HONG YIN

(V)

 

 

 

 

Li Chung-č’

 

(slovenský preklad)


Obsah

 

Vesmírni gangstri, koľko dní vám ešte zostáva?............... 1

Budúcnosť je v tvojich rukách.......................................... 2

Cesta, čo Dafa ukazuje..................................................... 3

Nebeská loď..................................................................... 4

Prečo sme sem prišli......................................................... 5

Čo je opravdivá viera?...................................................... 6

Môj sen............................................................................. 7

Želanie.............................................................................. 8

Jasne vyjavené................................................................. 9

Odhalenie....................................................................... 10

Bohovia napĺňajú svoje sľuby........................................ 11

Sen učeníka Dafa........................................................... 12

Rozptýľ zmätenie........................................................... 13

Neber tento svet ako svoj opravdivý domov.................. 14

Predpovedané sa stáva pravdou...................................... 15

Naša pieseň.................................................................... 16

Túžba po návrate............................................................ 17

Zavolaní, aby naplnili dávnu prísahu.............................. 18

Stratení v tomto svete..................................................... 19

Chválospev..................................................................... 20

Odplata........................................................................... 21

Odovzdávame odkaz...................................................... 22

Milosrdenstvo nad láskou............................................... 23

Dať ľuďom nádej............................................................ 24

Aby som ťa zachránil späť do nebeského raja................ 25

Ponúka nám spásu.......................................................... 26

Prečo pravdu oznamujeme............................................. 27

Aby sme pravdu šírili..................................................... 28

Návrat do Neba.............................................................. 29

Obnova........................................................................... 30

Už neváhaj..................................................................... 31

Spása je na dosah........................................................... 32

Odtrhni sa od červeného diabla...................................... 33

Odhaľovanie mystérií..................................................... 34

Teraz spievam pravdu.................................................... 35

Na nebesách sa naša cesta končí.................................... 36

Odhaľovanie mystérií..................................................... 37

Túžba po domove........................................................... 38

Tajomstvo toho, prečo ľudia do sveta prišli.................... 39

Spievam ti o pravde........................................................ 40

Cesta, ktorá zachraňuje................................................... 41

Ukazujem ti cestu nádeje................................................ 42

Viem, že hľadáš pravdu.................................................. 43

Nádherná hora – Dračie pramene................................... 44

Neodsekni si cestu do nebies.......................................... 45

Väčšina ľudí boli predtým Bohovia................................ 46

Keď prehliadneš cez veci, už to nie je tajomné (upravené) 47

Čoskoro Fa svet napraví................................................. 47

Na rozlúčku.................................................................... 48

Anjelská krása................................................................ 49

Nebeská cesta je blízko.................................................. 50

Tí múdri vidia cestu........................................................ 51

Koľkí ľudia sú prebudení?.............................................. 52

Elegantný tanec.............................................................. 53

Lietajúce víly.................................................................. 54

Dafa zachraňuje životy................................................... 55

Po čom v ľudskom živote túžime................................... 56

Tie životy môžu byť spasené.......................................... 57

Kvôli tomu sme prišli..................................................... 58

Božstvá tancujú.............................................................. 59

Učeníci Fa nechcú, aby ste boli stratení.......................... 60

Učeníci Dafa spásu ponúkajú......................................... 61

Sen o Červených útesoch............................................... 62

Predstavenie, jedno vo večnosti...................................... 63

Čakanie po tisíce jesení.................................................. 64

Keď to uvidíš, vyjasní sa ti............................................. 65

Hlboké vystúpenie.......................................................... 66

Vyberať tých dobrých.................................................... 67

Ponáhľaj sa a naplň svoje želanie................................... 68

Nezostane to tak............................................................. 69

Návrat do neba............................................................... 70

Vytvárajúc nanovo......................................................... 71

Začne sa nová kapitola................................................... 72

Rozhovor pri čaji............................................................ 73

Chuť vína....................................................................... 74

Tao čaju.......................................................................... 75

Pri ochutnávaní čaju....................................................... 76

Kúzlo čaju...................................................................... 77

Čajový pavilón............................................................... 78

Nedobré znamenia.......................................................... 79

Nebo sa stane jasnejším.................................................. 80

Vystúpenie do Nebies..................................................... 81

Pre tento moment............................................................ 82

Shen Yun ponúka spásu................................................. 83

Zmývanie prachu............................................................ 84

Stratený v obraze............................................................ 85

Spása.............................................................................. 86

Šírenie manny................................................................. 87

Kultivácia vo Fa............................................................. 88

Kto má to šťastie?........................................................... 89

Ohromenie...................................................................... 90

Náhly verš pri sledovaní tanečnej súťaže........................ 91

Mužní............................................................................. 92

Bohato operený.............................................................. 93

Mesiac bude visieť nanovo............................................. 94

Nespočetné..................................................................... 95

Červená pohroma........................................................... 96

Návrat............................................................................. 97

Všetko bolo časťou scenára............................................ 98

Tvorí sa nová kapitola.................................................... 99

Prekračujú svet............................................................. 100

Falun sa otáča, nebo svoje brány otvára....................... 101

Óda na umelcov Shen Yunu......................................... 102

Tanec tisícok jesení...................................................... 103

Synovia a dcéry Shen Yunu......................................... 104

Šíriac dávnu tradíciu..................................................... 105

 

 


Vesmírni gangstri, koľko dní vám ešte zostáva?

Nebesá temnota zahaľuje

Nikoho nablízku nevidieť

Nebies sa pýtam:

Nebesá bez Tao, je tam ešte niekto, kto Bohom je?

