FALUN DAFA

 

ZÁKLADY PRE

ĎALŠÍ POKROK

 

(Slovenské vydanie)

 

 

 

 Li Chung-č’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posledná aktualizácia prekladu máj 2024


 

Obsah

O Dafa................................................................................................................... 4

Bohatstvo a cnosť.................................................................................................. 5

Široký a nesmierny................................................................................................. 5

Pravá kultivácia...................................................................................................... 6

Buďte vyrovnaní.................................................................................................... 6

Osvietenie.............................................................................................................. 7

Prečo človek nevidí................................................................................................ 7

Študovanie Fa........................................................................................................ 8

Ako poskytovať podporu....................................................................................... 8

Nebeská klenba...................................................................................................... 9

Úrovne................................................................................................................... 9

Čo je prázdnota?.................................................................................................... 9

Odhodlanie.......................................................................................................... 10

Učenia budhizmu sú najslabšou a najmenšou časťou Budhovho Fa.................... 10

Čo je múdrosť?.................................................................................................... 11

Nie je to práca, ale kultivačná prax...................................................................... 11

Praktizovanie kultivácie po odchode do dôchodku............................................. 12

Náprava Fa........................................................................................................... 12

Mudrc................................................................................................................... 13

Vstúpiť do učenia................................................................................................ 13

Výslovná pripomienka......................................................................................... 13

Pre koho praktizujete kultiváciu?......................................................................... 14

Názvoslovie Budhovho Fa................................................................................... 15

Utíšte vonkajšie kultiváciou vnútorného.............................................................. 15

Pokračujte v odstraňovaní pripútaností................................................................ 16

Potvrdenie............................................................................................................ 16

Praktizujúci je s tým prirodzene spojený.............................................................. 17

Čo je Znášanlivosť (Ren)?.................................................................................... 17

Čo je to slepá viera (mi xin)?................................................................................ 17

Chorobová karma................................................................................................. 18

Čomu sa praktizujúci majú vyhýbať.................................................................... 20

Dokonalá harmónia.............................................................................................. 20

Neopomenutie...................................................................................................... 21

Kultivácia a práca................................................................................................. 21

Oprava.................................................................................................................. 22

Nemeniteľnosť..................................................................................................... 22

Nerobte trúfalé vyhlásenia................................................................................... 23

Prebudenie........................................................................................................... 23

Pevnosť Fa........................................................................................................... 25

Kultivačná prax a nesenie zodpovednosti............................................................ 26

Čo robiť s rukopismi písiem................................................................................. 26

Konferencia Fa..................................................................................................... 26

List hlavnému asistenčnému centru Dafa v Š’-ťia-čuangu.................................. 27

Náprava vlastného charakteru.............................................................................. 28

Stručné vysvetlenie k Shan.................................................................................. 28

Dodatok k „Náprave vlastného charakteru“........................................................ 29

Budhovská povaha a démonická povaha............................................................. 29

Veľké odhalenie................................................................................................... 31

Kultivačná prax nie je politika............................................................................. 32

Zodpovedná osoba je tiež praktizujúcim............................................................. 33

Čo je kultivačná prax?.......................................................................................... 33

Dafa bude naveky čistý ako diamant................................................................... 34

Ďalšie porozumenie.............................................................................................. 35

Slová varovania.................................................................................................... 35

Dafa si nikdy nemožno privlastňovať.................................................................. 36

Čo je osvietenie?.................................................................................................. 36

Opätovné vytváranie ľudstva.............................................................................. 37

Úpadok................................................................................................................ 38

Neopomenutie v budhovskej povahe................................................................... 38

Jasná myseľ.......................................................................................................... 39

Navždy si pamätajte............................................................................................. 40

Ťažký úder........................................................................................................... 41

Ďalšia poznámka ku kritériám hodnotenia........................................................... 42

Konečný záver..................................................................................................... 43

Rozhovor s Časom............................................................................................... 43

Vysvetlenie k Fa.................................................................................................. 44

Opustite ľudské pripútanosti a pokračujte v opravdivej kultivácii...................... 45

Držte sa strednej cesty......................................................................................... 46

Fa napravuje ľudské srdce................................................................................... 46

Zásady pre učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami............................................ 47

Prostredie............................................................................................................. 48

Vykoreniť............................................................................................................. 48

Pre koho existujete?............................................................................................. 50

Rozplynúť sa vo Fa.............................................................................................. 50

Budhov Fa a budhizmus...................................................................................... 51

Dlhoročným praktizujúcim v Pekingu.................................................................. 54

Asistenčnému centru Falun Dafa v Shandongu................................................... 54

Dafa nemožno využívať....................................................................................... 56

Odhodlanie a pevnosť.......................................................................................... 56

Odstrániť démonickú povahu.............................................................................. 57


O Dafa

(Lunyu)

 

Dafa je múdrosťou Stvoriteľa. Je základom pre stvorenie Nebies a Zeme a pre vytvorenie vesmíru. Zahŕňa všetky veci, od extrémne malých až po extrémne veľké a na odlišných úrovniach existencie vesmírneho tela sa prejavuje odlišne. Od najhlbšieho mikrokozmu až po objavenie sa najmenších častíc, cez vrstvy a vrstvy nespočetných častíc, od malých po veľké, siahajúc až k tým z vonkajších vrstiev, ktoré pozná ľudstvo – k atómom, molekulám, planétam a galaxiám – a k tomu, čo je ešte väčšie, častice rôznych veľkostí vytvárajú životy rôznych veľkostí, ako aj svety rôznych veľkostí, ktoré sa rozprestierajú po celom vesmírnom tele. Životy na každej z rôznych úrovní častíc vnímajú častice nasledujúcej väčšej úrovne ako planéty na ich oblohe, a takto je to pre každú úroveň. Životom na každej úrovni vesmíru sa zdá, že to pokračuje do nekonečna. Dafa vytvoril čas, priestor, veľký počet druhov životov a všetky stvorenia, zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič. Týmto spôsobom sa na rôznych úrovniach konkrétne prejavujú charakteristické vlastnosti Dafa: Zhen, Shan, Ren[1].

Akokoľvek pokročilé sú prostriedky skúmania vesmíru a života, ich videnie je obmedzené iba na určitú časť tejto dimenzie na nízkej úrovni vesmíru, kde sa nachádzajú ľudské bytosti. Ľudia počas mnohých prehistorických civilizácií tiež skúmali iné planéty, avšak nech leteli akokoľvek vysoko alebo ďaleko, nikdy nedokázali odísť z tejto dimenzie, v ktorej ľudstvo existuje. Ľudstvo nebude nikdy schopné naozaj spoznať skutočný obraz vesmíru. Ak majú ľudia pochopiť záhady vesmíru, časopriestoru a ľudského tela, musia sa kultivovať podľa spravodlivej Cesty a dosiahnuť pravé osvietenie, zvyšujúc si úroveň svojej existencie. Pomocou kultivácie si zvýšia svoj morálny charakter a naučia sa rozlíšiť dobro od zla, spravodlivé od skazeného, prekročia túto ľudskú úroveň, uvidia realitu vesmíru ako aj životy iných úrovní a dimenzií, a budú s nimi môcť nadviazať kontakt.

Výskumné snahy ľudstva sú poháňané súťažením v technológiách, údajne na zlepšenie kvality života, no vo väčšine prípadov sú založené na odmietnutí bohov a uvoľnení morálnych požiadaviek ľudských bytostí na samých seba. Presne kvôli tomu boli civilizácie, ktoré sa objavili v minulosti, mnohokrát zničené. Výskum je však obmedzený na tento materiálny svet a používa metódu, že predmet sa bude skúmať, len keď je uznaný, avšak javov v ľudskej dimenzii, ktoré sú nehmatateľné a neviditeľné, ale objektívne existujú a môžu sa naozaj odraziť do ľudského sveta reálnym spôsobom – ako duchovnosť, viera, božské slovo a božské zázraky – sa ľudia neodvažujú dotknúť, pretože odmietli bohov.

Ak ľudstvo dokáže použiť morálne hodnoty ako základ pre zlepšenie svojho charakteru, správania sa a uvažovania, takáto ľudská civilizácia bude môcť pretrvať a v ľudskej spoločnosti sa budú znova diať zázraky. V minulosti sa v ľudskej spoločnosti mnohokrát objavila kultúra, ktorá bola spolovice božská, spolovice ľudská, a umožnila, aby si ľudstvo zvýšilo svoje pochopenie života a vesmíru. Keď ľudstvo preukáže náležitú úctu a vážnosť voči Dafa a jeho prejavom v tomto svete, prinesie to ľuďom, národu, alebo krajine požehnanie, česť a slávu. Dafa – Veľký Zákon vesmíru – vytvoril nebeské telo, vesmír, život a všetky stvorenia. Každý život, ktorý sa odkloní od Dafa, je skutočne skazený. Každý svetský človek, ktorý dokáže byť v súlade s Dafa, je skutočne dobrým človekom a prinesie mu to odmenu, šťastie a dlhý život. Keď sa ako kultivujúci prispôsobíte Dafa, ste tým, kto sa stal osvieteným – božskou bytosťou.

 

Li Chung-č’

24. mája 2015

 

Bohatstvo a cnosť

Predkovia hovorili: „Peniaze sú niečím mimo toto fyzické telo.“ Každý to vie, ale každý po nich túži. Mladý muž ich hľadá, aby uspokojil svoje túžby; mladá žena ich chce kvôli kúzlu a prepychu; staršia osoba ich hľadá, aby sa o seba mohla postarať v neskorom veku; vzdelaná osoba po nich túži kvôli svojej povesti; verejný činiteľ si kvôli nim plní svoju službu a tak ďalej. Takže každý po nich túži.

Niektorí ľudia dokonca kvôli nim súťažia a bojujú; tí, ktorí sú agresívni kvôli nim riskujú; ľudia horúcej povahy sa uchyľujú kvôli nim k násiliu; žiarliví ľudia by mohli kvôli nim umrieť v hneve. Je povinnosťou vládcu a úradníkov priniesť bohatstvo obyvateľom, avšak propagovanie uctievania peňazí je najhorší postup, aký si možno predstaviť. Bohatstvo bez cnosti (de) zraní všetky vnímajúce bytosti, zatiaľ čo bohatstvo spolu s cnosťou je to, v čo dúfajú všetci ľudia. Preto sa nemožno stať bohatým bez opory v cnosti.

Cnosť sa hromadí v minulých životoch. Stanie sa kráľom, úradníkom, boháčom alebo šľachtou, všetko pochádza z cnosti. Žiadna cnosť, žiaden zisk; strata cnosti znamená stratu všetkého. Preto tí, ktorí hľadajú moc a bohatstvo, musia najprv zhromaždiť cnosť. Pretrpením ťažkostí a konaním dobrých skutkov môže človek nazhromaždiť cnosť medzi masami. Aby to dosiahol, musí človek chápať princíp príčiny a následku. Toto poznanie umožní úradníkom a obyvateľom uplatňovať sebaovládanie a blahobyt a mier potom zavládne pod nebesami.

 

Li Chung-č’

27. januára 1995

 

Široký a nesmierny

Princípy Falun Dafa[2] môžu poskytnúť vedenie pre kultivačnú prax každému, vrátane náboženských vier. Toto je princíp vesmíru, pravdivý Fa, ktorý nikdy nebol vyučovaný. Ľuďom v minulosti nebolo dovolené vedieť tento vesmírny princíp (Budhov Fa). Tento Fa prekračuje všetky akademické teórie a morálne princípy ľudskej spoločnosti od dávnych dôb až do dneška. Čo vyučovali náboženstvá a čo zažili ľudia v minulosti, boli iba povrchné veci a plytké javy. Jeho široký a nesmierne hlboký vnútorný význam sa môže odhaliť a byť zažitý a pochopený iba praktizujúcimi, ktorí sú na rôznych úrovniach pravej kultivácie. Až potom môže človek naozaj vidieť, čo je Fa.

 

Li Chung-č’

6. februára 1995

 

Pravá kultivácia

Moji opravdivo sa kultivujúci učeníci, čo som vás učil je Fa (Zákon) pre kultiváciu Budhu a Tao. Predsa však, vy si u mňa vylievate svoje sťažnosti nad stratou svojich svetských záujmov, namiesto toho, aby ste boli nespokojní s tým, že sa nedokážete vzdať svojich obyčajných ľudských pripútaností. Je toto kultivácia? To, či sa môžete vzdať svojich obyčajných ľudských pripútaností, je skúškou života a smrti na vašej ceste k prekročeniu úrovne bežných ľudí. Každý učeník, ktorý sa opravdivo kultivuje, musí cez to prejsť, lebo je to deliaca čiara medzi kultivujúcim sa a bežnou osobou.

Popravde povedané, keď sa trápite nad poškodením svojej povesti, svojho záujmu a pocitov medzi svetskými ľuďmi, značí to už, že sa nedokážete vzdať svojich obyčajných ľudských pripútaností. Musíte si zapamätať toto: Kultivácia samotná nie je bolestivá – kľúč leží vo vašej neschopnosti vzdať sa obyčajných ľudských pripútaností. Iba ak sa idete vzdať svojej povesti, záujmov a pocitov budete cítiť bolesť.

Spadli ste sem zo svätého, čistého a neporovnateľne nádherného sveta, pretože ste si na tej úrovni vyvinuli pripútanosti. Po spadnutí do sveta, ktorý je v porovnaní s inými svetmi najšpinavší, namiesto toho, aby ste sa kultivovali a ponáhľali sa naspäť, nevzdávate sa tých špinavých vecí, na ktorých lipnete v tomto špinavom svete a dokonca sa trápite nad najbanálnejšími stratami. Vedeli ste, že aby vás spasil, Budha raz žobral o jedlo medzi svetskými ľuďmi? Dnes znova široko otváram dvere a vyučujem tento Dafa, aby som vás spasil. Nikdy som necítil horkosť nad mnohými strádaniami, ktorými som trpel. Čo ešte máte, čoho sa stále nemôžete vzdať? Môžete si priniesť do neba veci vo vašom hlbokom vnútri, ktorých sa nedokážete vzdať?

 

Li Chung-č’

22. mája 1995

 

Buďte vyrovnaní

Povedal som niektorým praktizujúcim, že extrémne myšlienky sú spôsobené myšlienkovou karmou, ale mnohí učeníci teraz považujú všetky svoje nedobré myšlienky v každodennom živote za myšlienkovú karmu. To je nesprávne. Čo budete mať na kultiváciu, ak už nebudete mať žiadne zlé myšlienky?! Ak ste už taký čistý, nie ste už Budhom? Toto pochopenie je nesprávne. Iba ak vaša myseľ divoko odráža špinavé myšlienky alebo preklína Učiteľa, Dafa, iných ľudí atď., a vy sa ich nemôžete zbaviť ani ich potlačiť, potom je to myšlienková karma. Existuje ale tiež nejaká slabá myšlienková karma, hoci je odlišná od bežných myšlienok či predstáv. V tomto musíte mať jasno.

 

Li Chung-č’

23. mája 1995

 

Osvietenie

V mútnom ľudskom svete sú pomiešané perly a oči rýb. Tathágata musí zostúpiť do tohto sveta potichu. Keď vyučuje Fa, zlé školy budú určite zasahovať. Tao a démonické cesty sa vyučujú v ten istý čas a v tom istom svete. Uprostred pravdivosti a klamu je dôležité osvietenie. Ako ich rozlíšiť? Určite budú existovať výnimoční ľudia. Tí, ktorí majú skutočne predurčený vzťah a môžu sa osvietiť prídu jeden po druhom, vstúpia do Tao a nadobudnú Fa. Rozoznajú spravodlivé od zlého, nadobudnú opravdivé učenia, rozjasnia svoje telá, rozšíria si múdrosť, obohatia svoje srdcia a nastúpia na loď Fa, ktorá sa plynule plaví. Aké nádherné! Snažte sa zo všetkých síl až po Dovŕšenie.

Tí, čo prežívajú vo svete bez smeru a s biednou kvalitou osvietenia, žijú kvôli peniazom a umierajú pre moc, plní radosti alebo znepokojenia nad drobnými ziskami. Nemilosrdne medzi sebou súťažia, nadobúdajúc karmu počas svojich životov. Keď takíto ľudia počujú Fa, smejú sa na ňom a z úst im vychádza slovo „povera“, pretože sa im iste zdá ťažké pochopiť a ťažko veriť vo svojom hlbokom vnútri. Títo ľudia sú priemerné osoby, ktoré je ťažko spasiť. Ich karma je taká veľká, že obalila ich telá a zapečatila ich múdrosť – ich pôvodná povaha je preč.

 

Li Chung-č’

14. júna 1995

 

Prečo človek nevidí

„Vidieť znamená veriť – ak vidím, verím, ak nevidím, neverím.“ Toto je pohľad priemerného človeka. Ľudia sú stratení v ilúzii a vytvorili množstvo karmy. Ako by mohli vidieť, keď je ich pôvodná povaha zastretá? Človek sa musí najprv osvietiť, potom môže vidieť. Kultivujte svoju myseľ a odstraňujte svoju karmu. Keď vaša pravá povaha vystúpi, budete schopní vidieť. Vidieť či nevidieť – to pre mudrca nemá význam. Opierajúc sa o svoju schopnosť pochopenia, môže dosiahnuť Dovŕšenie. Ľudia môžu a nemusia vidieť, toto je určené ich úrovňou a ich vrodenými vlastnosťami. Dôvodom, prečo väčšina kultivujúcich nevidí, je to, že sa usilujú vidieť, čo je pripútanosť. Pokiaľ sa jej teda nevzdajú, neuvidia. Toto prevažne pochádza z karmických prekážok, nevhodného prostredia, alebo zo spôsobu, akým sa človek kultivuje. Je množstvo dôvodov, líšiacich sa od človeka k človeku. Dokonca i osoba, ktorá je schopná vidieť, nemusí vidieť jasne, pretože iba ak človek vidí nejasne, môže sa osvietiť k Tao. Ak môže človek vidieť všetko jasne, akoby bol osobne na scéne, dosiahol odomknutie kungu a už nemôže ďalej praktizovať kultiváciu, pretože už preňho nie je nič, k čomu by sa osvietil.

 

Li Chung-č’

16. júna 1995

 

Študovanie Fa

Pri študovaní Dafa by si intelektuáli mali byť vedomí najvýznamnejšieho problému: Študujú Dafa rovnakým spôsobom ako svetskí ľudia študujú teoretické spisy, napríklad vyberajú dôležité citáty slávnych, aby ich porovnali so svojimi postupmi. Toto bude brzdiť praktizujúceho pri pokroku. Navyše po pochopení, že Dafa má hlboký vnútorný význam a veci z vysokých úrovní, ktoré môžu viesť kultivačnú prax na rôznych úrovniach, niektorí ľudia sa ho dokonca pokúšajú skúmať slovo za slovom, ale nakoniec nič nenájdu. Tieto návyky, získané študovaním politických teórií počas dlhého časového obdobia, sú tiež prvkami, ktoré zasahujú do kultivačnej praxe a vedú k nesprávnemu pochopeniu Fa.

Keď študujete Fa, nemali by ste vyhľadávať dôležité časti, tvrdohlavo sa snažiac rozlúštiť určitý problém. Toto je v skutočnosti (s výnimkou tých problémov, ktoré potrebujú okamžité riešenie) tiež forma pripútanosti. Jediná cesta, ako získať dobré pochopenie Dafa, je študovať ho bez akéhokoľvek zámeru. Zakaždým keď skončíte s čítaním Čuan Faluna a pochopili ste ho jasnejšie, urobili ste pokrok. Dokonca aj keby ste po jeho prečítaní pochopili iba jednu vec, skutočne ste urobili pokrok.

V skutočnosti v kultivačnej praxi stúpate pomocou neustáleho sebazlepšovania postupne a nevedome. Pamätajte si: človek by mal získavať veci prirodzene, bez usilovania sa o ne.

 

Li Chung-č’

9. septembra 1995

 

Ako poskytovať podporu

Mnoho pomocníkov v rôznych regiónoch má veľmi vysoké pochopenie Dafa. Sú schopní ísť dobrým príkladom svojím správaním a dobre sa činia pri organizovaní svojich skupín praktizujúcich. Predsa sú však aj pomocníci, ktorým to až tak nejde a toto sa prejavuje najmä v metódach ich práce. Napríklad, aby prinútili študentov, aby ich počúvali a aby si uľahčili svoju prácu, niektorí pomocníci tak robili pomocou príkazov. Toto nie je dovolené. Učenie sa Fa má byť dobrovoľné. Ak to študent nechce z hĺbky svojho srdca, žiadne problémy sa nedajú vyriešiť a namiesto toho môžu vzniknúť rozpory. Ak to nebudeme napravovať, rozpory sa budú zväčšovať, čo bude vážne podkopávať učenie sa Fa.

Čo je ešte vážnejšie, niektorí pomocníci, aby prinútili praktizujúcich veriť im a poslúchať ich, často rozširujú nejaké povesti alebo nejakú senzáciu, aby si zvýšili svoju prestíž, prípadne robia zvláštne veci, aby sa predvádzali. Nič z tohto nie je dovolené. Naši pomocníci slúžia iným na dobrovoľných základoch; oni nie sú učiteľom, ani by nemali mať tieto pripútanosti.

Ako teda máme robiť správne prácu pomocníkov? Predovšetkým by ste sa mali považovať za jedného z učeníkov a nie za niekoho nad nimi. Ak je niečo vo vašej práci, čo neviete, mali by ste to skromne diskutovať s ostatnými. Ak ste urobili niečo nesprávne, mali by ste úprimne povedať učeníkom: „Ja som tiež praktizujúci, presne ako vy, takže nevyhnutne spravím chyby vo svojej práci. Keďže som spravil chybu, urobme teraz to, čo je správne.“ Ak úprimne chcete, aby všetci praktizujúci spolupracovali na dosiahnutí cieľa, aké výsledky dosiahnete? Nikto vám nepovie, že nie ste na nič dobrý. Namiesto toho si budú myslieť, že ste dobre študovali Fa a máte otvorenú myseľ. V skutočnosti je Dafa tu a každý ho študuje. Učeníci budú merať správanie pomocníka podľa Dafa a jasne uvidia, či je dobrý alebo nie. Pokiaľ máte úmysel vyvyšovať sa, učeníci si budú myslieť, že máte problém s charakterom. Preto iba ak ste skromný, môžete robiť veci dobre. Vaša povesť je založená na dobrom študovaní Fa. Ako by mohol byť praktizujúci bez chýb?

 

Li Chung-č’

10. septembra 1995

 

Nebeská klenba

Vesmír je taký nezmerný a nebeské telá také obrovské, že to nikdy nemôže byť pochopené ľuďmi pomocou skúmania; nepatrnosť hmoty nikdy nemôže byť odhalená ľuďmi. Ľudské telo je také záhadné, že je to mimo dosahu ľudského poznania, ktoré sa sotva môže dotknúť povrchu. Život je taký bohatý a zložitý, že navždy zostane večnou záhadou pre ľudstvo.

 

Li Chung-č’

24. septembra 1995

 

Úrovne

Zlému človeku vládne závisť.

            Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.

Dobrý človek má vždy srdce súcitu.

            Bez nespokojnosti a nenávisti, berie ťažkosti ako radosť.

Osvietený človek nemá žiadne pripútanosti.

            Potichu pozoruje ľudí vo svete, podvedených ilúziami.

 

Li Chung-č’

25. septembra 1995

 

Čo je prázdnota?

Čo je prázdnota? Bytie bez pripútaností je pravým stavom prázdnoty. Neznamená to materiálnu prázdnotu. Zen budhizmus však dosiahol koniec svojej Dharmy[3] a už nemá čo učiť. V tomto chaotickom období konca Dharmy,[4] niektorí, čo ho študovali, sa ďalej tvrdohlavo držia jeho teórie prázdnoty, správajúc sa pritom nerozumne a hlúpo, akoby sa osvietili k princípom jeho filozofie. Jeho zakladateľ, Bódhidharma, sám potvrdil, že jeho učenie môže byť účinné iba po šesť generácií a potom už nebude nič, čo by sa dalo odovzdať ďalej. Prečo sa k tomu neosvietiť? Ak niekto povie, že všetko je prázdne, bez Fa, bez Budhu, bez obrazu, bez Ja a že nič neexistuje, akou vecou je Bódhidharma? Ak neexistuje žiadna Dharma, akou vecou je Zen budhistická teória prázdnoty? Ak nie je žiaden Budha, žiaden obraz, kto je Šákjamuni?[5] Ak nie je žiadne meno, žiaden obraz, žiadne Ja, nič neexistuje a všetko je prázdne, prečo sa namáhate jesť a piť? Prečo nosíte šaty? Čo ak vám vykolú oči? K čomu je pripútaných vašich sedem citov a šesť túžob svetských ľudí? V skutočnosti to, čo Tathágata myslí pod „prázdnotou“, je bytie bez všetkých pripútaností bežných ľudí. Neopomínanie je skutočným základom prázdnoty. Vesmír predsa existuje kvôli hmote, je zložený z hmoty a zostáva hmotou. Ako by mohol byť prázdnym? Učenie, ktoré nie je odovzdávané Tathágatom, určite nebude mať dlhé trvanie a tieto učenia zaniknú – učenie Arhata nie je Budhov Fa. Pochopte to! Pochopte!

