové združenie je takmer nefunkčné a on je naozaj dobrý a dokáže sa dobre držať, je to jediná výnimka a je to mimoriadne špeciálny prípad. Ľudia v čchi-kungových združeniach v iných oblastiach nemajú dobré pochopenie nášho Fa. Ich mysle sú upnuté na to ako zarobiť peniaze, riadiť rôzne čchi-kungové skupiny... staré myšlienky sú hlboko zapustené v ich mysliach. Takže keď nás považujú za bežný čchi-kung a takým spôsobom ich riadia, mohli by zničiť našich študentov. Preto sme vždy mali podmienku, že členovia Spoločnosti pre vedecký výskum čchi-kungu nemôžu pracovať pre naše asistenčné centrá. Vedúci našich asistenčných centier sú schvaľovaní našou Výskumnou spoločnosťou a väčšina z nich je menovaná alebo určovaná mnou osobne. Toto priamo pomáha zabezpečiť, že náš Dafa neodbočí. Ak by to bolo inak, ak by to riadili ako riadia tie bežné čchi-kungy, premýšľajte o tom, majú mnoho chaotických materiálov, takže by ich mohli priniesť a predávať tu – boli by natešení, keďže by to bola dobrá šanca zarobiť peniaze, mohli by zarobiť množstvo peňazí a robili by všetko možné... ide im o zarábanie peňazí. Nie je to tak, že chcú poškodiť našu prax, avšak to, čo by robili, by malo na nás škodlivý účinok. Každá z tých chaotických vecí by mohla zasahovať do našich študentov. Pre nejakých ľudí, ktorí nemajú hlboké pochopenie Fa, je ľahké odbočiť. Dokonca by mohli priniesť nejaké chaotické čchi-kungové knihy a predávať ich tu – toto robili iné čchi-kungové praxe.

Teraz keď prídu čchi-kungoví majstri robiť semináre, ľudia nad tým premýšľajú racionálnejšie a nie sú takí zaslepení ako predtým, keď sa zúčastnili zakaždým, keď nejaký čchi-kungový majster prišiel robiť seminár. Ľudia sú teraz rozvážnejší a pozerajú sa, či je to skutočné alebo falošné; nie sú ako predtým. Takže pre čchi-kungových majstrov je ťažké robiť semináre a keď nemôžu získať dosť študentov, tlačia na našich študentov, aby sa zúčastnili ich seminárov. Tak sú schopní viesť svoje semináre a zarobiť peniaze, avšak zničia tým našich študentov. Robíme takú významnú vec a venovali sme tomu obrovské úsilie, no oni zničia našich študentov v zlomku sekundy. Samozrejme, na niektorých študentov nemôžu byť vaše požiadavky príliš vysoké. Napokon, iba sa učia Fa a ich pochopenie Fa nemusí byť veľmi hlboké. Nechtiac by sa mohli zničiť. Predtým sme stanovili toto pravidlo: Keď to robí nejaký vedúci asistenčného centra v akejkoľvek provincii alebo v meste, musí byť nahradený – určite tam nemôže ostať.

Ak je niekto v asistenčnom centre v rôznych oblastiach alebo ak je nejaký asistent na cvičebnom mieste, ktorý vedie našich študentov k počúvaniu prednášok iných čchi-kungových majstrov, predáva materiály iných čchi-kungových praxí medzi našimi študentami alebo vedie našich študentov k robeniu pokrivených alebo zlých vecí, musíme ho nahradiť a aj každého ako on, koho rozpoznáme a určite nedovolíme nikomu z nich zostať. Ak by sme ich nechali zostať, boli by z toho v budúcnosti nekonečné problémy. Toto samotné by vážne poškodzovalo Fa – poškodzovalo Fa zvnútra. To je absolútne zakázané. Keď príde na tieto veci, nesmieme brať ohľad na niekoho pocity – každého jedného nahraďte.

V princípe to organizujeme voľne, avšak čo sa týka kultivácie, sme naozaj prísni, nikto nemá dovolené robiť škodu. Naša organizačná forma je naozaj voľná: ak sa chcete zúčastňovať praxe, môžete sa zúčastňovať; ak sa nechcete zúčastňovať praxe, môžete ísť; ak prídete, budeme za vás zodpovední a povieme vám, ako praktizovať. Ak sa ju nechcete učiť, kto by tu mohol udržať vaše srdce? Ak by sme vás tu držali avšak vy by ste to nerobili vážne, hovorili by ste všetko možné a robili by ste veci ľahkomyseľne, potom by ste podkopávali a poškodzovali formu nášho Fa zvnútra a my takéto veci nedovolíme. Kto sa ju chce učiť, môže sa ju učiť z vlastnej voľby; ak si uvedomí, čo je Fa, môže sa kultivovať. Túžba človeka byť dobrý musí pochádzať z vlastnej motivácie, nik vás nemôže nútiť. Ak poviete: „Máš byť dobrý, musíš robiť toto,“ avšak ten človek to nechce, čo s ním môžete spraviť? Hovorí sa, že ak sa niekto nechce kultivovať, dokonca ani Budha s tým nemôže nič spraviť – musí to chcieť sám; nemôžete ho nútiť.

Ďalšou vecou je, že máme mnoho študentov, dosť veľký počet, ktorí v tichosti čítajú knihu – čítajú ju každý deň – a dokonca čítajú knihu aj vždy, keď sa stretnú s otázkou alebo problémom. V tomto ohľade sa činia ešte lepšie ako naši asistenti. Takže každé asistenčné centrum by malo organizovať ľudí, aby veľa študovali Fa a najmä asistenti na každom cvičebnom mieste by mali hrať vedúcu úlohu. Na asistentov máme požiadavky (čo sa týka študentov, môžete sa učiť Falun Gong, ak chcete), že musia kultivovať iba Falun Gong, pretože inak bude asistent viesť študentov na svojom mieste nadol po zlej ceste. Keďže ste asistentom, mali by ste to robiť dobre. Potrebujeme, aby asistenti hlbšie rozumeli Fa a aby dôsledne čítali viac knihu. Samozrejme, mnohí asistenti berú túto prácu veľmi vážne a sú ochotní robiť túto prácu, avšak často majú obmedzené vzdelanie a pre niektorých z nich je dokonca ťažké čítať knihu a takisto sú už v pokročilom veku. Na tom nezáleží – aj tak môžu organizovať ľudí, aby študovali Fa. Keď organizujú ľudí, aby študovali Fa, nebudú ho tiež počuť? Keď druhí hovoria o svojich skúsenostiach a pochopeniach, oni sa môžu taktiež zlepšiť spolu s ostatnými. Pokiaľ ho študujete, vy všetci sa môžete zlepšiť. Mali by ste spojiť vaše štúdium Fa s cvičeniami – mali by ísť ruka v ruke.

Mnohé oblasti sa teraz činia dobre v organizovaní skupinových cvičení, avšak často zanedbávajú štúdium Fa. Keď študenti kladú otázky, asistenti na ne nevedia odpovedať alebo ich nevedia jasne vysvetliť, a tak len čakajú, aby sa spýtali Učiteľa a pokúšajú sa zistiť, kde je Učiteľ. V skutočnosti som sa niektorým otázkam venoval v knihe a ak naozaj na otázky neviete odpovedať, môžete ľudí zorganizovať, aby počúvali kazety a počúvať trochu viac. Všetky tie otázky sú zodpovedané v knihe. Všeobecne sú obsiahnuté v knihe Čínsky Falun Gong (opravené vydanie). Pokiaľ usilovne študujete, všetko sa dá vyriešiť. V Čchang-čchune, odkedy začala vlna štúdia Fa, študenti majú menej otázok, keď ma vidia – už sa ma nepýtajú otázky, keď ma vidia. Ak by to bolo inak, keďže ma každý pozná, hneď ako by som vykročil z domu – napokon je to moje domovské mesto – hneď ako by som kráčal po ceste, hromada ľudí by sa ma pýtala na toto a na tamto, keďže toľko ľudí sa učí Fa a mnohí vedia, kto som. Keď ma stretnú dnes, povedia iba „Dobrý deň, Učiteľ“ a nemajú čo povedať, pretože nie je veľa toho, na čo sa spýtať. Odkedy sa začali učiť knihu naspamäť, namiesto toho, aby sa merali pomocou Fa potom, čo niečo spravia, študenti vedia už dopredu, či by mali niečo spraviť. To je vynikajúce. Študujú Fa a považujú to za nevyhnutné pre svoju prax a považujú to za prioritu. Myslím si, že v ostatných oblastiach by mali študovať Fa tak ako v Čchang-čchune a začať vlnu štúdia Fa; potom bude množstvo otázok ľahko zodpovedaných – sami si na tie otázky odpoviete. Ďalšou vecou je, že keď vyberáte asistenta, určite by ste nemali myslieť na jeho dobrý vzťah s vami alebo na vaše priateľstvo a určite by ste nemali zakladať vaše rozhodnutie na citoch, ani si nemyslieť, že je ťažké nahradiť asistenta, keď už bol vybratý. To nemôžete robiť. Musíte byť zodpovedný k Fa. Určite venujte pozornosť týmto veciam. Ak niekto spĺňa štandard a je schopný, môže to robiť; ak nie je kvalifikovaný, radšej nájdeme niekoho, kto to bude robiť dočasne, ako sa uspokojiť s ním. O tom som už hovoril predtým. Mnísi v kláštoroch a predstavený kláštora, ktorý sa nazýva opát, nerobia nič okrem kultivácie. My sa kultivujeme v spoločnosti bežných ľudí a náš Fa je dobrý. Umožňuje ľuďom kultivovať sa k vysokým úrovniam. Je nejaký rozdiel medzi asistentmi na našich cvičebných miestach a opátmi v kláštoroch? Nie je to tak, že naše požiadavky na vás sú vysoké – toto je naozaj niečo s nemerateľnou zásluhou a cnosťou. Bez ohľadu na to, koľko ľudí na cvičebnom mieste uspeje v kultivácii, dokonca ak iba jeden človek uspeje, ten asistent bude mať nemerateľnú zásluhu a cnosť. Toto je veľmi vážna otázka a mali by ste to robiť dobre. Máme najvýhodnejšie podmienky na kultiváciu, aby sme každému umožnili zlepšiť sa, avšak tieto výhodné podmienky neznamenajú, že môžeme byť takí nedbalí, aby sme boli nezodpovední k Fa. V budúcnosti môžu byť nejakí ľudia, ktorí budú robiť kultiváciu v kláštore – je to možné a bude k tomu treba poskytnúť nejaké podmienky.

 

Rôzne oblasti môžu mať množstvo otázok alebo problémov, ktoré vyvstali počas nedávneho obdobia praktizovania. Môžete sa na ne spýtať. Môžete sa spýtať na tie veci, ktoré neviete vyriešiť vo vašej praxi alebo vo vašej práci. Odpoviem vám na ne.