Ak nenapravím Fa, všetko sa na prach obráti,

Tí, čo to neuznávajú, sú všetko duchovia prehnití

Keď jedného dňa obnovu dokončím, nechám vás rozpustiť sa bez stopy

 

30. septembra 2006

 

Budúcnosť je v tvojich rukách

Hoci jeden druhého nepoznáme

Stvoriteľ nás milosrdne ochraňuje

Hoci môžeme mať rôzne kultúry

V srdci máme rovnaké hodnoty

Všetci očakávame na konci spásu od Neho

Ľudstvo už prišlo na koniec času svojho

Kvôli tomu ti pravdu hovorím

Moderné myšlienky a spôsoby kazia ľudí

Ateizmus proti Bohom ľudí vedie

Evolučná teória naše životy znehodnocuje

Bohovia preosievajú dobro od zla

Fa Archa spásy onedlho vypláva

 

2. januára 2015

Cesta, čo Dafa ukazuje

Hoci jeden druhého nepoznáme

Spolu na tej istej planéte jeme a bývame

A hoci naše pozadie líšiť sa môže

Rovnaké hodnoty v živote zdieľame

Ľudstvo na koniec histórie svojej sa dostalo

Všetky životy očakávajú príchod Stvoriteľa do sveta

Kvôli tomu ti pravdu hovorím

Kvôli moderným myšlienkam a spôsobom nebuď predpojatý

Boh vyberá bytosti [čo spasené budú]

Každý sa rozhoduje medzi dobrým a zlým

Cesta, čo Dafa ukazuje, nekončí dňom súdnym

 

2. januára 2015

 

Nebeská loď

Ja či ty, každý je zaneprázdnený,

No zodvihni hlavu a navôkol pozri

Zahalená do hmly, veľká epidémia číha

Ľudstvo sa nebezpečným smerom uberá

Lži utláčateľa nám cestu do neba zatarasia

Moderné myšlienky a spôsoby nás nevezmú do neba

Mojou misiou je ľuďom pravdu povedať

Falun Dafa zachraňuje životy

Každý z nás túži, aby na konci bol spasený

Uprostred zaneprázdnenia, dovoľ si popremýšľať

Archa spásy, kvôli ktorej si prišiel, chystá sa odplávať

 

1. januára 2016

 

Prečo sme sem prišli

Na konci dní spásu od Stvoriteľa očakávame

Pred katastrofou šíri Cestu, ktorá zachraňuje

Avšak mnohých túžba po sláve a zisku premohla

Namáhavo za život získané, nedá sa so sebou vziať

Z tohto života do ďalšieho s prázdnymi rukami cestujeme

Zaneprázdnení v tomto svete, prečo sme sem prišli zabúdame

Než prišli na zem, mnohí boli hore vládcami

Aby zachránili svoje kráľovstvá, svoju božskosť zanechali,

Svetský úspech nie je taký dôležitý

Opravdivý úspech s naplnením našej posvätnej misie prichádza

Nájdi pravdu, aby si z tejto ilúzie vykročil

Naplň svoj cieľ na tejto zemi, aby si opravdivé šťastie zažil

 

5. januára 2016

 

 

Čo je opravdivá viera?

Niektorí veria, že opravdivá viera v Bohov

Silným ochraňovaním náboženstva sa ukáže

Avšak cesta do neba v opúšťaní pripútaností leží

Krotkým ako baránok sa stať, ako Bohovia povedali

Sväté vojny sú len záležitosťou Bohov

Boj kvôli viere je zabíjaním a zraňovaním životov

Ako láskavosti ubúda, zlá stránka silnie

Boh nevpustí do svojho kráľovstva ľudí so srdcom zabíjania

Opravdivá viera v Bohov sa ukáže,

Keď opustíme svetské pripútanosti a zlé myšlienky, lebo nebesá prijímajú len tých, čo sú dobrí a láskaví.

 

6. januára 2016

 

 

Môj sen

Mal som sen, veľmi živý a skutočný

Na konci času Stvoriteľ vesmír zachránil a Fa napravil

Nespočetní Bohovia prišli do sveta, aby ho očakávali

Nasledovníci Dafa hovoria o Veľkej Ceste, ktorá zachraňuje

Červený démon používa lži a peniaze, aby ľudí zviedol

Svojim bezuzdným zlom chce ich spásu zničiť

Medzi dobrom a zlom vybrať si musíš, aby si svoju prísahu naplnil a spásu získal

V tom leží tvoj lístok ku spáse

Boh ma povolal, aby som sa o tento sen v piesni podelil

 

9. februára 2016

 

Želanie

Ľudské hodnoty na konci času poklesli

Moderné myšlienky s Bohmi zápasia

Stvoriteľ prišiel ľudí na svete zachrániť

Avšak nasledovníci Dafa sú teraz prenasledovaní

Lži sú roztrubované, aby pravdu zakryli

Tí, čo o zisk sa usilujú, situáciu zhoršujúc, svoj osud si pečatia

Odplata pre prenasledovateľov prísť môže v každej chvíli

Pravdu hľadaj, ak chceš nebezpečiu uniknúť

Spása a návrat do nebies sú tým, po čom túžiš

 

15. februára 2016

 

Jasne vyjavené

Nasledovníkmi Dafa sme

Dobrotu a požehnania prinášame

Odhaľujeme pravdu a životy zachraňujeme

Ako morálka vo svete čoraz viac klesá

Moderné myšlienky a spôsoby jed nesú

Ateizmus rozvracia Božskú podstatu

Evolučná teória sa Bohom aj ľuďom rúha

Pomocou piesne vykresľujeme veci skutočné

Náš tanec s božstvami ťa ťažkostí zbavuje

Cesta odchýlenia sa od tradície nebezpečným smerom vedie

Stvoriteľ už do ľudského sveta nohou vkročil

Snaží sa prebudiť nás a pred katastrofou zachrániť

Celý svet Ho očakáva, nebuď zmätený

Pravda ťa do neba vezme, tak už neváhaj

 

26. februára 2016

 

Odhalenie

Hoci môžeš byť na druhom brehu oceánu

Je dôvod, prečo na teba myslieť neprestávam

Pretože náprava Fa tam, kde si, sa sústreďuje

[Tam je] hlavná niť kultúry Bohmi odovzdávanej

Nespočetné krásy sa vinú cez päť milénií civilizácie

Stvoriteľ sa rozhodol tu vesmír na konci času pretvoriť

Učeníci Dafa môžu byť vo Fa ukovaní ťažkosťami, ktorým čelia

Morálka sa kazí, keď sa ľudia od božskej cesty odchýlia

Šialený svet zanikne v Bohmi vytvorenej katastrofe

Väčšina vo svete sem prišla, aby očakávali, kým Ním povolaní budú

Získaj Cestu, buď pretvorený, aby si uvidel nebesá nové a posvätné

Kvôli tomuto si sem prišiel a človekom sa stal

Takto môžeš naplniť svoj sľub spred vekov

 