 

Li Chung-č’

28. septembra 1995

 

Odhodlanie

V prítomnosti Učiteľa ste plní odhodlania. Ak tu Učiteľ nie je, nemáte už záujem o kultiváciu, akoby ste sa kultivovali kvôli Učiteľovi a vydali sa na túto cestu pre svoje potešenie. Toto je veľkou slabosťou priemerného človeka. Šákjamuni, Ježiš, Lao-c‘[6] a Konfucius tu už nie sú viac ako dvetisíc rokov, ich učeníci však nikdy necítili, že by nemohli praktizovať kultiváciu bez svojich majstrov pri sebe. Kultivácia je vašou osobnou záležitosťou a nik ju nemôže robiť za vás. Učiteľ vám môže iba povedať zákony a princípy na povrchu. Je na vašej vlastnej zodpovednosti, aby ste kultivovali svoje srdce a myseľ, opustili svoje túžby, dosiahli múdrosť a vyviedli sa z blúdenia. Ak ste sa vydali na túto cestu kvôli svojmu potešeniu, vaša myseľ určite nebude pevná a ocitnúc sa v ľudskej spoločnosti určite zabudnete svoj základ. Ak sa nedržíte pevne svojej viery, nedosiahnete po celý život nič. Nikto nevie, kedy bude ďalšia šanca. Je to veľmi ťažké!

 

Li Chung-č’

6. októbra 1995

 

Učenia budhizmu sú najslabšou a najmenšou časťou Budhovho Fa

Všetky vnímajúce bytosti! Nikdy nepoužívajte budhizmus na to, aby ste ním merali Veľký Zákon (Dafa) Zhen-Shan-Ren, pretože ten je nemerateľný. Ľudia si už zvykli označovať sväté knihy budhizmu ako Fa. V skutočnosti sú kozmické telá také obrovské, že sú mimo Budhovho pochopenia vesmíru. Teória Tchaj-ťi školy Tao je taktiež pochopením vesmíru na nízkej úrovni. Na úrovni bežných ľudí nie je žiaden skutočný Fa, iba slabá znalosť javov na okraji vesmíru, ktoré môžu človeku umožniť praktizovať kultiváciu. Keďže bežní ľudia sú bytosťami najnižšej úrovne, nie je im dovolené poznať skutočný Budhov Fa. Ľudia však počúvajú od mudrcov: „Uctievanie Budhu môže zasadiť semienka pre príležitosť praktizovať kultiváciu; praktizujúci, ktorí odriekajú zaklínadlá, môžu získať ochranu od vyšších bytostí; dodržiavanie prikázaní môže človeku umožniť dosiahnutie štandardu praktizujúceho.“ Počas histórie sa vždy našli ľudia, ktorí skúmali, či slová Osvietených sú Budhov Fa. Učenie Tathágatu je prejavom Budhovej povahy a môže tiež byť nazvané prejavom Fa. Ale nie je to opravdivý Fa vesmíru, pretože v minulosti bolo ľuďom úplne zakázané poznať pravý prejav Budhovho Fa. K Budhovmu Fa sa mohol osvietiť iba ten, kto dosiahol vysokú úroveň pomocou kultivačnej praxe, takže ľuďom tým viac nebolo dovolené poznať pravú podstatu kultivačnej praxe. Falun Dafa po prvýkrát počas vekov poskytol podstatu vesmíru – Budhov Fa – ľudským bytostiam; toto sa rovná poskytnutiu rebríka ľuďom, aby mohli vystúpiť do neba. Ako by ste teda mohli merať Dafa vesmíru niečím, čo bolo kedysi vyučované v budhizme?

 

Li Chung-č’

8. októbra 1995

 

Čo je múdrosť?

Ľudia sa nazdávajú, že slávne osoby, učenci a rozliční odborníci v ľudskej spoločnosti sú významní. V skutočnosti sú naozaj bezvýznamní, pretože sú to bežní ľudia. Ich vedomosti sú iba tým kúsočkom pochopeným modernou vedou ľudskej spoločnosti. V obrovskom vesmíre, od najmakroskopickejšieho po najmikroskopickejší, ľudská spoločnosť sa nachádza presne v strede, na najvonkajšej vrstve a na najvonkajšom povrchu. Jej živé bytosti sú teda najnižšou formou existencie, takže ich pochopenie hmoty a mysle je veľmi obmedzené, povrchné a úbohé. Dokonca aj keby niekto mal všetky vedomosti ľudstva, stále by zostal bežným človekom.

 

Li Chung-č’

9. októbra 1995

 

Nie je to práca, ale kultivačná prax

To, či môžete nasledovať požiadavky, ktoré som stanovil pre asistenčné centrá, je veľmi dôležitá principiálna záležitosť a ovplyvní to spôsob, akým sa bude Fa šíriť v budúcnosti. Prečo sa nemôžete vzdať zvykov, ktoré ste si vytvorili počas dlhého časového obdobia v byrokratických kanceláriách? Neberte asistenčné centrá ako administratívne úrady v ľudskej spoločnosti a neprevezmite ich metódy a prístupy, ako vydávanie dokumentov, realizácia politiky, alebo „zvyšovanie pochopenia ľudí“. Praktizujúci Dafa by si mal iba zlepšovať svoj charakter v kultivácii a zvyšovať si svoju Úroveň ovocia. Niekedy sa dokonca zorganizuje schôdza ako na pracovisku svetských ľudí. Nejaký funkcionár napríklad urobí prejav, alebo nejaký vedúci urobí zhrnutie. V dnešnej dobe sa dokonca aj štát pokúša napraviť tieto skazené praktiky a byrokratické postupy v spoločnosti. Ako praktizujúci už viete, že žiaden aspekt ľudskej spoločnosti v tomto čase obdobia konca Dharmy už nie je dobrý. Prečo nemôžete opustiť tieto pracovné postupy, ktoré sú pre kultivačnú prax najmenej vhodné? My sa nikdy nezmeníme na administratívnu inštitúciu alebo podnik v spoločnosti.

V minulosti nám nejakí ľudia na dôchodku, ktorí nemali čo robiť a Falun Dafa sa im zdal dobrý, ponúkli pomoc, aby si vyplnili to bolestivé prázdno vo svojich nudných životoch. Samozrejme, že to nepôjde! Falun Dafa je kultivačná prax – nie je to zamestnanie. Všetci naši dobrovoľní pracovníci musia byť v prvom rade pravými praktizujúcimi s vysokou úrovňou charakteru, pretože sú vzormi pre kultiváciu charakteru. Nepotrebujeme typy vodcov ako sú tie medzi svetskými ľuďmi.

 

Li Chung-č’

12. októbra 1995

 

Praktizovanie kultivácie po odchode do dôchodku

Je veľká škoda, že niektorí študenti, ktorí navštevovali moje prednášky a majú dobré vrodené vlastnosti, prestali praktizovať, pretože sú príliš zaneprázdnení prácou. Keby to boli priemerní, bežní ľudia, nič by som nepovedal a nechal by som ich tak. Ale títo ľudia sú stále sľubní. Ľudská morálka klesá dole katastrofickou rýchlosťou každým dňom a bežní ľudia sú všetci unášaní týmto prúdom. Čím ďalej od Tao, tým ťažšie je vrátiť sa späť pomocou kultivácie. Popravde povedané, kultivačná prax je o kultivovaní svojho srdca a mysle. Zložité prostredie, na pracovisku zvlášť, poskytuje pre vás dobrú možnosť na zlepšenie charakteru. Nestratíte po odchode na dôchodok najlepšie prostredie na praktizovanie kultivácie? Ako sa budete kultivovať bez prekážok? Ako sa budete zlepšovať? Čas života človeka je obmedzený. Často plánujete veci pomerne dobre, ale viete, či budete mať dostatok zvyšného času na svoju kultiváciu? Kultivačná prax nie je detská hra. Je vážnejšia ako čokoľvek uprostred bežných ľudí a nie je to niečo, čo sa berie ako samozrejmosť. Keď zmeškáte príležitosť, kedy znova budete schopní získať ľudské telo v šiestich cestách reinkarnácie? Príležitosť zaklope len raz. Keď sa ilúzia, ktorej sa nedokážete vzdať rozplynie, uvedomíte si, čo ste stratili.

 

Li Chung-č’

13. októbra 1995

 

Náprava Fa

Ak ľuďom chýba cnosť, bude sa vyskytovať mnoho prírodných katastrof a umelých nešťastí. Ak zemi chýba cnosť, všetko bude vädnúť a opadávať. Ak nebu chýba Tao, zem praskne, obloha sa zrúti a celý vesmír spustne. S nápravou Fa sa napraví vesmír, príroda ožije, nebo a zem budú stabilné a Fa bude existovať večne.

 

Li Chung-č’

12. novembra 1995

 

Mudrc

Je človekom plniacim vôľu neba na zemi i na nebesiach. Má hojnosť cnosti a súcitné (Shan) srdce. Má vysoké ideály a dáva pritom pozor na drobnosti. Má širokú znalosť princípov zákona a je schopný preniknúť cez ilúziu. Ponúka spásu svetu a ľuďom, prirodzene budujúc svoj gong.

 

Li Chung-č’

17. novembra 1995

 

Vstúpiť do učenia

Dafa sa šíri široko-ďaleko. Tí, ktorí o ňom počuli, ho hľadajú. Tí, ktorí ho získali, sa z neho tešia. Počet praktizujúcich rastie denne a stáva sa nespočítateľným. Jednako pri samoukoch je badateľný úmysel vstúpiť do učenia k Učiteľovi, pretože sa obávajú, že by nemuseli dostať opravdivé učenia, ak by nevideli Učiteľa osobne. Toto je v skutočnosti spôsobené slabým pochopením Fa. Moje vyučovanie Dafa v širokej miere má ponúknuť spásu všetkým. Každý, kto sa ho učí, je mojím žiakom. Nepostupujem podľa starých rituálov a zvyklostí, nevšímam si povrchné formality a pozerám sa iba na srdce človeka. Ak sa nekultivujete opravdivo, aký význam má formálne uznanie ma za Učiteľa? Človek, ktorý sa opravdivo kultivuje, získa veci prirodzene bez toho, aby sa o ne usiloval. Celý kung a celý Fa sa nachádza v mojej knihe a človek ho prirodzene získa čítaním Dafa. S tými, čo sa ho učia, sa prirodzene dejú zmeny a oni už budú v Tao, keď znova a znova čítajú knihu. Učiteľove Telá Zákona ich iste budú ochraňovať. Vytrvalosťou určite v budúcnosti dosiahnu Spravodlivé Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

8. decembra 1995

 

Výslovná pripomienka

V súčasnosti sa objavuje jedna veľmi vážna otázka: keď duša niektorých študentov opustí ich telo, vidia alebo prichádzajú do kontaktu s určitými dimenziami na určitých úrovniach. Cítiac, aké je to výborné a že tam všetko skutočne existuje, nechcú sa vrátiť. Toto vyústilo do smrti ich fyzických tiel. Takže zostali v tom svete a nemohli sa vrátiť. Predsa však sa žiaden z nich nedostal za Tri ríše. Už som o tomto probléme predtým hovoril. Nepripútajte sa vo svojej kultivácii k žiadnej dimenzii. Iba keď ste dokončili celý proces kultivácie, môžete dosiahnuť Dovŕšenie. Takže keď vaša Prvotná duša vyjde von, bez ohľadu na to, aké pekné sa vám zdajú tie miesta, musíte sa vrátiť.

Tiež máme nejakých študentov s nesprávnym pochopením. Myslia si, že hneď ako praktizujú Falun Dafa, majú zaručené, že ich fyzické telo nikdy nezomrie. Náš kultivačný systém kultivuje oboje, myseľ aj telo; praktizujúci si môže predĺžiť svoj život praktizovaním kultivácie. Ale niektorí ľudia nerobili usilovne pokroky vo svojej kultivácii v Zákone trojitého sveta a zdržiavajú sa na určitej úrovni. Po veľkom úsilí dostať sa na ďalšiu úroveň sa znova zdržiavajú na tejto úrovni. Kultivácia je vážna, takže je ťažké zaručiť, že niekoho život neskončí v predurčený čas. Predsa však tento problém neexistuje pre kultivačnú prax nad Zákonom trojitého sveta. Situácia v Zákone trojitého sveta je zložitejšia.

 

Li Chung-č’

21. decembra 1995

 

Pre koho praktizujete kultiváciu?

Hneď ako niekto začne cez médiá kritizovať čchi-kung, niektorí učeníci zaváhajú vo svojom odhodlaní a prestanú praktizovať, akoby tí, čo využívajú médiá, boli múdrejší ako Budhov Fa a akoby sa niektorí praktizujúci kultivovali pre niekoho iného. Sú tiež ľudia, ktorí sa naľakajú, keď musia čeliť tlaku, a vzdajú sa svojej kultivácie. Môžu takíto ľudia dosiahnuť Pravé ovocie? Nezradili by v rozhodujúcej chvíli dokonca aj Budhu? Nie je strach pripútanosťou? Kultivačná prax je ako veľké vlny, ktoré preosievajú piesok: čo zostáva, je zlato.

Popravde povedané, od dávnych čias až do dneška mala ľudská spoločnosť princíp nazývaný „vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie“. Preto kde je dobré, je aj zlé; kde je spravodlivé, tam je aj skazené; kde je dobro, tam je aj zlo; kde sú ľudia, tam sú aj duchovia; kde sú Budhovia, tam sú aj démoni. Je to ešte zjavnejšie v ľudskej spoločnosti – tam, kde je pozitívne, je aj negatívne; kde sú zástancovia niečoho, je aj opozícia; kde sú veriaci, sú aj neveriaci; kde sú dobrí ľudia, sú aj zlí ľudia; kde sú nesebeckí ľudia, sú aj sebeckí; kde sú ľudia, ktorí sa môžu obetovať pre druhých, sú aj ľudia, ktorí sa nezastavia pred ničím, len aby oni získali. Toto bolo princípom v minulosti. Preto ak chce človek, skupina, alebo dokonca národ dosiahnuť niečo dobrého, stretne sa s rovnakým množstvom opačného odporu. Po dosiahnutí úspechu bude človek cítiť, že nebol ľahko dosiahnutý a mal by si ho vážiť. Takto sa ľudstvo vyvíjalo (princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania sa v budúcnosti zmení).

Inak povedané, kultivačná prax prekračuje obyčajné veci. Bez ohľadu na to, kto je človek, čo kritizuje čchi-kung, nekritizuje ho z pohľadu bežného človeka? Má nejaké právo popierať Budhov Fa a kultiváciu? Môže sa niektorá z ľudských organizácií postaviť nad Bohov a Budhov? Majú tí, ktorí kritizujú čchi-kung, schopnosť rozkazovať Budhom? Budú Budhovia zlí len preto, že on tak hovorí? Prestanú Budhovia existovať len preto, že on tvrdí, že Budhovia neexistujú? Katastrofa Dharmy počas „Veľkej kultúrnej revolúcie“ vyplývala z kozmického vývoja. Budhovia, Taovia a Bohovia všetci nasledujú vôľu nebies. Katastrofa Dharmy je katastrofou pre ľudí a náboženstvá, nie katastrofou pre Budhov.

Najväčším dôvodom toho, že náboženstvá sú podkopávané, je úpadok ľudskej mysle. Ľudia uctievajú Budhu nie preto, aby kultivovali Budhovstvo, ale chcú Budhovo požehnanie na to, aby zarobili peniaze, vyhli sa nešťastiu, mali syna alebo aby mohli viesť pohodlný život. Každý si v minulých životoch nazhromaždil množstvo karmy. Ako by mohol človek žiť pohodlne? Ako by mohol človek nezaplatiť za svoju karmu, potom ako spáchal zlé skutky? Démoni videli, že ľudská myseľ nie je spravodlivá a jeden po druhom vyšli zo svojich jaskýň, aby priniesli nešťastia a chaos do ľudského sveta. Bohovia a Budhovia videli, že ľudská myseľ nie je spravodlivá a jeden po druhom opustili miesta v chrámoch. Mnoho líšok, lasíc, duchov a hadov bolo prinesených do chrámov tými, ktorí sa prišli modliť za bohatstvo a zisky. Nemali by byť takéto chrámy rozdrvené? Je to hriech ľudských bytostí. Budhovia netrestajú ľudí, pretože všetci ľudia sú hnaní nevedomosťou a už si ublížili. Ba čo viac, nahromadili si pre seba obrovské množstvá karmy a čoskoro ich očakávajú obrovské katastrofy. Treba ich teda ešte trestať? V skutočnosti, ak človek spraví niečo zlé, určite bude niekedy v budúcnosti znášať odplatu. Ľudia si to iba neuvedomujú, alebo tomu neveria. Myslia si, že nešťastia sú náhody.

Bez ohľadu na to kto, alebo aké spoločenské sily vám hovoria, aby ste už nepraktizovali kultiváciu, vy sa vzdávate kultivácie. Praktizujete kultiváciu pre nich? Dajú vám Pravé ovocie? Nie je vaša náklonnosť k nim slepou vierou? Toto je, v podstate, skutočná hlúposť. Okrem toho, my nie sme čchi-kungovou praxou, ale kultivačnou praxou Budhovho Fa! Nie je každá forma tlaku skúškou na zistenie, či vaša viera v Budhov Fa má pevné základy? Ak ešte stále nie ste pevní vo Fa, všetko ostatné je nepodstatné.

 

Li Chung-č’

21. decembra 1995

 

Názvoslovie Budhovho Fa

Niektorí učeníci boli predtým nasledovníkmi budhizmu a majú v pamäti hlboko vryté pojmy z budhistických textov. Keď zistia, že používam tie isté slová ako sú slová v budhizme, myslia si, že ich význam je ten istý ako v budhizme. Ich význam v skutočnosti nie je ten istý. Niektoré pojmy v budhizme z oblasti Han sú slovnou zásobou čínštiny a nie sú výlučne budhistickými pojmami.

Kľúčovou otázkou zostáva, že títo študenti sa stále nemôžu zbaviť vecí z budhizmu, pretože si neuvedomujú, že ich dojmy z budhizmu stále ovplyvňujú ich mysle a ani nemajú dostatočné pochopenie nepraktizovania druhej kultivačnej cesty. Nespôsobuje v skutočnosti povrchná podobnosť, ktorú človek vníma, zasahovanie? Ak si chybne vykladáte moje slová, nepraktizujete kultiváciu v budhizme?

 

Li Chung-č’

21. decembra 1995

 

Utíšte vonkajšie kultiváciou vnútorného

Ak si ľudia nevážia cnosť, svet bude vo veľkom neporiadku a mimo kontroly. Každý sa každému stane nepriateľom a bude žiť bez šťastia. Keď budú žiť bez šťastia, nebudú sa obávať smrti. Lao-c’ povedal: „Ak sa ľudia neobávajú smrti, načo je dobré strašiť ich ňou?“ Toto je veľké hroziace nebezpečenstvo. Ľudia dúfajú v pokojný svet. Ak sa teraz vytvorí nadmerné množstvo zákonov a nariadení na zabezpečenie pokoja, skončí to opačným výsledkom. Aby sa tento problém vyriešil, musí sa po celom svete kultivovať cnosť – iba takto možno tento problém od základu vyriešiť. Ak sú úradníci nesebeckí, štát nebude skorumpovaný. Ak si obyvateľstvo váži sebakultiváciu a pestovanie cnosti a keď úradníci aj občania rovnako uplatňujú sebaovládanie vo svojich mysliach, celý národ bude stabilný a podporovaný obyvateľstvom. Ak bude pevný a stabilný, národ prirodzene zastraší vonkajších nepriateľov a pokoj a mier zavládne pod nebesami. To je práca mudrca.

 

Li Chung-č’

5. januára 1996

 

Pokračujte v odstraňovaní pripútaností

Moji učeníci! Učiteľ je veľmi znepokojený, ale to nepomôže! Prečo nemôžete opustiť pripútanosti bežných ľudí? Prečo toľko váhate pri vykročení vpred? Naši učeníci, vrátane nášho personálu, sú na seba žiarliví dokonca aj vo svojej práci pre Dafa. Môžete sa takto stať Budhom? Chcem mať voľnú administratívu jednoducho preto, že sa nemôžete zbaviť vecí obyčajných ľudí, takže sa vo svojej práci cítite v srdci nevyrovnane. Dafa patrí celému vesmíru a nie nejakému nepodstatnému človeku. Ktokoľvek tú prácu robí, šíri Dafa. Nie je podstatné, či to robíte vy alebo niekto iný. Chystáte sa priniesť si do raja túto pripútanosť, ktorú neviete opustiť, a škriepiť sa s Budhami? Nikto by nemal zaobchádzať s Dafa ako s výhradne svojou vecou. Zbavte sa tej nevyrovnanosti v srdci. Keď sa vaša myseľ nevie cez niečo dostať, nie je to spôsobené vašou vlastnou pripútanosťou? Naši učeníci by si nemali myslieť, že sa ich to netýka! Dúfam, že každý sa na seba pozrie, pretože vy ste praktizujúci, okrem mňa, Li Chung-č’-ho. Každý by sa nad tým mal zamyslieť: Prečo v takej širokej miere učím Fa v čase konca kalpy? Ak by som odhalil pravdu, učil by som zlé učenie, pretože by sa určite našli takí, čo by sa učili Fa kvôli tomu. To by bolo zámerné študovanie Fa. Pri spáse ľudí, iba ak hľadáte spravodlivé veci, môžu byť vaše pripútanosti odstránené. Všetci viete, že človek neuspeje v kultivácii bez toho, aby sa zbavil pripútaností. Prečo sa neodvážite opustiť ich viac a spraviť ďalší krok dopredu? V skutočnosti musí byť nevysloviteľný dôvod pre moje vyučovanie tohto Dafa. Keď sa pravda odhalí, bude príliš neskoro na ľútosť. Videl som pripútanosti mnohých z vás, ale nemôžem vám ich priamo povedať. Ak by som vám ich povedal, držali by ste si Učiteľove slová v mysli a stali by ste sa k nim pripútaní po zvyšok svojho života. Dúfam, že žiaden z mojich žiakov nebude zničený. Spasenie ľudí je veľmi ťažké a priviesť ich k osvieteniu je ešte ťažšie. Je dôležité, aby sa v tomto svetle každý pozorne preskúmal. Všetci viete, že Dafa je dobrý, tak prečo sa nemôžete zbaviť svojich pripútaností?

 

Li Chung-č’

6. januára 1996

 

Potvrdenie

Budhov Fa môže spasiť ľudstvo, ale Budhov Fa nevznikol kvôli spáse ľudských bytostí. Budhov Fa môže objasniť záhady vesmíru, života a vedy. Umožňuje ľudstvu znova priviesť vedu na správnu cestu, ale nezrodil sa kvôli napraveniu ľudskej vedy.

Budhov Fa je povahou vesmíru. Je činiteľom, ktorý vytvoril pôvod vecí a je príčinou vzniku vesmíru.

V budúcnosti bude mnoho odborníkov a vzdelancov, ktorých múdrosť bude rozšírená pomocou Budhovho Fa. Stanú sa priekopníkmi nového ľudstva v rôznych oblastiach vedomostí. Ale Budhov Fa vám nedal múdrosť na to, aby ste sa stali takýmito priekopníkmi. Dostali ste ju preto, že ste praktizujúci. To znamená, že ste v prvom rade praktizujúci a až potom odborník. Ako praktizujúci by ste teda mali využiť všetky vhodné situácie, aby ste rozširovali Dafa a potvrdzovali správnosť Dafa. Je povinnosťou každého kultivujúceho potvrdiť, že Dafa je pravdivá veda a nie je to kázanie či idealizmus. Bez tohto obrovského Budhovho Fa by nebolo nič – vrátane všetkého vo vesmíre, od najmakroskopickejšieho po najmikroskopickejšie, ako aj všetkých vedomostí ľudskej spoločnosti.

 

Li Chung-č’

8. januára 1996

 

Praktizujúci je s tým prirodzene spojený

Pre praktizujúceho sú všetky trápenia, s ktorými sa stretáva medzi svetskými ľuďmi, prekážkami na prekonanie, a všetky pochvaly, ktorých sa mu dostane, sú skúškami.

 

Li Chung-č’

14. januára 1996

 

Čo je Znášanlivosť (Ren)?

Znášanlivosť je kľúčom k zlepšovaniu charakteru. Vydržať s hnevom, pocitom krivdy alebo slzami je znášanlivosťou svetského človeka, ktorý je pripútaný k svojim starostiam. Vydržať úplne bez hnevu alebo pocitu krivdy je znášanlivosťou praktizujúceho.

 

Li Chung-č’

21. januára 1996

 

Čo je to slepá viera (mi xin)?

V dnešnej Číne ľudia naozaj zblednú už pri spomenutí dvoch slov slepá viera, pretože mnohí ľudia nazývajú slepou vierou všetko, čomu neveria. V skutočnosti boli tieto dve slová slepá viera (mi xin[7]) pokryté ultraľavicovým podtónom počas Veľkej kultúrnej revolúcie a v tom čase boli použité ako najhoršie výrazy proti národnej kultúre a ako najhoršia nálepka. Stala sa najnezodpovednejšou frázou týchto hlúpych a tvrdohlavých ľudí. Aj tí samozvaní takzvaní „materialisti“ označujú za slepú vieru všetko mimo ich vedomostí alebo mimo pochopenie vedy. Ak by veci mali byť chápané podľa tejto teórie, ľudstvo by už nespravilo žiaden pokrok. Ani veda by sa už ďalej nevyvíjala, pretože všetok nový vývoj a nové objavy vedy patrili k veciam, ktoré ľudia predtým nepoznali. Neboli teda títo ľudia sami idealistami? Hneď ako človek niečomu verí (xin), nie je to samo osebe, určitý druh fixácie (mi)? Nie je pravda, že dôvera niektorých ľudí v modernú vedu alebo modernú medicínu je tiež slepou vierou? Nie je pravda, že klaňanie sa idolom je tiež slepá viera? V skutočnosti tieto dve slová slepá a viera vytvárajú veľmi bežný pojem. Hneď ako ľudia zanietene v niečo veria – vrátane pravdy – stane sa to slepou vierou. Nemá to žiaden znevažujúci význam. Iba ľudia s postrannými úmyslami pokryli slová slepá viera takzvaným feudálnym vedľajším významom, pretože pomocou neho chceli útočiť na iných ľudí. Vzniklo klamné a bojovné pomenovanie, ktoré môže viesť hlúpych ľudí k jeho opakovaniu.