 

Učeník: Prosím vyjadrite sa k tomu, že študent Falun Gongu sa zúčastnil demonštrácie nadprirodzených schopností.

Majster: Ja som takú vec nevidel. Je absolútne zakázané také niečo robiť – je to absolútne neprijateľné. Kultivuje iba Falun Gong? A čo predtým? (Niekto hovorí: „Tento človek sa učil iný čchi-kung, avšak jeho kung nemohol rásť. Jeho kung vyrástol iba potom, čo cvičil Falun Gong, a on povedal, že dosiahol stav „Tri kvetiny nad hlavou“.) Mali by sme týmto ľuďom pomôcť pochopiť určité veci. Ak chce niekto praktizovať Falun Gong, musí nasledovať požiadavky Falun Gongu. Tento človek vôbec nenasleduje požiadavky Falun Gongu a vôbec nespĺňa štandard pre praktizujúceho Falun Gongu. Okrem toho je dosť možné, že je posadnutý. Ak si myslí, že je to dobré robiť a keď sa o niečo snaží, moje telo Zákona sa o neho vôbec nebude starať. Môže to byť tento prípad. Takéto prípady poškodzujú náš Fa z iného uhla pohľadu a to je úplne neprijateľné. Tento človek by mal nasledovať náš štandard, ak má naozaj vytrvať v kultivácii. Avšak ako to tak nerobí, nemali by sme mu poskytnúť nič, keďže sa nepočíta za praktizujúceho Falun Gongu. Ak sa ľudia, ktorí robia iné čchi-kungy, chcú prísť učiť Fa, môžu sa ho prísť učiť – všetko závisí od toho, či majú predurčený vzťah. Nemyslím si, že je dobré nútiť ľudí, aby sa ho prišli učiť, ťahať ľudí, aby sa ho prišli učiť alebo mať situáciu, že sa ho niekto nechce učiť, ale príde sa ho učiť iba preto, že iní ľudia sa ho prišli učiť. Osud niektorých ľudí je otvorený – môžu alebo nemusia byť spasení. My sa držíme predurčeného vzťahu. Nepozerajte sa na to, koľko ľudí niekto priniesol; otázka je, či tí ľudia dokážu praktizovať Falun Gong a či dokážu praktizovať iba Falun Gong. Keď sa vrátite domov, mali by ste spustiť vlnu štúdia Fa – mali by ste to byť schopní spraviť a ľudia si uvedomia, že je to nutné, inak bude tento problém stále vážnejší.

 

Učeník: Môžeme zväčšiť počet ľudí, ktorí sú zodpovední za cvičebné miesto?

Majster: Áno. Ak na to chcete mať viac ľudí, môžete ich sami vybrať a je v poriadku pridať jedného či dvoch ľudí. Určite vyberajte ľudí, ktorí dosť dobre rozumejú Fa a ktorí majú nadšenie pre tú prácu.

 

Učeník: Jeden študent povedal: „Už som dosiahol stav Tri kvetiny nad hlavou. 15. augusta Učiteľ Li Chung-č’ odviedol moje ‘telo Zákona’“.

Majster: Dávajte pozor! Všetci takíto ľudia prežívajú ilúzie spôsobené rozličnými pripútanosťami. Takíto ľudia sa objavili v rôznych časoch v niekoľkých rôznych oblastiach. Je to podobné ako v situácii, ktorú ste práve spomínali, tento človek je vo veľkom nebezpečí. Povedal: „Dosiahol som stav Tri kvetiny nad hlavou,“ „Som teraz veľmi schopný“ a napokon povie: „Som Budha. Neučte sa od Li Chung-č’-ho. Učte sa odo mňa!“ Ak bude takto pokračovať, nakoniec sa môže objaviť tento problém. Keď sa objaví takýto človek, mali by ste okamžite poukázať na jeho problém a povedať mu, aby sa určite zbavil tých pripútaností. Problémy môžu ľahko nastať. Títo ľudia si ma na začiatku veľmi vážia. Nejakí ľudia mi dokonca napísali listy krvou – zarezali si do prsta a napísali krvavú prísahu, ako budú kultivovať Falun Gong až do samého konca. Nakoniec povedia, že sú Budhovia a povedia: „Neučte sa od Li Chung-č’-ho – učte sa odo mňa.“ Je to preto, že spadli dole. Usilujú sa o slávu a zisk a stanú sa samoľúbymi a keď sa k tomu pridá zasahovanie od démonov, nedokážu sa od toho oslobodiť. Na povrchu hovoria, že Falun Gong je dobrý, avšak pravda je taká, že ich činy poškodzujú Falun Gong. Je to presne tak, ako som vám povedal predtým, niekto povedal: „Falun Gong je dobrý. Nebudete mať problémy, keď sa budete učiť Falun Gong. Pozrite, môžem sa prechádzať po strede vozovky s knihou v ruke a žiadne auto sa ma neodváži zraziť.“ Nepoškodzuje Falun Gong? Na povrchu to vyzerá, že podporujú Falun Gong, ale v skutočnosti poškodzujú Falun Gong.

 

Učeník: Čo si myslíte o čchi-kungových predstaveniach, ktoré pred nedávnom usporiadala Spoločnosť pre vedecký výskum čchi-kungu oblasti Kuang-čou?

Majster: Niektoré oblastné spoločnosti pre vedecký výskum čchi-kungu sú v správe Športového výboru, ktorý  považuje čchi-kung za druh športovej aktivity, športovej aktivity pre široké vrstvy a niekedy organizujú akcie, kde sú všemožné čchi-kungové praxe pohromade; to, čo robia, je niečo ako telocvik. Keď organizujú čchi-kungové akcie pri určitých príležitostiach, keďže to napokon považujú za druh športu a nie za niečo zlé, hoci my nechceme robiť také veci, ak to ľudia naozaj chcú, zo zdvorilosti môžeme zorganizovať ľudí, aby tam išli – môžeme predvádzať cvičebné pohyby, akoby to bol telocvik. Avšak dávajte pozor: podmienka je, že to nerobíme ako nejaký druh podnikania, ale iba pasívne, keď nás o to požiada Spoločnosť pre vedecký výskum čchi-kungu. Môžeme všetkým vyjasniť, že naše spoločné robenie jedného alebo dvoch cvičení je kvôli podpore ich športových aktivít. Môžeme to urobiť za špeciálnych okolností. Avšak je tu jedna vec: ak nejakí iní čchi-kungoví majstri organizujú takúto aktivitu ako predstavenie, my sa nezúčastňujeme. Je to v poriadku, ak je to čisto športová udalosť. Musíte to riešiť správne.

Je tu ďalšia otázka. V asistenčných centrách v rozličných oblastiach existuje situácia: všetci propagujú a šíria Falun Gong a niektoré oblasti si osvojili formu robenia seminárov. Najlepšie bude, ak to nebudeme nazývať „robenie seminárov“. Môžeme použiť iný pojem. Dôvodom je, že keď to robíte, nikto nemôže vyučovať Fa – samozrejme, že to nemôžete robiť. Ak tam niekto stojí a vyučuje Falun Gong, ak povie ľuďom, čo by mali robiť alebo ak vyučuje tento Fa, vyučuje zlú prax a poškodzuje Dafa. Je iba jeden Falun Dafa. Je v poriadku, ak vezmú knihu a nahlas ju čítajú; je v poriadku, ak vedúci centra niekoho určí, aby nahlas čítal knihu.

Môžete tiež organizovať ľudí, aby pozerali videokazety. Myslím tým videokazety celých prednášok. Môžu pozerať prvú lekciu, potom to zastaviť a učiť sa cvičenia; druhý deň môžu pozerať druhú lekciu a potom to zastaviť a učiť sa ďalšie cvičenie.

Počúvanie audiokaziet je ďalší spôsob. Opäť, mali by počúvať jednu prednášku po druhej, a potom ich niekto bude učiť cvičenia. Toto nie je problém. Všetci sa spolu môžu učiť cvičenia. My všetci môžeme v budúcnosti použiť túto formu a  je to najlepšia forma. Môžeme zorganizovať ľudí, aby sa učili prax spoločne, môžu sa ju učiť týmto spôsobom.

Takisto, ľudia ktorí prichádzajú v malom počte, môžu priamo nasledovať druhých pri robení cvičení na miestach praktizovania a potom čítať knihu a počúvať kazety – robte to jednoducho týmto spôsobom. Avšak treba zaručiť jednu vec: nesmieme celkove činnosť vyučovania praxe viesť rovnakým spôsobom ako sa riadi podnik. Mali by sme robiť veci s tým, čo máme, a nemôžeme vyberať peniaze. Nezáleží na tom, keď si prenajmeme triedu, prenajmeme si zasadačku alebo keď je veľa ľudí, prenajmeme si sálu. Môžete to spraviť, avšak nemôžete vyberať žiadne poplatky. Toto je absolútne pravidlo: nemôžeme to prevádzkovať ako podnik. Určite tomu venujte pozornosť. Ak sa vyskytne naozaj mimoriadna situácia, keď bude mnoho študentov a mnoho ľudí, ktorí sa učia Fa, takže budeme potrebovať veľké miesto, avšak nedokážeme si ho požičať a musíme použiť sálu niekoho iného, avšak tam sa platí poplatok, potom by ste mali v tejto mimoriadne špeciálnej situácii priamo kontaktovať Peking. Ak sa to naozaj vyskytne, môžete vyzbierať peniaze na zaplatenie sály, avšak nesmie zostať ani jeden cent. V krátkosti, nemôžeme si v našich rukách nechávať žiadne peniaze, asistenčné centrá si nemôžu nechávať peniaze a nezapájame sa do podnikateľských aktivít. Povedal som vám to veľmi jasne, pretože je to veľmi vážne. Naša prax dokáže nasledovať spravodlivú cestu a v samotnej tejto otázke je to od základu odlišné od iných praxí.

 

Učeník: Šanghaj hlásil, že praktizujúci Falun Gongu, ktorý sa nezúčastnil žiadneho seminára, zorganizoval ľudí na cvičenie a na začiatku povedal: „Pokloňme sa nášmu ctihodného Učiteľovi Li Chung-č’-mu, študujeme Dafa Falun Gongu a kultivujme náš charakter a Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť,“ a potom sa cvičilo. Po skončení cvičení povedal: „Skončili sme. Ďakujeme, Učiteľ.“ Povedal, že to bol prejav úcty k Učiteľovi.