1. marca 2016

 

Bohovia napĺňajú svoje sľuby

Cez pieseň ti hovorím, že Bohovia svoje sľuby napĺňajú

Nedá sa inak, než odhaliť najväčšie tajomstvo

Vesmír obrovskou zmenou prechádza a mnoho životov sa katastrofe uniknúť pokúša

Myriady Bohov na zem zostúpili a ľuďmi sa stali

Aby očakávali spásu Stvoriteľom a obnovenie všetkého Ním

Človek sa však musí Dafa prispôsobiť, aby na archu nastúpil

Naše božstvo je zakryté a stratené v tomto mätúcom svete

Sme tu pokúšaní lákadlami povesti, peňazí a citov

Je tu ateizmus, čo z červenej pohromy pochádza

A evolúcia, doktrína, ktorá je zavádzajúca a falošná

Moderné myšlienky a spôsoby majú smer nebezpečný

Útlak a lži k zatracujúcim činom voči Bohom ľudí vedú

Málo času zostáva a urgencia narastá

Nehreš už a naplň sľub, ktorý ťa priviedol do tohto sveta

 

12. marca 2016

 

Sen učeníka Dafa

Mal som sen, veľmi živý a reálny

Ten sen bol veľkolepý a posvätný

Na konci času Stvoriteľ prišiel, aby vesmír zachránil a Cestu pre Bohov napravil

Nespočetné božské bytosti zostúpili a ľuďmi sa stali, aby Ho očakávali

No červený démon robí činy zla, brániac ľuďom v nastúpení na archu

Ateizmus a evolúcia sú falošné a nemožno im veriť

Myšlienky a spôsoby dnešných dní k zničeniu nás vedú

V ťažkých časoch, Bohovia ľudský charakter skúšajú

Dobré či zlé, k čomu prikloníme sa, tým naše srdcia sú zmerané,

Na tomto závisí spása každého života

Od učeníkov Dafa pravdu pochopte

Pretože môj sen sa skutočnosťou stáva

 

22. marca 2016

 

Rozptýľ zmätenie

Prečo sme prišli do tohto sveta?

Táto otázka mnoho duší miatla

Sláva a zisk, často ako cieľ nesprávne sa berie

Človek všetko dáva do boja a hromadenia vecí

No šťastie a moc si človek pri odchode nevezme

Celý život tvrdo pracuje, no kvôli čomu bojuje

Ľudia na zemi, väčšina, z nebies prišli

By získali Fa a znova sa vrátili

Stvoriteľ prišiel Dafa vyučovať

Využi príležitosť a nastúp, pretože archa ide odplávať

Minulými životmi kvôli dnešku prechádzali sme

Učeníci Dafa šíria pravdu, ktorá je svetlom na ceste

 

30. marca 2016

 

Neber tento svet ako svoj opravdivý domov

Väčšina životov z nebies prišla

A nemali by len o slávu a zisk súťažiť

Nahí na tento svet prichádzame

S prázdnymi rukami odchádzame

Ateizmus a evolúcia skrytú agendu majú

Moderné myšlienky a spôsoby skazu prinášajú

Vesmírny cyklus stvorenia-trvania-degenerácie-zničenia do bodu zániku vstúpil

Stvoriteľ vesmír nanovo vytvoril a venuje všetko tomu, aby životy zachránil

Prišli sme do sveta, aby sme očakávali jeho vedenie a spásu

Veľká cesta späť do nebies, Dafa, je teraz široko vyučovaná

Neber tento svet ako svoj opravdivý domov

Získaj Fa a vráť sa do nebies, pretože toto je to, po čom si celé veky túžil

 

13. apríla 2016

 

Predpovedané sa stáva pravdou

V mojej domovine za oceánom

Kultúra piatich tisícročí do nesmiernej hĺbky siaha

Je to centrálne vlákno Bohmi odovzdanej kultúry

Legenda hovorí, že Stvoriteľ na východe sa zrodí a posvätnú cestu prerazí

Táto legenda prišla, aby sa stala skutočnosťou

Jeho učeníci sú ukovávaní skúškami, keď sa životy všetky zachrániť snažia

Takmer všetci na zemi z Nebies pochádzajú

Vyhľadať nášho Stvoriteľa prichádzame

Obnovuje ľudstvo, hodnoty a tradície na konci času

Ak sa od božských spôsobov odchýlime, sme vo veľkom nebezpečenstve

Mnohí sú oklamaní ateizmom a evolúciou

Moderné myšlienky a spôsoby nás k horšiemu menia

To, po čom opravdivo túžime, je spása a návrat do neba

Po myriadách reinkarnácií túto túžbu uskutočniť môžeme

 

17. apríla 2016

 

 

Naša pieseň

Pomáhame nášmu Majstrovi životy zachrániť

Vystupovať po celom svete, na turné, je našou misiou

Našu mladosť sme strávili študovaním základov tanca

Väčšinu nášho času strávime profesionálnym tréningom

Cez duchovnú prax naše životy neustále stúpajú

Radosť a smiech nás víta vždy, keď na javisko prídeme

Náš pot sa premieňa na výbuchy potlesku a vďaky

Krása života pod reflektormi žiari

Sme najšťastnejšími životmi

Máme tú česť učeníkmi Dafa byť

A niesť meno „Shen Yun“

 

17. apríla 2016

 

Túžba po návrate

Väčšina životov z nebies prišla

No tá dávna spomienka prachom bola zakrytá

Svetské radosti neboli tvoje opravdivé želanie

Sláva a bohatstvo, po sto rokoch, kde sú tie?