Popravde povedané, slová slepá viera by sa nemali používať týmto spôsobom a nemal by existovať ani ich vnútený vedľajší význam. Slová slepá viera neznamenajú nič negatívneho. Bez slepej viery v disciplínu by vojaci nemali schopnosť bojovať, bez slepej viery v školy a učiteľov by študenti nezískali žiadne vedomosti, bez slepej viery vo svojich rodičov by sa deti nenechali vychovávať, bez slepej viery vo svoje povolanie by ľudia neodvádzali dobrý výkon v práci. Bez viery by ľudské bytosti nemali morálne štandardy, ľudská myseľ by nemala dobré myšlienky a bola by prekonaná skazenými myšlienkami. Potom by morálne hodnoty v ľudskej spoločnosti prudko upadli. Pod účinkom skazených myšlienok by sa ľudia stali navzájom nepriateľmi a nezastavili by sa pred ničím, aby uspokojili svoje sebecké želania. Hoci nedobrí ľudia, ktorí vložili do dvoch slov slepá viera negatívny vedľajší význam dosiahli svoj cieľ, veľmi pravdepodobne zruinovali ľudstvo od jeho najhlbšej podstaty.

 

Li Chung-č’

22. januára 1996

upravené 29. augusta 1996

 

Chorobová karma

Prečo nový učeník, ktorý práve začal praktizovať, alebo starší učeník, ktorého telo už bolo očistené, prežíva fyzické nepohodlie pri svojej kultivácii, akoby bol vážne chorý? A prečo sa to stane raz za čas? Povedal som vám vo svojich prednáškach Fa, že to je odstraňovanie vašej karmy a spolu s odstraňovaním karmy nazbieranej človekom počas minulých životov sa zlepšuje vaša kvalita osvietenia. Okrem toho je to na preskúšanie, či ste odhodlaní nasledovať Dafa. Toto bude pokračovať, až kým vaša kultivácia nedosiahne Zákon nad trojitým svetom. Toto je všeobecné vysvetlenie.

Popravde povedané, človek prežil nevedno koľko životov a v každom z nich nazhromaždil veľké množstvo karmy. Pri reinkarnácii je časť jeho chorobovej karmy vtlačená do jeho tela na mikroskopickej úrovni. Keď sa reinkarnuje, látka jeho nového fyzického tela nemá na povrchu žiadnu chorobovú karmu (sú ale výnimky pre tých, ktorí majú príliš veľa karmy). To, čo bolo vtlačené do tela v minulom živote potom vystúpi a keď sa to vráti na povrch tohto fyzického tela, človek ochorie. Choroba sa však obvykle javí tak, že je spustená nejakou vonkajšou okolnosťou v tomto fyzickom svete. Týmto spôsobom to na povrchu zodpovedá objektívnym zákonom nášho fyzického sveta. To znamená, že je to v súlade s princípmi tohto ľudského sveta. Z toho vyplýva, že svetskí ľudia nemajú ako vedieť skutočnú pravdu o pôvode choroby a sú preto stratení v ilúzii a nemôžu pochopiť pravdu. Keď je človek chorý, berie lieky, alebo vyhľadáva rôzne druhy liečenia, ktoré vo výsledku zatláčajú chorobu späť do tela. Týmto spôsobom, namiesto toho, aby zaplatil za chorobovú karmu zo svojich zlých skutkov v minulých životoch, robí ďalšie zlé veci v tomto živote a ubližuje iným. Toto prináša novú chorobovú karmu a vedie k rôznym druhom chorôb. On však ďalej berie lieky alebo používa rôzne liečenia, aby zatlačil chorobu späť do svojho tela. Chirurgia môže odstrániť iba hmotu tela v tejto povrchnej fyzickej dimenzii, pričom chorobovej karmy v ďalšej dimenzii sa to nedotklo – je to úplne mimo dosah techniky modernej medicíny. Keď sa choroba vráti, človek opäť vyhľadá liečenie. Po smrti sa človek opäť reinkarnuje a všetka nahromadená chorobová karma bude znova zatlačená späť do jeho tela. Tento kolobeh prebieha jeden život za druhým, pričom sa v ľudskom tele nahromadí nevedno koľko chorobovej karmy. Preto som povedal, že celé dnešné ľudstvo prišlo do tohto bodu s karmou nabalenou na karme. Okrem chorobovej karmy má človek ešte ďalšie druhy karmy. Takže ľudia majú ťažkosti, utrpenia a rozpory vo svojich životoch. Ako by človek mohol chcieť mať šťastie bez splatenia karmy? Ľudia majú dnes toľko karmy, že sú ňou presiaknutí a stretnú sa s nepríjemnosťami vždy a všade. Problémy čakajú na človeka, len čo vykročí z dverí. Keď sa ale konflikty prihodia, ľudia ich nevedia zniesť, neuvedomujúc si, že platia za svoju karmu z minulosti. Ak s ním ostatní nezaobchádzajú dobre, on bude zaobchádzať s inými ešte horšie, čím vytvára novú karmu pred splatením starej. To spôsobuje, že morálne hodnoty upadajú každým dňom a ľudia sa medzi sebou stávajú nepriateľmi. Mnoho ľudí to nevie pochopiť: Čo sa stalo s dnešnými ľuďmi? Čo sa stalo s dnešnou spoločnosťou? Keď bude ľudstvo takto pokračovať, bude to veľmi nebezpečné.

Vy praktizujúci musíte sami zaplatiť časť karmy, s výnimkou tej, ktorú pre vás odstránil Učiteľ. Budete sa preto cítiť fyzicky nepohodlne, akoby ste trpeli chorobou. Kultivačná prax vás očistí od prapôvodu vášho života. Ľudské telo je ako letokruhy na strome, pričom každý letokruh obsahuje chorobovú karmu. Takže vaše telo musí byť očistené od samého stredu. Avšak ak by celá karma mala vyjsť naraz, neboli by ste to schopní zniesť a ohrozilo by to váš život. Iba jeden či dva kúsky môžu byť vytlačené raz za čas, čo vám umožní prekonať ju a zaplatiť za svoju karmu utrpením. Ale toto je iba ten malý kúsoček, ktorý bol nechaný, aby ste ho znášali vy, potom čo som pre vás odstránil karmu. Toto bude pokračovať, až kým vaša kultivácia nedosiahne najvyššie štádium Zákona trojitého sveta, Čisto-biele telo, kedy bude všetka vaša karma vytlačená. Sú však aj nejakí ľudia s veľmi malým množstvom chorobovej karmy a iné špeciálne prípady. Kultivačná prax Zákona nad trojitým svetom je kultiváciou čistého tela Arhata – tela, ktoré nemá žiadnu chorobovú karmu. Ale ako osoba, ktorá ešte nedosiahla Dovŕšenie a ktorá stále praktizuje kultiváciu k vyšším úrovniam Zákona nad trojitým svetom, bude stále trpieť a mať trápenia a skúšky, aby sa zvýšila jej úroveň. Tie budú obmedzené iba na medziľudské rozpory alebo iné veci v oblasti charakteru a ďalšie opúšťanie jej pripútaností. Už viac nebude mať karmu fyzickej choroby.

Chorobová karma nie je niečo, čo môže byť neuvážene odstránené pre svetského človeka. Je úplne nemožné spraviť to pre nepraktizujúcich. Tí sa musia nechať liečiť lekármi. Ak by sme to robili pre svetských ľudí, narúšali by sme nebeské zákony, lebo by to znamenalo, že človek môže robiť zlé veci bez toho, aby za svoju karmu zaplatil. Je úplne neprijateľné, aby človek nesplatil svoje dlhy – nebeské zákony to nedovolia! Dokonca aj bežné čchi-kungové liečenie zatláča karmu dovnútra ľudského tela. Ak má človek príliš veľa karmy a stále robí zlé veci, čaká ho zánik. Po smrti budú jeho fyzické telo aj duša zničené a nebudú už viac existovať. Keď veľká osvietená bytosť lieči chorobu ľudskej bytosti, môže úplne odstrániť karmické dôvody tejto choroby, ale to sa robí hlavne za účelom spásy ľudí.

 

Li Chung-č’

10. marca 1996

 

Čomu sa praktizujúci majú vyhýbať

Tí, ktorí sú pripútaní k sláve, praktizujú zlú cestu, plnú zámeru. Hneď ako sa stanú známymi v tomto svete, určite povedia dobré, ale myslia zlé, čím zavádzajú verejnosť a poškodzujú Fa.

 

Tí, ktorí sú pripútaní k peniazom, hľadajú bohatstvo a predstierajú svoju kultiváciu. Poškodzujú praktizovanie a Fa, mrhajú svojimi životmi namiesto kultivácie Budhovstva.

 

Tí, ktorí sú pripútaní k žiadostivosti sa ničím nelíšia od skazených ľudí. Zatiaľ čo recitujú posvätné knihy, vrhajú dokonca kradmé pohľady. Sú ďaleko od Tao a sú to skazení, svetskí ľudia.

 

Tí, ktorí sú pripútaní k rodinným citom, budú nimi určite popálení, opantaní a trápení. Niť týchto citov ich bude zväzovať po celý život. Keď sa objaví smrť, bude pre nich príliš neskoro ľutovať.

 

Li Chung-č’

15. apríla 1996

 

Dokonalá harmónia

(I.)

 

Ľudia v rôznych pracovných prostrediach sú zapletení do rôznych druhov zabíjania. Rovnováha v živote sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Ako praktizujúci by ste sa mali v prvom rade zbaviť každej pripútanosti a prispôsobiť sa ľudskej spoločnosti, pretože to je tiež prejavom ochrany Fa na určitej úrovni. Ak by nikto nevykonával ľudské povolania, Fa na tejto úrovni by zanikol.

 

(II.)

 

Životy prirodzene existujú a umierajú vo Fa. Vesmír prechádza cez tvorenie, stagnáciu a degeneráciu a ľudské bytosti majú narodenie, starnutie, chorobu a smrť. V rovnováhe životov tiež existujú neprirodzené narodenia a smrti. V znášanlivosti je vzdávanie sa a úplné vzdanie sa [vecí] je vyšším princípom neopomenutia.

 

Li Chung-č’

19. apríla 1996

 

Neopomenutie

V znášanlivosti je vzdávanie sa. Schopnosť vzdať sa je výsledkom zlepšovania sa v kultivácii. Fa má rôzne úrovne. Pochopenie Fa praktizujúcim je jeho pochopením Fa na jeho kultivačnej úrovni. Rôzni praktizujúci rozumejú Fa rôzne, pretože sú na rôznych úrovniach.

Na rôznych úrovniach má Fa rôzne požiadavky pre praktizujúcich, podľa úrovne, na ktorej sa nachádzajú. Vzdávanie sa prejavuje tým, že človek sa nedrží bežných ľudských pripútaností. Ak sa človek môže naozaj pokojne všetkého vzdať bez toho, aby sa to dotklo jeho srdca, skutočne na tej úrovni už je. Kultivačná prax je však o zlepšovaní sa: Ak sa už dokážete vzdať pripútanosti, prečo sa tiež nevzdať samotného strachu z pripútanosti? Nie je vzdanie sa všetkého bez opomenutia ešte vyšším vzdaním sa? Avšak ak praktizujúci alebo svetský človek nie je schopný vzdať sa ani základných vecí a napriek tomu diskutuje o tomto princípe, poškodzuje vlastne Fa tým, že hľadá výhovorky pre pripútanosti, ktorých sa nemôže zbaviť.

 

Li Chung-č’

26. apríla 1996

 

Kultivácia a práca

S výnimkou profesionálnych praktizujúcich v kláštoroch, drvivá väčšina našich učeníkov Falun Dafa praktizuje kultiváciu v spoločnosti svetských ľudí. Pomocou študovania a praktizovania Dafa ste teraz schopní brať slávu a vlastné záujmy zľahka. Kvôli nedostatočne hlbokému pochopeniu Fa však vznikol problém: Niekoľko učeníkov sa vzdalo práce medzi svetskými ľuďmi alebo odmietli byť povýšení na vedúce pozície. Toto spôsobilo veľa zbytočného zasahovania do ich práce a života, čo priamo ovplyvnilo ich kultiváciu. Niektorí počestní podnikatelia sa vzdali svojho podnikania, vyhlasujúc, že začali brať peniaze zľahka a že podnikanie môže ublížiť iným a ovplyvniť ich vlastnú kultiváciu.

V skutočnosti je obsah Dafa veľmi hlboký. Zriecť sa pripútaností svetských ľudí neznamená zriecť sa práce svetského človeka. Zriecť sa slávy a osobného záujmu neznamená vzdialiť sa od spoločnosti svetských ľudí. Viackrát som zdôraznil, že tí, ktorí sa kultivujú v spoločnosti svetských ľudí, sa musia prispôsobiť spoločnosti svetských ľudí.

Ak sa na to pozrieme z iného pohľadu, ak by sa všetky vedúce pozície v spoločnosti zaplnili ľuďmi ako sme my, ktorí sa dokážu zriecť svojej povesti a osobných záujmov, aký obrovský prínos by to prinieslo ľuďom? A čo by prinieslo spoločnosti, ak by lakomí ľudia prevzali moc? Ak by všetci podnikatelia boli praktizujúcimi Dafa, ako by vyzerala spoločenská morálka?

Dafa vesmíru, Budhov Fa, je súvislý a úplný, od najvyššej úrovne po najnižšiu. Mali by ste vedieť, že bežná ľudská spoločnosť je tiež vytvorená z Fa na určitej úrovni. Ak by každý študoval Dafa a vzdal sa svojej práce v spoločnosti, bežná ľudská spoločnosť by zanikla, spolu s touto úrovňou Fa. Bežná ľudská spoločnosť je prejavom Budhovho Fa na najnižšej úrovni a je tiež formou existencie života a vecí pre Budhov Fa na tejto úrovni.

 

Li Chung-č’

26. apríla 1996

 

Oprava

V súčasnosti sa na rôznych miestach šíri a študuje nasledujúci text pochádzajúci od Výskumnej spoločnosti, ako Fa alebo moje slová:

 

            Intenzívne čítajte Dafa,

            Opravdivo kultivujte svoj charakter,

            Namáhavo robte cvičenia,

            … atď.

 

V skutočnosti to nie sú moje slová, ani nemajú hlbší význam – určite nie sú Fa. Význam „intenzívne čítať“ sa veľmi líši od mojej požiadavky na študovanie Fa. Popravde povedané, veľmi jasne som sa o čítaní kníh vyjadril v článku „Študovanie Fa“, ktorý som napísal 9. septembra 1995. Navyše to, čo sa rozumie pod slovami intenzívne čítať sa stalo vážnou prekážkou pre „študovanie Fa“. Odteraz musíte venovať pozornosť dôležitosti tohto problému. Hovoril som o dôvode zmiznutia budhizmu z Indie a ponaučení z toho. Ak si v budúcnosti nebudete dávať pozor, bude to začiatok narušenia Fa. Buďte opatrní: Ak sa objaví problém, nesnažte sa zistiť, kto by za to mal niesť zodpovednosť, namiesto toho by ste mali preveriť svoje vlastné chovanie. Nesnažte sa vypátrať, kto to napísal. Vezmite si z toho ponaučenie a dávajte na to v budúcnosti pozor.

 

Li Chung-č’

28. apríla 1996

 

Nemeniteľnosť

Aby sme udržali Dafa navždy nemenný, zdá sa, že je tu stále jeden problém. Vždy sa totiž nájdu takí učeníci, ktorí hnaní svojou túžbou ukazovať sa a úmyslom byť iní robia veci, ktoré rušivo zasahujú do Dafa hneď ako vznikne príležitosť. Toto je niekedy naozaj vážne. Napríklad v poslednom čase niekto hovorí, že som osobne kohosi učil to najpodstatnejšie v cvičeniach (pravdou je, že som iba opravoval pohyby učeníka, keď ma o to požiadal). Tým popiera pohyby cvičení, ktoré som učil v rôznych oblastiach za posledných niekoľko rokov. Tento človek dokonca verejne pozmenil cvičebné pohyby Dafa, zatiaľ čo som stále nablízku a všetci majú k dispozícii videokazetu s inštrukciami. Povedal študentom, aby nepraktizovali podľa videokazety, ale nasledovali jeho, hovoriac, že Učiteľ má gong vysokej úrovne, odlišuje sa od svojich učeníkov a tak ďalej. Tiež povedal učeníkom, aby praktizovali najprv podľa svojich vlastných podmienok a postupne robili zmeny v budúcnosti a tak podobne.

Od samého počiatku som učil celý systém cvičení, lebo som sa obával, že niektorí učeníci by doňho mohli robiť svojvoľné zásahy. Keď sa energetický mechanizmus sformuje, nemožno ho už nikdy zmeniť. Tento problém sa môže zdať bezvýznamný, ale v skutočnosti je to začiatok vážneho poškodzovania Fa. Niektorí ľudia robia z prechodných pohybov samostatné pohyby a hovoria študentom, aby ich robili určitým spôsobom. Robia to, aby boli odlišní, čo so sebou v súčasnosti prinieslo vážne dôsledky na rôznych miestach. Učeníci moji! Moje videokazety s inštrukciami sú stále dostupné – prečo tak slepo nasledujete týchto ľudí? Dafa je vážny, obrovský Fa vesmíru. Dokonca aj keď z neho poškodíte iba maličký kúsok, bude to mamutí hriech! Ako praktizujúci by ste mali praktizovať kultiváciu otvoreným a dôstojným spôsobom a vidieť širšiu perspektívu. Ako by pohyby všetkých mohli byť úplne rovnaké, bez najmenšieho rozdielu? Nezameriavajte svoju myseľ na takéto malichernosti. Pohyby cvičení pomáhajú dosiahnuť Dovŕšenie a iste sú dôležité, no namiesto toho, aby ste išli do slepej uličky, mali by ste venovať viac úsilia zlepšovaniu svojho charakteru. Popravde povedané, prevažná časť zasahovania do Dafa prichádza z vnútra, od samotných praktizujúcich. Vonkajšie činitele môžu ovplyvniť iba niekoľkých ľudí, no nemôžu zmeniť Fa. Či to je v súčasnosti alebo v budúcnosti, tí ktorí poškodzujú náš Fa, môžu byť len samotní naši učeníci. Dávajte na to pozor! Náš Fa je pevný ako diamant a nemeniteľný. Pod žiadnou zámienkou, za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nemôže nikto zmeniť čo i len kúsok z pohybov, pomocou ktorých dosahujeme Dovŕšenie. Inak tento človek poškodzuje Fa, bez ohľadu na to, či sú jeho motívy dobré a či nie.

 

Li Chung-č’

11. mája 1996

 

Nerobte trúfalé vyhlásenia

Nedávno sa objavili určité vyjadrenia. Konkrétne, keď praktizujúci šíria Dafa a pomôžu tým ľuďom s predurčeným vzťahom získať Fa a začať kultivačnú prax, niektorí z týchto praktizujúcich tvrdia, že oni spasili ľudí. Hovoria: „Dnes som spasil zopár ľudí, ty si spasil niekoľko ľudí,“ a tak ďalej. V skutočnosti je to Fa, ktorý spasí ľudí, a iba Učiteľ môže spraviť takúto vec. Vy iba pomáhate ľuďom s predurčeným vzťahom získať Fa. Či môžu skutočne byť spasení stále závisí na tom, či môžu dosiahnuť Dovŕšenie pomocou kultivácie. Dávajte si pozor: Takéto veľké slová môžu pohoršiť Budhu, či už sú úmyselné alebo neúmyselné. Nevytvárajte si prekážky pre svoju vlastnú kultivačnú prax. V tomto ohľade musíte kultivovať aj svoju reč. Dúfam, že to dokážete pochopiť.

 

Li Chung-č’

21. mája 1996

 

Prebudenie

Čas na skutočnú kultiváciu Dafa je obmedzený. Veľa učeníkov si uvedomilo, že sa musia ponáhľať a usilovne robia neustály pokrok. Niektorí učeníci si však nevážia svoj čas a zameriavajú svoju myseľ na vedľajšie veci. Odvtedy čo vyšla táto kniha Dafa (Čuan Falun), mnoho ľudí porovnávalo záznamy mojich prednášok s knihou, prehlasujúc, že Výskumná spoločnosť zmenila Učiteľove slová. Niektorí ďalší povedali, že kniha bola napísaná s pomocou toho a toho. Týmto poškodili Dafa. Hovorím vám teraz, že Dafa patrí mne, Li Chung-č’-mu. Je vyučovaný, aby som vás spasil a vychádza z mojich úst. Naviac, keď som učil Fa, nepoužil som žiadne texty alebo iné materiály, iba kus papiera týkajúci sa toho, čo som chcel učiť mojich študentov. Jeho obsah bol dosť jednoduchý, mal iba niekoľko bodov, ktorým nik iný nemohol rozumieť. Zakaždým keď som učil Fa, prezentoval som ho z iného uhla a vyjadroval sa podľa schopnosti pochopenia študentov. Preto zakaždým, keď som učil Fa, venoval som sa tej istej veci z iného pohľadu. Táto kniha Fa teda predstavuje povahu vesmíru a je pravým prejavom mocného Budhovho Fa. Je to niečo, čo som pôvodne mal a rozpomenul som sa na to potom, čo som dosiahol osvietenie kultivačnou praxou. Potom som to zverejnil v bežnom ľudskom jazyku a vyučujem to vám ako aj tým na nebesiach, a tak napravujem vesmír pomocou Fa. Aby som kultiváciu učeníkom uľahčil, určil som nejakých učeníkov na prepísanie obsahu mojich prednášok z kazetových nahrávok, bez toho aby menili moje pôvodné slová. Potom mi to dali na opravu. Učeníci potom iba skopírovali moje opravy alebo ich prepísali do počítača, aby som mohol robiť ďalšie opravy. Čo sa týka knihy Čuan Falun, osobne som ju trikrát opravoval než bola dokončená a vydaná.

Nikto nikdy neurobil ani malú zmenu v obsahu tejto knihy Dafa. Kto by to nakoniec mohol urobiť? Sú tri dôvody, prečo sa líši od kazetových nahrávok. Po prvé, aby som pomohol ľuďom praktizujúcim kultiváciu, skombinoval som mnoho svojich prednášok Fa, keď som robil opravy. Po druhé, keď som prednášal Fa, vyučoval som podľa rôznych schopností pochopenia učeníkov a podľa situácie a okolností v tom čase, preto som musel zmeniť štruktúru jazyka, keď som to upravoval do knihy. Po tretie, keď ho praktizujúci študujú, môžu vzniknúť nedorozumenia v dôsledku rozdielu medzi rečou a písaným jazykom, takže boli nutné úpravy. Stále sa však zachovala podoba a hovorový štýl mojich prednášok Fa. Čuan Falun (II) a Vysvetlenie obsahu Falun Dafa boli mnou tiež osobne opravené predtým, ako boli publikované. Keď som písal Čuan Falun II, zapracoval som do neho myslenie na rôznych úrovniach, takže niektorým ľuďom sa zdá štýl písania iný a čudujú sa tomu. Ale veď to nie je vec pre obyčajných ľudí! Popravde povedané, druhá časť má zostať pre budúce generácie, aby pochopili rozsah úpadku dnešného ľudstva a mohli si z toho vyvodiť hlboké historické ponaučenie. Kniha Falun Gong, vrátane opravenej verzie, je iba prechodným materiálom vo forme čchi-kungu, ktorý má uľahčiť ľuďom pochopenie na začiatku.

Poškodzovanie Fa sa deje mnohými spôsobmi, pričom neúmyselné poškodzovanie žiakmi samými je najťažšie objaviteľné. Poškodzovanie Šákjamuniho budhizmu začalo práve takto a ponaučenie je hlboké.

Učeníci si musia pamätať: Všetky texty Falun Dafa sú Fa, ktorý som učil ja a osobne som ich opravil a usporiadal. Odteraz nikto nesmie vyberať niečo zo zvukových nahrávok mojich prednášok Fa, ani z nich zostavovať textové materiály. Bez ohľadu na to, aké sú vaše výhovorky, je to stále poškodzovanie Fa. Toto zahŕňa takzvané „zdôrazňovanie rozdielov medzi prejavom a jeho písomnou podobou“, a tak ďalej.

Nič vo vývoji nebeských telies alebo vo vývoji ľudstva nie je náhodné. Vývoj ľudskej spoločnosti je usporiadaním histórie a je poháňaný kozmickou klímou. V budúcnosti sa bude viac ľudí vo svete učiť Dafa. To nie je niečo, čo môže urobiť nejaký nerozvážny človek iba preto, že chce. Ako by sa mohla udiať udalosť tohto rozsahu bez rôznych usporiadaní v minulosti? V skutočnosti, všetko čo som urobil, bolo usporiadané pred nespočetnými rokmi a to zahŕňa aj to, kto získa Fa – nič nie je náhodné. Ale spôsob, akým sa tieto veci prejavujú, je v súlade s bežnými ľuďmi. V skutočnosti veci, ktoré mi odovzdali moji niekoľkí učitelia v tomto živote, som pred niekoľkými životmi usporiadal, aby ich získali. Keď prišla predurčená príležitosť, bolo naplánované, aby mi tie veci odovzdali späť, takže som si mohol spomenúť na celý svoj Fa. Dovoľte mi povedať vám, že túto knihu Fa neštudujú iba tí na ľudskej úrovni, ale tiež bytosti na vyšších úrovniach. Pretože sa obrovský kus kozmického telesa odchýlil od povahy vesmíru, musí byť napravený pomocou Fa. V obrovskom vesmíre je ľudstvo pomerne bezvýznamné. Zem je iba smietkou prachu vo vesmíre. Ak ľudské bytosti chcú, aby si ich vyššie bytosti vážili, musia praktizovať kultiváciu a stať sa tiež bytosťami na vysokej úrovni!