Majster: Nezúčastnil sa seminára? (Odpoveď: „Nie.“) To, čo ste spomenuli, je veľmi dôležité. Je to preto, že len čo si študenti v rôznych oblastiach prečítajú knihu, alebo v prípade zopár študentov, vypočujú audiokazety, myslia si, že je to výborné, ale nevedia, čo robiť. Tento problém sa môže objaviť. V budúcnosti by sa to mohlo stať v iných oblastiach. Určite tomu venujte pozornosť. Vždy keď vás informujú o takýchto prípadoch, bez ohľadu na to, v ktorej oblasti je vaše asistenčné centrum, ste zodpovední za to, aby ste mu povedali, že by to nemal robiť. Ľudia, ktorí neštudovali Falun Gong, môžu byť takýmito vecami často vedení, aby ich bezmyšlienkovite robili. Faktom je, že tento človek sa nezúčastnil seminára a úplne tomu nerozumie, takže je možné, že sa chcel predvádzať tým, že to robil. Avšak nerobte si o ňom závery; v budúcnosti, potom čo sa zúčastní študovania, bude vedieť, ako by mal túto otázku riešiť. Je to naozaj problém. Neprehliadnite ho. Bez ohľadu na to, kde sa to stane, keď sa o tom asistenčné centrum dopočuje, tí, čo žijú neďaleko, mu môžu zatelefonovať alebo ho zastaviť použitím iných metód. Musíte napravovať takéto veci.

Čo sa týka Šanghaja, keď sa v budúcnosti objaví príležitosť, pôjdem tam, pretože som o tom stále premýšľal.

 

Učeník: Vyjadrite sa prosím k tomu, že hlavné centrum v Char-pine zorganizovalo skupinu asistentov, aby išli do Čchang-čchunu študovať.

Majster: Situácia v Char-pine je celkom dobrá. Keď zorganizovali skupinu asistentov, aby sa v Čchang-čchune zúčastnili konferencie výmeny skúseností organizovanú hlavným centrom, ich pochopenie sa dosť zvýšilo a zorganizovali rôzne aktivity – činia sa v tomto ohľade veľmi dobre. Hlavné centrum v Čchang-čchune ma informovalo o situácii v Char-pine. Som si toho vedomý. Myslím si, že leto v Char-pine je veľmi pekné, najmä keď ľudia sedia pri rieke a čítajú spolu knihu – to je výborné.

 

Učeník: Mesto Ta-čching pozýva Učiteľa spraviť seminár.

Majster: Nehovorme už o seminároch. Zostavím širší plán. Je teraz mnoho pozvánok. Videl som dve pozvania z Ta-čchingu. Minulý rok boli v Čchi-čchi-chare ľudia z Ta-čchingu, ktorí tam prišli študovať.

 

Učeník: Prosím vyjadrite sa k šíreniu Fa v oblastiach, kde Učiteľ nerobil semináre.

Majster: Môžete robiť toto: keď si tentoraz vypočujete  Fa v Kuang-čou, mali by ste sa vrátiť domov a zhromaždiť študentov, ktorí sa nezúčastnili seminárov a porozprávať sa s nimi. Ak ste si nahrali prednášky, môžete zorganizovať ľudí, aby ich počúvali. Zvukové nahrávky prednášok v Ťi-nane sú tiež dostupné a sú výborné. Môžete zorganizovať ľudí, aby spoločne počúvali kazety. Nepočúvajte to celé na jedenkrát. Keď si vypočujete jednu časť, dajte si prestávku a hovorte o tom, podeľte sa s ostatnými o to, čo dokážete pochopiť, a potom každý môže hovoriť o svojich myšlienkach. Spravte to živším.

 

Učeník: Prosím pohovorte o otázke finančnej podpory.

Majster: Bez ohľadu na to, akí bohatí sú iní ľudia alebo akú finančnú podporu chcú dať Falun Gongu, my to neprijmeme. Prečo? Je to preto, že keď budete držať peniaze, nebudú to potom môcť robiť aj ďalšie asistenčné centrá? Ak všetky asistenčné centrá budú zhromažďovať peniaze, keď v tom v budúcnosti budú peniaze, ľudské srdcia sa zmenia. Takže to nerobíme. Ak chce človek naozaj prispieť Falun Gongu, potom čo sa týka kúpenia nejakých materiálov alebo keď robíme aktivity skupinového štúdia Fa, môžete ho nechať robiť veci, ktoré pomáhajú tým aktivitám a môže sa postarať o veci, ktoré treba práve vtedy spraviť – to je v poriadku.

 

Učeník: Ako sa majú správať asistenti, ktorí majú otvorené tretie oko?

Majster: Ako sa majú správať asistenti, ktorí majú otvorené tretie oko? Ak sa ľudia dobre činia vo svojom praktizovaní, nehovorte im nič. Choďte k tým niekoľkým študentom, ktorí stále zaostávajú v určitých veciach a povedzte im, kde sa majú zlepšiť alebo kde majú problémy. Môžete im to povedať takto. Ak otvorene poviete: „Tvoj Falun je takýto veľký“ alebo „Jeho Falun vyzerá takto“, ak budete hovoriť takéto veci, druhí sa okolo vás každý deň zhromaždia a takéto veci sa budú množiť. Budú aj nejakí ľudia, ktorí sa spýtajú, ako vysoko sa vykultivovali. Určite ľahkovážne nehovorte také veci. Len čo tie veci povedie, človek si vyvinie pripútanosť. Musíte to správne riešiť.

 

Učeník: Niektorí ľudia povedali, že ich prax si získala nadšenú podporu ich pracoviska.

Majster: V mnohých oblastiach, v chladných oblastiach, je cvičenie v zime náročné! Avšak niektoré pracoviská sú veľmi ústretové a poskytli nám priestor. Máme mnoho takýchto prípadov. Je to preto, že náš vplyv je pozitívny – po vykonaní cvičení študenti upracú miesto a keď sneží odhrnú dokonca sneh na dvore. Keďže sa všade správame tak dobre, prirodzene nám ľudia poskytnú veci, ktoré nám to uľahčia.

 

Učeník: Prosím pohovorte o tom, že študenti Falun Gongu sa zhromaždili a hovorili o svojich skúsenostiach a pochopeniach.

Majster: Čchang-čchun spravil videokazety, na ktorých mali študenti živé prejavy a študenti v hľadisku boli tiež dojatí – niektorí dokonca ronili slzy. Boli naozaj šťastní, pretože to stretnutie bolo živé a malo výbornú atmosféru. Je to ako to, čo niekto práve teraz povedal – že v tom poli nič nechýbalo, akurát, že ja som tam nebol. Je to ako keď robím semináre, pole je veľmi silné. Mohli by ste povedať, že je to stretnutie Falun Gongu, a je to podobné ako konferencia Fa, takže účinok je vynikajúci. Keď budeme mať v budúcnosti mnoho študentov, môžu to takto robiť a hovoriť o svojich skúsenostiach a pochopeniach. Pomocou študovania Fa sa ľudia môžu veľa naučiť. Študenti hovoria o tom, čo získali, keď sa naučili prax. V niektorých smeroch je to ešte živšie ako naše prejavy.

 

Učeník: Prosím pohovorte o tom, že každý sa delí o svoje skúsenosti a pochopenia.

Majster: Keď niekto dosiahne vysokú úroveň, vidí, že tie veci sú získané predurčenosťou. Ako stúpa úroveň človeka, nemôže sa o tie veci podeliť. Môžeme si vymieňať iba naše skúsenosti a pochopenia, ktoré sa týkajú toho, ako sa zlepšovať v kultivovaní charakteru. Kultivujeme sa v spravodlivom Fa a neobávame sa, že zložité okolnosti budú mať vplyv.

 

Učeník: Ako môžeme správne riešiť vzťah medzi asistenčným centrom Falun Gongu a miestnou čchi-kungovou asociáciou?

Majster: Toto je veľmi dôležité. Práve som povedal, že v princípe ľudia v miestnej Spoločnosti pre vedecký výskum čchi-kungu, Vedeckej výskumnej spoločnosti ľudského tela alebo Čchi-kungovej spoločnosti nemôžu robiť našu prácu vedúcich a nemôžu byť vedúcimi alebo asistentmi našich asistenčných centier Falun Gongu. Avšak mali by sme dobre riešiť náš vzťah s nimi, pretože Čínska spoločnosť pre vedecký výskum čchi-kungu jasne stanovuje, že všetky priamo regulované čchi-kungové praxe sú vedené učiteľom tej praxe, čo sa týka kultivácie; pričom oni sú zodpovední za miestnu administratívnu správu. Avšak my nemáme žiadnu administratívnu správu. Riadenie našej praxe je úplne voľné. Môžeme im povedať, kto sú vedúci našich asistenčných centier a keď budú formálne stretnutia, môžu požiadať vedúcich našich centier, aby sa zúčastnili. To nie je problém. Avšak ak ťahajú našich študentov, aby robili iné veci, ktoré idú proti našim pravidlám, nebudeme to robiť. Môžete im tie veci jasne vysvetliť. Ak organizujú nejaké aktivity, ktoré sú dobré, ktoré nezahŕňajú iné otázky a sú ako robenie telocviku pre stovky ľudí – sú to aktivity pre masy ľudí – kde zorganizujú rôzne čchi-kungové praxe a tie robia rôzne cvičenia, súťažia spolu, aby sa videlo, kto je lepší a potom udelia nejaké ceny, myslím si, že to nie je nič viac ako podporovanie rozvoja športu. Je v poriadku zúčastniť sa športových aktivít, nie je to problém. Avšak ak použijú našu prax na robenie iných vecí, je to jednoducho neprijateľné. Môžete im to objasniť.

Lokálne sa môžeme u nich zaregistrovať – môžete sa u nich zaregistrovať. V skutočnosti, keď ste nimi registrovaní, nebudete mať mnoho práce – nebudete mať veľmi čo robiť. Nerobia nič, iba vám zavolajú a povedia, že ten a ten čchi-kungový majster bude mať seminár a že by ste „mali ísť“. To, či tomu majstrovi veriť je niečo, čo ten študent môže posúdiť sám. Oni vás požiadajú, aby ste šli, ale študenti tam nepôjdu – tak to je. Vedecko-výskumná spoločnosť ľudského tela sa o to zvyčajne príliš nestará. Hlavné centrum Falun Gongu v Kuang-čou sa zaregistrovalo u Vedecko-výskumnej spoločnosti ľudského tela v Kuang-čou a nebolo to iba nedávno, ale už dávno. Keď majú aktivity, vedúci našich asistenčných centier sa môžu zúčastniť, v tom nie je problém. Je tam takýto vzťah. Spoločnosť pre vedecký výskum čchi-kungu má s nami v mnohých oblastiach výborný vzťah, ako napr. v meste Ta-lien, a mnohí z nich praktizujú Falun Gong. Takto je ľahšie pre náš Falun Gong uskutočňovať aktivity a pre ľudí praktizovať, takže sa odstránia určité prekážky. Toto je výborné. Inými slovami, zatiaľ čo my sa s nimi koordinujeme a udržujeme s nimi dobrý vzťah, mali by sme konať v súlade s našimi princípmi; to jest, musíme sa držať princípov určených vo Falun Gongu. Čo sa týka ďalších vecí – triviálnych vecí, o ktorých netreba hovoriť – tie nie sú problémom.