Vidím len vietor, čo prach preosieva

Stvoriteľ prišiel, všetkým spásu ponúka

Učeníci Dafa milosrdné srdce majú

Vyhľadaj ich, aby si mohol získať spásu

A zaradiť sa ku životom [zachráneným] na arche

 

28. júla 2016

 

Zavolaní, aby naplnili dávnu prísahu

Prišli sme z najväčších diaľok vesmíru

Naše srdcia milosrdenstvom prekypujú

Nesieme poverenie od iných

Nesieme nádeje iných

Zostúpili sme do sveta, aby sme Stvoriteľa očakávali

Ktorý pretvorí vesmír a zachráni životy všetkých úrovní, otvoriac dokorán nebeskú bránu

Prišli sme s touto túžbou, hoci teraz je zahrabaná

Naša čistota a posvätnosť vädla, ako morálka sveta upadala

Často sme podľahli lákadlám slávy, ziskov či citov

Moderné myšlienky nebezpečne ďaleko od Bohov zablúdili

Dafa, čo spásu prináša, už na javisko sveta prichádza

Toto ste si želali a dúfali ste v to po všetky tie veky

Nájdite učeníkov Dafa, pochopte pravdu a vykročte zo zmätenia

Počúvajte toto nebeské volanie a vstúpte na nebeskú cestu

 

21. augusta 2016

 

Stratení v tomto svete

Niekto na význam duchovnej praxe sa pýta

Dovoľuje nám nájsť naše pravé ja

A vedieť cieľ, prečo sme prišli a ľuďmi sa stali

Porozumieť, kam ľudia smerovať by mali

Takmer všetci zo vzdialených nebeských ríš prišli

Aby našli Dafa, Veľkú Cestu, a opäť nahor stúpli

V posledných dňoch je tu Stvoriteľ, Cestu vyučuje

Pokúša sa životy pred katastrofou zachrániť

Stratení v tomto svete

Moderné myšlienky a spôsoby prinášajú skazu mne i tebe

Zhen, Shan, Ren je zákon vesmíru nemeniteľný

Počas reinkarnácií sme na náš cieľ príchodu do sveta zabudli

Učeníci Dafa pravdu šíria

A majú odpovede na mystériá života

 

11. septembra 2016

 

Chválospev

Smútok moje srdce napĺňa

Prehnití duchovia nesmú zostať

Keď bude vonkajšie zlo úplne odstránené

Vrátim späť svojich učeníkov, vrátim späť svoj veľký plán

 

26. septembra 2016

 

Odplata

Temné oblaky ustupujú

Časy sa menia

Utláčatelia boli krutí a divokí

No neuvažovali, čo potom spravia

Boli unesení, hlavy plné ničomností

Uverili lžiam, diablom používať sa nechali

Z nenásytnosti cennosti krajiny spreneverili

Nekonečná lakomosť ich dohnala k tomu, aby sa so skazenými ľuďmi spolčili

No očakáva ich zatknutie a potom rozsudok

Zloduchovia v pekle podpaľujú pod kotlami v očakávaní ďalšieho dejstva

Šialenci vykŕmení lakomstvom sa vysmážajú ešte viac domäkka.

 

30. septembra 2016

 

Odovzdávame odkaz

Hoci môžeme z rôznych etník pochádzať

Všetci v praxi zdieľame nebeské Dafa volanie

Cieľom nášho života je svet zachrániť

Väčšina z ľudí na zemi po zostúpení sem na svoj božský pôvod zabudla,

A že sme prišli, aby sme očakávali Stvoriteľa, ktorý nás pred katastrofou uchráni

Ľudstvo sa teraz nebezpečným smerom vybralo

Nenechajte moderné myšlienky a spôsoby, aby vás bokom odviedli,

Neopustite cesty, ktoré Boh ukázal

Nech sa táto pieseň dotkne sľubov vo vašej pamäti, ktoré vás na túto zem priviedli

Pravda, ktorú počúvate, ponúka rebrík do nebies

Posledné dni spásy sa teraz odvíjajú

A tak odovzdávame tento odkaz

 

26. novembra 2016

 

 

Milosrdenstvo nad láskou

Ona v očiach lásku prechováva

On musí predstierať, že je duchom neprítomný

Jej slová sú plné citov a pohnutia

On však musí kráčať napred cestou šírenia pravdy

Pretože učeníci Dafa sú teraz utláčaní

Ako by ju mohol uvrhnúť do obáv a bolesti

Musí len držať túto lásku vo svojom srdci

Zakaždým, keď sa chvíľu vidia, ona tak rýchlo a nečakane odísť musí

Pri rozlúčke túži po tom, aby svoje srdce odhalil

Ale aby mohla mať jasnú budúcnosť a dôveru si zachovala

Aby všetky živé veci zachránené byť mohli

Musí bez zvoľnenia napĺňať tieto sľuby spasiť ľudí, ktoré dal Stvoriteľovi

 

10. decembra 2016

 

Dať ľuďom nádej

Večerný vánok po letnom dni prináša osvieženie,

Mesačný svit nočnú oblohu osvetľuje

Väčšina ľudí na tomto svete z nebies prišla

V ľudskej podobe očakávajú spásu od Stvoriteľa

Moju dušu radosť napĺňa, keď Jeho cestu nasledujem

A ducha pomocou Dafa, Veľkej Cesty, si povznášam

Chcem o túto radosť podeliť sa s inými

Umožniť ľuďom, aby pravdu pochopili

Avšak som kvôli tomu prenasledovaný a musím byť ďaleko od domova

Chcem, aby všetci spoznali cieľ života

Chcem priniesť svetu nádej

 

28. decembra 2016

 

 

Aby som ťa zachránil späť do nebeského raja

Cestujem svetom, z jedného javiska na druhé

Nechávam ľudí cez piesne pravdu spoznať

Nebeský tanec cestu do Neba otvára

Oživovaním tradícií sa morálne hodnoty zušľachtia

Avšak mnohí ľudia zabudli, že z nebies prišli

Očakávajú Stvoriteľa – vesmírnu obnovu a spásu do neba

Dafa, čo spásu ponúka, sa teraz vo svete šíri

Avšak mnohí sú väzňami postavenia a bohatstva

Moderné myšlienky a spôsoby odporujú Bohom

Prenasledovať učeníkov Dafa znamená nechať ľudí Bohov hanobiť

Bezbožnými činmi seba pochovať

Naša najväčšia nádej je pevne dobroty sa držať

To, čo spievam, je pravda

To, čo ti dávam, je nádej

 

2017

 

Ponúka nám spásu

Všetci sme v skutočnosti minulé životy mali,

Avšak kým sme v každom z tých životov boli?