 

Li Chung-č’

27. mája 1996

 

Pevnosť Fa

Za posledné dva roky sa objavili isté problémy v kultivácii praktizujúcich. Pozoroval som situáciu kultivácie učeníkov. Aby som včas napravil vznikajúce problémy, často s určitým úmyslom napíšem nejaký krátky článok (naši učeníci ich nazývajú jingweny,[8] „písma“), aby som viedol učeníkov v ich kultivácii. Cieľom je nechať stabilnú, zdravú a správnu cestu pre kultivačnú prax Dafa. Budúce generácie po nasledujúce tisícky rokov sa musia kultivovať spôsobom, ktorý som im osobne zanechal, ak majú dosiahnuť Dovŕšenie.

Nedávno som však na cvičebnom mieste v Hongkongu videl zbierku materiálov, ktoré tam boli privezené z iných miest. Zahŕňali dva krátke články, ktoré som nemal v úmysle publikovať. To bol vážny a úmyselný pokus poškodiť Dafa! Dokonca prepisovanie našich kazetových záznamov vami samými je nesprávne! Objasnil som v článku „Prebudenie“, že neexistuje žiadna výhovorka pre niečie prepisovanie mojich slov do písomných materiálov z kazetových záznamov – toto je poškodzovanie Fa. Medzičasom som opakovane zdôraznil, že nemôžete dávať do obehu vaše osobné poznámky, ktoré ste si napísali počas mojich prednášok. Prečo to stále robíte? Čo vás k tomu vedie? Dovoľte mi povedať vám, že okrem mojich niekoľkých oficiálne publikovaných kníh a krátkych článkov s mojím podpisom a dátumom, ktoré sú rozosielané do rôznych oblastí Výskumnou spoločnosťou, všetko prepísané bez dovolenia je poškodzovaním Fa. Kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou a je vašou vecou, čo chcete. Všetci svetskí ľudia majú aj démonickú povahu aj povahu Budhu. Keď myseľ človeka nie je spravodlivá, bude účinkovať démonická povaha. Dovoľte mi opäť vám povedať, že ľudia zvonku nemôžu nikdy poškodiť Fa. Iba učeníci ho môžu poškodiť – pamätajte na to!

Každý krok, ktorý robím ja, Li Chung-č’, slúži na vytvorenie nemenného a neporušiteľného spôsobu na odovzdávanie Dafa ďalším generáciám. Takýto obrovský Fa neskončí po chvíľke popularity. Po budúce veky vekov nemôže nastať ani drobná odchýlka. Chrániť Dafa svojím vlastným správaním je navždy zodpovednosťou učeníkov Dafa, pretože Dafa patrí všetkým vnímajúcim bytostiam vo vesmíre, čo zahŕňa vás.

 

Li Chung-č’

11. júna 1996

 

Kultivačná prax a nesenie zodpovednosti

Cieľom usilovného a pevného praktizovania je dosiahnuť Dovŕšenie čo najskôr. Praktizujúci je jednoducho ten, kto odstraňuje pripútanosti svetského človeka. Učeníci, musíte mať jasno v tom, čo robíte!

Nesúc zodpovednosť pred Dafa, asistenčné centrá, hlavné asistenčné centrá v rozličných oblastiach a Výskumná spoločnosť majú právo nahradiť hociktorého pomocníka alebo vedúceho miestneho centra. Za rozličných okolností môžu byť osoby na pozíciách zodpovednosti vymenené. Pretože zodpovedná osoba je v prvom rade praktizujúcim, ktorý sa sem prišiel kultivovať a nie byť za niečo zodpovedný, mal by byť schopný byť na pozícii hore aj dole. To, že dostal miesto so zodpovednosťou, je pre kultivačnú prax, človek však môže robiť kultiváciu aj bez toho, aby zastával pozíciu zodpovednosti. Keď sa vymieňaný človek nevie cez to dostať, nie je to spôsobené jeho pripútanosťou? Nie je to preňho dobrá príležitosť, aby sa tejto pripútanosti zbavil? Ak sa za týchto okolností stále nemôže tejto pripútanosti zbaviť, jasne to hovorí, že výmena bola správna. Učeníci, dovoľte mi pripomenúť vám: bez toho, aby ste sa vzdali tejto pripútanosti, nebudete schopní dosiahnuť Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

12. júna 1996

 

Čo robiť s rukopismi písiem

Čoraz viac ľudí sa teraz učí Dafa a ich počet sa zdvojnásobuje každý týždeň. Zásoby kníh vydavateľov sú nepostačujúce, a tak nemôžu pokryť dopyt. Knihy preto v niektorých oblastiach alebo na vidieku nie sú dostupné. Niektorí študenti sa ma spýtali, čo robiť so svojimi ručne prepísanými kópiami kníh Dafa. Môžem vám povedať, že za tohto stavu je v poriadku, keď dávate kópie Čuan Faluna alebo iných textov, ktoré ste ručne prepísali počas svojho štúdia Dafa tým, ktorí idú do vzdialených oblastí rozširovať kultiváciu a Fa. Ak ich prinesiete roľníkom, môže to súčasne znížiť ich finančné zaťaženie. Toto preto vyžaduje, aby rukopisy učeníkov boli čitateľné, aby im roľníci s obmedzeným vzdelaním mohli porozumieť. Rukopisné kópie majú rovnakú silu Fa ako vytlačené knihy.

 

Li Chung-č’

26. júna 1996

 

Konferencia Fa

Pre učeníkov je nevyhnutné, aby si vzájomne vymieňali zážitky a skúsenosti zo svojej kultivácie. Pokiaľ nemajú úmysel predvádzať sa, niet pochybností, že konferencia bude užitočná pre vzájomnú pomoc a spoločný pokrok. Aby sa uľahčilo rozširovanie Dafa, v rôznych oblastiach sa konali viaceré konferencie vymieňania kultivačných skúseností. Všetky tieto konferencie boli vynikajúce a prospešné, čo sa týka formy aj obsahu. Prejavy študentov však musia byť schválené asistenčnými centrami, aby nevznikol problém politického charakteru – ktorý nemá nič do činenia s kultivačnou praxou – alebo aby nevznikli nesprávne trendy v kultivačnej praxi a v spoločnosti. Mali by sme sa vyhnúť aj povrchnému vychvaľovaniu, ktoré pochádza z teoretických štúdií svetských ľudí. Nikto by s úmyslom predvádzať sa nemal zostavovať články vo forme oficiálnych referátov a potom ich prednášať na väčšom verejnom prejave.

Veľké konferencie vymieňania kultivačných skúseností, ktoré sú organizované hlavnými asistenčnými centrami na úrovni provincií a miest, by nemali byť rozšírené na celonárodnú úroveň. Celonárodná alebo medzinárodná konferencia by mala byť organizovaná Výskumnou spoločnosťou, no nemala by sa organizovať príliš často. Jedenkrát do roka by malo postačovať (okrem mimoriadnych prípadov). Nerobte z nich formalitu alebo súťaž, namiesto toho nech to je slávnostná konferencia Fa, ktorá skutočne môže priniesť pokrok v kultivácii.

 

Li Chung-č’

26. júna 1996

 

List hlavnému asistenčnému centru Dafa v Š’-ťia-čuangu

Hlavné asistenčné centrum Dafa v Š’-ťia-čuangu:

Počul som, že vaša konferencia vymieňania kultivačných skúseností sa stretla s prekážkami. Sú pre to tri dôvody, z ktorých si iste vezmete ponaučenie. Táto udalosť priamo ovplyvnila aktivity Dafa v Pekingu a v celej krajine a bude to mať určitý negatívny dopad na ďalšie bežné činnosti Dafa. Myslím, že si to iste uvedomíte a budete sa činiť lepšie v budúcnosti.

Navyše, dovoľte mi povedať niekoľko slov o seminároch organizovaných istým študentom. Keď bolo zorganizovaných niekoľko špeciálnych seminárov, na ktorých boli študenti s nadprirodzenými schopnosťami, bolo to na potvrdenie vedeckého charakteru Dafa pomocou vedeckých prostriedkov, aby vedecké a akademické kruhy pochopili Dafa. Nemal dávať prednášky študentom, pretože to neprinieslo nič dobré a spôsobilo to iba to, že noví študenti alebo učeníci bez pevného pochopenia Fa si vytvorili pripútanosti. Tí učeníci, ktorí dobre študujú Fa, budú aj tak, bez akejkoľvek potreby počúvať takéto prednášky, pokračovať v kultivácii podľa Dafa.

Chcel by som ešte niečo zdôrazniť: Učil som Fa dva roky a dal som dva roky študentom na praktizovane skutočnej kultivácie. Počas týchto dvoch rokov som nedopustil, aby nejaká udalosť, ktorá nie je spojená s kultiváciou, zasahovala do kultivácie učeníkov, ktorí krok za krokom postupne prechádzajú cez proces zlepšení, ktorý bol pre nich usporiadaný. Ak nie sú prejavy prednášané vedeckým a akademickým spoločnostiam, aby potvrdili vedeckú povahu Dafa, ale praktizujúcim učeníkom, ktorí majú obmedzený čas, rozmýšľajte o tom: Mohla by existovať väčšia prekážka pre učeníkov? Dokonca sa s učeníkmi ani nestretávam, aby som ich nevyrušoval. Učeníci sa nemôžu upokojiť najmenej niekoľko dní potom, čo ma videli, a toto narúša usporiadania, ktoré som pre nich dal urobiť mojimi telami Zákona. Povedal som Výskumnej spoločnosti o tomto probléme, ale možno to nebolo objasnené danému študentovi. Teraz, keď je to za nami, nikto z vás by sa nemal snažiť zistiť, kto by za to mal byť zodpovedný. Myslím, že hlavným dôvodom je to, že vám to nebolo jasné. Ale odteraz musíte dávať pozor. Všetko, čo dnes robíme, slúži na položenie základov pre odovzdávanie Dafa počas nespočetných nadchádzajúcich rokov a zanechanie dokonalej, správnej a bezchybnej formy kultivačnej praxe. Dnes na to poukazujem nie preto, aby som niekoho kritizoval, ale aby som korigoval formu kultivačnej praxe a zanechal ju budúcim generáciám.

Pošlite tento list do asistenčných centier vo všetkých oblastiach.

 

Li Chung-č’

26. júna 1996

 

Náprava vlastného charakteru

Ako sa kultivácia Dafa prehlbuje, mnoho učeníkov postupne dosiahlo osvietenie alebo postupné osvietenie. Môžu vidieť skutočné, nádherné, veľkolepé scény v iných dimenziách. Učeníci zažívajúci proces osvietenia sú takí rozrušení, že nazývajú moje telá Zákona „druhý učiteľ“, alebo berú moje telá Zákona ako pravého a nezávislého učiteľa – toto je nesprávne pochopenie. Telá Zákona sú prejavom obrazu mojej všadeprítomnej múdrosti, ale nie sú to nezávislé živé bytosti. Niektorí ďalší učeníci nazývajú Falun „Učiteľ Falun“. Toto je absolútne nesprávne. Falun je ďalšou formou prejavu podstaty mojej sily Fa a múdrosti Dafa – vec príliš nádherná na to, aby sa dala popísať slovami. Falun je prejavom podstaty Fa všetkej hmoty vo vesmíre, od makroskopickej úrovne až po mikroskopickú úroveň a nie je to nezávislá živá bytosť.

Učeníci moji, keď vidíte moje telá Zákona a Falun ako pre vás robia tie veľké, zázračné a veľkolepé veci, nesmiete sa pozerať alebo chváliť moje telá Zákona a Falun pomocou bežného ľudského myslenia. Tento druh myslenia je prejavom zmiešania nižšej kvality osvietenia a horšieho charakteru. Popravde povedané, všetky prejavené podoby sú konkrétnym prejavom môjho použitia obrovskej sily Fa na napravenie Fa a spásu ľudí.

 

Li Chung-č’

2. júla 1996

 

Stručné vysvetlenie k Shan

Shan je prejavom povahy vesmíru na rôznych úrovniach a v rôznych dimenziách. Je tiež základnou povahou veľkých osvietených bytostí. Preto musí praktizujúci kultivovať Shan a prispôsobiť sa povahe vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Nesmierne kozmické telo bolo zrodené z povahy vesmíru, Zhen-Shan-Ren. Šírenie Dafa na verejnosti znova ukazuje pôvodnú povahu živých bytostí vo vesmíre. Dafa je v dokonalej harmónii: Ak od seba oddelíme tri znaky Zhen-Shan-Ren, každý z nich úplne obsahuje Zhen-Shan-Ren. Je to preto, že hmota je zložená z mikroskopickej látky, ktorá je znova zložená z ešte mikroskopickejšej látky – takto to pokračuje až do konca. Preto sa Zhen skladá zo Zhen-Shan-Ren, Shan sa skladá zo Zhen-Shan-Ren a Ren sa tiež skladá zo Zhen-Shan-Ren. Nie je kultivovanie Zhen v Škole Tao kultiváciou Zhen-Shan-Ren? Nie je kultivácia Shan v Budhovskej škole tiež kultiváciou Zhen-Shan-Ren? V skutočnosti sa líšia iba vo svojich povrchných formách.

S ohľadom na samotný Shan, keď sa prejavuje v ľudskej spoločnosti, môžu niektorí svetskí ľudia, ktorí sú pripútaní k bežnej ľudskej spoločnosti, položiť spoločenskú otázku bežného človeka: „Keby sa každý učil Dafa a praktizoval Shan, ako by sme si poradili s nepriateľskými vpádmi alebo vojnami proti nám?“ Vlastne som už povedal v Čuan Falune, že vývoj ľudskej spoločnosti je vedený vývojom kozmickej klímy. Sú teda potom ľudské vojny náhodné? Oblasť s veľkým množstvom karmy alebo oblasť, kde sa ľudské mysle pokazili, je určite nestabilná. Ak má byť národ naozaj cnostný, musí mať málo karmy; iste potom nebudú proti nemu žiadne vojny. Je to preto, že princípy Dafa to nedovoľujú. Povaha vesmíru vládne všetkému. Netreba sa obávať, že by bol cnostný národ napadnutý. Povaha vesmíru – Dafa – je prítomná všade a zahŕňa celé kozmické telo, od makroskopickej úrovne po mikroskopickú úroveň. Dafa, ktorý učím dnes, nevyučujem iba ľuďom na východe, ale súčasne aj ľuďom na západe. Tamojší dobrí ľudia by tiež mali byť spasení. Všetky národy, ktoré by mali vstúpiť do ďalšej, novej historickej epochy, získajú Fa a zlepšia sa ako celok. Nie je to iba vecou jedného národa. Morálny štandard ľudstva sa tiež vráti k štandardu pôvodnej ľudskej povahy.

 

Li Chung-č’

20. júla 1996

 

Dodatok k „Náprave vlastného charakteru“

Potom čo som povedal, že „Telá Zákona a Falun nie sú nezávislé živé bytosti“ sa niektorí študenti pýtali, či to neprotirečí tomu, čo uvádza Čuan Falun: „Vedomie a myšlienky tela Zákona sú ovládané jeho hlavnou bytosťou. No samotné telo Zákona je takisto úplný, nezávislý a skutočný individuálny život.“ Myslím, že to je kvôli slabému pochopeniu Fa. Telá Zákona nemožno porovnávať s nejakým plne samostatným životom, pretože oni sú zámerným prejavom sily a múdrosti majstrovho obrazu a myšlienok. Sú schopné uskutočniť všetko sami, podľa vôle osoby majstra. Učeníci si pozreli iba druhú vetu a prehliadli prvú: „Vedomie a myšlienky tela Zákona sú ovládané jeho hlavnou bytosťou.“ Telá Zákona nemajú teda len nezávislý a úplný obraz bytosti majstra, ale aj jeho charakter. Môžu uskutočniť sami všetko to, čo by urobil majster osobne, pričom obyčajná bytosť nie je riadená nikým. Keď ľudia vidia telá Zákona, zdajú sa im byť úplnými, nezávislými a reálnymi samostatnými bytosťami. Jednoducho povedané, moje telá Zákona sú v skutočnosti ja.

 

Li Chung-č’

21. júla 1996

 

Budhovská povaha a démonická povaha

Vo veľmi vysokej a veľmi mikroskopickej dimenzii vesmíru existujú dva rôzne druhy látok. Sú dvoma formami materiálnej existencie prejavenej najvyššou povahou vesmíru, Zhen-Shan-Ren, na určitých dimenzionálnych úrovniach vo vesmíre. Prenikajú určitými dimenziami zhora nadol, z mikroskopickej úrovne až po makroskopickú. V závislosti od prejavov Fa na rôznych úrovniach, čím nižšia úroveň, tým väčší rozdiel v prejavoch a variáciách týchto dvoch odlišných látok. Ako výsledok to vyvoláva to, čo škola Tao nazýva princípy jin a jang a tchaj-ťi. Ak klesáme ďalej do nižších úrovní, tieto dva druhy látky s rôznymi vlastnosťami budú stáť čoraz viac proti sebe a toto dáva vznik princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania.

Pomocou vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania sa objavujú dobrota a skazenosť, správne a nesprávne, dobré a zlé. Potom, čo sa týka živých bytostí: kde sú Budhovia, sú aj démoni, kde sú ľudia, sú aj duchovia – toto je očividnejšie a komplikovanejšie v spoločnosti svetských ľudí. Kde sú dobrí ľudia, sú aj zlí, kde sú nesebeckí, sú aj sebeckí, kde sú ľudia s veľkou šírkou mysle, tam sú aj obmedzení ľudia. Čo sa týka kultivácie, kde sú ľudia, ktorí v ňu veria, sú aj takí, ktorí neveria, kde sú tí, ktorí môžu byť osvietení, tam sú aj takí, ktorí nemôžu, kde sú ľudia za ňu, sú nejakí aj proti nej – takáto je ľudská spoločnosť. Keby každý mohol praktizovať kultiváciu, osvietiť sa a veriť v ňu, ľudská spoločnosť by sa zmenila na spoločnosť bohov. Ľudská spoločnosť je iba spoločnosťou ľudských bytostí a nie je dovolené, aby prestala existovať. Ľudská spoločnosť bude existovať navždy. Preto je normálne, že sú ľudia, ktorí sú proti. Naopak, bolo by nenormálne, ak by nikto nič nenamietal. Bez duchov, ako by sa ľudia mohli reinkarnovať ako ľudia? Bez existencie démonov by človek nebol schopný kultivovať Budhovstvo. Bez trpkosti by nemohlo byť šťastie.

Keď sa ľudia snažia niečo dosiahnuť, stretnú sa s prekážkami presne kvôli existencii princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Iba keď dosiahnete to, čo chcete, pomocou trpkého úsilia a prekonáte prekážky, zistíte, že to nie je ľahko získané a budete si vážiť to, čo ste získali, a cítiť sa šťastne. Inak, ak by neexistoval princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania a mohli by ste dosiahnuť všetko bez námahy, cítili by ste sa životom unudení a chýbal by vám pocit šťastia a radosti z úspechu.

Každý druh látky alebo života vo vesmíre je zložený z mikroskopických častíc, ktoré vytvárajú väčšie častice a tie potom vytvárajú povrch látok. V medziach, kde platia tieto vlastnosti vecí, ktoré sa skladajú z dvoch druhov látky, všetka látka a život má taktiež duálnu povahu. Napríklad železo a oceľ sú tvrdé, ale hrdzavejú a oxidujú, ak ich zakopeme do zeme. Keramika a porcelán na druhej strane neoxidujú, ak ich zakopeme do zeme, ale sú krehké a ľahko sa rozbijú. To isté platí pre ľudské bytosti, ktoré majú budhovskú povahu a súčasne aj démonickú povahu. Veci, ktoré človek robí bez morálnych záväzkov a obmedzení, majú démonickú povahu. Kultivovanie Budhovstva je odstraňovanie vašej démonickej povahy a posilňovanie vašej budhovskej povahy.

Budhovská povaha človeka je Shan a prejavuje sa ako milosrdenstvo, myslenie najprv na druhých pred robením vecí a schopnosťou vydržať utrpenie. Démonická povaha človeka je skazenosť a prejavuje sa ako zabíjanie, kradnutie a okrádanie, sebeckosť, zlé myšlienky, rozsievanie nezhôd, podnecovanie ťažkostí cez rozširovanie povier, žiarlivosť, skazenosť, hnev, lenivosť, krvismilstvo a tak ďalej.

Povaha vesmíru, Zhen-Shan-Ren sa prejavuje rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach. Tieto dva rôzne druhy látok v rámci určitých úrovní vesmíru tiež majú rôzne formy prejavu na rozličných úrovniach. Čím nižšia úroveň, tým zrejmejší je vzájomný protiklad a teda odlíšenie dobrého a zlého. Cnostné sa stane cnostnejším a skazené skazenejším. Dvojaká povaha toho istého fyzikálneho predmetu sa tiež stane komplikovanejšou a premenlivejšou. To je presne to, čo mal Budha na mysli, keď povedal: „Všetko má budhovskú povahu“. V skutočnosti má všetko aj démonickú povahu.

Vesmír má však charakteristiku Zhen-Shan-Ren, takisto ako spoločnosť svetských ľudí. Tieto dva druhy látok, o ktorých som rozprával, sú len dva druhy z nespočetného množstva látok, ktoré existujú zhora nadol, od mikroskopickej úrovne po makroskopickú, po ľudskú spoločnosť a sú odzrkadlené v živých bytostiach a hmote a môžu v nich spôsobiť dvojakú povahu. Život a hmota odhora až dole, po ľudskú spoločnosť, sa však skladá z nespočetného množstva rôznych látok od mikroskopickej úrovne až po makroskopickú.

Ak ľudstvo nebude dodržiavať ľudské morálne štandardy, spoločnosť vstúpi do nekontrolovateľného chaosu, s prírodnými nešťastiami a ľudskými katastrofami. Ak sa praktizujúci nezbaví svojej démonickej povahy pomocou kultivácie, jeho gong bude vo veľkom neporiadku a nedosiahne nič alebo bude nasledovať démonickú cestu.

 

Li Chung-č’

26. augusta 1996

 

Veľké odhalenie

Veľký počet učeníkov teraz dosiahlo alebo sa chystá dosiahnuť Dovŕšenie. Aké vážne je pre ľudskú bytosť dosiahnutie Dovŕšenia! Nič na tomto svete nemôže byť úžasnejšie, veľkolepejšie a nádhernejšie. Keďže je to tak, musia byť pri kultivácii na každého praktizujúceho kladené prísne požiadavky. Navyše, postúpenie do každej vyššej úrovne je uskutočnené pevným dosiahnutím jej štandardov. Čo sa týka celkovej situácie, učeníci Dafa napĺňajú štandard, ale sú tiež nejakí ľudia s rôznymi pripútanosťami, ktorých sa nezbavili, ktorí sa len nechajú unášať prúdom. Navonok tiež hovoria, že Dafa je dobrý, ale v skutočnosti nepraktizujú kultiváciu. Je to tak najmä v prípade, keď je všeobecné ovzdušie také, že ho každý chváli a každý – od hornej spoločenskej triedy po obyčajných ľudí – hovorí, že Dafa je dobrý. Niektoré vlády tiež o ňom hovoria dobré veci a verejnosť to opakuje. Kto je potom úprimný? Kto iba opakuje hlasy iných? Kto ho ospevuje chválou a pritom ho poškodzuje? Ak zmeníme situáciu v ľudskej spoločnosti a obrátime všeobecnú klímu, uvidíme, kto bude stále hovoriť, že Dafa je dobrý a kto zmení názor. Nevyjasní sa potom zrazu úplne všetko?

Od udalosti s denníkom Kuan-ming až po dnešok, každý učeník Dafa hral nejakú úlohu: niektorí boli neochvejní a pevne sa kultivovali, niektorí písali bez výhrad úradom kvôli povesti Dafa, niektorí sa ozvali proti nezodpovednému článku. Sú však aj takí, ktorí nekultivovali svoje vnútro uprostred zložitých situácií, ale vytvorili rozkol, čím spravili súčasnú situáciu ešte zložitejšou. Niektorí sa dokonca zo strachu z poškodenia ich vlastnej povesti a záujmov prestali kultivovať. Niektorí nedbali na stabilitu Dafa a rozširovali fámy, zhoršujúc činitele, ktoré poškodzujú Fa. Bolo tiež veľa asistentov v rôznych oblastiach, ktorí analyzovali situáciu Dafa s nezdravým zvykom pozorovania spoločenského vývoja, ktorý sa vytvoril počas rokov politického boja. Hľadali súvislosti medzi izolovanými problémami z rôznych oblastí a vyvodili, že sa vynorila určitá spoločenská tendencia a dokonca ju úmyselne oznámili učeníkom. Hoci pre to boli rôzne dôvody, mohlo niečo poškodiť Fa vážnejšie? Čo je ešte horšie, niektorí ľudia kvôli svojej démonickej povahe vytvárali problémy rozširovaním klebiet, akoby situácia nebola už dosť chaotická.

Dafa patrí vesmíru a preniká až dole do ľudskej spoločnosti. Keď sa šíri Fa tejto veľkosti, ako by bolo možné, aby niečo nebolo usporiadané? Nie je to, čo sa stalo, skúškou charakteru učeníkov Dafa? Čo je kultivácia? Keď vy poviete, že je to dobré, ja poviem, že je to dobré a každý povie, že je to dobré, ako môžete vidieť srdce človeka? Iba v kritickej chvíli uvidíme srdce človeka. Ak človek neopustí určité pripútanosti, mohol by sa dokonca odvážiť zradiť Budhu – mohol by to byť malý problém? Niektorí ľudia mali strach. Ale čoho ste sa báli? Učeníci moji! Nepočuli ste ako som povedal, že človek uspel v kultivácii Arhatstva, no spadol, lebo si vo svojom srdci vyvinul strach? Každá ľudská pripútanosť musí byť odstránená, bez ohľadu na to, čo to je. Niektorí učeníci povedali: „Čoho sa obávať? Moje telo tu stále bude sedieť v meditácii, aj keď mi odseknú hlavu.“ V porovnaní s nimi je na pohľad jasné, kto sa ako kultivuje. Samozrejme, niektoré kontaktné osoby sa obávajú o bezpečnosť Dafa a to je niečo iné.