 

Učeník: Ako máme  osloviť mníchov a laických budhistov?

Majster: Ako plynie čas, oni môžu byť tými poslednými, čo pochopia Dafa. Teraz to vyzerá, že to naozaj tak je, pretože tí, ktorí majú získať Fa skoro, ho už získali. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť! Keď som vtedy prvýkrát prišiel na verejnosť, bolo mi priamo povedané, že keď tí ľudia naozaj spoznajú, že tie veci neexistujú, budú cítiť, že sa nemajú kam vrátiť. Niektorí z nich sa vrátia do bežného sveta, iní budú kultivovať Falun Gong. Toto sa môže stať. To sú veci budúcnosti. S laickými budhistami je to ľahké. Tí sa zvyčajne radi učia čchi-kung v spoločnosti, takýto, onaký, pozerajú všade navôkol a keď nájdu Falun Gong, tiež sa ho chcú učiť. Každopádne, ak ho dokážu opravdivo prijať – hovorím o pochopení Fa a o schopnosti naozaj ho spoznať – potom keďže sa s ním už dostali do kontaktu, ak sú schopní sa ho učiť, budú ho schopní pochopiť. Kritické je štúdium Fa – zorganizujte, aby študovali Fa.

 

Učeník: Čo máme robiť s ľuďmi, ktorí majú duševné poruchy?

Majster: Riešte to nasledovne. Ak rozpráva alebo koná nenormálne, potom určite nespĺňa požiadavky na praktizovanie Falun Gongu. Vždy keď sa vyskytne tento problém, určite to bude niekto takýto: jeden prípad je, že vrodené vlastnosti toho človeka nemusia byť dobré; druhý prípad je, že vrodené vlastnosti toho človeka sú dobré, avšak priniesol si na seba zlé veci, pretože sa nedokázal vzdať svojej pripútanosti. To sú jediné dve možnosti. Mali by sme sa s ním porozprávať a keď sa toho dokáže vzdať a uvedomiť si to, stane sa vedomým; ak si to nemôže uvedomiť, potom nemôžeme robiť nič. Samozrejme, existuje mocná metóda, ktorá pracuje najlepšie: ak je tento človek veľmi dobrý a môže ovplyvniť mnoho ľudí, môžeme pri ňom čítať knihu ako skupina na základe jeho stavu a spýtať sa ho, či ju chce študovať. Ak chce, čítame knihu spolu s ním – obklopíme ho a čítame knihu smerom k nemu. Keď čítate knihu v tejto situácii, môžete si vybrať, čo čítate. Nie je jeho zahmlená myseľ odrazom toho, že si pritiahol alebo vytvoril démonov? Čítajte smerom k nemu, aby to počul. On by mal tiež čítať a chápať to. Ak sa jeho duša preberie, uvedomí si to a zistí, čo sa deje, potom sa pravdepodobne uvedomí. Ak si to nedokáže uvedomiť a keď ovplyvňuje našu silu, myslím, že by sme nemali tohto človeka nechať, aby ovplyvnil našich študentov. Každý, kto nemá jasnú hlavu, kto rozpráva nenormálne a nesúvisle, kto hovorí, aká vysoká je jeho úroveň alebo kto rozpráva naozaj scestnou, chaotickou a popletenou rečou, je duševne nenormálny a tento človek má určite problém. Takže čo sa týka takéhoto človeka, ak je asistent, okamžite ho vymeňte; ak je študent a ak sa nedokáže napraviť, keď mu to povieme, mali by sme mu poradiť, aby nepraktizoval. Ak trvá na praktizovaní, nikto by ho nemal počúvať a nikto by nemal byť pri ňom. Nikto by mu nemal vytvárať priestor, aby robil tie veci; ak nenájde publikum, ten démon stratí záujem. Ak nikto nepočúva to, čo hovorí, nebude nás schopný poškodiť a stratí záujem to robiť.

 

Učeník: Prosím povedzte o záležitosti ohľadne Okna do literatúry a umenia.

Majster: O záležitosti Okna do literatúry a umenia som s nimi už hovoril. Od redaktora časopisu až po autora článku, ich zámerom nebolo poškodiť Falun Gong. Chceli propagovať Falun Gong, avšak často píšu literárnym štýlom. Čo sa týka literárnych prác, ľudia to upravujú, zveličujú a používajú predstavivosť podľa vlastnej vôle – nedržia sa na uzde. Povedal som im, že by sa mali čo najviac snažiť písať až potom, keď získajú pochopenie nášho Fa. Autor článku sa zúčastnil niekoľkých prednášok, avšak už keď sa zúčastnil prvej prednášky, cítil, že toto je veľmi dobré. Bol nadšený, a tak začal písať. Avšak jeho pochopenie nebolo hlboké. Navyše, keď prišiel na ďalšie prednášky, počúval už s tým, čo chcel napísať a usilovne si robil poznámky, takže nepočúval pozorne a jeho pochopenie nebolo príliš hlboké. S pracovnou verziou, ktorú nám poskytol, nebol taký veľký problém. Vydavateľ sa tiež zúčastnil iba niekoľkých prednášok a potom upravil ten článok a ľahkovážne v ňom spravil zmeny. Po tých zmenách bol ten článok už úplne iný a s tými vecami v článku to išlo do tlače. Avšak povedali by sme, že ich zámerom nebolo poškodiť Falun Gong – to je isté. Avšak naozaj to malo na nás určitý negatívny vplyv. Ja si myslím toto: ich zámer bol dobrý a nechceli spôsobiť škodu; ibaže nejaké veci vzťahujúce sa k úrovni ich písania a k použitiu predstavivosti pravdepodobne nie sú v súlade s požiadavkami Falun Gongu. Samozrejme, ja som tú sériu článkov nečítal – ani jeden. Mali by sme vysvetliť študentom, že na tomto nemôžeme zakladať našu kultiváciu. To, na čom zakladáme našu kultiváciu, sú knihy Falun Gongu, ktoré sú teraz publikované, a formálne vydané knihy alebo kazetové záznamy mojich prednášok. Čo sa týka vecí ohľadom mojej osobnej kultivácie, to spíšem, keď na to príde čas. Nechcem to teraz takto spisovať. Dôvodom je, že toto je obdobie vyučovania Fa; len čo to napíšem, bez ohľadu na to, či tomu ľudia budú veriť alebo nie, keď študenti nedosiahli vysoké pochopenie, mohli by si vyvinúť úsilie o neuveriteľné veci alebo nadprirodzené schopnosti. Okrem toho, tí čo to nedokážu pochopiť si budú myslieť, že ste...

 

Učeník: Ako máme organizovať študentov, aby hovorili o svojich skúsenostiach a pochopeniach?

Majster: Môžeme spraviť výber a dopredu si vypočuť, o čom idú hovoriť. Najmä na veľkých konferenciách musíme príspevky skontrolovať. Je to niečo, čomu treba venovať pozornosť: ak jeden študent povie niečo nesprávne, mohlo by to spôsobiť problémy v tom, čo robíme.

 

Učeník: Ako je to s finančnými dotáciami?

Majster: Ako som povedal predtým, ak sa niekomu dobre darí v podnikaní, má veľký podnik a chce nás sponzorovať, ak prichádza zo zahraničia a je naozaj finančne silný a chce nás podporiť, potom by to naše miestne asistenčné centrá nemali prijať. Takže čo máme robiť v tejto situácii, keď chce prispieť? Môžete mu povedať, aby kontaktoval Výskumnú spoločnosť Falun Gongu a my spravíme väčší plán a centrálne budeme riadiť vybudovanie kultivačných základní. V budúcnosti naši študenti už nebudú musieť chodiť z miesta na miesto. Vybudujeme niekoľko kultivačných centier v niektorých oblastiach na severe a na juhu. Doteraz sme neprijali žiadne dotácie.

 

Učeník: Mám otázku ohľadom cvičebných pohybov v našej praxi.

Majster: Keď človek spraví prielom na vyššie úrovne, nie je tam žiaden pohyb; všetko, čo robí, je sedenie v meditácii. Nezáleží na tom, či sa kultivuje v budhovskej škole alebo v škole Tao, všetci iba meditujú. Je to preto, že kung sa vytvára úplne automaticky, jednoducho automaticky stúpa – pokiaľ si zlepšujete svoj charakter, stúpa. Určite buďte opatrní v jednej veci: len čo sa objavia pohyby z iných cvičení, musíte ich odohnať. Vysvetlite to študentom jasne: ak niekto vidí alebo videl Majstra vyučovať tie veci, je to falošné – nikdy by som vás tak neučil.

 

Učeník: Chcem sa naučiť robiť gestá rúk.

Majster: Nepokúšajte sa tie gestá rúk učiť. Prečo? Pretože tie gestá rúk sú slová, ktoré hovorím našim študentom. Sú ako slová, ktoré som povedal dnes – nemôžete povedať moje slová z môjho uhla. Je to rovnaká predstava.

 

Učeník: V Kuang-tungu vraj niekto tvrdil: „Som pokračovateľ Falun Gongu takej a takej generácie“ a „Som z rovnakej školy ako Li Chung-č’.“

Majster: Tento človek môže byť posadnutý nejakým chaotickým duchom alebo niečím. Možno chce zarobiť peniaze alebo chce poškodiť Falun Gong – sú to zvyčajne takíto ľudia. Vyjasním tento bod každému: Ja som jediný človek na tomto svete, ktorý odovzdáva Falun Gong; nikto iný z Falun raja by sa neodvážil prísť dole a odovzdávať ho. Vyjasnil som to každému. Inými slovami, nie je iný človek, ktorý to robí. Je nemožné, aby bol niekto môj spolu-učeník toho istého majstra. Všetci ste vedúcimi asistenčných centier, takže vám môžem povedať niečo trochu vyššie. Náš Falun Gong nie je ako iné čchi-kungy, vôbec to nie je ako niečo, čo som sa naučil od toho a toho v tomto svete počas tohto života. Mohli ste čítať v našej knihe, že som mal majstrov – Majstra Zákona Čchüan-ťüea a iných Majstrov Zákona. Poviem vám ako to je: Majster Zákona Čchüan-ťüe, Pravá bytosť Pa-ťi a tak ďalej, títo ľudia... Viete, keď kozmická klíma príde do tejto etapy, alebo keď sa táto obrovská vec ide udiať v určitom období histórie, všetky javy, ktoré sa vyskytnú, keď história príde do tejto etapy, alebo počas procesu vývoja histórie, môžu byť kvôli tomuto Fa. Potom v tom procese všetci démoni môžu tiež existovať kvôli poškodzovaniu tohto Fa. Inými slovami, ako sme prišli do tejto etapy, keď som sa narodil, bolo nemožné, aby som hneď vtedy dosiahol osvietenie, ani to nebolo možné usporiadať tak, aby som sa narodil už osvietený. Takým spôsobom by to nemohlo spasiť ľudí a ani ja by som to nemohol spraviť tým spôsobom. Počas toho obdobia musel byť niekto, kto mi pripomenul tie veci, ktoré som už mal a kto mi pomôže získať osvietenie jeho cestou – to bolo Majster Zákona Čchüan-ťüe, o ktorom som hovoril. Keď som dosiahol osvietenie, vedel som svoje veci, a potom som sa naučil ďalšie veci v polouzamknutom stave, pričom moje vlastné veci ostali nezmenené. Mnohí ľudia vedeli, že som prišiel, takže tento človek mi chcel dať nejaké dobré veci, tamten človek mi tiež chcel dať nejaké dobré veci a tak ďalej. Ich zámerom bolo iba to, aby som uznal veci z ich školy, aby mohli byť ochránení a zostať v budúcnosti. Ja len hovorím o tých veciach. Tu môžeme hovoriť o vyšších veciach. Samozrejme, prirodzene existuje spôsob, ako zhodnotiť, čo je dobré a čo zlé. Ak je niečo dobré, určite to bude ochránené; ak je niečo zlé, je možné, že to bude odstránené. Avšak ja som jediný, kto opravdivo vyučuje Falun Gong a robí túto akciu, čo znamená, že ja som jediný, kto predstavuje opravdivé veci tejto školy Falun Gong, takže nie je nik iný.