Odkiaľ v skutočnosti pochádzame?

Kedy sa budeme môcť vrátiť do opravdivého domova?

Kvôli čomu sa život reinkarnuje?

Čo pohybuje Slnkom, Mesiacom a Mliečnou cestou?

Nasledovníci Dafa hovoria, že to všetko Stvoriteľ činí

Všetky stvorenia sú Jeho majstrovskými dielami

Tieto odpovede v ušiach sťa hrom znejú

Aby bytosti mohli ísť späť do nebies, musí ich On spasiť

 

2017

 

Prečo pravdu oznamujeme

Hoci prenasledovanie je vážne,

My na vnímajúce bytosti myslíme.

Nasledovníci Dafa trpia, ako kráčajú po Božskej ceste,

Verejnosť bola otrávená lžami rúhajúcimi sa voči Bohom.

Aby sme zachránili toľko životov, ako je možné,

Znášame prenasledovanie a pravdu vám prinášame

Prišiel si do tohto sveta kvôli Fa, ktorý zachraňuje,

Hriechy odčiniť, božské telo obnoviť, späť do nebies sa vrátiť

Avšak možno tvoje oči realita sveta očarila,

Keď spoznáš pravdu, nanovo jasne život uvidíš

 

2017

 

Aby sme pravdu šírili

Pochádzame z rôznych národností,

Pochádzame z rôznych kútov sveta

Učeníci Dafa, tak sa nazývame

Kvôli tomu, že spoločnú misiu máme

Kvôli tomu, že chceme zachrániť všetky živé bytosti

Snažíme sa prebudiť spomienky tvojej duše

Pravda, ktorú hovoríme, je rebríkom do Neba

Ľudstvo teraz nebezpečným smerom ide

Nenechaj sa unášať modernými myšlienkami na scestie

Nesmieme opustiť cestu, čo Boh ukázal

Konečný čas proroctva sa teraz napĺňa

Stvoriteľ nás poveril, aby sme pravdu šírili

 

2017

 

Návrat do Neba

Nebesá ohromné,

Zem nedohľadná

Nevidíme cestu, po ktorej sme do sveta prišli

Stvoriteľ prišiel napraviť Fa na konci času

Keď bude Fa napravený, vesmír večne potrvá,

Kvôli tomu Bohovia sem zostúpili, pripravení trpieť

Aby sa mohli naučiť Fa a vrátiť sa do Neba v božskej podobe

Ale počas všetkých našich životov, vzostupov a pádov

Zaneprázdnení našimi životmi, zabudli sme na náš dávny sen

Teraz sa Dafa, Veľká cesta, konečne šíri

A pravda je na dosah ruky

Otáčanie Faluna vesmír obnoví

Archa pre návrat do neba čoskoro na cestu vyrazí

 

20. januára 2017

 

Obnova

Ty a ja, všetci sme z rôznych nebeských ríš ako Bohovia prišli

Nový vesmír sa narodil a starý sa končí,

Aby nakoniec do nového vesmíru Stvoriteľa vstúpiť mohli,

Nespočetní nebeskí králi a páni prišli sem, aby sa ľuďmi stali

Starý vesmír sa rozpadá, prach všade padá,

A Zem do zovretia Diabla sa dostala.

Ateizmu a evolúcii chýba akákoľvek pevná základňa,

Moderné myšlienky a spôsoby dušu stratili zo zreteľa

Koľko ľudí jasnú myseľ má,

Koľko ľudí je skľúčených,

Koľko ľudí ešte olej do ohňa prilialo

Nasledovníci Dafa pravdu hovoria,

Pravda vedie do nového Neba.

 

28. januára 2017

 

Už neváhaj

Sme učeníkmi Dafa, Veľkej Cesty

Ale útlak sa snaží ľudí zmiasť

Jeho cieľom je pravdu zakryť

Nebeská katastrofa, vesmír sa rozpadal

Stvoriteľ nanovo vesmír vytvoril, nanovo nebo a zem sformoval

Väčšina ľudí vo svete boli predtým Bohovia, reinkarnovali sa sem, aby sa pred nebezpečím ochránili

Počas životov sme očakávali Jeho spásu, dúfajúc, že nebudeme vynechaní

Ateizmus a evolúcia sú proti Jeho vôli

Moderné myšlienky a spôsoby ruinujú potomstvo ľudí

Každý spravil sľuby, než zostúpil na zem, teraz na ne zabudol,

Prebúdzam v tebe spomienku tvoju

Stvoriteľ ponúka nádej ľudstvu pomocou Falun Dafa, ktorý sa teraz šíri

Tak naplň svoj sľub a už neváhaj!

 

6. marca 2017

 

Spása je na dosah

Prišli sme, podľa vôle Stvoriteľa

Učeníci Dafa dávajú všetko do toho, aby spásu ponúkli

Väčšina ľudí v tomto svete sú božské bytosti inkarnované

Ktoré očakávajú spásu a vesmír nový

Pri veľkej zmene prach a špina vždy stúpa

Ak by to bolo inak, šialení stúpenci by sa neodvážili utláčať deti Stvoriteľa,

Lži červeného diabla majú za cieľ spásu ľudí zničiť

Ateizmus a evolúcia sú ľsťou na podvádzanie ľudí

Moderné myšlienky a spôsoby vedú k tomu, že ľudskosť opúšťame

Každý spravil sľuby, než prišiel na zem, no teraz sú zabudnuté,

Falun Dafa cestu do Neba ponúka, spása je na dosah

No len čo príležitosť pominie, nebeská brána sa zatvorí

 

7. marca 2017

 

Odtrhni sa od červeného diabla

Počas cyklu vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia vesmír upadol

Väčšina ľudí vo svete sú nebeské bytosti, čo sa tu pred katastrofou reinkarnovali, aby Stvoriteľa vyhľadali

Prišli dúfajúc, že získajú Dafa a pretvoria si božské telo

Ale len zopár si ich v tomto nebezpečnom, klamnom svete čistotu udržalo

Všetci vedia, že zlá strana je skazená

Avšak v jej stopách kráčajú, keď šíri lži útočiace na učeníkov Dafa

Zlá strana tradície a kultúru jasne ničí

Kto by ich chcel podporovať, keď znesväcujú minulosť?