Chceme, aby tí učeníci, ktorí nepraktizujú kultiváciu usilovne, uvideli svoje nedostatky, aby boli zviditeľnení tí, ktorí sa len nechajú unášať prúdom, aby boli odhalení tí, ktorí skryto poškodzujú Fa a aby učeníci, ktorí sa skutočne kultivujú, dosiahli Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

28. augusta 1996

 

Kultivačná prax nie je politika

Niektorí učeníci sú nespokojní so spoločnosťou a politikou, a s touto silnou pripútanosťou, ktorú neopúšťajú, sa učia náš Dafa. Dokonca sa pokúšajú využiť náš Dafa na zapojenie sa do politiky – čin zrodený zo špinavej mysle, ktorý znesväcuje Budhu a Fa. Ak neopustia toto zmýšľanie, iste nedosiahnu Dovŕšenie.

Vo svojich prednáškach som opakovane zdôraznil, že forma ľudskej spoločnosti, bez ohľadu na sociálny a politický systém, je predurčená a stanovená nebom. Praktizujúci sa nemusí starať o záležitosti v ľudskom svete a už vôbec nie sa zapájať do politických bojov. Nie je to, ako s nami zaobchádza spoločnosť, skúšanie sŕdc praktizujúcich? Nemožno povedať, že sa tým zapájame do politiky.

Taká je forma našej kultivačnej praxe Dafa. Nebudeme sa spoliehať na žiadne politické sily doma či vo svete. Títo vplyvní ľudia nie sú praktizujúci, takže určite nemôžu zastávať žiadne zodpovedné miesta v našom Dafa – či už čestné alebo skutočné.

Učeníci moji, nezabudnite, že my robíme pravú kultivačnú prax! Mali by sme opustiť bežné ľudské starosti o povesť, zisk a city. Má spoločenský systém niečo dočinenia s vašou kultivačnou praxou? Dovŕšenie môžete dosiahnuť iba ak ste v kultivácii bez výnimky odstránili všetky svoje pripútanosti. Praktizujúci bude len dobre robiť svoju prácu a nebude sa zaujímať o politiku alebo politickú moc ľubovoľného druhu, inak vôbec nie je mojím učeníkom.

Sme schopní umožniť našim praktizujúcim získať Fa a dosiahnuť Pravé ovocie. Sme tiež schopní umožniť ľudským srdciam v spoločnosti, aby sa pohli smerom k dobrote (Shan) – toto je dobré pre stabilitu ľudskej spoločnosti. Dafa však nie je vyučovaný kvôli ľudskej spoločnosti, ale preto, aby ste pomocou kultivácie mohli dosiahnuť Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

3. septembra 1996

 

Zodpovedná osoba je tiež praktizujúcim

Ľudia zodpovední za naše asistenčné centrá v rôznych oblastiach sú tí, čo dokážu tvrdo a bez sťažností pracovať pre Dafa. Zdá sa však, že veľa z týchto ľudí medzi sebou navzájom nevychádza dobre, takže ich vzájomná spolupráca zlyháva. Toto veľmi poškvrnilo obraz Dafa v mysliach ľudí. Niektorí sa ma pýtali: „Je to preto, že títo ľudia sú neschopní robiť svoju prácu?“ Ja hovorím, že takto by to povedal svetský človek. Rozhodujúcim dôvodom je to, že vy, ako koordinátori a pomocní koordinátori centier, ste praktizujúci, ktorí tiež majú pripútanosti, ktoré nedokážete opustiť, a potrebujete prostredie, aby ste sa ich zbavili. Ale keď sa objavia konflikty medzi zodpovednými osobami, používate zväčša prácu pre Dafa ako výhovorku, napríklad „nespolupracuje v práci“ atď., aby ste konflikty odsunuli nabok, namiesto toho, aby ste využili túto dobrú príležitosť na hľadanie vo vnútri a zlepšenie sa. Keďže ste sa nezbavili svojich pripútaností a nezlepšili ste sa, problém sa bude znova opakovať. Toto bude iste zasahovať do vašej práce pre Dafa. Viete, že rozpory medzi zodpovednými osobami som zariadil pre vás, aby ste sa zlepšili? Vy však používate svoju prácu pre Dafa na skrývanie pripútaností, v ktorých ste sa mali zlepšiť, ale nezlepšili ste sa. Sťažujete sa mi vo svojej mysli, keď sa problémy stanú príliš vážnymi a nemôžete ich prekonať. Viete, čo si vtedy myslím? Nemôžete dosiahnuť Dovŕšenie bez zlepšenia svojho charakteru len preto, že ste koordinátorom centra a pracujete pre Dafa. Dokonca aj učeník si môže uvedomiť, že si charakter zlepšuje v hocijakom spore – prečo si to teda nedokáže uvedomiť koordinátor centra? Problémy sa objavia, aby ste sa zlepšili. Vaše srdce musí byť dotknuté, inak to nepôjde. Práca pre Dafa je tiež dobrou príležitosťou na zlepšenie vášho charakteru!

Tento článok som napísal špeciálne pre vás, pretože každý váš krok a každá veta priamo ovplyvňuje učeníkov. Ak sa vám vo vašej kultivácii darí, bude sa vám dariť v rozširovaní Fa vo vašom okolí a učeníkom sa bude lepšie dariť v ich kultivácii. Ak to tak nie je, budete poškodzovať Fa. Keďže ste elitou Dafa na úrovni svetských ľudí, nemôžem vás nechať iba pracovať bez dosiahnutia Dovŕšenia.

 

Li Chung-č’

3. septembra 1996

 

Čo je kultivačná prax?

Keď sa hovorí o kultivačnej praxi, mnohí ľudia si myslia, že kultivačná prax je iba robenie nejakých cvičení, sedenie v meditácii a naučenie sa nejakých zaklínadiel, ktoré ich potom môžu premeniť na Bohov alebo Budhov, alebo im umožnia dosiahnuť Tao. V skutočnosti toto nie je kultivačná prax, ale iba ovládanie pozemských zručností.

V náboženstve je kultivácii venovanej mnoho pozornosti a nazýva sa „kultivácia správania sa“. Potom to vedie do iného extrému. Mních alebo mníška sa pokúša usilovne odriekať sväté knihy a považuje znalosť svätej knihy za prostriedok k dosiahnutiu Dovŕšenia. Popravde povedané, keď boli na tomto svete Budha Šákjamuni, Ježiš a Lao-c’, neboli žiadne sväté knihy – bola iba skutočná kultivácia. Slová, ktoré povedali ctihodní majstri, boli len na vedenie kultivačnej praxe. Neskôr si nasledovníci ich slová pripomenuli, vložili ich do kníh a nazvali ich sväté knihy. Postupne začali študovať budhistickú filozofiu a teórie Dharmy. Ľudia prestali opravdivo praktizovať, ako to bývalo za čias týchto ctihodných učiteľov, a prestali používať ich učenie ako návod na kultiváciu – títo ľudia namiesto toho berú štúdium náboženských textov a vzdelávanie sa za kultivačnú prax.

Toto je historická lekcia. Učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu vo Falun Dafa, nesmú zabudnúť, že Fa rozhodne nemožno brať ako niečo pre akademické vzdelávanie bežných ľudí, alebo niečo na štúdium pre mníchov, ale že je na skutočné praktizovanie kultivácie. Prečo vám hovorím, aby ste študovali, čítali a učili sa naspamäť Čuan Falun? Aby viedol vašu kultiváciu! Tí, čo iba robia cvičenia a neštudujú Fa, vôbec nie sú učeníkmi Dafa. Iba keď študujete Fa, keď kultivujete svoje srdce a myseľ a navyše používate prostriedky k dosiahnutiu Dovŕšenia – cvičenia, robíte skutočné zmeny od základu, zlepšujete si charakter a zvyšujete si úroveň – iba toto je ozajstná kultivačná prax.

 

Li Chung-č’

6. septembra 1996

 

Dafa bude naveky čistý ako diamant

Náboženstvo nemôže byť spojené s politikou, inak budú jeho predstavitelia nutne zamestnaní svetskými problémami. Slovami sa síce budú dožadovať toho, aby ľudia boli dobrí a vrátili sa do čistej zeme, ale v srdci budú úplne zlí a pokryteckí. Určite sa budú usilovať o slávu a osobný záujem. Svetskí ľudia túžia po moci, no sláva je veľkou prekážkou na ceste k Dovŕšeniu. Títo ľudia sa určite postupne stanú predstaviteľmi zlého náboženstva. Cieľom náboženstva je učiť ľudí, aby boli dobrí a mohli sa tak napokon vrátiť do svojich nebeských rajov, takže princípy, ktoré kážu, musia byť vyššie ako princípy v ľudskej spoločnosti. Ak sa využijú na politiku v ľudskom svete, je to najvážnejšie porušenie nebeských princípov. Ako by Bohovia a Budhovia mohli byť hnaní ľudskými pripútanosťami, aby sa zaplietli do špinavých politických záležitostí a boja o moc v ľudskej spoločnosti? Toto môže spraviť len ľudská bytosť, keď je hnaná svojou démonickou povahou. Takéto náboženstvo určite bude použité vládou na zapojenie sa do násilia a zahájenie náboženských vojen, čím sa stane zlým náboženstvom, ktoré poškodzuje ľudstvo.

Neprijateľná je taktiež existencia „celonárodného náboženstva“. Po prvé, môže to ľahko pozmeniť náboženské náuky a premeniť ich na teórie bežnej ľudskej spoločnosti. Po druhé, náboženstvo sa ľahko môže stať politickým nástrojom, ktorý poškvrní obraz Budhovho Fa. Po tretie, vedúci predstavitelia náboženstva sa stanú politikmi, čo povedie ku koncu Zákona v tomto náboženstve a stane sa z neho zlé náboženstvo.

Falun Dafa nie je náboženstvo, ale budúce generácie ho budú za náboženstvo považovať. Cieľom jeho vyučovania je poskytnúť ľuďom vedenie pri kultivácii a nie založiť náboženstvo. Môže existovať veľké množstvo ľudí učiacich sa Dafa, ale nie je dovolené obrátiť všetkých občanov národa na jeho nasledovníkov a prinútiť každého zúčastniť sa zjednotených činností kultivačnej praxe. Kultivácia Dafa je vždy dobrovoľná. Nikdy nikoho nenúťte zúčastniť sa kultivačnej praxe.

Nikdy v budúcnosti nesmie byť Dafa použitý na nejaké politické ciele. Dafa môže viesť ľudské srdcia k dobrote (Shan) a tým upevniť spoločnosť. Ale Dafa sa v žiadnom prípade nevyučuje, aby udržiaval veci v ľudskej spoločnosti. Učeníci, pamätajte si, že Dafa nesmie byť nikdy použitý politickými silami, bez ohľadu na to, aký tlak môžu v budúcnosti vyvíjať politické a iné sily.

Nikdy sa nepleťte do politiky a nezasahujte do štátnych záležitostí. Opravdivo sa kultivujte a staňte sa dobrými. Udržujte Dafa čistý a nezmenený, nezničiteľný ako diamant, a potom bude existovať navždy.

 

Li Chung-č’

7. septembra 1996

 

Ďalšie porozumenie

Nemohol som vám už jasnejšie vysvetliť otázku o budhovskej povahe a démonickej povahe. Skúšky, ktorými musíte prejsť, sú v skutočnosti určené na odstránenie vašej démonickej povahy. Znova a znova ste však používali rôzne výhovorky alebo sám Dafa, aby ste ju skryli, takže ste si nezlepšili svoj charakter a  opakovane ste premeškávali príležitosti.

Uvedomujete si, že pokiaľ ste praktizujúci, použijem všetky problémy alebo nepríjemnosti, s ktorými sa stretnete v hocijakom prostredí a za hocijakých okolností – to sa týka aj práce pre Dafa, bez ohľadu na to za akú dobrú alebo posvätnú tú vec považujete – aby som odstránil vaše pripútanosti a odhalil vašu démonickú povahu, aby mohla byť odstránená, pretože vaše zlepšenie je najdôležitejšie.

Ak sa naozaj budete zlepšovať týmto spôsobom, to, čo budete robiť s čistým srdcom, bude to najlepšie a najposvätnejšie.

 

Li Chung-č’

9. septembra 1996

 

Slová varovania

Sú to už štyri roky, čo vyučujem Dafa. U niektorých učeníkov sa charakter a úroveň zvyšuje veľmi pomaly. Zostávajú na úrovni pochopenia mňa a Dafa pomocou svojich pocitov. Sú mi vďační za zmeny vo svojom tele a za objavenie sa nadprirodzených schopností – toto je myslenie svetského človeka. Ak nechcete zmeniť svoj ľudský stav a nedokážete racionálne pokročiť k pravému pochopeniu Dafa, zmeškáte šancu. Ak nezmeníte ľudskú logiku, ktorú ste si ako svetskí ľudia vytvorili hlboko v sebe za tisíce rokov, nebudete schopní uniknúť z tejto povrchnej ľudskej schránky a dosiahnuť Dovŕšenie. Nemôže to byť tak, že za vás stále odstránim karmu, ak nedokážete skutočne pokročiť v pochopení Fa a vystúpiť nad ľudské chápania a názory. Vaše spôsoby myslenia, chápania a uznávania mňa a Dafa sú prejavom zmýšľania svetských ľudí. Ale to, čo vás učím, je v skutočnosti vykročenie nad svetských ľudí, aby ste racionálne a opravdivo chápali Dafa!

Ak pri praktizovaní kultivácie vy sami nerobíte skutočný a pevný pokrok, ktorý by spôsobil veľké, zásadné zmeny vo vnútri a namiesto toho sa spoliehate na moju silu a využívate silné vonkajšie faktory, nikdy to nemôže premeniť vašu ľudskú povahu na budhovskú povahu. Ak každý z vás rozumie Fa z hĺbky srdca, bude to skutočne prejavom Fa, ktorého sila nepozná hraníc – znovuobjavenie sa mocného Budhovho Fa v ľudskom svete!

 

Li Chung-č’

10. septembra 1996

 

Dafa si nikdy nemožno privlastňovať

Učeníci moji! Opakovane som hovoril, že už v odovzdaní Dafa ľuďom sa prejavuje najvyššie milosrdenstvo k nim. Toto sa nestalo za miliardy rokov! Niektorí ľudia si však jednoducho neuvedomujú, že by si to mali vážiť. Sú takí, ktorí dokonca chcú pozmeniť Fa alebo cvičenia, aby z toho urobili niečo, čo patrí im, ich spoločenstvu alebo národu. Rozmýšľajte o tom! Myslíte si, že je to dobré kvôli vašim záujmom, ku ktorým ste pripútaní, alebo kvôli záujmom národa a podobne – toto je myslenie svetského človeka. Bolo by to v poriadku, keby sa to týkalo vecí bežnej ľudskej spoločnosti, ale toto nie je vec bežných ľudí! Fa nie je vyučovaný vášmu národu. Toto je Dafa vesmíru, najzákladnejší Budhov Fa. Je odovzdávaný ľuďom preto, aby boli spasení. A vy zmeníte takýto veľký Fa...? Čo i len malá zmena je už kolosálnym hriechom. Nikdy si nevytvárajte zlé myšlienky len kvôli svojim pripútanostiam k bežnej ľudskej spoločnosti! Toto je mimoriadne nebezpečné!

Vedeli ste, že v posledných rokoch niektorí študenti náhle umreli? Niektorí z nich umreli presne preto, že robili takéto veci. Nemyslite si, že váš Majster spravil niečo, aby sa to stalo. Mali by ste vedieť, že na rôznych úrovniach je množstvo strážnych bohov Fa, ktorých povinnosťou je ochraňovať Fa. Navyše, ani démoni vás nenechajú uniknúť! Pretože praktizujete kultiváciu v spravodlivom Fa, unikli ste karme, ktorú ste dlhovali vo vašich minulých životoch. Hneď ako klesnete na úroveň svetského človeka, nik vás nebude chrániť a démoni prídu, aby vás pripravili o život. Je dokonca zbytočné hľadať ochranu u iných Budhov, Taov a Bohov, pretože tí nebudú chrániť niekoho, kto poškodzuje Fa. Navyše, vaša karma bude tiež navrátená vášmu telu.

Je ťažké praktizovať kultiváciu, je ale veľmi ľahké spadnúť dole. Ak človek neprejde nejakou skúškou alebo sa nemôže zbaviť silnej ľudskej pripútanosti, môže sa obrátiť alebo prejsť na opačnú stranu. Takýchto ponaučení je v histórii príliš mnoho. Iba potom, čo človek spadne dole, začne ľutovať, ale potom je už príliš neskoro.

 

Li Chung-č’

22. septembra 1996 v Bangkoku

 

Čo je osvietenie?

Osvietenie sa tiež nazýva prebudenie múdrosti. V našom Dafa sa to nazýva odomknutie gongu, čo značí, že človek pomocou kultivácie dosiahol Dovŕšenie, dokončil celý kultivačný proces a chystá sa odísť do nebeského raja.

V akom stave sa nachádza človek potom ako dosiahol osvietenie? Človek, ktorý uspel v kultivácii Budhovstva, sa stane Budhom, človek, ktorý uspel v kultivácii Bódhisattvovstva sa stane Bódhisattvou a človek, ktorý uspel v kultivácii Arhatstva sa stane Arhatom. Ten, kto kultivuje Tao, dosiahne Tao a ten, kto uspel v kultivácii Božstva, už bude Bohom. Pretože po dosiahnutí Dovŕšenia majú niektoré osvietené osoby stále nejakú prácu v spoločnosti svetských ľudí alebo želania, ktoré chcú splniť, musia po určitý čas žiť medzi svetskými ľuďmi. Takýto život medzi svetskými ľuďmi je však pre nich ťažký. Pretože sú veľmi vzdialení od sféry uvažovania svetských ľudí, sú schopní jasne poznať všetky zlé myšlienky v mysliach svetských ľudí, vrátane ich silných pripútaností, sebeckosti, špinavostí a úkladov voči ostatným. Môžu vnímať aj najmenšie aktivity mysle tisícok ľudí súčasne. Navyše v spoločnosti svetských ľudí sú všade karma a vírusy. Je tu aj vo vzduchu mnoho iných zlých vecí, neznámych ľudským bytostiam. Oni to všetko môžu jasne vidieť. Karma v súčasnej ľudskej spoločnosti konca kalpy je obrovská. Keď ľudia dýchajú, vdychujú veľké množstvá karmy, vírusy a jedovaté plyny. Pre týchto osvietených je naozaj veľmi ťažké zostať v tomto bežnom ľudskom svete.

Takže akí sú? Toto sa snažia zistiť učeníci, ktorí sú k tejto veci pripútaní. Nepokúšajte sa zhodnotiť, či sa tento človek zdá byť osvietený alebo či vyzerá ako niekto, kto dosiahol Dovŕšenie. Mali by ste zamerať svoju myseľ na usilovnú a opravdivú kultiváciu, aby ste skôr dosiahli Dovŕšenie. Prečo sa pozerať na iných? Popravde povedané, títo osvietení ľudia sú často učeníci, ktorí sa nepredvádzajú, ale potichu a opravdivo sa kultivujú. Majú rôzny vek a nevyzerajú odlišne od svetských ľudí. Je veľmi pravdepodobné, že nepriťahujú mnoho pozornosti. Hoci majú všetky božské sily a formy premien, myslia si, že ľudské bytosti v skutočnosti vyzerajú ako malé, nízke bytosti, ktoré nie sú hodné toho, aby sa im tieto veci ukázali. Navyše, ak by ľudia videli tieto veci, vyvinuli by si rôzne drobné ľudské pochopenia a myšlienky, posudzujúc ich cez svoju ľudskú pripútanosť k nadšeniu – osvietené osoby toto nemôžu zniesť. Pre svetských ľudí je ťažké pochopiť pravý, veľkolepý zmysel a vnútorný význam božských síl Budhovho Fa.

V súčasnosti sú nejakí učeníci, ktorí sa starajú o príliš veľa vecí a nekoncentrujú sa na usilovnú kultiváciu. Všade hľadajú ľudí, ktorí sa stali osvietenými a tak ďalej. Rozmýšľajte o tom, všetci: Osvietené osoby sú už Budhovia a majú všetko, čo by Budha mal mať. Ako by mohli neuvážene dovoliť ľuďom, aby o nich vedeli? Ako by ľudia mohli vedieť o Budhoch? Ak ich všade hľadáte, vaše pripútanosti, súťaživosť, zvedavosť, túžba predvádzať sa a dotieravosť, spolu s pripútanosťou k usilovaniu sa, budú prekážkou v pokojnej kultivácii iných učeníkov. Viete ako to oni prežívajú? Každý zámerný ľudský krok alebo myšlienka je im nepríjemná!

Pretože niektorí učeníci prišli z veľmi vysokých úrovní, aby získali Fa, stanú sa osvietenými veľmi rýchlo. Keď som spomínal dobu kultivácie dva roky, mal som na mysli týchto učeníkov. Ale všetci naši učeníci Dafa skutočne urobili rýchly pokrok v opravdivej kultivácii. Mnohí z nich sa čoskoro stanú osvietenými, čo bolo predtým pre praktizujúcich nepredstaviteľné. Dúfam, že všetci si zachovajú pokojnú myseľ a budú vytrvalo robiť pokrok. Budem prijímať a vyprevádzať každého, keď dosiahne Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

26. septembra 1996

 

Opätovné vytváranie ľudstva

Realita známa ľuďom je ilúziou vytvorenou ich obmedzeným pohľadom na historický vývoj a empirickou vedou. Nie je opravdivým prejavom veľkej reality vesmíru. Navyše, opravdivá realita musí priniesť novú vedu a nové pochopenia. Zákony a princípy vesmíru sa znova objavia v ľudskom svete.

Ľudská sebeckosť, lakomstvo, hlúposť a nevedomosť sú popretkávané s dobrotou vlastnou ľudskej povahe a ľudia si nevedome vytvárajú všetko, čo budú musieť znášať. Toto v súčasnosti zaplavuje spoločnosť. Vo svete sa objavuje nespočetné množstvo sociálnych problémov rôznych druhov a všade číhajú krízy. Ľudia však nevedia hľadať príčiny vo svojej vlastnej povahe. Po poklese morálky ľudia nie sú schopní vidieť, že zlé ľudské srdce je jedovatým koreňom sociálnych problémov, takže sa vždy hlúpo snažia nájsť riešenia v spoločenských opatreniach. V dôsledku toho si ľudia nikdy neuvedomia, že všetky takzvané „riešenia“, ktoré pre seba vytvárajú, ich v skutočnosti uzatvárajú, takže potom je riešení ešte menej a nové problémy, ktoré vznikajú, sú ešte horšie. Potom s veľkou námahou ľudia nájdu úzku škáru a urobia ďalšie opatrenia, čím opäť uzatvoria tento maličký priestor. Keď sa to opakuje po nejaký čas, nezostane žiaden priestor a nemôžu už nájsť žiadnu cestu von, ani nemôžu spoza uzavretého priestoru vidieť pravdu. Ľudia začínajú trpieť všetkým tým, čo si pre seba vytvorili. Toto je záverečná cesta, ktorou vesmír odstraňuje životy.

Pán Budhov, ktorého milosrdenstvo je nesmierne, ponechal Budhov Fa ľudským bytostiam. Vesmír dáva ľuďom ešte jednu príležitosť, pričom dovoľuje mocnému Budhovmu Fa znova odhaliť skutočnú pravdu o vesmíre ľudskému svetu, zmyť všetku špinu a nevedomosť a použiť ľudský jazyk na opätovné vytvorenie veľkoleposti a nádhery. Vážte si to! Budhov Fa je priamo pred vami.

 

Li Chung-č’

28. septembra 1996

 

Úpadok

Zlé správanie sa duchovenstva úplne porušuje sľuby čistoty, ktoré zložili, takže Božie poverenie nie je hodné ani haliera. Ľudstvo aj bohovia sú z toho šokovaní. Dobrosrdeční ľudia ich považovali za jediných ľudí, pomocou ktorých môžu získať spásu. Sklamanie spôsobilo, že ľudia čoraz menej verili v náboženstvo a napokon úplne stratili svoju vieru v Boha, a tak bezohľadne páchajú všetky druhy zlých skutkov. Toto sa dnes rozvinulo do takého rozsahu, že ľudia sa úplne skazili a prejavujú démonickú povahu, čo spôsobilo, že všetci bohovia úplne stratili svoju dôveru v človeka. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa bohovia už nestarajú o ľudské bytosti.

 

Li Chung-č’

10. októbra 1996

 

Neopomenutie v budhovskej povahe

Počas vyučovania Fa som mnohokrát spomenul, že objavenie sa písiem v Šákjamuniho budhizme a obdobie konca Dharmy boli spôsobené najmä tým, že niektorí ľudia pridali do Dharmy svoje vlastné slová a pochopenia. Toto je najväčšie historické ponaučenie. Niektorí učeníci napriek tomu jednoducho odmietajú opustiť svoje bežné ľudské pripútanosti. Sú zneužití svojou démonickou povahou, ktorá sa prejavuje ako pripútanosť ukázať svoju výrečnosť a literárny talent a nevedome poškodzujú Budhov Fa.

Keď učeníci po zvýšení svojho pochopenia v kultivácii rozprávajú pri vymieňaní skúseností o svojich minulých nedostatkoch, niektorí ľudia to nedávno nazvali „vylievaním špinavej vody“. Toto úplne zmenilo obsah kultivačnej praxe. Kultivačná prax je posvätná, nie je to niečo ako sebakritika alebo ľútosť svetského človeka. Učeníci! Nemali by ste nedbalo prevziať frázu, ktorú každý spomína alebo používa. Nie je to pridávanie niečoho ľudského do Dafa? Minulý rok, potom ako asistenčné centrum v Pekingu šírilo štyri frázy, som špeciálne kvôli tomu napísal článok „Oprava“. Musíte to brať vážne. Samozrejme, že sú v obehu ešte nejaké ďalšie nesprávne frázy. Mali by ste o tom rozmýšľať: Ak sa jedno slovo pridá dnes a ďalšie pozajtra, po určitom čase ďalšia generácia učeníkov nebude schopná rozlíšiť, koho sú to slová a Dafa bude postupne zmenený.