 

Učeník: Provincia Kuang-si chce založiť asistenčné centrum.

Majster: Môžete. Koľkí ľudia sa teraz učia? Viac ako sto. Pomôže vám Kuang-čou, môžete sa s nimi porozprávať, aby vám pomohli založiť hlavné centrum. Praktizovali ste krátko, takže môžete požiadať Kuang-čou, aby vás dočasne viedli. Neskôr keď budete nezávislí a budete schopní organizovať aktivity, budete sa schopní od nich oddeliť.

 

Zvukový záznam vyhotovilo  Asistenčné centrum Falun Dafa v Pekingu

 

 

 

 

Poznámky ohľadom nápravy Fa na stretnutí asistentov Falun Dafa v Pekingu

 

2. januára 1995

 

 

Želám vám šťastný nový rok!

Zhromaždili sme vás tu dnes, hoci je sviatok Nového roku. Avšak toto stretnutie treba uskutočniť, pretože, ako mnohí naši študenti vedia, čoskoro pôjdem vyučovať prax do zahraničia. Keďže čas tlačí, zavolal som vás sem. Dôvodom je to, že vám musím povedať o nejakých záležitostiach. Ak by som to nespravil, určité problémy, ktoré sa už objavili, by mohli ovplyvniť zdravý vývoj nášho Dafa.

Najskôr budem hovoriť o situácii šírenia Falun Dafa. Ako viete, náš Falun Dafa má teraz dosť veľký vplyv v rozličných oblastiach krajiny. Teraz majú všetci ľudia v čchi-kungovom svete, mnohé čchi-kungové organizácie v odlišných oblastiach a pobočky Spoločnosti pre  vedecký výskum čchi-kungu v rôznych provinciách a mestách tento dojem: so všetkými ostatnými čchi-kungami to ide z kopca, iba Falun Dafa vykazuje stúpajúcu krivku a rastie naozaj rýchlo. Táto situácia bola popísaná pobočkami Spoločnosti pre  vedecký výskum čchi-kungu v rozličných oblastiach a ľuďmi, ktorí sledujú čchi-kung – nie sú to moje slová. Toto tiež ilustruje tento bod. Aký bod? Náš Dafa sa šíri čoraz rýchlejšie a počet študentov čoraz viac rastie. Musíte sa na to samozrejme pozerať z dvoch pohľadov, aby ste mohli vysvetliť, prečo je schopný rásť tak rýchlo. Jedným dôvodom je to, že mnohé čchi-kungové praxe sú falošné, podvádzajú ľudí a nedbajú na morálku. Keď ľudí raz alebo dvakrát oklamú, po čase si to uvedomia. Toto je jeden uhol. Ďalším dôvodom je to, že odvtedy čo bol náš Falun Dafa predstavený na verejnosti, boli sme zodpovední k našim študentom a k spoločnosti, umožnili sme mnohých ľuďom, aby z neho naozaj mali úžitok a tým, že tak veľa ľudí sa opravdivo kultivovalo v Dafa, sme pomohli zlepšiť celkový morálny stav spoločnosti. Preto to dosiahlo také dobré výsledky. Takže inými slovami, Falun Dafa sa rýchlo šíri, ľudia ho už široko-ďaleko uznávajú a je čoraz rozšírenejší. Ale ako som povedal predtým, v tejto naozaj dobrej situácii sme videli aj naše nedostatky, to je isté. Mnohé veci, ktoré spravili naši asistenti na cvičebných miestach, mnohí naši praktizujúci a niektorí naši dlhoroční študenti, sú vzdialené od požiadaviek Falun Dafa. Do určitého stupňa poškodili Falun Dafa – hrajú úlohu poškodzovania. Je to preto, že či ste študentmi alebo kultivujúcimi Falun Dafa – a to platí najmä u človeka, ktorý robí prácu asistenta – ľudia sa na vás nepozerajú ako na osamelého jednotlivca, ako na nejakého ďalšieho čchi-kungového cvičenca. Bez ohľadu na to, čo robíte, ľudia sa na vás budú pozerať ako na praktizujúceho Falun Dafa, ktorý reprezentuje Falun Dafa. Toto je naozaj dôležitý bod, pretože mnohí ľudia v krajine vedia, že Falun Dafa je dobrý – je dobrý v tom, že vyučuje kultiváciu charakteru a dostal sa k jadru veci; všetci kultivujúci Falun Dafa považujú charakter za dôležitý, takže ľudia budú vám, kultivujúcim Falun Dafa, venovať pozornosť a budú venovať pozornosť každému vášmu pohybu. Ak sa nebudete činiť dobre, ľudia si budú myslieť, že iba rozprávate, ale neuplatňujete to v praxi. Ak je vaše rozprávanie vznešené, ale vaše činy tomu nezodpovedajú, ľudia z toho budú mať takýto dojem a ja by som povedal, že to nie je dobré.

Práve som hovoril o situácii šírenia našej praxe. My sme tiež spozorovali tento jav, takže sme sa museli stretnúť. Musím s vami zároveň hovoriť o tejto otázke predtým, ako odídem do zahraničia, pretože v Pekingu je dosť veľký počet praktizujúcich Falun Dafa a majú na veci určitý vplyv. V skutočnosti, moje vyučovanie praxe v zahraničí je rovnaké, ako moje vyučovanie praxe v našej krajine. Viete, že dnes idem na severovýchod, zajtra ja juhozápad, pozajtra na juh a potom idem tu a zasa tam – necestovával som takto? Odchod do zahraničia nie je odlišný. Okružná cesta okolo zeme zaberie len dva dni. Nie je to tak, že by som niekde išiel a nikdy sa už nevrátil – mnohí ľudia mali takú myšlienku. Niekto tiež povedal: „Teraz, keď je Li Chung-č’ preč, ja to tu budem riadiť.“ Sú ľudia so všemožnými myšlienkami.

Naša kultivácia Falun Dafa zdôrazňuje kultivovanie vlastného charakteru. Keď nejaký váš krok alebo čin nespĺňa štandard praktizujúceho, naši študenti to dokážu zhodnotiť. Sú však aj nejakí ľudia, ktorí jednoducho nedokážu jasne vidieť vlastné nesprávne sklony a činy. U mnohých študentov je to výsledkom ich pripútaností, ich zámeru predvádzať sa a mnohých odlišných pripútaností, ktoré neboli odstránené. Všetci viete, že tento Fa je dobrý, a všetci viete, že tento Fa môže spasiť ľudí. Potom premýšľajte o tom: tento Fa môže spasiť ľudí. Prečo môže spasiť ľudí? Prečo môže ľudí spraviť dobrými? Je tam nevyhnutná podmienka: ak sa nechcete stať dobrým, nikto vás nemôže spasiť. Avšak vaše zlepšenie sa môže byť iba výsledkom toho, že vy sami sa chcete zlepšiť. Každý jeden váš krok a čin musí spĺňať štandard pravého praktizujúceho. Toto je veľmi vážne!

Pripútanosť niektorých ľudí k predvádzaniu sa je naozaj očividná. Ak sa ďalej vyvinie, poškodí to Fa a spôsobí, že niektorí ľudia, ktorí sa nezúčastnili seminárov, ako aj ľudia na rôznych cvičebných miestach, si vytvoria nesprávne myšlienky alebo ich budú dokonca bezmyšlienkovite nasledovať, aby robili nebezpečné veci. Takže toto vyvoláva otázku zodpovedností asistenta. Zodpovednosti asistenta sú mimoriadne dôležité. Spomínam si, že predtým, ako som išiel do mesta Kuang-čou vyučovať prax, povedal som: „Asistenti, vaše zodpovednosti nie sú menšie ako zodpovednosti opáta v kláštore.“ Prečo som to povedal? Opravdivo vyučovať prax k vyšším úrovniam je spásou ľudí. Človek, ktorý opravdivo robí kultiváciu v kláštore, je tiež opravdivým kultivujúcim, ibaže on sa kultivuje v náboženstve, pričom väčšina z nás sa kultivuje v tejto forme spoločnosti. Potom, keďže vy všetci ste kultivujúcimi, robíte spoločne cvičenia, vymieňate si navzájom svoje názory a spoločne sa zlepšujete – aký je rozdiel medzi koordinátorom, to jest, asistentom, a opátom v kláštore? Povedal by som, že naši študenti Falun Dafa majú vyšší charakter ako majú mnísi v tomto Období konca Zákona. Povedal som, že charakter mojich študentov je lepší ako u mníchov, takže naši asistenti by mali byť lepší ako opáti v kláštoroch. Potom, premýšľajte o tom: splnili niektorí naši asistenti túto požiadavku?

Samozrejme, v publiku tu stále máme niektorých asistentov, ktorí sa nezúčastnili seminára. To je problém. Avšak my proti tomu nenamietame; v budúcnosti nebude pre nás možné, aby sa asistentmi stali iba tí praktizujúci, ktorí boli na seminári. Rovnako vás však musíme merať štandardami pre asistenta, aby sme videli, či ich spĺňate a aby sme videli, nakoľko rozumiete Fa. Niekto, kto nerozpráva ani nekoná ako kultivujúci a kto sa nepodobá na kultivujúceho Dafa, nemôže byť asistentom. Cieľ našej kultivácie by mal byť veľmi jasný – kultivovať sa k vyšším úrovniam – a toto sme na seminároch dokonale objasnili. Premýšľajte o tom, rozprávala by Pravá bytosť, ktorá získala Tao, alebo Budha či Bódhisattva z budhovskej školy, tak ako rozprávate vy? Boli by jeho myšlienky také nečisté ako sú vaše? Robili by veci takým spôsobom ako vy? Samozrejme, nie je to tak, že naše požiadavky na vás musia byť také vysoké – koniec-koncov sa stále ešte kultivujeme. Avšak nemali by ste byť na seba prísni?