Červený diabol sa zničiť nádeje Číňanov na spásu pokúša

Najprv znížil ľudí pomocou kultúry boja a hrubých spôsobov

Potom ich naplnil neviazanou sexualitou, túžbou po sláve, bohatstve a moci

Pred katastrofou stále chcem, aby si pravdu počul,

Pretože než si prišiel do sveta, vo svojom sľube si život do zálohy dal

 

15. marca 2017

 

Odhaľovanie mystérií

Stvoriteľ vytvoril životy, vesmír a nebesá,

Všetkým vrstvám Bohov dal schopnosti a silu

Ale nebesá v cykle vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia, dostali sa do času, keď musia byť zničené

Takže On vytvára nanovo vesmír a pokúša sa ľudí spasiť

Uprostred katastrofy väčšina ľudí sa z Bohov reinkarnovala, aby Jeho ochranu tu vyhľadali

Počas mnohých životov sme po Jeho spáse túžili

Teraz je On v tomto svete, šíriac Dafa, ktorý zachraňuje

Nesmieme nechať slávu, zisk a city, aby príliš našu pozornosť zabrali

Moderné myšlienky a spôsoby nás k horšiemu zmenili

Ateizmus a evolučná teória nás nikam nedovedie

Cesta späť do Neba leží priamo pred nami

Nájdi nasledovníkov Dafa, aby si pravdu pochopil a srdce sa ti otvorí

Oni sú jediní, kto ponúka priechod do Neba – budúci králi

 

25. marca 2017

 

Teraz spievam pravdu

Robíme turné po svetových javiskách

Spevom a tancom pravdu stvárňujeme

Väčšina ľudí tu z ríš nebeských pochádza

Pretože Stvoriteľ nanovo Nebeskú bránu otvára

Tŕne a vlny zdoláva, aby šíril Dafa a nový vesmír vytvoril

Prach a špina sú očistené kvôli našej spáse

Nebesá ľuďom cestu tradičných spôsobov ukázali

Ale ďaleko od nebeského moderné myšlienky a spôsoby sa odklonili

Ateizmus a evolúcia sú nástrahou Diabla

Týmito slovami pravdu spievam

Sľub nás priviedol do tohto sveta, hoci sme ho zabudli

Učeníci Dafa prinášajú posolstvo nebeské

A trpia odvážne kvôli tomu, aby ste mohli mať nádej

 

9. decembra 2017

 

Na nebesách sa naša cesta končí

Zakaždým, keď zahľadím sa na hviezdy

V myšlienkach otázky vynárajú sa mi vždy

Kto nás viedol toľkými životmi?

Zrodenie, starnutie, choroba, smrť – kto tomu určuje hodiny?

Odvtedy, čo po duchovnej ceste Dafa kráčam

Rozumiem, že život človeka prchavú povahu má

Cieľ života nie je o meno, slávu či city bojovať

Málo by nás mali pozemské zisky poháňať

Moderné myšlienky a spôsoby do slepej uličky vedú

Napádanie morálky ľudstva, to útoky zla sú

Čakáme na Stvoriteľa, do nebeskej ríše nás spasí,

pretože na nebesách sa naša cesta končí.

 

30. decembra 2017

 

Odhaľovanie mystérií

Nebesá sa postupne rozjasňujú

No vietor ešte neustal

Pravdu oznamovať je môj sľub Stvoriteľovi

Ani chlad zimy, ani horúčava leta ma neodstraší

Rýchlo sa zobuď, pretože Dafa je konečne tu, aby nás spasil

Chcem túto dobrú správu široko-ďaleko rozšíriť

Toto je to, čo sme počas mnohých životov očakávali

Toto je to, čo nám naši predkovia uložili, aby sme našli

Kvôli tomuto ľudstvo teraz existuje

Učeníci Dafa cestu do Neba ukazujú

Pred zostúpením sem, väčšina ľudí Bohmi bola

Eóny reinkarnácií boli všetky kvôli dnešku

 

2018

 

Túžba po domove

Mnohí dnes ďaleko od tepla domova sú

Žijúc ďaleko od tých, ktorých radi majú

Väčšina na zemi sú Bohovia v podobe ľudskej

Stvoriteľ prišiel, aby nás spasil do ríše nebeskej

Avšak za to, že letáky s pravdivými slovami rozdávajú

Mnohí boli prenasledovaní a na úteku sú

Túlajúc sa ďaleko, nemajúc prekrásny šat

Neboli schopní ani peknú fotku domov poslať

Keď túžba napĺňa dušu, oči na Mesiac sa zahľadia

Sladké sny prinášajú správy, čo srdce potešia

 

2018

 

Tajomstvo toho, prečo ľudia do sveta prišli

Učeníci Dafa poverenie nebeské nesú

Všetko, čo majú, spáse ľudí venujú

Keď vesmír sa rozpadával, Bohovia sem kvôli ochrane prišli

Väčšina ľudí v tomto svete sú Bohovia reinkarnovaní

Čakajú na Stvoriteľa, aby nový vesmír vytvoril

Prach a špina sa vždy s veľkou zmenou zdvíha

Nenechaj lži červeného démona, aby ťa podviedli

Ich cieľom je, aby spásu ľudí zničili,

Ateizmus a evolúcia sú trikom klamlivým

Moderné myšlienky a spôsoby nás z cesty do Neba odvádzajú

Brány nového vesmíru sa ešte nezatvorili

Nasledovníci Dafa spásu ponúkajú

Spievam pravdu, tajomstvo za týmto svetom

 