Musí vám byť jasné, že forma kultivačnej praxe, ktorú vám zanechávam, nesmie byť nikdy zmenená. Nerobte nič, čo ja nerobím, a nepoužívajte nič, čo ja nepoužívam. V kultivácii by ste mali hovoriť veci tak, ako ich hovorím ja. Dávajte pozor! Nevedomá zmena Budhovho Fa je tiež poškodzovaním Budhovho Fa!

Chcem vám tiež povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: „Najprv iní, potom ja.“ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!

 

Li Chung-č’

13. februára 1997

 

Jasná myseľ

Prišiel čas, aby som niečo povedal k súčasným metódam práce používaných koordinátormi asistenčných centier v rôznych oblastiach. Je správne realizovať požiadavky Výskumnej spoločnosti, ale mali by ste dávať pozor na to, ako to robíte. Často hovorievam, že ak jediné, čo človek chce, je blaho ostatných, a keď je to bez najmenšej osobnej motivácie alebo osobného pochopenia, slová, ktoré povie, pohnú druhých k slzám. Neučil som vás iba Dafa, nechal som vám tiež svoje spôsoby. Keď pracujete, váš tón hlasu, vaša dobrosrdečnosť a vaše argumenty môže zmeniť ľudské srdce, no príkazy nemôžu! Ak druhí nie sú presvedčení hlboko vo vnútri, ale prispôsobia sa iba na povrchu, budú sa stále správať podľa vlastnej vôle ak v okolí nie je nikto, kto by ich videl.

Každá práca pre Dafa je určená pre ľudí, aby získali Fa a pre učeníkov, aby sa zlepšovali. Bez týchto dvoch bodov nič nemá zmysel. Preto by všetky činnosti mali byť organizované podľa miestnych podmienok a situácie učeníkov, nemali by sa robiť absolútnymi. Dokonca študovanie Dafa je dobrovoľné, nehovoriac o organizačných činnostiach! Popravde povedané, koordinátor asistenčného centra je v prvom rade vodca v študovaní Fa. Ak človek sám neštuduje dobre Fa, neodvedie dobrú prácu. Konferencie vymieňania skúseností organizované asistenčnými centrami v rôznych oblastiach by sa nikdy nemali zmeniť na konferencie sebakritiky. Takéto slávnostné Dafa konferencie vymieňania kultivačných skúseností by sa nikdy nemali zmeniť na výstavy na ukazovanie temnej stránky spoločnosti a ešte menej by ste mali nútiť učeníkov, aby odhalili nedostatky, ktoré mali a chyby, ktoré urobili, keď boli svetskými ľuďmi. Spôsobili by ste tým vážne negatívne následky, poškodzujúce povesť Dafa. Malo by vám byť jasné, čo by ste mali robiť a čo by ste robiť nemali. Toto je vážna kultivačná prax. Konferencie na vymieňanie skúseností sú určené na zlepšovanie učeníkov a šírenie Dafa, a nie na zverejňovanie toho, akí zlí boli kedysi naši učeníci. Sú na rozprávanie o robení kultivačnej praxe Dafa, nie na vylievanie takzvanej „špinavej vody“! Práca, ktorú robíte pre Dafa, nie je nepodstatná pre vašu kultivačnú prax. Okolnosti na zlepšenie vášho charakteru sa objavujú všade vo vašej práci. Nemali by ste iba robiť svoju prácu, ale tiež dosiahnuť Dovŕšenie. Viem, že niekoľko z vás zriedka číta knihy alebo študuje Fa, ani sa neskúmate podľa niekoľkých článkov, ktoré som napísal a vy ich nazývate jingwenami. Čo sú jingweny? Sú to jednoducho články, ktoré treba často čítať. Čítate ich? Ak budete viac študovať Fa, nebudete robiť prácu zle. Poukazujem na vaše nedostatky, aby sa Dafa vyvíjal zdravším spôsobom a vyskytovalo sa menej problémov. V skutočnosti, Dafa tiež obohacuje vaše pochopenie a vytvára elitu Dafa.

 

Li Chung-č’

13. júna 1997, v Hongkongu

 

Navždy si pamätajte

Asociácia Dafa:

 

Navrhujem, aby každý učeník hneď na mieste zničil všetko, čo som verejne nevydal, ale čo je v obehu bez povolenia, napríklad moje prejavy, ktoré sa šírili v Čcheng-te, veci o nadprirodzených schopnostiach, ktoré rozoberal praktizujúci z Pekingu, prejav koordinátorky asistenčného centra v Ta-liene, príbeh z jaskyne od koordinátorky asistenčného centra v Kuej-čou a iné prejavy, nehovoriac o prejavoch koordinátorov centier v rôznych regiónoch; to, čo povedali učeníci, potom čo ma uvideli, prejav vedúcich predstaviteľov Výskumnej spoločnosti Dafa a tak ďalej. Platí to pre texty, nahrávky, videokazety a tak ďalej, ktoré boli prepísané z mojich prejavov bez dovolenia. Všetky tieto musia byť ihneď zničené a nemôžu byť uchovávané bez ohľadu na výhovorku. Čo je „ochrana Dafa“? Toto je najúplnejšia ochrana Dafa a skúška, či dokážete nasledovať to, čo vám hovorím, a či ste skutočne mojimi učeníkmi! Dovoľte mi znova každému povedať, že Dharma, ktorú učil Budha Šákjamuni, bola tiež zničená týmto spôsobom. Toto je ponaučenie z histórie. Odteraz by nikto nemal nahrávať na videokazetu alebo na kazetu prejavy koordinátorov rôznych oblastí alebo nejakých učeníkov, a už vôbec nesmú byť prepísané do textovej formy a rozširované medzi ľuďmi. Toto nie je problém žiadneho konkrétneho človeka, ani tu nekritizujem žiadnu konkrétnu osobu. Je to náprava Dafa. Majte na pamäti: Okrem konferencií vymieňania skúseností pre učeníkov Dafa na študovanie Fa a aktivít organizovaných hlavnými asistenčnými centrami odsúhlasených Výskumnou spoločnosťou, všetko čo nepatrí k Dafa, avšak šíri sa v rámci Dafa, poškodzuje Dafa.

 

Li Chung-č’

18. júna 1997

 

Ťažký úder

Aby ešte viac ľudí mohlo praktizovať kultiváciu, Dafa má v súčasnosti najmä formu kultivačnej praxe v spoločnosti svetských ľudí. Praktizujúci sa zoceľujú vo svojej práci a v ďalších prostrediach svetských ľudí. Iba mnísi a mníšky musia putovať. V súčasnosti sú však nejakí ľudia, ktorí cestujú po celej krajine a nazývajú sa učeníkmi Dafa. Bývajú bezdôvodne v domoch učeníkov Dafa, pričom jedia, pijú, berú a pýtajú si veci. Predstierajú, podvádzajú a využívajú Dafa na zneužívanie láskavej povahy učeníkov. Prečo ich však naši učeníci nedokážu rozoznať? Praktizovanie kultivácie je kultivovanie seba samého. Rozmýšľajte o tom: prečo títo ľudia nerobia skutočnú kultiváciu potichu vo svojich vlastných domovoch? Zložité prostredie môže pomôcť človeku lepšie sa kultivovať. Prečo títo ľudia nerešpektujú moje slová a pohybujú sa po celej krajine? Prečo títo ľudia jedia, berú a pýtajú si veci učeníkov, a zároveň im hovoria, že majú opustiť svoje pripútanosti? Je to to, čo som ich učil? Navyše niektorí zostávajú v učeníkovom dome po niekoľko mesiacov. Nie je to nehanebné zasahovanie a poškodzovanie učeníkovej kultivačnej praxe? Myslím, že títo ľudia musia plne vynahradiť to, čo zjedli a vzali podvodom. Dafa nedovolí, aby to bolo inak. Ak sa takáto vec prihodí znova v budúcnosti, môžete s touto osobou zaobchádzať ako s obyčajným podvodníkom a ohlásiť ho na polícii, pretože táto osoba v žiadnom prípade nie je naším učeníkom.

V niektorých oblastiach ľudia bez povolenia zorganizovali takzvané „skupiny kážuce Fa“, správajú sa vystatovačne a podvádzajú učeníkov. Sú tiež ľudia, ktorí pozývajú jednotlivcov, aby urobili prejav, čím poškodzujú a zasahujú do kultivácie učeníkov. Na povrchu sa zdá, že títo učeníci šíria Dafa, ale v skutočnosti robia reklamu sebe. Učeníkova kultivácia je systematicky usporiadaná mojimi telami Zákona. Niektorí učeníci to iba nevedia, alebo si toho nie sú vedomí. Takže nepoškodzujú títo ľudia Fa? Je mimoriadne ťažké jasne to rozlíšiť najmä pre tých, ktorí sa práve začali učiť Fa. Sú taktiež ľudia, ktorí robia takzvané „prejavy“ na konferenciách, na ktorých sa zúčastňujú tisícky ľudí. Všetko, čo hovoria, je o nich. Dokonca definujú význam niektorých viet z Dafa alebo vysvetľujú Dafa, pričom ich telá vyžarujú na študentov čiernu karmu a materiál pripútaností. Jasne som povedal v Čuan Falune, že toto je zakázané. Prečo o tom nerozmýšľate? Toto platí najmä pre ľudí, ktorí organizujú takéto konferencie a pozvali ľudí, aby tieto veci robili. Mohli ste spôsobiť nehmatateľnú škodu učeníkom Dafa a už nie ste spôsobilí na vedenie učeníkov Dafa. Ak ma nepočúvate a nenasledujete požiadavky Dafa, ako by ste mohli byť mojimi učeníkmi? Nejde to proti Dafa? Ak to nie je čin poškodzujúci Dafa, čo to je? Učeníci moji, nemalo by to byť vždy tak, že až keď poukážem na nejakú vec, uvedomíte si ju. Popravde povedané, vo Fa je zahrnuté všetko. Prečo viac nečítať knihy? Navrhujem, aby si každý v pokoji desaťkrát prečítal knihu „Základy pre ďalší pokrok“, ktorú som napísal a vy ju nazývate jingwenami. Ak vaša myseľ nie je v pokoji, študovanie Fa nie je účinné. Mali by ste ho študovať s pokojnou mysľou.

V niektorých oblastiach máme ľudí na pozíciách zodpovednosti, ktorí nečítajú knihy a neštudujú Fa. Navyše vyhlasujú, že vždy keď čítajú Fa, rozbolí ich hlava. Je zrejmé, že to zasahujú démoni, no oni sa nechcú oslobodiť spod ich kontroly? Dokonca aj nový učeník to môže rozpoznať. Ako môže byť taký človek na pozícii zodpovednosti? Myslím, že pre takých ľudí je lepšie dobrovoľne sa stať obyčajnými učeníkmi, upokojiť sa a po nejaký čas skutočne praktizovať kultiváciu – bude to dobré pre Dafa aj pre nich. Bola tiež osoba, ktorá pochopila môj kritický list pre ňu opačným spôsobom. Urobila z neho kópie a rozširovala ich, aby sa ukázala, bez toho aby si uvedomila svoju chybu. Vyhlasovala: „Učiteľ mi dokonca napísal.“ Nájdu sa aj takí, ktorí s cieľom udržať si poslušnosť učeníkov, používajú často vo svojich prejavoch slová ako „V mene Učiteľa Li, som ja...“ a tak ďalej. Nikto ma nemôže reprezentovať. Ako by sa vaše slová mohli stať mojimi slovami? Moje slová sú Fa. Mohli by vaše slová byť Fa? Učeníci moji! Navrhujem, aby ste boli najprv po určitý čas obyčajnými učeníkmi, kým sa vám nevyjasní myseľ, a potom môžete pokračovať vo svojej práci. Bez ohľadu na to, koľko práce urobil človek na pozícii zodpovednosti medzi svetskými ľuďmi, všetci pracujú pre Dafa dobrovoľne. Úspech jeho práce je iba prejavom medzi svetskými ľuďmi. Je to mocná sila Dafa samého a určitých usporiadaní spravených mojimi telami Zákona, ktorá umožňuje ľuďom získať Fa a šíriť Fa. Bez toho, aby moje telá Zákona robili tieto veci, by aj ochrana zodpovedných ľudí mohla byť len ťažko zaručená, ani nehovoriac o šírení Fa. Preto by ste si o sebe nemali stále myslieť, aký ste mimoriadny. V Dafa neexistuje sláva, bohatstvo a oficiálne tituly, je iba kultivačnou praxou.

 

Li Chung-č’

18. júna 1997

 

Ďalšia poznámka ku kritériám hodnotenia

V poslednom čase bolo mnoho nových učeníkov, ktorí ešte nezískali hlbšie pochopenie požiadaviek Dafa. Sú tiež niektoré oblasti, kde sú praktizujúci Dafa na pozíciách zodpovednosti noví. To vyžaduje, aby ste počas krátkeho času študovali Fa do hĺbky, aby celé vaše správanie a vaše spôsoby zodpovedali Dafa. Hlavné asistenčné centrá v rôznych regiónoch musia dávať pozor pri výbere ľudí. Tí, ktorí zavádzajú učeníkov, by mali byť čo najskôr vymenení a tí, čo študujú Dafa dobre, by mali byť vybraní, aby prevzali zodpovednosť.

V poslednom čase sa niektoré asistenčné centrá pýtali tých, ktorých tretie oko je údajne otvorené, aby preskúmali kultiváciu učeníkov. Všetko, čo títo ľudia videli, je v skutočnosti nepravé a klamlivé. Už dávno som povedal, že kritériom na hodnotenie učeníka je iba jeho charakter, a nikdy nedovolím niekomu, kto nedosiahol osvietenie alebo nedosiahol Dovŕšenie, uvidieť jasne skutočný kultivačný stav mojich učeníkov. Ľudia, ktorí môžu vidieť, vidia iba prejavy, ktoré sú im ukázané na ich príslušných nízkych úrovniach, a nie sú schopní vidieť veci na vyšších úrovniach. Ak zodpovedná osoba použije takéhoto človeka na preskúmanie iných učeníkov, tento človek si vytvorí pripútanosť k predvádzaniu sa. Navyše jeho démonická povaha tiež spôsobí zasahovanie a poškodenie, takže to, čo vidí, sa premení podľa jeho mysle. Samotné skúmanie učeníkov Dafa bolo nesprávne. Zodpovedná osoba, ktorá tohto človeka požiadala o skúmanie učeníkov, tiež nenasledovala moje slová. Prečo nepočúvate slová svojho Učiteľa: „Jediným kritériom na hodnotenie učeníkovej kultivácie je jeho charakter“? Neviete, že všetky dimenzie existujú súčasne a na tom istom mieste? Žijúce bytosti v nejakej dimenzii sa môžu prekrývať s ľudskými telami a veľmi sa podobajú na posadajúcich duchov (futi)? Predsa však existujú v iných dimenziách a nemajú s ľuďmi nič do činenia. Môžu tí, ktorých tretie oko je údajne otvorené, pochopiť tieto zložité situácie?

Niektorí ľudia tiež neuvážene vyhlasujú, že táto alebo tamtá osoba je posadnutá. Dovoľte mi povedať, že tí, čo robia takéto vyhlásenia, majú sami problém.

Vesmírne dimenzie sú nesmierne zložité. To, čo som hovoril, vyčerpalo všetky prostriedky ľudského jazyka. Mnoho situácii sa ľudským jazykom popísať nedá. Dokonca aj učeník, ktorý dosiahol Dovŕšenie, môže jasne vidieť iba to, k čomu sa osvietil na svojej Úrovni ovocia, nehovoriac o človeku, ktorý ešte praktizuje kultiváciu.

 

Li Chung-č’

18. júna 1997

 

Konečný záver

Učeníci Dafa, musíte mať na pamäti, že v budúcnosti každé správanie sa niekoho, niekedy, niekde a s akoukoľvek výhovorkou, ktoré rozdeľuje Dafa na vetvy, školy, smery a prúdy, je poškodzovanie Fa. Nikdy by ste nemali robiť to, čo vám nedovoľujem robiť. Túžba predvádzať sa spolu s pripútanosťou k nadšeniu sú najľahšie zneužiteľné démonickou časťou vašej mysle. Nech ste sa osvietili z Dafa k čomukoľvek, nie je to nič viac, ako drobná časť princípov Fa na určitej úrovni v bezhraničných princípoch Fa. Nikdy nesmiete definovať Fa alebo nejakú jeho časť, dokonca ani jednu vetu. Ak to urobíte na verejnosti, hneď ako to vyslovíte, vytvoríte hriešnu karmu. Vo vážnych prípadoch môže byť ten hriech veľký ako hora alebo obloha – ako by ste sa potom mohli kultivovať? Ak niekto pozmení Dafa a vytvorí iný systém, jeho hriech bude bezhraničný. Ak život spláca takúto zlú karmu, bolesť z jeho odstraňovania vrstvy po vrstve bude nekonečná a večná.

Dafa môže napraviť vesmír, takže má iste silu Fa potlačiť zlo, odstrániť neporiadok, všetko zosúladiť a zostať nepremožiteľný. V skutočnosti bolo v tomto ohľade mnoho ponaučení. O veci, ktoré poškodzujú Fa, sa postarajú strážni bohovia Fa. Ak si všetky vnímajúce bytosti vážia Dafa, vážia si svoje vlastné životy a sú milosrdné ku všetkým vnímajúcim bytostiam. Dafa je nemeniteľný a neotrasiteľný. Bude žiť naveky a navždy existovať vo svete. Nebo a zem ostanú navždy stabilné.

 

Li Chung-č’

1. júla 1997

 

Rozhovor s Časom

Učiteľ:    Ktoré problémy pozoruješ u mojich žiakov?

Božstvo: Tvoji žiaci sa dajú rozdeliť na dve skupiny.

Učiteľ:    Aké sú to skupiny?

Božstvo: Jedna skupina je schopná nasledovať tvoje požiadavky a usilovne robiť pokrok vo Fa. Táto skupina je celkom dobrá. Druhá skupina je pripútaná k ľudským veciam, nechce sa ich vzdať a nie je schopná pevne robiť pokrok.

Učiteľ:    Áno, videl som to.

Božstvo: Nechávaš im nejaký čas, aby porozumeli Fa, takže niektorí ľudia prichádzajú s rôznymi úmyslami. Potom ako študovali Fa, väčšina z nich môže zmeniť svoj pôvodný úmysel pre učenie sa Fa.

Učiteľ:    Niektorí sa ešte nezmenili.

Božstvo: Už ale prešiel dosť dlhý čas.

Učiteľ:    Áno!

Božstvo: Podľa môjho názoru nie je potrebné čakať na tých, ktorí sa nemôžu stať bohmi. V skutočnosti môžu byť len ľuďmi.

Učiteľ:    (hovorí si sám pre seba) V ľudskom svete sú skutočne úplne stratení. Možno takto aj skončia. Obávam sa však, že na konci nebudú môcť byť ani ľuďmi!

Božstvo: V skutočnosti nie je zlé stať sa človekom v novom svete. V porovnaní s tými nespočetnými bytosťami vysokých úrovní vo vesmíre, ktoré boli dejinami odstránené, sú už neporovnateľne šťastliví.

Učiteľ:    Chcem ešte nejaký čas počkať, vidieť akí sú, keď som očistil mikroskopickejšiu látku, ktorá poškodzuje ľudstvo. Potom sa rozhodnem. Napokon, prišli preto, aby získali Fa.

Božstvo: Čo sa týka tejto súčasnej skupiny ľudí, niektorí prišli študovať Fa, pretože nemohli nájsť zmysel života. Sú pripútaní k týmto myšlienkam, ktoré nechcú zmeniť.

Učiteľ:    Takýchto ľudí je viac medzi novými praktizujúcimi.

Božstvo: Niektorí prišli hľadajúc stránky Fa, ktoré považujú za dobré, ale nie sú schopní opustiť stránky, ktoré im bránia v úplnom pochopení Fa.

Učiteľ:    Takíto ľudia sú aj medzi dlhoročnými učeníkmi. Najzjavnejším dôkazom toho je, že sa stále porovnávajú s ľuďmi a so svojou vlastnou minulosťou, ale nedokážu preskúmať seba s ohľadom na požiadavky Fa na rôznych úrovniach.

Božstvo: Tieto problémy sa už stali veľmi vážnymi. Bolo by dobré, keby mohli hľadať vo svojom vnútri veci, ktoré boli schopní nájsť u iných.

Učiteľ:    Prišiel čas, aby sa ich myseľ vyjasnila, aby sa ich prostredie mohlo zmeniť na prostredie pre opravdivú kultivačnú prax, a oni sa tak budú schopní stať skutočnými bohmi.

 

Li Chung-č’

3. júla 1997

 

Vysvetlenie k Fa

Po dlhý čas mali vnímajúce bytosti v Dafa, najmä učeníci, opakovane na rôznych úrovniach nepochopenie Fa ohľadom zlepšovania charakteru. Zakaždým keď príde utrpenie, nevidíte ho z pohľadu vašej pôvodnej povahy, ale pozeráte sa naň úplne svojou ľudskou stránkou. Zlí démoni to potom využijú a vytvoria nekonečné prekážky a poškodenie, čo spôsobí učeníkovi dlhodobé trápenia. Popravde povedané, toto je dôsledok nedostatočného pochopenia Fa vašou ľudskou stránkou. Ľudsky ste obmedzili svoju božskú stránku, inými slovami, obmedzili ste stránky, ktoré už boli úspešne skultivované a zabránili ste im robiť nápravu Fa. Ako môže neskultivovaná stránka obmedziť vaše hlavné myšlienky alebo stránku, ktorá už získala Fa? Ak podporujete zlých démonov ľudskou stránkou, dovoľujete im využiť medzery vo Fa. Keď sa objaví utrpenie, pokiaľ si vy, učeníci, môžete opravdivo zachovať neotrasiteľný pokoj alebo byť odhodlaní splniť rôzne požiadavky na rôznych úrovniach, toto je dostatočné na to, aby ste prešli skúškou. Ak to neustále pokračuje a ak neexistujú iné problémy vo vašom charaktere alebo správaní sa, je to určite tak, že zlí démoni využívajú medzery, ktoré ste si nechali. Praktizujúci napokon nie je nejaký svetský človek. Takže prečo tá vaša časť, ktorá je vašou pravou povahou, nenapravuje Fa?

Sú dva dôvody, prečo Učiteľ tento Fa do dneška nevyučoval: Jeden je, že váš problém v tomto ohľade sa stal nápadným. Ďalší je ten, že ste získali veľmi hlboké pochopenie Fa a už ho nebudete chápať povrchne.

Malo by vám tiež byť jasné, že „prirodzené“ neexistuje a „nevyhnutné“ má za sebou dôvod. V skutočnosti je slovo „prirodzené“ nezodpovedne používané svetskými ľuďmi, aby mali pre seba výhovorku, keď nedokážu vysvetliť vesmírne javy, život a veci. Nedokážu si predstaviť, čo „prirodzenosť“ samotná je. Pod vplyvom názorov tohto druhu si myslíte, že všetky tieto utrpenia sú nevyhnutné a že takto to musí byť, a preto si vytvárate pasívny a pesimistický postoj. Takže vaša ľudská strana v tom musí mať jasno. Ešte dôležitejšie je, aby v tom mala jasno tá vaša časť, ktorá získala Fa.

Pozor: Nežiadam vás, aby ste ľudsky niečo robili. Snažím sa len, aby ste pochopili princípy Fa, takže to budete jasne chápať. V skutočnosti Dafa neslúži iba na spasenie ľudských bytostí – vyučuje sa tiež všetkým bytostiam v rôznych dimenziách. Vaša osvietená pôvodná povaha bude sama vedieť, čo robiť. Váženie si vašej ľudskej stránky vám umožňuje osvietiť sa a stúpať vo Fa. Dafa harmonizuje všetky vnímajúce bytosti a všetky vnímajúce bytosti tiež harmonizujú Dafa. Povedal som vám o vážnosti a posvätnosti Fa, aby som odstránil vaše nejasnosti a nepochopenia Fa.

 

Li Chung-č’

5. júla 1997

 

Opustite ľudské pripútanosti a pokračujte v opravdivej kultivácii

Ako sa Dafa šíri, čoraz viac ľudí je schopných pochopiť Dafa. Takže musíme dávať pozor na jednu vec: Neprinášajme do Dafa ľudské chápanie spoločenského postavenia alebo hierarchie. Dlhoroční aj noví učeníci musia dávať pozor na túto vec. Každý, kto sa príde učiť Fa, bez ohľadu na to, aký je vzdelaný, aký veľký je jeho podnik, aké význačné je jeho postavenie, aké zvláštne zručnosti ovláda, alebo aké nadprirodzené schopnosti má, v skutočnosti musí praktizovať kultiváciu. Kultivačná prax je veľkolepá a vážna. To, či dokážete opustiť svoje vlastné ľudské názory, je veľkou skúškou, cez ktorú je ťažké prejsť, ale musíte ňou prejsť. Nech je to akokoľvek, ako učeník praktizujúci opravdivú kultiváciu musíte opustiť tieto pripútanosti, pretože bez opustenia týchto názorov nikdy nemôžete dosiahnuť Dovŕšenie.

Dlhoroční učeníci by tiež mali venovať pozornosť tejto otázke. Ako čoraz viac ľudí študuje Fa, mali by ste venovať viac pozornosti vedeniu nových učeníkov, aby skutočne praktizovali kultiváciu. Medzičasom by ste sami nemali zaháľať. Ak to dovolia okolnosti, môžete predĺžiť čas, ktorý venujete študovaniu Fa a robeniu cvičení. Udržiavanie tradície Dafa, obhajovanie princípov kultivácie Dafa a vytrvanie v opravdivej kultivácii, sú dlhodobými skúškami pre každého učeníka Dafa.