Väčšina študentov a väčšina asistentov sa správala veľmi dobre, boli obrovským prínosom a pracovali usilovne na organizovaní ľudí, aby študovali Fa. Všetci prichádzame dobrovoľne, aby sme sa kultivovali. Nie je to tak, že by vás niekto vymenoval za vodcu, niečo vám sľúbil, alebo že by ste tým zarobili nejakú sumu peňazí. Nemáme žiadne úradné orgány, nie sme zaviazaní niečo robiť a nemáme z toho mzdu. Všetci robia tieto veci dobrovoľne. Robíme to z vlastného nadšenia a preto, že dbáme o Fa. Prečo sa v tom teda nečiniť dobre? Samozrejme, myslím si, že v budúcnosti môžeme zorganizovať ľudí, ktorí, ako som spomenul, sa nezúčastnili seminárov a špeciálne novým študentom alebo asistentom môžeme poskytnúť pravidelné, špeciálne školenie. Toto treba spraviť, inak to nebudú schopní dobehnúť. Na niektorých miestach nie sú žiadni dlhoroční študenti a my tam aj tak musíme ustanoviť asistenčné centrá, takže im musíme poskytnúť nejaké nevyhnutné školenie. Školenia sú samozrejme niečím, čo budeme robiť v budúcnosti. Bez ohľadu na to, či ste sa zúčastnili seminárov alebo nie, odteraz vyžadujeme, aby všetci asistenti dobre rozumeli tomuto Fa. Tí z nás, čo majú na to schopnosti, tí čo sú vo svojom rozkvete, okrem ľudí, ktorí sú starí alebo ktorí majú slabú pamäť, by sa mali pokúsiť naučiť sa knihu naspamäť. Možno to, čo navrhujem, je vysoké – moja požiadavka môže byť naozaj vysoká. Avšak v mnohých oblastiach sa ju mnohí študenti naučili naspamäť veľmi dobre. Keď študujú Fa, nepotrebujú ani knihu – recitujú ho z pamäti. Potom keď to porovnáme... Hoci moje rodisko je na severovýchode, celý čas som v Pekingu. V Pekingu je naša Výskumná spoločnosť a uskutočnil som tu mnoho seminárov. Napokon, teraz je naša základňa tu. Takže si myslím, že my tu v Pekingu by sme to mali viesť. Od Pekingu sa očakáva, že bude viesť, avšak teraz už aj iní v krajine študujú Fa týmto spôsobom.

Čo je dobré na študovaní Fa? Študovaním Fa môžu naši študenti sami vyriešiť akúkoľvek otázku alebo problém. Ďalšia vec je, že keď chce niekto konať ľahkomyseľne, študenti to budú môcť rozoznať a toto znamená, že tí, čo robia pokrivené veci, nebudú môcť roznecovať problémy a nebudú mať miesto, kde by to mohli robiť. Odteraz môžeme stanoviť takéto pravidlo: pokiaľ kultivujete Falun Dafa, pokiaľ sa chcete kultivovať v našom Dafa, musíte študovať Fa; neuznávame ľudí, ktorí iba robia cvičenia. Toto nie je príliš vysoká požiadavka na vás, pretože tento problém už vážne poškodil povesť nášho Fa. Ak niekto iba robí cvičenia a nekultivuje si svoj charakter, ak robí veci ako sa mu zapáči, len čo vyjde von, ak robí, čo sa mu zachce, a medzi bežnými ľuďmi robí veci, ktoré sú ešte horšie ako to, čo robia bežní ľudia, povedal by som, že je to neprijateľné. Preto som stanovil túto požiadavku.

Mnohé takéto situácie sa vyskytli ako výsledok toho, že naši študenti sa nedokázali zbaviť svojej pripútanosti k predvádzaniu sa. Napríklad, niektorí ľudia sa stále chcú predvádzať. Teraz tu hovorím iba o našich asistentoch, keďže toto je stretnutie asistentov; ak budem hovoriť o našich študentoch, tí to aj tak nemôžu počuť, takže budem hovoriť iba o našich asistentoch. Jeden hlavný dôvod, prečo nebola pripútanosť k predvádzaniu sa odstránená je ten, že mnohí naši asistenti majú veľmi slabé porozumenie Fa – je ešte oveľa horšie ako u priemerného študenta. Potom je to problém. Keď sa u našich študentov objavili otázky, zvyklo to byť preto, že nečítali dôsledne knihu a neštudovali, alebo aj keď čítali knihu, nečítali ju často, takže sa stalo nasledujúce: mali mnoho otázok, na ktoré si nevedeli odpovedať, takže sa chceli na ne spýtať asistentov. Keď sa na to spýtali asistentov, kvôli charakterovým problémom asistentov... ani asistenti neštudovali Fa, nečítali knihu a aj oni rozumeli z Fa iba čo-to. Niektorí asistenti si potom mysleli: „Ak to nedokážem vysvetliť, zníži to moju autoritu a možno potom nebude pre mňa ľahké organizovať ľudí na cvičenie.“ Samozrejme, ich zámerom mohlo byť ochraňovanie tohto Fa – nebolo by pre nich ľahké organizovať ľudí na praktizovanie. Takže pri otázkach, ktorým ešte nerozumeli, niektorí asistenti sa odvážili definovať veci a ľahkovážne o nich hovoriť, vysvetľovali veci na základe vlastných domnienok alebo o tom hovorili na základe toho, ako to cítili a zažili. Toto v skutočnosti poškodzuje Fa – vážne to poškodzuje Fa. Hovoril som o tomto probléme predtým – nemôžete vysvetľovať tento Fa pomocou toho, čo cítite alebo k čomu ste sa osvietili na svojej úrovni. Nebola táto otázka objasnená? To je presne ten problém! Takže všetci na to určite musíme dávať pozor.

Váš zámer je dobrý – ochraňovať Fa. Môžete si myslieť: „Nerobím to preto, aby som si zlepšil svoju prestíž; ak nedokážem zorganizovať ľudí na praktizovanie, nebudem môcť robiť svoju prácu dobre.“; toto môže byť váš zámer. Avšak radím vám, že jediná cesta, jediná metóda, ako vyriešiť tento problém, je rozumieť tomuto Fa – dôkladne rozumieť tomuto Fa. Potom keď sa vás ľudia niečo spýtajú, môžete hovoriť podľa tohto Fa a to, čo poviete, bude o tomto Fa. Čo sa týka rozličných prejavov nadprirodzených schopností a stavov, nemusíte o nich diskutovať. Povedzte ľuďom: „Sú všemožné nadprirodzené schopnosti a prejavujú sa vo viac ako desaťtisíc formách – ako by som vám to mal vysvetliť?“ Môžete mať rôzne stavy, takýto stav, onaký stav... Ak sa považujete za praktizujúceho, nemusíte sa tým znepokojovať. Niektoré stavy môžete pocítiť; niektoré stavy prejdú ešte predtým, ako ich dokážete pocítiť. Je viac ako desaťtisíc druhov nadprirodzených schopností a môžete ich cítiť zakaždým, keď sa čo i len trošku pohnú vo vašom tele. Nadprirodzené schopnosti nesú silnú elektrinu, sú vysoko magnetické a sú tu aj iné veci; môžete ich cítiť, keď sa čo i len pohnú; možno ste veľmi citlivý. Máte rozličné stavy a všemožné bytosti, ktoré si vyvíjate. Ako teda tieto veci vysvetlíte? Nemusíte tie veci vysvetľovať. Povedzte ľuďom, že sú to všetko normálne reakcie a navyše sú to všetko dobré veci. Ak dôkladne rozumieme Fa, môžeme hovoriť o veciach na základe Fa. Predtým sme chceli iba ochraňovať tento Fa a vysvetliť ľuďom viac, a obávali sme sa, že ľudia tomu nebudú schopní dobre porozumieť. Hlavnou príčinou bolo, že naše porozumenie Fa nebolo hlboké. Preto ste nedokázali vysvetliť veci druhým ľuďom a keď ste to nedokázali vysvetliť, obávali ste sa, že stratíte svoju tvár, takže ste hovorili veci na základe vlastných domnienok. Nebolo to vážne poškodzovanie tohto Fa?

Ak sa táto pripútanosť k predvádzaniu viac vyvinie, môže podnietiť túžbu po dobrej povesti alebo po sebeckých ziskoch, pretože z toho pochádza – pochádza z túžby po prestíži a sebeckých ziskoch. Ak sa viac vyvinie, ľudia začnú vytvárať frakcie. Niekto takýto sa stane vodcom a povie ľuďom: „Musíte počúvať mňa! Dokonca Li Chung-č’ ma musí počúvať vo všetkom, čo robí.“ A študenti to nijak nebudú schopní rozlíšiť. To hovorí on. Dokonca môže zájsť tak ďaleko, že povie, že Li Chung-č’ je démon a že iba on to vedie! Nemáme teraz niekoho takého? Tieto problémy, ktoré sa prejavili, sú veľmi vážne. V našom Fa, medzi asistentmi, ktorí sú tu dnes, a tu v Pekingu, by sa takáto vec už nikdy nemala stať. Tak či tak, stala sa, čo ukazuje, že máme dosť slabé pochopenie Fa. Preto je tu teraz niekoľko ľudí, ktorí sa nechali uniesť a  sú jednoducho výstrední. Avšak nejakí ľudia ich stále slepo obdivujú. Čo sa týka týchto vecí, my sa zameriavame na problém, nie na človeka. Ja iba hovorím o týchto veciach. Určite venujte pozornosť týmto problémom.

Ďalšia vec, ktorá sa objavila medzi našimi asistentmi, je pripútanosť k robeniu vecí. Toto sa nikdy v histórii nestalo. Stalo sa to iba v tejto špeciálnej situácii, ktorú tu máme dnes; stalo sa to iba v tomto špeciálnom historickom období. Prečo nastala takáto situácia? V histórii, a platí to pre nás Číňanov ako aj pre iné oblasti vo svete, bola rodina stredobodom všetkého. Avšak moderní ľudia – najmä my Číňania – všetci majú svoje zamestnanie a celý svoj život venujú práci, a zrútia sa, keď nemajú čo robiť. Objavila sa táto situácia. Ako výsledok ľudia považujú náš Falun Dafa za nejakú úlohu, ktorú by mohli spraviť. Mnohí asistenti majú takéto zmýšľanie. Oni tiež cítia, že tento Fa je dobrý, inak by to nerobili – je to tak, vedia, že je dobrý. Avšak namiesto toho, aby sa sústredili na to, ako dobre študovať Fa, ako dobre rozumieť Fa a ako sa vo Fa zlepšiť, majú pripútanosť k robeniu vecí. „Som teraz starý a na dôchodku.“, alebo „Pôjdem do dôchodku“, „Nemám čo robiť. Teraz som našiel niečo, čo by som mohol robiť – to je výborné! A navyše, táto prax je dobrá“ – majú takéto zmýšľanie. Premýšľajte o tom, všetci, takéto zmýšľanie je veľmi vzdialené od požiadavky nášho Fa. My musíme byť zodpovední k Fa a nie k tomu, čo cítime. Myslíte si, že nemáte čo robiť a nemáte sa na čo spoľahnúť, a chcete nájsť niečo, čo by ste robili. Takto to nefunguje. Toto je veľký problém. To, ako sa staviate k Fa, je vážna záležitosť!