2018

 

Spievam ti o pravde

Sme učeníci Dafa, Veľkej Cesty

Útlak je zamýšľaný, aby ťa poplietol

Je to pokus pravdu zakryť

Nebesá sa rozpadali, nezostalo by ani prázdne nič

Ale Stvoriteľ splatil naše hriechy, zachránil ľudí a nový vesmír vytvoril

Väčšina životov bola Bohmi, než sa reinkarnovali, aby čakali na Neho kvôli spáse a odstráneniu katastrofy

Ateizmus a evolúcia jed ľuďom vštepujú

Moderné myšlienky a spôsoby ničia to, čo nás robí ľudskými

Sľuby, čo sme dali pred príchodom do sveta, teraz ustupujú svetskosti

Nech táto pieseň pomôže tvojim myšlienkam, aby sa opäť stali čestnými

Zhen, Shan, Ren je cesta k opravdivému domovu

Takže naplň svoj sľub a vystúp po ceste k domovu

 

2018

 

Cesta, ktorá zachraňuje

Pred príchodom veľkej katastrofy sme prišli na túto zem so sľubmi a úlohami,

Nesúc nádeje bytostí, reinkarnovali sme sa a čakali,

Pretože v tomto čase tu bude Stvoriteľ,

No stratili sme sa v tomto svete, naša svätosť a láska oslabli,

Zabudli sme na sľuby a uprostred slávy, bohatstva a citov sa sami zraňujeme,

Moderné koncepty a myšlienky nebezpečnú cestu razia

Ateizmus a evolúcia sú nástrojmi červeného démona

Cesta, ktorá zachraňuje, je tu, rýchlo ju hľadaj,

Spievam pravdu z poverenia Stvoriteľom

Prišiel si sem len s jedným želaním – cestu získať a do nebies sa navrátiť

 

2018

 

Ukazujem ti cestu nádeje

V treskúcej zime stojím na ulici a volám ťa

No cieľom nie je nábožensky veriacim spraviť ťa

Pretože Dafa zachraňuje životy v dňoch posledných

Chcem, aby si leták s pravdou vidieť mohol

Prečo ho odmietať, keď Boh životy vyberá

Tento leták môže zachrániť život a katastrofu odvrátiť

Mnoho životov bolo otrávených lžami utláčateľa

Skôr či neskôr s odplatou stretnú sa

Kvôli tomu útlaku a námahy sa nebojím

Toto je milosrdenstvo učeníka Dafa

Nebeské volanie ma podnecuje, aby som ľudí oslovil

Neprechovávam žiadnu nádej na osobný zisk

Keď uvidím, že pravdu poznáš, to ma naozaj poteší

Archa, ktorá zachraňuje, kotvy zodvihnúť sa chystá

Stvoriteľ ma požiadal, aby som ľuďom cestu nádeje ukázal

 

2018

 

Viem, že hľadáš pravdu

Kvôli sláve a zisku celé svoje životy namáhame sa,

Len aby sme si telo vymenili, keď príde reinkarnácia

Naše životy chvatom preletia, ani nevieme, kým sme,

Predtým červený, dnes biely, kým bude potom, čierny či žltý, kto vie,

Svetské poklady si do ďalšieho života nevezmeš

Pôda bude tvojím domovom, keď ten čas príde

Väčšina ľudí na tomto svete z nebeských ríš pochádza

Pretože Stvoriteľ sem prišiel vyučovať cestu a spásu ponúkať

Moderné myšlienky a spôsoby šťastie neprinášajú

Ateizmus a evolúcia majú skrytú agendu

To, čo ti spievam, je pravda

Pretože nebeská archa čoskoro odpláva

 

2018

 

Nádherná hora – Dračie pramene

Tieto nádherné Dračie pramene, sídlo na hore

To je miesto, kde na mužov a ženy dospeli sme

Kopce sa zelenajú, voda je krištáľová, vtáci spievajú a kvety voňajú

Zvony pagody zvonia ponad zem posvätnú

Mladí študenti, talentovaní a uhladení, nádherný príklad v triede zanechávajú,

Rodia sa umelci Shen Yunu, čo vo svete páru nemajú

Smejúc sa, spievajúc, spoločne študujúc, šíria tanec a hudbu široko ďaleko

V tomto zložitom svete je to opravdivé mesto Bohov

 

2018

 

Neodsekni si cestu do nebies

Všetci ľudia na zemi v skutočnosti po Stvoriteľovi túžia

Našu dobrotu sme si uchovať chceli v čakaní počas mnohých reinkarnácií

V nevedomosti sme stratili cestu a na cieľ sme zabudli

Pokazené myšlienky a činy nám cestu do Nebies odseknú

Ateizmus a evolúcia sú vojnou démona proti Bohom

Väčšina ľudí zhora prišla, aby volanie Stvoriteľa očakávala

Prikázal nám, aby sme sa ponáhľali zachrániť životy

Pretože nespočetné nebeské ríše očakávajú, ako ich králi cez ťažkosti prejdú

To, čo spievam, je pravda, no je na tebe, aby si to posúdil

Nepotkni sa na ceste do neba kvôli tvrdohlavým predsudkom

 

14. februára 2018

 

Väčšina ľudí boli predtým Bohovia

To, čo v tejto piesni hovorím, je pravda

Pred katastrofou Stvoriteľ všetko nanovo vytvára

Väčšina ľudí sa sem reinkarnovala zhora, aby útočisko pred blížiacou sa katastrofou vyhľadali

Na konci dní nás On volá, aby sme životy zachránili

Sláva, zisk a city, keď uviazneš v nich, bezmedznou jamou sú

Diablova reč sú slová, ktoré nevieru v Bohov rozsievajú

Moderné myšlienky a činy človeku samému ublížili

Avšak keď sa dozvieš pravdu, On ťa očistí,

Nech tieto slová tvoju múdrosť otvoria

Pretože vo svojom jadre máš Božské ja

 