 

Li Chung-č’

31. júla 1997

 

Držte sa strednej cesty

Aby sa učeníci Dafa nedostali na scestie vo svojej kultivačnej praxi, vždy keď sa objaví častý alebo vážny problém, napíšem článok, aby som naň včas poukázal, takže si to učeníci budú môcť uvedomiť a  Dafa utrpí menšie škody. Veď to, či bude naša cesta správna, nezávisí iba na tom, či sa učeníci opravdivo kultivujú. Kľúčovým faktorom je aj to, či je celková forma Dafa správna. Preto ako váš Učiteľ často naprávam odchýlky, ktoré sa objavia.

Kvôli rozdielom v pochopeniach učeníkov idú niektorí učeníci vždy z jedného extrému do druhého. Zakaždým keď čítajú Fa, ktorý som napísal, robia extrémne kroky, čím spôsobujú nové problémy. Keď vám hovorím, aby ste zmenili svoje ľudské chápanie, neznamená to, že máte prechovávať ľudský spôsob pochopenia Dafa. Nemali by ste však byť ani iracionálni a výstrední. Chcem, aby ste chápali Dafa s jasnou mysľou.

 

Li Chung-č’

3. augusta 1997

 

Fa napravuje ľudské srdce

Ako sa zvyšuje počet učeníkov praktizujúcich kultiváciu v Dafa, je čoraz viac ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť o Dafa. Niektorí sem však neprichádzajú preto, aby praktizovali kultiváciu. Namiesto toho chcú nájsť v Dafa cestu von, pretože zistili, že v ľudskej spoločnosti žiadnej cesty von niet. Toto vedie k tomu, že praktizujúci ako celok nie sú čistí, čo súčasne rušivo zasahuje do Dafa z inej strany. Napríklad niektorí ľudia sa inšpirovali Dafa a zahájili v spoločnosti niečo ako občianske hnutie. Tento druh vykrádania Fa, ktorý pochádza z Dafa, ale nepotvrdzuje Dafa, pôsobí proti Dafa z ďalšej strany. Popravde povedané, žiadne hnutie nemôže od základu zmeniť ľudské srdce. Hnutia nie sú trvalé – ľudia sa časom stanú ľahostajnými. Potom sa objavia nedobré javy, ktoré je ťažké vyriešiť. Dafa sa v žiadnom prípade nesmie dostať do takéhoto stavu.

V súčasnosti bolo v médiách – ako rádio, televízia, noviny a tak ďalej – propagovaných mnoho dobrých občanov a mnoho dobrých činov: boli to naši praktizujúci Dafa, ktorí ich spravili, pretože praktizujú kultiváciu v Dafa a zlepšili si svoj charakter. Ale médiá tvrdia, že to títo ľudia spravili preto, že sú vzormi, kľúčovými postavami a podobne, čím úplne opomínajú fakt, že takéto správanie je výsledkom ich praktizovania kultivácie v Dafa. Toto spôsobili najmä samotní učeníci. Kultivačná prax je veľká a vznešená vec. Prečo nemôžete povedať reportérom otvoreným a dôstojným spôsobom, že tieto veci robíte preto, že praktizujete kultiváciu v Dafa? Ak reportér nechce spomenúť Dafa, nemali by sme to kvôli tomu skrývať nejakou formou, ktorá je vykrádaním Fa a ktorá nepotvrdzuje Dafa. Každý z nás sa pokúša byť dobrým človekom a je to užitočné pre spoločnosť aj pre ľudstvo. Prečo nemôžeme mať spravodlivé a legitímne prostredie? Učeníci, mali by ste mať na pamäti, že Dafa harmonizuje vás a vy harmonizujete Dafa.

 

Li Chung-č’

17. augusta 1997

 

Zásady pre učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami

V poslednom čase niektorí učeníci, ktorí sú mníchmi a mníškami v náboženstve, začali praktizovať kultiváciu Dafa. Aby sa zlepšovali čo možno najrýchlejšie, mali by opustiť zlé sklony, ktoré si moderné náboženstvá vyvinuli počas dlhého časového obdobia. V tomto ohľade by naši učeníci Dafa praktizujúci kultiváciu medzi svetskými ľuďmi nemali podporovať týchto ľudí v rozvíjaní takýchto vecí. Kultivačná metóda, ktorú Budha Šákjamuni zanechal pre mníchov a mníšky, bola veľmi dobrá. Ale moderní mnísi a mníšky ju pozmenili, pretože mnohí sa nemohli vzdať svojej pripútanosti k peniazom. Dokonca si vymysleli nejaké výhovorky, aby to ospravedlnili, ako napríklad renovovanie chrámov, budovanie sôch Budhov, tlačenie budhistických písiem, pokrytie nákladov na udržiavanie chrámov a tak ďalej. Nič z tohto nie je kultivačná prax, namiesto toho sú to všetko zámerné činy, ktoré nemajú nič do činenia so skutočnou kultiváciou. Človek pomocou nich vôbec nemôže dosiahnuť Dovŕšenie.

Ak sa chcete kultivovať podľa Dafa, musíte opustiť pripútanosti k peniazom a vlastníctvu. Ako inak by ste mohli dosiahnuť kritérium kladené na učeníka Dafa? Navyše, okrem špeciálnych situácií, učeníkom, ktorí sú mníchmi a mníškami, nie je dovolené cestovať motorovým vozidlom, lietadlom či loďou. Všetci by mali chodiť pešo. Iba pomocou vydržania ťažkostí môže človek splatiť svoju karmu. Ak ste hladní, môžete žobrať o almužnu s miskou na almužnu, (môžete žobrať len o jedlo, nikdy nie o peniaze alebo veci). V noci smiete zostať v domoch učeníkov Dafa v rôznych oblastiach, ale nie po dlhý čas. Musíte na seba klásť prísne požiadavky! Inak nie ste mojimi učeníkmi. Pretože učeníci, ktorí sú mníchmi a mníškami, majú iné kultivačné prostredie ako tí učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu doma, spoločnosť s vami tiež nezaobchádza ako so svetskými ľuďmi. Aby mohli učeníci, ktorí sú mníchmi a mníškami, rýchlo dosiahnuť Dovŕšenie, mali by sa zoceľovať v ľudskom svete, v žiadnom prípade by nemali byť pripútaní k pohodliu a potešeniu, ani by nemali použiť žiadnu výhovorku pre vyhľadávanie slávy či zisku. Ešte menej by ste mali prosiť o peniaze, ktoré chcete poslať domov. Ak nemôžete opustiť svetské myšlienky, nemali ste sa stať mníchom alebo mníškou. V dávnych časoch boli veľmi prísne požiadavky pre stanie sa mníchom alebo mníškou. Učeníci Dafa, ktorí sú mníchmi alebo mníškami, by mali na seba klásť ešte prísnejšie požiadavky. Keďže ste sa stali mníchom alebo mníškou, prečo neviete opustiť svetské myšlienky?

Učeníci! Čo sa týka učeníkov praktizujúcich kultiváciu doma, postupne úplne opustia svoje pripútanosti k ľudskému svetu. Ale pre učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami, je to nevyhnutná podmienka, ktorú musia splniť na samom začiatku, ako aj požiadavka pre stanie sa mníchom alebo mníškou.

 

Li Chung-č’

16. októbra 1997

 

Prostredie

Forma kultivačnej praxe, ktorú som zanechal pre učeníkov Dafa, zabezpečuje, že sa učeníci môžu skutočne zlepšovať. Žiadam vás napríklad, aby ste robili cvičenia ako skupina v parkoch, aby ste si vytvorili prostredie. Toto prostredie je najlepším spôsobom, ako zmeniť povrch človeka. Vznešené správanie ustanovené učeníkmi v tomto prostredí – vrátane každého slova a každého činu – môže spôsobiť, že ľudia spoznajú svoje vlastné slabosti a rozpoznajú svoje nedostatky; môže to pohnúť ich srdcom, zušľachtiť ich správanie a umožniť im robiť rýchlejšie pokrok. Preto musia noví učeníci, alebo učeníci samoukovia, chodiť na cvičebné miesta robiť cvičenia. V súčasnosti je v Číne asi 40 miliónov praktizujúcich, zúčastňujúcich sa denne skupinových cvičení na cvičebných miestach, a sú desiatky miliónov dlhoročných učeníkov, ktorí na cvičebné miesta veľmi často nechodia (pre dlhoročných učeníkov je to normálne, pretože to vyplýva z ich stavu v kultivačnej praxi). Ako noví učeníci by ste však nikdy nemali vynechať toto prostredie. Je to preto, že všetci tí, s ktorými prichádzate do styku v spoločnosti, sú svetskí ľudia. Navyše, sú to svetskí ľudia, ktorí podľahli prudkému úpadku ľudskej morálky. V tomto veľkom farbiacom kotle sa ľudia môžu iba nechať unášať prúdom.

Je tiež mnoho nových praktizujúcich Dafa, ktorí tajne praktizujú doma, obávajúc sa rozpakov, keby to iní zistili. Rozmýšľajte o tom: Čo je to za myšlienku? Obyčajný strach je pripútanosťou, ktorá musí byť odstránená pomocou kultivačnej praxe. Vy sa však obávate, že iní zistia, že sa učíte Dafa? Kultivačná prax je veľmi vážna záležitosť. Ako by ste sa mali stavať k sebe a k Fa? Sú tiež niektorí ľudia vo vedúcich pozíciách, ktorým sa zdá trápne ísť von a robiť cvičenia. Ak nedokážete prekonať ani takýto bezvýznamný pocit, čo by ste boli schopní kultivovať? Dokonca aj keď idete na cvičebné miesto, nemusia tam byť ľudia, ktorí vás poznajú. Na niektorých pracoviskách sa takmer všetci vedúci učia Dafa, ale nikto nevie, že iní sa učia tiež. Prostredie je vytvárané vami samými a je tiež nevyhnutné pre vaše zdokonaľovanie. Často zisťujem, že ste v dobrom stave mysle, keď študujete Fa alebo robíte cvičenia, ale keď prídete do kontaktu so svojou prácou alebo inými ľuďmi, stanete sa takými istými ako svetskí ľudia. Niekedy sa dokonca zdáte horší ako svetskí ľudia. Ako to môže byť správanie učeníka Dafa?

Chcem vás brať ako svojich učeníkov, ale čo mám robiť, ak vy sami nechcete byť mojimi učeníkmi? Každá pripútanosť, ktorú máte odstrániť vo svojej kultivačnej praxi, je stena stojaca naprieč a blokujúca vašu cestu kultivačnej praxe. Ak nemôžete byť pevní vo Fa samotnom, nemôžete praktizovať kultiváciu. Neberte svoju pozíciu medzi svetskými ľuďmi príliš vážne. Nemyslite si, že iní nebudú schopní pochopiť vás, keď sa učíte Dafa. Rozmýšľajte o tom: Dokonca vyhlásenie ľudí, že sa vyvinuli z opíc, je vysoko hodnotené. Vy sa však hanbíte dať na správne miesto takýto obrovský Dafa vesmíru – toto je skutočná hanba pre ľudské bytosti.

 

Li Chung-č’

17. októbra 1997

 

Vykoreniť

V poslednom čase niektorí darebáci z literárnych, vedeckých a čchi-kungových kruhov dúfali, že sa stanú slávnymi pomocou vystúpení proti čchi-kungu a neustále spôsobovali problémy, akoby poslednou vecou, ktorú chcú, bol pokojný svet. Niektoré noviny, rádiostanice a TV stanice na rôznych miestach v krajine sa priamo uchýlili k týmto nástrojom propagandy, aby poškodili náš Dafa, pričom to malo veľmi zlý dopad na verejnosť. Toto bolo úmyselné poškodzovanie Dafa a nemôže to byť nepovšimnuté. Za týchto veľmi mimoriadnych okolností učeníci Dafa v Pekingu použili špecifický prístup a žiadali týchto ľudí, aby prestali poškodzovať Dafa – toto skutočne nebolo nesprávne. Spravili to, keďže nebola iná možnosť (ostatné oblasti by nemali napodobňovať ich prístup). Ale ak sa učeníci dobrovoľne obracajú na tieto neinformované a nezodpovedné mediálne agentúry a vysvetľujú im skutočnú situáciu, nemalo by sa to považovať za nesprávne.

To, čo vám chcem povedať, nie je to, či tento prípad sám osebe bol správny alebo nesprávny. Namiesto toho chcem poukázať na to, že táto udalosť odhalila niektorých ľudí. Oni ešte stále od základu nezmenili svoje ľudské názory a stále chápu ten problém s ľudskou mentalitou, keď ľudské bytosti chránia ľudské bytosti. Hovoril som, že Dafa sa absolútne nezapája do politiky. Účelom tejto udalosti samotnej bolo pomôcť médiám pochopiť našu skutočnú situáciu a spoznať nás z pozitívnej strany, aby nás neťahali do politiky. Hovoriac z iného pohľadu, Dafa môže viesť ľudské srdce k dobrote (Shan) a môže upevniť spoločnosť. Musí vám však byť jasné, že Dafa sa vôbec nešíri kvôli tomuto, šíri sa kvôli kultivačnej praxi.

Dafa vytvoril spôsob existencie pre najnižšiu úroveň, ľudstvo. Nepatria potom k jednej z mnohých foriem existencie, ktorú Dafa dáva ľudstvu na najnižšej úrovni, rôzne druhy ľudského správania v rámci ľudskej formy existencie na tejto úrovni, čo zahŕňa kolektívnu prezentáciu faktov niekomu a podobne? Ibaže keď ľudia niečo robia, dobro a zlo existujú súčasne, preto sú boje a politika. Za mimoriadne špeciálnych okolností učeníci Dafa prevzali tento prístup z Fa na najnižšej úrovni a úplne použili svoju dobrú stránku. Nebol to čin, ktorý zosúladil Fa na úrovni ľudstva? Avšak tento spôsob používajte len za mimoriadnych okolností.

Už dávno som si všimol, že niekoľko jednotlivcov nemá srdce pre ochraňovanie Dafa, ale namiesto toho zamýšľajú chrániť určité veci v ľudskej spoločnosti. Ak by ste boli svetskou osobou, nemal by som výhrady – iste je dobré byť dobrou osobou, ktorá chráni ľudskú spoločnosť. Ale teraz ste praktizujúci. Je dôležité, z akého pohľadu sa dívate na Dafa – toto je to, čo vám chcem zdôrazniť. Počas vašej kultivačnej praxe použijem všetky prostriedky, aby som odhalil všetky vaše pripútanosti, aby mohli byť vykopané aj s koreňmi.

Nemôžete sa stále spoliehať na mňa, že vás vezmem do vyššej úrovne, zatiaľ čo vy sami nespravíte ani krok. Iba potom, čo je Fa podrobne vysvetlený, pohnete sa. Ak nie je podrobne vysvetlený, nehýbete sa, alebo idete späť. Takéto správanie nemôžem považovať za kultivačnú prax. V kritickom momente, keď vás žiadam odpútať sa od ľudskej stránky, nenasledujete ma. Každá príležitosť sa nebude znova opakovať. Kultivačná prax je vážna vec. Vzdialenosti sa neustále zväčšujú. Je mimoriadne nebezpečné pridávať do kultivačnej praxe čokoľvek ľudského. V skutočnosti je tiež dobré byť iba dobrým človekom. Ale musí vám byť jasné, že si sami volíte svoju cestu.

Počas tejto udalosti bolo vidieť, že medzi učeníkmi sa pohybujú niekoľkí jednotlivci, ktorí robia škodu. Namiesto toho, aby rozmýšľali správne a prezentovali priateľsky svoje názory asistenčným centrám, rozširovali medzi praktizujúcimi chýry, podnecovali nesúlad, vytvárali frakcie a používali najhoršie bežné ľudské metódy. Boli dokonca ľudia, ktorí stratili rozum a pokúsili sa odohnať učeníkov. Niektorí učeníci, ktorých ste sa pokúšali odohnať, sa kultivovali mnohokrát lepšie než vy. Mysleli ste na to? Prečo ste sa správali tak nerozumne a konali ste tak hnevlivo? Nemohol vám tento váš stav mysle umožniť rozpoznať vašu silnú pripútanosť? Dovoľte mi povedať vám všetkým: Tento Fa je taký nepredstaviteľne obrovský, že nikdy nebudete úplne poznať a rozumieť jeho zákonom a princípom.

Nedávam dôležitosť forme, používam rôzne prostriedky, aby som odhalil vaše hlboko skrývané pripútanosti a odstránil ich.

 

Li Chung-č’

6. júla 1998

 

Pre koho existujete?

To, čo sa človeku najťažšie opúšťa, sú jeho názory. Niektorí ľudia sa nemôžu zmeniť dokonca ani keď sa musia vzdať svojho života kvôli falošným princípom. Názory samotné sú však získané po narodení. Ľudia vždy veria, že tieto neotrasiteľné myšlienky – myšlienky, ktoré ich môžu prinútiť zaplatiť hocijakú cenu bez váhania – sú ich vlastné myšlienky. Dokonca aj keď vidia pravdu, odmietajú ju. Popravde povedané, všetky predstavy, okrem ľudskej vrodenej čistoty a nevinnosti, sú získané po narodení a nie sú skutočným Ja človeka.

Ak sa tieto získané názory stanú príliš silné, ich funkcia sa prevráti a budú určovať skutočné myšlienky a správanie človeka. V tomto bode ich človek stále môže považovať za svoje vlastné myšlienky. Toto je prípad skoro všetkých súčasných ľudí.

Ak bytosť v dôležitých otázkach skutočne dokáže ohodnotiť veci bez nejakých predpojatých názorov, potom tento človek skutočne dokáže vládnuť sám sebe. Táto jasnosť mysle je múdrosťou a odlišuje sa od toho, čo priemerní ľudia nazývajú „inteligenciou“. Ak to človek nemôže spraviť, potom mu vládnu jeho získané názory alebo vonkajšie myšlienky. Môže dokonca venovať celý svoj život boju za ne, ale keď zostarne, nebude ani len vedieť, čo celý život robil. Hoci v celom živote nič nedosiahol, spáchal bezpočet chýb, kým sa nechal unášať týmito názormi. Preto vo svojom ďalšom živote bude musieť zaplatiť za túto karmu, ktorá bola vytvorená jeho vlastnými zlými skutkami.

Keď je človek impulzívny, to, čo riadi jeho myšlienky, nie je rozum, ale city. Keď sú rôzne predstavy človeka, ako viera vo vedu, náboženstvo, ideológiu a tak ďalej konfrontované s pravdou Budhovho Fa, tiež sa stane impulzívnym. Toto spôsobí, že zlá strana ľudskej povahy preváži. Toto vedie k tomu, že človek ovládaný získanými názormi sa stane ešte nerozumnejší. Toto je výsledok toho, že je ovládaný svojimi získanými názormi. Slepo robí závery alebo komplikuje veci. Dokonca aj človek s predurčeným vzťahom môže kvôli tomuto stratiť predurčenú príležitosť, čím sa jeho vlastné konanie obráti na večnú, hlbokú ľútosť.

 

Li Chung-č’

11. júla 1998

 

Rozplynúť sa vo Fa

V súčasnosti sa čoraz viac ľudí stáva učeníkmi Dafa a je tu trend, že nováčikovia majú lepšie zmyslové porozumenie. Bez prekážok z ultraľavicového myslenia, ktoré existovalo dávnejšie v spoločnosti, a bez potreby poznávacieho procesu, nepotrebujú stráviť veľké množstvo času diskutovaním počas skupinového štúdia Fa. Mali by stráviť väčšinu času študovaním Fa, aby sa pozdvihli čo najrýchlejšie. Čím viac je ním vaša myseľ naplnená, tým skôr sa zmeníte.

Minule som hovoril o tom, čo je dobrý človek a čo zlý. Keď sa zdá, že človek spravil niečo zlé, nemusí to byť zlý človek, a keď sa zdá, že človek spravil niečo dobré, nemusí to byť dobrý človek. Mysle niektorých ľudí sú plné zlých myšlienok – iba ich neukázali, alebo ich prefíkane celkom dobre skrývali – toto sú skutočne zlí ľudia. Na druhej strane, niektorí ľudia nie sú v podstate zlí, ale príležitostne spravia niečo zlé. Títo ľudia nie sú nutne zlými ľuďmi. Čo by sme teda mali chápať pod dobrým človekom a čo pod zlým človekom?

Človek je ako nádoba: je tým, čo obsahuje. Všetko čo človek v literárnych a umeleckých dielach vidí svojimi očami a počuje svojimi ušami sú násilie, pornografia, boj o moc, boj o zisk v praktickom svete, uctievanie peňazí, ďalšie prejavy démonickej povahy a tak ďalej. Ak je jeho hlava plná tohto, táto osoba je skutočne zlou osobou, bez ohľadu na to, ako sa javí. Správanie človeka je určované jeho myšlienkami. Čo môže potom človek robiť s mysľou plnou takýchto vecí? Keďže myseľ všetkých ľudí je do väčšej či menšej miery znečistená, nedokážu už odhaliť problém, ktorý sa objavil. Nesprávne spoločenské trendy, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach spoločnosti, nebadateľne menia ľudí, otravujú ľudstvo a vytvárajú veľké množstvo ľudských bytostí s démonickou povahou, ktoré ľudia nazývajú „antitradiční“, „antiortodoxní“ a „antimorálni“ ľudia. Tým sa treba skutočne znepokojovať! Hoci ekonomika spoločnosti urobila pokrok, bude zničená v rukách týchto ľudí, pretože nemajú ľudské spôsoby uvažovania.

Na druhej strane, ak človek prijme dobrotivé, tradičné myšlienky ľudstva, ktoré prevládali po tisícky rokov, vieru v správne ľudské správanie a normy, a je naplnený všetkými dobrými vecami, aké bude správanie takéhoto človeka? Či to tento človek ukazuje alebo nie, je skutočne dobrou osobou.

Ako učeník, ak je jeho myseľ naplnená len Dafa, tento človek je určite pravým praktizujúcim. Takže v otázke študovania Fa musíte mať jasné pochopenie. Častejšie čítanie a študovanie kníh je kľúčom k skutočnému pozdvihnutiu. Aby som to povedal jednoduchšie, pokiaľ čítate Dafa, meníte sa, pokiaľ čítate Dafa, stúpate. Bezhraničný obsah Dafa spolu s doplnkovými prostriedkami – cvičeniami – vám umožní dosiahnuť Dovŕšenie. Skupinové čítanie alebo čítanie osamote je rovnaké.

V minulosti ľudia hovorili: „Ak človek ráno počul Tao, večer môže umrieť.“ Nikto zo súčasného ľudstva nemôže skutočne rozumieť významu tejto vety. Vedeli ste, že ak myseľ človeka prijme Fa, tá časť jeho mysle, ktorá prijala Fa, je prispôsobená Fa? Kam pôjde tá časť po smrti tohto človeka, ktorý počul Fa? Žiadam vás viac študovať Fa, odstrániť viac vašich pripútaností a opustiť rôzne ľudské názory, aby ste si neodniesli iba tú časť, ale aby ste dosiahli Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

3. augusta 1998

 

Budhov Fa a budhizmus

Keď sa spomína Budha, mnoho ľudí si spomenie na budhizmus. V skutočnosti je budhizmus len jedna z foriem prejavu Budhovho Fa v ľudskom svete. Budhov Fa sa však prejavuje v ľudskom svete aj inými spôsobmi. Inými slovami, budhizmus nemôže predstavovať celý Budhov Fa.

Budha Šákjamuni neučil všetko, čo je v budhizme. Vo svete sú iné formy budhizmu, ktoré neuctievajú Budhu Šákjamuniho ako svojho učiteľa. Popravde povedané, niektoré nemajú nič do činenia s Budhom Šákjamunim. Napríklad Žltá škola tibetského budhizmu uctieva Tathágatu Vairóčanu a považuje Budhu Šákjamuniho za Budhovo telo Zákona Tathágatu Vairóčanu. Biela škola tibetského budhizmu uctieva Milaräpu[9] a nemá nič do činenia s Budhom Šákjamunim, ani nespomína Šákjamuniho budhizmus. Ich veriaci v tom čase dokonca ani nepoznali meno Budhu Šákjamuniho, a už vôbec nevedeli, kto bol Budha Šákjamuni. Z ďalších škôl Tibetského budhizmu každá chápala Budhu Šákjamuniho inak. Hínajána sa vždy považovala za ortodoxný budhizmus vyučovaný Budhom Šákjamunim, pretože skutočne zdedila, čo sa týka formy, kultivačnú metódu používanú za čias Budhu Šákjamuniho. Zachovala si pôvodné prikázania a odev a uctieva iba Budhu Šákjamuniho. Čínsky budhizmus bol zmenený predtým ako bol uvedený do Číny. Kultivačná forma bola drasticky zmenená a uctievajú mnohých Budhov, nielen samotného Budhu Šákjamuniho. Medzitým sa zdvojnásobil počet prikázaní a pridali sa do nej obrady zo starodávnych čínskych ľudových náboženstiev. Počas náboženských obradov sa používajú čínske hudobné nástroje – ako drevená ryba, zvony, gong a bubny. Odevy sa tiež zmenili na také, aké nosili starodávni čínski ľudia. Bol premenovaný na „Mahájánu“ a stal sa podstatne odlišným od pôvodného budhizmu Budhu Šákjamuniho. Preto Hínajána v tom čase neuznávala Mahájánu ako Šákjamuniho budhizmus.