Keď človek robí kultivačnú prax, keď opravdivo robí kultivačnú prax k vysokým úrovniam, je to vecou spásy seba a spásy ostatných. Ak nedokážete splniť našu požiadavku na vaše uvažovanie, nemôžete robiť túto prácu dobre. Nie je to pravda? Zdôrazňoval som tento bod znova a znova a hovoril som o ňom v rôznych oblastiach po celej krajine. Nemôžeme to prevádzkovať ako zamestnanie, firmu, alebo ako nejaký podnik či inštitúciu. Často dávam nasledujúci príklad. Vtedy keď Šákjamuni vyučoval svoj Fa, aby nenechal ľudí vstúpiť do takejto formy – vtedy ešte tieto problémy neexistovali, bol tam iba problém túžby po dobrom mene a osobných ziskoch – žiadal ľudí, aby s tým úplne presekli všetky putá; odviedol ľudí do hlbokých hôr, starých lesov a jaskýň, aby sa tam kultivovali, nedovolil vám mať nič a úplne vás oddelil od materiálnych vecí, aby odstránil všetky vaše ľudské pripútanosti a vaše pripútanosti k dobrému menu a osobnému záujmu. Avšak my sme v spoločnosti bežných ľudí. Každý sa kultivuje v spoločnosti bežných ľudí a kultivuje sa z vlastnej iniciatívy V skutočnosti vôbec nemám v úmysle kritizovať vás tu. Som iba zodpovedný za vašu kultiváciu, tým, že poukazujem na tieto prekážky, ktoré vážne ovplyvňujú vaše kultivovanie sa na vysoké úrovne. Ale u nás, asistentov, je tu otázka zodpovednosti; čo značí, že ak sa vy nečiníte dobre, môžete zaviesť na scestie svoju skupinu. Ak je celá skupina zvedená na scestie, potom okrem toho, čo ste spravili sebe, mohli ste zruinovať celú skupinu ľudí! Často hovorím o tomto probléme – pripútanosti k robeniu vecí. Samozrejme, má to aj svoju dobrú stránku, takže tieto veci musíme udržať v rovnováhe. Ak by nikto nechcel nič robiť a nikto by nechcel byť asistentom, potom by som povedal, že by sme zasa neboli schopní robiť dobre našu prácu. Mali by ste cítiť nadšenie pri robení tejto práce, avšak vaším motívom musí byť Fa, cieľom je, aby  ľudia študovali Fa a získali Fa, aby sa Fa šíril vo veľkom meradle a aby boli ľudia spasení. Vaším východiskovým bodom nemôže byť: „mať čo robiť“. Myslím, že sme sa v tomto celkom dobre nečinili. Premýšľajme viac o týchto veciach.

Odteraz sa naši asistenti musia snažiť dôkladne pochopiť tento Fa. Myslím si, že potom sa tieto problémy budú dať vyriešiť. Tí študenti, ktorí sa nezúčastnili seminárov, tiež musia nadobudnúť dôkladné pochopenie Fa. Takže naše štandardy pre asistentov sú vysoké. Sú aj ľudia, ktorí spravili z niekoho asistenta na základe svojich osobných vzťahov – „My dvaja máme dobrý vzťah; vždy sme spolu dobre vychádzali.“ Nemôžete to riešiť takto. Má to byť tak, že tú prácu bude robiť ten, kto dobre študuje a praktizuje. Možno sú moje požiadavky na vás vysoké. Poznám situáciu tam dole, avšak myslím si, že my sme napokon v Pekingu a naša Výskumná spoločnosť Falun Dafa je tu – centrum je tu. Povedal by som, že ak my tu nebudeme dobre robiť veci, ovplyvní to ostatné oblasti.

Nechcem toho povedať príliš mnoho, pretože to sú napokon nedostatky. Hoci vás nekritizujem, poukázal som na to, v čom sa nečiníte dobre. Nepozvali sme ostatných ľudí, aby sa zúčastnili tohto stretnutia, pretože nechceme, aby to ovplyvnilo vašu budúcu prácu. Preto sme nepozvali ostatných, aby sa zúčastnili a pustili sme sem iba našich asistentov. Myslím si, že naši asistenti môžu ísť vlastným príkladom a robiť tie veci dobre. Myslím si, že potom nebudeme mať žiaden problém vybudovať našu prax a prirodzene ju rozvíjať.

Šíri sa tu aj fáma: Li Chung-č’ odchádza do zahraničia a možno sa nevráti. Tí ľudia, čo to hovoria, ma považujú za priemerného, bežného človeka: ak pôjdem von, zarobím nejaké peniaze a potom sa vrátim, alebo sa tam usadím. Ja nie som takýto človek. Viete, že mám v zámorí príbuzných, takže môžem ísť do zahraničia kedykoľvek. Zaiste, kvalita života tam je lepšia ako tu, avšak ja netúžim po tých veciach – sláva, zisk, potešenia atď. Ja netúžim po tých veciach, sú pre mňa zbytočné. Avšak v prípade, že to niektorí ľudia nevedia a aby som zabránil niektorým ľuďom mať nejaké myšlienky (problém by sa mohol objaviť v niektorých oblastiach, keď nie som nablízku) a aby som viedol kultiváciu ľudí, v prípade, že nie som nablízku, všetko bude centrálne rozhodované našou Výskumnou spoločnosťou Falun Gong a ona bude centrálne viesť všetkých v kultivačnej praxi. Všetky rozhodnutia Výskumnej spoločnosti musím dopredu odsúhlasiť ja, to znamená, že nech som kdekoľvek, všetky svoje rozhodnutia spravili až potom, čo sa so mnou spojili telefonicky alebo faxom. Ďalšia vec je, ako som povedal aj im, je to tiež skúška pre samotnú Výskumnú spoločnosť, ako dobre budú viesť ostatných, keď nie som nablízku – je to aj skúška pre nich. Avšak nemyslím si, že v tom bude problém, pretože ľudia, čo stáli po mojom boku po dlhý čas, vedia veľmi dobre ako robím veci, čo chcem robiť, a vedia o celkových záležitostiach, ktoré chceme robiť na šírenie Fa. Takže teraz dávam jasne najavo: za situácie, keď nie som nablízku, by sa mali naše asistenčné centrá v krajine držať rozhodnutí Výskumnej spoločnosti a vykonávať ich. Ešte viac to platí pre asistenta, ktorý by mal naplniť svoju zodpovednosť.

Pohovorím o tejto záležitosti z druhej strany. Mnohí z nás chápu pojem „asistent“ ako nejaký titul. Dôvodom, prečo sme vás nenechali používať tituly pozícií svetských ľudí je, aby sme sa vyhli takýmto veciam. „Asistent“ nie je vlastne nejaká hodnosť. Okrem toho, ak začnete komandovať ľudí na cvičebnom mieste a nejaký človek sa odvráti a bude vás ignorovať, skutočne s tým nemôžete nič spraviť. Ak to ešte zhoršíte, mohol by povedať: „A čo keď neprídem praktizovať?“ Takže my nemáme formálne orgány a ľudia robia túto prácu dobrovoľne, z vlastného nadšenia; je to zároveň robenie dobrých vecí pre druhých. Takže by sme mali byť pozornejší pri tom, ako robíme svoju prácu. Keďže to nie je nejaká moc alebo nejaká pozícia, myslím si, že asistenta môžeme nahradiť kedykoľvek a kdekoľvek. Nebuďte pripútaní k týmto veciam – „Ak ma požiadate robiť prácu asistenta, budem to robiť; ak ma nepožiadate robiť prácu asistenta, v poriadku, budem bežným praktizujúcim a budem praktizovať spolu s ostatnými.“ V skutočnosti, byť asistentom je služba – nie je to tak, že ak dostanete prácu asistenta, znamená to, že uspejete v kultivácii! Tak to nie je. Asistent iba dáva viac pre druhých, prechádza viacerými trápeniami a má na svojich pleciach viac práce. Takže v mnohých oblastiach sa objavila táto situácia: keď asistenta nahradili, stal sa pasívnym a nespolupracuje. Niektorí ľudia dokonca vytvorili svoje vlastné frakcie. Myslím si, že nič takéto by sa vo Falun Dafa nemalo stať. Ako by mohol kultivujúci robiť takéto veci? To hovorím len našim asistentom. My hovoríme o týchto veciach len na tejto úrovni. Neprikladajte týmto veciam príliš veľkú dôležitosť– určite im neprikladajte príliš veľkú dôležitosť.

Avšak čo sa týka tých ľudí, čo naozaj poškodili Fa, bez ohľadu na to, kto to je, každého takého musíme nahradiť hneď, ako sa objaví. Je to preto, že my nemáme mnoho požiadaviek na našich študentov – ak sa chcete učiť, môžete sa učiť; ak sa nechcete učiť, my s tým nič nenarobíme; avšak len čo sa učíte, budeme za vás zodpovední a budeme vám veci vysvetľovať. Avšak nie je to tak u asistenta, pretože ak sa nesprávate dobre, ovplyvníte celú skupinu ľudí a narušíte ostatných. Takže hneď ako uvidíme, že niekto robí pokrivené veci, nahradíme ho. Vážne na to poukazujem: niekto s priezviskom Sun na cvičebnom mieste v Zelenom parku naozaj zašiel v poslednom čase príliš ďaleko a doteraz nepriznal svoje chyby; avšak nie je to tak, že my potrebujeme, aby priznal svoje chyby. Mal by tieto veci napraviť sám; avšak, nespravil nič, ba čo viac, povedali mi, že mal hrozný vplyv. Bez ohľadu na to, aký je ku mne – bez ohľadu na to, ako sa ku mne správa na povrchu alebo čo robí za mojím chrbtom – negatívne ovplyvnil tento Fa, takže už ďalej nemôže byť asistentom. Povedzme, že niekto povie: „Ja som Budha,“ „Ja som bol predtým ten a ten. Môj Falun je taký veľký ako dom,“ alebo „Ja som dokonca lepší ako Li Chung-č’.“ Môže povedať, čo len chce a mne na tom nezáleží. Avšak nie je prijateľné, ak nespĺňa štandard pre asistenta Falun Dafa; v tom prípade ho musíme vymeniť. Ak sa neskôr zlepší, môžeme ho požiadať, aby bol opäť vedúcim centra. Nevytvorte si o niekom nemenný, fixný názor. Takže toto je tá otázka. Nechcem niekoho kritizovať alebo obviňovať. My sa zameriavame na problém, nie na človeka. Uvádzam iba príklad. Sú ľudia, ktorých sme nemenovali, ale ktorí spravili takúto vec? Áno, sú, ibaže ich prípady nie sú také významné.