Hovoril som tu o vzťahu medzi Budhovým Fa a budhizmom z hľadiska budhizmu. Teraz mi dovoľte hovoriť o budhizme z pohľadu histórie. V západnej spoločnosti boli medzi archeologickými vykopávkami starodávneho Grécka tiež objavené symboly svastiky. V skutočnosti v dávnych vekoch pred veľkou potopou ľudia tiež uctievali Budhu. V čase potopy niektorí ľudia z dávnej gréckej rasy v západnej Ázii a v oblasti na juhozápade Himalájí prežili. Nazývali ich vtedy „bráhmani“ a stali sa dnešnými bielymi Indami. Popravde povedané, bráhmanizmus uctieval na začiatku Budhu. Zdedil tradíciu uctievania Budhu od starých Grékov, ktorí v tom čase nazývali Budhov „bohovia“. Asi o tisíc rokov neskôr sa v bráhmanizme začala reforma, tak ako sa to stalo pri zmenách moderného budhizmu na Mahájánu, pri zmenách v tibetskom budhizme, japonskom budhizme a tak ďalej. O viac ako tisíc rokov potom sa v bráhmanizme v dávnej Indii začalo obdobie konca Dharmy. Ľudia začali uctievať všetky možné veci namiesto Budhu. V tom čase už bráhmanisti neverili v Budhu. Všetko, čomu verili, boli démoni. Zabíjanie a obetovanie zvierat sa konalo ako rituál uctievania. V čase, keď sa narodil Budha Šákjamuni, sa už bráhmanizmus stal úplne zlým náboženstvom. To neznamená, že sa zmenil Budha, ale že náboženstvo sa stalo zlým. Medzi zachovalými pamiatkami zo starodávnej Indie možno v horských jaskyniach ešte stále nájsť sošky z raného bráhmanizmu. Vytesané sošky bohov pripomínajú vyobrazenia Budhov. Možno ich tiež vidieť v budhizme na vytesaných soškách Budhov v Číne. Napríklad v niekoľkých veľkých jaskyniach sú sochy dvoch Budhov sediacich oproti sebe a podobne. Budha bol stále Budhom – to náboženstvo sa pokazilo. Náboženstvo nepredstavuje Bohov alebo Budhov. Mravný úpadok ľudského srdca zdeformoval náboženstvo.

Všetko toto ukazuje, že Budhov Fa je večný a že Budhov Fa je podstatou vesmíru. Mocný Budhov Fa vytvára Budhov, nebol to Budha Šákjamuni, kto vytvoril Budhov Fa. Budha Šákjamuni sa osvietil k Budhovmu Fa, osvietiac sa do výšky svojej Úrovne ovocia.

Dovoľte mi ešte urobiť niekoľko poznámok ohľadom tohto cyklu ľudskej civilizácie. Vedeli ste, že Tao je jeden druh Boha, Budha je ďalší druh Boha, Jehova, Ježiš a panna Mária sú tiež druhom Boha? Ich Úroveň ovocia a forma tela sa líši v dôsledku rozdielnosti ich cieľa kultivácie a ich osvieteniu sa k vedomostiam o vesmírnom Dafa. Budhov Fa vytvoril obrovské vesmírne telo, nie títo Budhovia, Taovia a Bohovia. Toľkoto je známe ľudským bytostiam. Čo ešte ostáva ľudstvu neznáme je stále obrovské! Nepovedal raz Budha Šákjamuni, že iba čo sa týka samotných Budhov Tathágatov, je ich toľko čo zrniek piesku v rieke Ganga? Mohli by učenia týchto Budhov byť rovnaké ako Dharma vyučovaná Budhom Šákjamunim? Keď prídu do ľudskej spoločnosti šíriť Fa, mohli by sa ich učenia slovo za slovom zhodovať s učením Budhu Šákjamuniho? Učilo šesť Budhov pred Budhom Šákjamunim tú istú Dharmu, ktorú učil Budha Šákjamuni? V budhizme sa spomína, že budúci Budha, Budha Maitréja, príde na tento svet hlásať svoj Fa. Bude opakovať slová Budhu Šákjamuniho? Je mi ťažko keď vidím, že dnes budhizmus dosiahol tento stav, keď je bláznivo posadnutý samotným náboženstvom, namiesto toho, aby skutočne praktizoval kultiváciu. Pokrytci a náboženskí ničomníci vážne poškodzujú kultivačné miesta aj mníchov. Na druhej strane to nie je až také prekvapujúce. Budha Šákjamuni už hovoril o situácii v období konca Dharmy. Nakoľko odlišný je dnešný budhizmus od bráhmanizmu vo svojom poslednom období?

V súčasnosti znova prichádzam na tento svet šíriť Fa, a síce šíriť priamo najzákladnejší Fa vesmíru. Niektorí ľudia sa tento fakt neodvážia pripustiť – nie kvôli kultivácii ako takej, skôr kvôli ochrane samotného náboženstva a kvôli tomu, že dovolia svojim bežným ľudským emóciám, aby im stáli v ceste. Kladú na roveň náboženstvo a Budhu. Ďalší kvôli svojmu bežnému ľudskému zmýšľaniu hovoria, že ich prestíž v budhizme je ohrozená. Je to malá pripútanosť? Tí s postrannými úmyslami, ktorí sa dokonca odvážia ohovárať Budhov Fa a Budhov, sa už stali duchmi v pekle. Iba ich životy na zemi sa ešte neskončili. Stále sa považujú za akýchsi odborníkov na náboženstvo. Nakoľko však skutočne poznajú Budhov Fa! Často sa stane, že len čo je spomenutý Budha, hneď si to dávajú do súvislosti s budhizmom; hneď ako je spomenutá budhovská škola, myslia si, že je to budhizmus ich vlastnej školy; hneď ako je spomenutý Budhov Fa, považujú ho za to, čo oni poznajú. Je mnoho ľudí vo svete, ktorí praktizujú kultiváciu hlboko v horách po dlhý čas. Mnoho z nich praktizuje kultiváciu nasledovaním rôznych kultivačných ciest v budhovskej škole, ktoré boli odovzdávané po stovky rokov. Nemajú nič do činenia so Šákjamuniho náboženstvom. Pre tých náboženských ničomníkov, ktorým nie sú jasné ani tieto predstavy a pojmy, akú majú kvalifikáciu na kritizovanie Falun Dafa? V minulosti príchod Ježiša pobúril židovstvo. Pred dvetisícpäťsto rokmi príchod Šákjamuniho otriasol bráhmanizmom. Zdá sa, že ľudia si nikdy nevezmú pozitívnu lekciu z histórie. Namiesto toho si vždy, kvôli vlastným záujmom, vezmú zápornú lekciu. Vo vesmíre je zákon vytvárania, stagnácie a degenerácie. Nič nie je dlho trvajúce a bez zmeny. V rôznych historických obdobiach prichádzajú na tento svet Budhovia šíriť Fa a spasiť ľudí. História sa jednoducho vyvíja týmto spôsobom. Ľudstvo v budúcnosti bude tiež môcť počuť Budhov Fa.

 

Li Chung-č’

17. decembra 1998

 

Dlhoročným praktizujúcim v Pekingu

Dlhoročným praktizujúcim v Pekingu:

Chcel by som povedať niekoľko svojich myšlienok ohľadom vašej žiadosti o registráciu. Môžeme vyjasniť našu pozíciu Generálnej správe športu v Číne. V prvom rade by sme ich chceli jasne informovať o tom, že:

 

1.   Naša prax nie je praxou čchi-kungu pre udržanie si zdravého tela, my sme kultivačná prax. Avšak je schopná pomôcť našim praktizujúcim, aby si vyliečili svoje choroby a dosiahli dobré zdravie.

2.   Praktizujúci našej praxe nie sú formálne organizovaní, my ideme cestou, ktorá je široká a nemá žiadnu špecifickú formu alebo štruktúru. Nedovoľujeme žiadne zhromažďovanie peňazí alebo materiálnych vecí [pre našu prax alebo kvôli nej], ani neponúkame žiadne vedúce pozície a nestanovujeme žiadne funkcie. Absolútne zakazujeme praktizujúcim, aby svojvoľne a ľahkomyseľne registrovali našu prax v rámci vládnych organizácií v ich oblastiach, čo porušuje naše pravidlá, alebo určovali určité pozície, vytvárali vlastné pravidlá, zapájali sa do aktivít udržovania zdravia alebo falošných čchi-kungových praxí.

3.   Myslím, že môžete informovať Generálnu správu športu v Číne, že cieľom môjho vystúpenia z Čínskej spoločnosti pre výskum čchi-kungovej vedy v minulosti bolo to, že som nechcel byť spájaný s tými takzvanými čchi-kungovými praxami. Cieľom tých praxí je oberať ľudí o peniaze; dokonca aj tie, ktoré údajne dokážu pomôcť ľuďom dosiahnuť dobré zdravie, to robia kvôli peniazom. Udiali sa nejaké „hodnotenia“ a následné „vymenovanie“ čchi-kungových majstrov, ale čchi-kungoví majstri sa môžu stať tým, kým sú, len po desiatkach rokov duchovného rozvoja a nie vymenovaním po takýchto hodnoteniach. Je nezodpovedné a škodlivé pre spoločnosť robiť takéto vymenovanie, a môže to povzbudiť všetky možné druhy zlých úmyslov – takéto pripútanosti sú presne tým, čo sa snažíme v našej praxi odstrániť. Z tohto dôvodu sa absolútne nemôžeme spájať s ľuďmi v týchto praxiach a robiť to, čo oni.

 

Bolo by najlepšie, ak by Pekinskí praktizujúci mohli našu prax zaregistrovať na národnej úrovni v mene všetkých praktizujúcich v Číne. Praktizujúci v iných oblastiach by sa nemali individuálne registrovať alebo žiadať o registráciu v rámci ich oblastných administratívnych subjektov. Ak registrácia na národnej úrovni nebude možná, potom by naši praktizujúci mali pokračovať v štúdiu Fa a v robení cvičení zo svojej vlastnej iniciatívy, bez akejkoľvek organizácie – môžu sa pridať k ranným cvičeniam zo svojej vlastnej iniciatívy – zachovávajúc tak charakteristické črty a čistotu našej praxe.

 

Li Chung-č’

25. decembra 1998

 

Asistenčnému centru Falun Dafa v Shandongu

Asistenčnému centru Falun Dafa v Shandongu:

Ohľadom snahy praktizujúcich v Qingyun stavať chrám, alebo kláštor, mali by ste im jasne povedať, že toto nie je niečo, čo chce náš Dafa spraviť a nemá to nič spoločné s ich kultivačnou praxou v Dafa, a nemali by svoju myseľ venovať takejto záležitosti. Želanie mníchov a mníšok postaviť chrám je čin z ich vlastnej iniciatívy, ako jednotlivcov, a záležitosť ktorá sa týka len mníchov a mníšok. V skorších rokoch, pretože mnísi a mníšky sa začali venovať našej praxi Dafa, ako ich Majster som bral do úvahy záležitosť toho, že moji učeníci potrebujú strechu nad hlavou a venoval som tejto veci nejakú pozornosť. Ale teraz táto záležitosť rozvírila mysle ľudí a spôsobila, že niektorí ľudia nedokážu upokojiť svoje myšlienky, keď študujú Fa. Namiesto toho, aby pokojne doma študovali Fa, niektorí praktizujúci z iných oblastí išli do Qingyunu a zamiešali sa do tohto všetkého. Táto vec vážne zasiahla do kultivačnej praxe našich praktizujúcich. Niektorí praktizujúci, ktorí nie sú mníchmi a mníškami, tiež zamerali svoju myseľ do istej miery na stavanie chrámu a keď iní praktizujúci poukázali na to, že takýto druh správania nie je v súlade s učeniami Dafa, ukryli svoje pripútanosti za slová, že Majster tu bol a toto alebo tamto. Niektoré ich správanie vážne zasiahlo do normálnej kultivačnej praxe našich praktizujúcich. Stratili sa vo svojich pripútanostiach a nedokázali si uvedomiť svoje problémy dokonca ani keď to, čo robili, išlo proti forme praxe, ktorú má Dafa. Povedzte našim praktizujúcim, aby sa vzdali všetkých pripútaností a študovali Fa a odporúčajte tým z iných oblastí, aby sa vrátili domov.

To, ako sa robí kultivačná prax v Dafa, nemožno zmeniť bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Človek, ktorý nie je mníchom alebo mníškou, nesmie nasledovať mníchov a mníšky a všade za nimi chodiť, a už vôbec nie chodiť od praktizujúceho k praktizujúcemu v rôznych oblastiach, alebo dokonca žiadať od praktizujúcich peniaze v mene stavania chrámu. Nemyslím si, že darovanie určitého množstva peňazí na stavbu chrámu bude nápomocné kultivačnej praxi praktizujúceho. Naopak, nemá to vôbec nič do činenia s kultivačnou praxou a duchovným pozdvihovaním sa. Môže to vytvoriť určitú záťaž pre praktizujúcich s obmedzenými finančnými prostriedkami, čo bude zasahovať do ich kultivačnej praxe. Nezaoberám sa vecami, ktoré chcú osobne spraviť jednotlivci, avšak takéto správanie rozhodne nie je v súlade s mojím vedením a nemá nič do činenia s kultivačnou praxou. Učeníci, prečo nemôžete opustiť svoju túžbu robiť určité veci?!

Popravde povedané, keď robili nesprávne veci, neustále som im dával náznaky, ale ich naliehanie na tom, čo chceli robiť, zakrylo ich pripútanosti, a oni sa na ne ani nechceli a ani neodvažovali pozrieť. Keď študovali Fa, držali sa svojich pripútaností a hľadali slová, ktoré by mohli podporiť to, k robeniu čoho boli pripútaní a čo by mohlo byť použité ako základ pre udržanie si svojich pripútaností. Takto by človek nemal študovať Fa, ani by sa takto nemal kultivovať. Povedal som mnohokrát, že praktizujúci by nemali cestovať z miesta na miesto, mali by zostať pokojní a zamerať sa na svoju kultivačnú prax. Vyučoval som tiež, že nikto nemá dovolené chodiť z miesta na miesto a „vyučovať“ Fa praktizujúcim. Vyššie uvedené správanie praktizujúcich spôsobilo dosť veľkú odozvu v rôznych oblastiach. Sledoval som ich a dával som im príležitosti, aby sa sami prebudili. Avšak znova a znova odtláčali príležitosti, ktoré som im poskytol a opakovane robili veci, ktoré išli proti Dafa. Nielenže sa sami nedokážu pevne kultivovať, ale zasahujú do iných praktizujúcich. Opätovne znova a znova premeškávali svoje príležitosti. Je načase, aby sa spamätali! Sledujem cestu, ktorú si vyberú odteraz... Keď sa vyskytne problém, hľadajte príčinu vo vnútri – toto je základný rozdiel medzi učeníkom Dafa a nepraktizujúcim.

 

Li Chung-č’

3. marca 1999

 

Dafa nemožno využívať

Dafa môže spasiť všetky bytosti. Stojac pred týmto veľkým faktom, dokonca ani takzvané „bytosti vysokej úrovne“, ktoré sa vtlačili do Troch ríš a tí v Troch ríšach, ktorí poškodzujú Dafa, to už nemôžu popierať. Toto vytvorilo problém, ktorý sa prejavil medzi svetskými ľuďmi. Napríklad, niektorí ľudia, ktorí sa stavali proti Dafa alebo neverili v Dafa, tiež prišli, aby sa učili praktizovať kultiváciu v Dafa. Dafa môže spasiť všetky bytosti. Nenamietam voči nikomu, kto sa ho prichádza učiť, a v skutočnosti som vyučoval Dafa všetkým bytostiam. Kľúčovým bodom je, že hlboko vo vnútri ma títo ľudia nepovažujú za svojho ozajstného majstra. Cieľom ich učenia sa Dafa je použiť ho na ochranu vecí vo svojom hlbokom vnútri, ktoré nemôžu opustiť, vecí v náboženstve alebo Boha. Toto je čin kradnutia Fa. Úmysel použiť Dafa je sám osebe neodpustiteľným hriechom. Avšak ľudská časť mysle niektorých z nich si toho nie je celkom vedomá, preto ich stále pozorujem. Myslím si totiž, že bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa rozhodli pre cestu Dafa, je to pre nich stále vzácna príležitosť, a tak im dávam ďalšiu šancu. Nakoniec, narodili sa v čase širokého rozširovania Dafa a majú aj ľudské telo. Čakám na nich, kým si to uvedomia.

Takto skutočne prišla skupina ľudí, ktorí úplne zmenili svoje pôvodné pochopenie a stali sa pevnými učeníkmi Dafa, ktorí sa opravdivo kultivujú. Je tu však ešte ďalšia skupina ľudí, ktorí sa nemajú v úmysle zmeniť a ktorí sa po dlhý čas nechajú unášať prúdom v Dafa. Kvôli stabilite Dafa v ľudskom svete už viac nemôžem strpieť, aby takto pokračovali. Preto skutočne premeškajú svoju šancu. Ako som povedal, povrchné zmeny sú na ukazovanie iným. To, či môžete byť spasení, závisí na zmene a zlepšení vášho vlastného srdca. Ak sa zmena nedeje tam, nemôžete sa zlepšiť a nezískate nič. V skutočnosti je to kvôli čítaniu Čuan Faluna, že vaše telo bolo na povrchu trochu požehnané. Okrem toho ste nedosiahli nič. Mohli by ste s takouto nečistou mysľou dosiahnuť ešte niečo iné? Ľudia! Rozmýšľajte! Čomu by ste mali veriť? Čomu by ste nemali veriť? Prečo praktizujete kultiváciu? Pre koho praktizujete kultiváciu? Pre koho existuje váš život? Verím, že náležite zvážite takéto otázky. Inak nikdy nebudete schopní získať späť to, čo stratíte. Keď sa Dafa odhalí ľudstvu, toto nebudú jediné veci, ktoré stratíte.

 

Li Chung-č’

16. marca 1999

 

Odhodlanie a pevnosť

Kultivačná prax Budhovho Fa je veľkolepá a súčasne tiež vážna. Učeníci, vy viete iba to, že na svete existuje pravda a lož, ale neviete, že životy v iných dimenziách – vrátane bohov – sa vo vesmíre veľmi líšia, kvôli svojim rôznym úrovniam. Toto vedie k rozdielom v ich pochopení vecí a pravdy. Najmä s ohľadom na to, že im nie je jasná skutočnosť nápravy Fa, niektorí spôsobili vážne zasahovanie a odpor, robili škodu pomocou rôznych spôsobov, cez ktoré sa dostali do kontaktu s učeníkmi. Viedlo to k tomu, že niektorí učeníci, ktorí majú otvorené tretie oko na nízkej úrovni, majú pochybnosti a zmätok ohľadom Fa. Väčšina týchto bytostí v Troch ríšach (takzvaní „bohovia“) a rôzne takzvané „bytosti vysokej úrovne“, ktoré sem utiekli z vyšších dimenzií, aby unikli náprave Fa, nepozná pravdu o náprave Fa a odporuje samotnej náprave Fa. Poškodzujú spravodlivú vieru a pevnosť učeníkov tým, že ukazujú alebo hovoria učeníkom niektoré zo svojich pochopení, ktoré sú založené na ich vlastných názoroch, alebo odovzdajú nejaké veci učeníkom a tak ďalej. V skutočnosti sú to veci veľmi nízkej úrovne a sú to lži. Pretože oni sú bohovia, zdajú sa byť veľmi láskaví, čo spôsobuje, že časť učeníkov, ktorá má nedostatočné pochopenie Dafa, si vyvinie myšlienky zaváhania. Následne niekoľko ľudí prestalo študovať Dafa a niektorí dokonca prešli na opačnú stranu. V súčasnosti je tento problém veľmi vážny. Kvôli tomuto je situácia týchto ľudí veľmi žalostná. Súčasne to, čo stratili, nikdy nezískajú späť a toto je obrovským nešťastím v ich živote.

V Základoch pre ďalší pokrok a v Čuan Falune som vám už vysvetlil otázku „praktizovania iba jednej kultivačnej cesty“ a otázku ako praktizovať kultiváciu s otvoreným tretím okom. Prečo sa neviete náležite správať, keď vidíte tie takzvané „vyššie bytosti“, ktoré predstierajú láskavosť a niečo vám hovoria? Umožnia vám dosiahnuť Dovŕšenie? Prečo o tom nerozmýšľate? Prečo vás ignorovali predtým, ako ste sa učili Dafa? Prečo sa začali o vás tak zaujímať, potom čo ste sa naučili Dafa? Kultivácia je vážna. Už som vás naučil všetky princípy Fa. Všetky tieto veci sú niečím, čo musíte prekonať a sú to skúšky, cez ktoré musíte prejsť vo svojej osobnej kultivačnej praxi. Ak cez ne neprejdete, je to vaša vlastná záležitosť. Celý čas som vám dával príležitosť uvedomiť si to a vrátiť sa späť na cestu. Kvôli Dafa som už nemohol dlhšie čakať a musel som napísať tento článok. Viem, že keď čítate tento článok, určite sa prebudíte, ale toto nepochádza z vašej vlastnej kultivácie. Prečo takéto zasahovanie iní nezažili? Povedal som, že náprava Fa sa začala zvonku Troch ríš, a preto ju niektorí takzvaní „bohovia“ vo vnútri Troch ríš nemôžu vidieť. Preto sa odvážili robiť veci, ktoré poškodzujú Dafa. Keď náprava Fa vstúpi do Troch ríš a do ľudského sveta, nebudú mať kam utiecť. Sú však záznamy o všetkom, čo spravili, čo potom určí ich budúcu pozíciu, na ktorú sa sami umiestnili. Niektorí si znížia svoje úrovne a niektorí sa stanú ľudskými bytosťami. Niektorí sa stanú duchmi v podsvetí a niektorí budú úplne zničení takmer nekonečným a opakovaným zánikom ako splátkou za všetko, čo spravili. Toto sú pozície, ktoré získali kvôli najpravdivejšiemu prejavu svojho vlastného charakteru. Týmto spôsobom si aj všetky vyššie životy preusporiadavajú svoje pozície v Dafa, nehovoriac o týchto veciach v ľudskom svete a jeho bežných ľudských bytostiach. V náprave Fa sú takí, ktorí stúpnu, takí, ktorí klesnú a takí, ktorí budú zničení. Bez ohľadu na to, či sú to bohovia, ľudia alebo duchovia, všetci budú nanovo umiestnení na pozície v rôznych ríšach – od prežitia po úplné odstránenie. Vy, ľudské bytosti, ste cenené, pretože môžete praktizovať kultiváciu; preto vás učím princípy takej vysokej úrovne. Ste cenení preto, že pomocou kultivácie ste schopní stať sa skutočne veľkými osvietenými bytosťami so spravodlivým osvietením v spravodlivom Fa.

 

Li Chung-č’

16. marca 1999

 

Odstrániť démonickú povahu

Po Dafa konferencii výmeny skúseností na západe USA niektorí ľudia, ktorí počúvali Fa s pripútanosťami, vyhlasovali, že praktizovanie kultivácie sa čoskoro skončí a že Učiteľ odíde a vezme so sebou časť svojich učeníkov. Toto je čin, ktorý vážne poškodzuje Dafa a je to veľké odhalenie démonickej povahy. Kedy som ja robil takéto vyhlásenia? Toto pochádza z vášho nesprávneho pochopenia vecí v dôsledku vašich pripútaností. Ako viete, že dosiahnete Dovŕšenie? Ako by ste mohli dosiahnuť Dovŕšenie, ak nedokážete dokonca ani opustiť svoje vlastné pripútanosti? Dafa je vážny. Ako by mohol nasledovať to, čo robia zlé náboženstvá? Aké ďalšie formy démonickej povahy ešte prechovávate? Prečo sa musíte postaviť na stranu opačnú k Dafa? Ak ešte chcete byť mojimi učeníkmi, okamžite prestaňte byť zneužívaní démonmi, keď hovoríte.

Učeníci, opakovane som povedal, že kultivačná prax je súčasne vážna a posvätná. Naša kultivácia je súčasne zodpovedná voči spoločnosti, ľudstvu a voči nám samým. Prečo nemôžete praktizovať kultiváciu ušľachtilo a spôsobom, ktorý zodpovedá spoločnosti svetských ľudí? Všetkým tým, čo hovoria iným, že už nezostáva žiaden čas, že si dokončujú svoje posledné veci a že Učiteľ odíde a vezme toho a toho so sebou a tak ďalej, tým všetkým odporúčam, aby okamžite odstránili dopad, ktorý priamo alebo nepriamo spôsobili. Ani len jedna veta by nemala byť zneužitá démonmi. Naša cesta dosiahnutia Dovŕšenia musí byť otvorená a čestná.

 

Li Chung-č’

30. marca 1999

 [1] Zhen, Shan, Ren [čen, šan, žen] Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť; Zhen (pravda, pravdivosť, opravdivosť); Shan (dobrota, súcit, dobrosrdečnosť); Ren (znášanlivosť, trpezlivosť, tolerancia, schopnosť znášať utrpenie).

[2] Falun Dafa – Veľký Zákon Falun, „Veľká kultivačná cesta Kolesa zákona“.

[3] Dharma – tento pojem je obvyklým prekladom čínskeho slova „Fa“ v kontexte  budhizmu.

[4] Obdobie konca Dharmy – podľa Budhu Šákjamuniho, obdobie konca Dharmy malo začať päťsto rokov po jeho smrti, keď by jeho Dharma už viac nebola schopná spasiť ľudí.

[5] Šákjamuni – Budha Šákjamuni, alebo „Budha“, Gautama Siddhártha. Známy ako zakladateľ budhizmu, žil v starovekej Indii asi v piatom storočí pred našim letopočtom.

[6] Známy ako autor Tao-Te-Ťing, je pokladaný za zakladateľa taoizmu a predpokladá sa, že žil niekedy okolo štvrtého storočia pred našim letopočtom.

[7] mi xin [mi sin] – „povera“ alebo „slepá viera“.

[8] jingwen [ťing-wen] – písmo; článok (wen), ktorý treba často čítať (ťing čchang).

[9] Milaräpa – zakladateľ Bielej školy tibetského budhizmu.