Opäť, ako som už povedal minule, musíme spustiť vlnu študovania Fa – musíme začať vlnu štúdia Fa. Rozumejte dobre Fa. Iba ak dobre rozumiete Fa, budete schopní rozlíšiť, keď niekto koná ľahkomyseľne a nebudete ho počúvať; keď o tom premýšľa a povie jednu vetu, hneď budete vedieť, či to, čo povedal, bolo správne alebo nesprávne. Povedzte mi, mohol by potom robiť takéto veci? Ľudia by nemohli robiť pokrivené veci – určite je to tak.

Všetci viete, že tento Fa je dobrý. V skutočnosti som na každom seminári vyučoval z rôznych uhlov. Niektorí ľudia povedali: „Čo som dnes počul na Majstrovej prednáške je toto. Čo som počul na inom Majstrovom seminári bolo odlišné.“ V skutočnosti som na oboch seminároch hovoril o rovnakých otázkach, ibaže som o nich hovoril z rôznych uhlov. Avšak vo vašej budúcej kultivácii, alebo keď sa v budúcnosti zlepšíte, alebo keď budete čítať knihu v rôznych obdobiach, zistíte, že všetko, čo potrebujete, aby vás viedlo, je zahrnuté vo Fa, ktorý som vyučoval – je to všetko v knihe. Tento Fa obsahuje mnohé, premnohé veci vyučované z rôznych uhlov, s rôznymi elementami a vyučované v rôznych stavoch. Vyučoval som to všetko v jednom stave. Takže vždy keď sa to budete snažiť pochopiť, získate niečo. Pokiaľ to dobre študujete, povedal by som, že sa budete činiť dobre. Moja tretia kniha, Čuan Falun, bude čoskoro publikovaná. Obsahuje celý obsah mojich seminárov a je dosť obsiahla. Bude publikovaná čoskoro. A budete to vy, študenti v Pekingu, ktorí uvidíte tú knihu ako prví a prví z nej budete mať úžitok. Mali by sme veľa študovať Fa a dobre rozumieť Fa.

Všetky tieto veci, ktoré som povedal, sú na to, aby ste sa všetci mohli naozaj zlepšiť – preto som vám povedal, čo som vám mal povedať. Dôvodom, že som vás tu všetkých naliehavo zhromaždil je to, že sa obávam, že by ste nemuseli dokázať riešiť veci dobre v priebehu vašej neskoršej kultivácie, buď preto, že nerozumiete dobre Fa alebo preto, že som vás neviedol po spravodlivej ceste a mohli by ste v polovici spadnúť, a v tom prípade by som mal pocit, že som pre vás nespravil všetko, čo som mohol. Preto som vás tu zhromaždil, aby som viac pohovoril o tejto otázke. Kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou. Ak niekto bude v budúcnosti zaostávať alebo nedokáže splniť štandard, ja mu nebudem môcť otvoriť zadné dvierka. Povedzme, že som si všimol, že je veľmi dobrý, alebo že mi porozpráva o svojej situácii a ja poviem: „Dobre, otvorím zadné dvierka a nechám ťa vystúpiť.“ To sa nemôže stať. Viete, to, čo dnes šírim, je Fa. Tento Fa je Zákonom vesmíru. Ak by som ja nekonal v súlade s Fa, neviedol by som vás k poškodzovaniu Fa? Kultivácia závisí úplne od vás samotných. Fa je dobrý – môže spasiť ľudí a môže ich aj zachrániť. Záleží na tom, ako sa pokúšate porozumieť Fa, ako sa pokúšate pochopiť Fa. Toto sú veci, ktoré som vám chcel povedať, takže som si vás pozval. Určite si nemyslite, že toto stretnutie je na to, že som videl vaše nedostatky a chcel som vás kritizovať – nie je to tak. Myslím si, že je lepšie, ak poukážem na určité problémy včas, akoby som na ne mal poukázať neskôr. Keď pohotovo nahradíme určitých vedúcich asistenčných centier na rôznych miestach, alebo určitých asistentov, u ktorých sme zistili, že nie sú dosť dobrí, ak potom hneď pribrzdia a postupne si začnú uvedomovať svoje problémy a začnú sa nanovo kultivovať, potom nezáleží na tom, či sú alebo nie sú vedúcimi centier alebo asistentmi – môžu rovnako robiť kultivačnú prax a prestanú robiť to, čo predtým. Okrem toho, toto je pre nich naozaj dobré, pretože aj oni si to uvedomia a stále budú robiť kultiváciu. Niektorým ľuďom sme stále znova dávali šance, avšak oni sa stále nedokázali prebudiť a napokon bolo príliš neskoro – úplne spadli a klesli do démonického stavu. Toto je ponaučenie!

Rád hovorím o veciach priamo, nerád hovorím okľukou. Počas nedávneho obdobia sme – či to boli asistenčné centrá, pobočky alebo naši asistenti na rôznych miestach – naozaj vykonali mnoho práce a to spôsobilo, že tento náš Fa je dnes veľmi vplyvný. Samozrejme, Fa je dobrý, to je jeden aspekt. Vy ste k tomu v mnohom prispeli, ochraňujete tento Fa a šírite tento Fa. V skutočnosti, tento Fa, povedal som, že v prvom rade je to Zákon vesmíru. Zahŕňa vás všetkých – vy všetci ste v tomto Fa. Takže tento Fa je aj váš. To, či ochraňujete tento Fa, či propagujete tento Fa, či rozširujete tento Fa a či sa v budúcnosti prispôsobíte tomuto Fa, všetko to je vo vašich rukách. Ja vám ho môžem iba vyučovať a viesť vás po tejto spravodlivej ceste – to je moja úloha. Avšak čo sa týka vášho opravdivého dosiahnutia dovŕšenia, povedal by som, že to je výsledkom vašej vlastnej kultivácie.

Nechcem vám zobrať príliš veľa času. Mnohí ľudia sem prišli počúvať, čo Učiteľ povie vo vyučovaní k vyšším úrovniam na stretnutí asistentov; prišli s úmyslom získania niečoho, s pripútanosťami, alebo hľadajú vedomosti. Povedal by som, že to nie je dobré. Nechcem už povedať viac, toto je toľko, čo chcem povedať. Ak máte nejaké otázky, ak máte špeciálne otázky, dáme vám trochu času a môžete ich položiť. Pekinské hlavné centrum zorganizovalo nejaké fotenie; o chvíľu sa asistenčné centrá a pobočky môžu zoradiť, aby sme spravili nejaké fotky. To je v poriadku – môžete sa so mnou odfotiť. Teraz sa ma môžete spýtať špeciálne otázky, ak nejaké máte. Nateraz poviem len toľkoto.

Počul som tiež, že niektorí študenti radi navštevujú rozličné cvičebné miesta. Navštíviť rozličné miesta je dobrá vec, keďže to môže zlepšiť kontakty medzi vami a pomôže vám to učiť sa jeden od druhého – to je veľmi dobré. Avšak keď niektorí ľudia idú na nejaké miesta, zdá sa, že majú zámer predvádzať sa a hovoria: „Ja niečo viem...“ šíria fámy, alebo povedia: „Vy neviete o tomto, ale ja áno.“ Stále chcú... majú takéto drobné semienko pripútanosti. Majú kúsok postranného úmyslu použiť Fa na svoje pozdvihovanie. To je tiež pripútanosť k predvádzaniu sa. Nieže by sa chceli vedome pozdvihovať, nie je to tak. Majú len tú trošku zámeru predvádzať sa. Tento zámer predvádzať sa môže byť pre kultivujúceho dosť ničivý.

 

 

Učeník: Niektorí ľudia sa pýtajú, prečo niektorí ľudia, ktorí nedosiahli Osvietenie, majú telá Zákona.

Majster: Vy, čo ste nedosiahli Osvietenie, dávajte pozor! Ľudia, čo nedosiahli Osvietenie, môžu tiež mať telá Zákona, ak dosiahli ríšu Budhu. Avšak v tomto bode žiaden z našich študentov nedosiahol tento stav. Ani žiaden čchi-kungový majster v iných čchi-kungových metódach nedosiahol túto úroveň. Pokiaľ viem, ja som jediný, kto má telá Zákona. Prečo niektorí ľudia videli vo svojich snoch našich asistentov, našich vedúcich centier alebo iné veci? Je to výtvor vašich vlastných myšlienok a vášho dimenzionálneho poľa – je to odzrkadlené podľa príslušného vzťahu vášho dimenzionálneho poľa, je to druh stavu použitia tejto veci na jej odrazenie do rozsahu vášho dimenzionálneho poľa. Navyše, keď sa niekto vykultivuje do určitého bodu, môže sa oddeliť od svojho tela, ak nie je uzamknutý, čo znamená, že jeho hlavná duša sa môže oddeliť od tela. Avšak toto sú triviálne veci, ktoré sa robia na nízkych úrovniach.

 

Učeník: Niekto tvrdil, že je Bódhisattva Skanda a že by dokázal vybrať Falun, ktorý dal Učiteľ žiakom.

Majster: Toto je výsledkom jeho vytvárania démonov vo vlastnej mysli a premenou podľa vlastnej mysle – sám si to vykonštruoval. Naozaj ho vybral? To vybratie sa stalo v jeho predstavách – bol to len obraz v hraniciach jeho vlastného dimenzionálneho poľa, ktorý si sám predstavil. Nemôže spraviť nič. Čo s tým, že sa prehlasuje za Bódhisattvu Skandu? Môžem povedať, že som vám o tom hovoril už dávno: V Období konca Zákona dokonca aj bytosti na vysokých úrovniach čelia katastrofe; všetci tí, čo by mali byť ochránení, boli ochránení; tí, čo neboli ochránení, boli zničení výbuchmi; teraz tam už nie je nik. Mnohí ľudia videli Bódhisattvu Avalokitéšvaru a niektorí študenti použili jej obraz, aby robili zasvätenie. Dovoľte mi povedať vám, že myšlienka, ktorú má človek v tom momente, keď uctieva Budhu, je tá najmilosrdnejšia, najláskavejšia a najlepšia. Aby sa uchránili tieto myšlienky, ktoré človek má, ukáže sa mu podoba Bódhisattvy Avalokitéšvary. Sú to v skutočnosti prejavy mojich tiel Zákona. O tomto som už hovoril predtým na mojich seminároch.

 

Audiozáznam vytvorilo hlavné asistenčné centrum Falun Dafa v Pekingu