21. marca 2018

 

Keď prehliadneš cez veci, už to nie je tajomné (upravené)

Jasný mesiac po mnoho dní sa ukazuje

Opitý človek sa pýtať nebies nepotrebuje

Paláce na nebesách ľudia ťažko uvidia

Súčasný čas je časom konca

To, čo odišlo s vetrom, je prach

Zbabelec má strach z chladu vo výškach

Vyšplhaj sa vyššie a znova na mesiac pozri

Chang-E sa nachádza medzi ľuďmi

Pozerá na Mesiac, no ťažko sa tam navráti

Katastrofa číha v dňoch posledných

Diabolská ropucha sa zbláznila

Ale červený príliv dlho nepotrvá

Čoskoro Fa svet napraví

Keď sa potom nahor vyšplháš, Mesiac bude ešte okrúhlejší

 

2019

 

Na rozlúčku

Skazení démoni a prehnití duchovia ťa k bláznovstvu doviedli

Všetky zlé skutky musia byť dvojnásobne splatené na konci

Pozri koľko ešte zostáva ti dní

Pretože Kráľ nad nebesami čoskoro vesmír očistí

 

27. septembra 2006

 

Anjelská krása

Krásne devy na scénu božskú prichádzajú, melódia nebeská

Uprostred ľalií a sviežej trávy v dlhých sukniach tancujú

Jasné ako ľad a čisté ako nefrit, lotosy rosou pokropené

Nikde v tomto svete pozemskom im páru nenájdete

 

Aby pomohli Majstrovi životy zachraňovať, anjelskú krásu ukazujú,

Ich sukne farebné, hviezdy na nebesiach pokoria

Stelesnenie elegancie a krásy, robia turné po svete,

Jedného dňa, nasledujúc Majstra, do oblakov vzlietnu

 

22. októbra 2015

 

Nebeská cesta je blízko

Nebeská cesta do Neba vedie

Dafa, Veľká Cesta, sa teraz šíri

Ľudia kvôli tejto veci prišli

No ligot peňazí v ceste im stojí

Niektorí neveria, že Boh prišiel do sveta

Hoc pravda na dosah ruky sa nachádza

Sláva, bohatstvo a city ako mam slúžia

Ak premeškáš šancu, ľútosť bude srdcervúca

Nič v živote ľudskom netrvá večne

S prázdnymi rukami prídeme aj odídeme

Boh vás teraz volá

Pretože archa čoskoro na cestu vypláva

 

23. októbra 2015

 

Tí múdri vidia cestu

Cestu do nebies priamo pred očami máš

Prečo ju nevidíš, aj keď sa pozeráš?

Pred tisícmi rokov do sveta prišiel si

Hľadať cestu neprestal si nikdy

 

Slávou a ziskom ľudské oči okúzlené sú

Myšlienka láskavá je zriedkavá na konci času

Koľkí ľudia sa ku pravde osvietiť môžu

No tí múdri vidia cestu

 

24. októbra 2015

 

Koľkí ľudia sú prebudení?

Nech svet akokoľvek dobrý sa javí, nič večne netrvá

To, čo je skutočne čisté a nádherné, v nebi sa nachádza

Pozemskú nádheru, po sto rokoch neodnesieš si

O slávu a peniaze bojuješ, no kvôli komu si zaneprázdnený?

 

Hoc je to veľmi dávno, mnoho ľudí než prišli, Bohmi boli,

Čakali tu, aby boli Stvoriteľom spasení

Po odčinení hriešnej karmy a sformovaní božského tela

Tvoje nebeské kráľovstvo návrat nového kráľa očakáva

 

2016

 

Elegantný tanec

Nádherné devy sa kĺžu nadol z nebies najvyšších

Sťa rad nádherných kvetov, rosou pokropených

Ich hodvábne šaty sťa dúha sa víria a trepocú

Ladné a anjelské krásky po svete cestujú

 

Tancujúc pokojne na ľúbezné melódie, široké rukávy im vlajú

Ich kroky sa zľahka kĺžu, sťa hmla zahaľujúca rieku

Pomáhajú Majstrovi zachrániť životy, zobrazujú históriu oddávna dodnes

Kultúru z nebies zrkadlí ich elegantný tanec

 

2. januára 2016

 

Lietajúce víly

Jasný mesiac z nebeskej klenby visí

Nádherné veže a rozľahlé sály zvýrazňujú celok prekrásny

Nebo a zem sú osvietené, scénu veľkolepejšou robia

Mäkké a ladné kroky, s dlhými rukávmi v tanci víria

 

Krútia sa a otáčajú, roztvárajú sa a spájajú – tieto lietajúce víly

Vzdušné a lastovičie skoky, siahajú nad oblaky

Tanec sprevádzaný hudbou, tanec sťa melódia znie

Držanie tela, čo ešte pôvabnejšiu eleganciu vyžaruje

 

2. januára 2016

 

Dafa zachraňuje životy

Dlhé roky prešli odvtedy, ako sa reinkarnácie začali

Ťažké je nájsť nebeskú cestu, ale ten sen je stále živý.

Avšak pretože sa ľudia príliš v tomto svete stratili,

Kvôli sláve a zisku bojujú, prečo do sveta prišli, zabudli.

Vesmír bol na svojom konci, katastrofy nastať mali,

Srdcia všetkých Kráľov a Pánov obavy napĺňali.

Zvrátiť vesmírny chod, Stvoriteľ rozhodol sa,

Šíriť Cestu, spasiť všetky životy, napraviť ich znova.

Nebeské bytosti zostúpili a spásny Fa očakávali,

Veľký Zákon, Dafa, sa už šíri takmer dvadsať jesení.

Životy všetky, rýchlo sa prebuďte a pravdu hľadajte!

Vráťte sa do nebies, v sláve a zisku uväznení nebuďte.

 

5. februára 2016

 

Po čom v ľudskom živote túžime

Ľudský život je veľká hra, sám v nej hráš

Kvôli sláve a zisku bojuješ, nebojíš sa nebezpečia

To, čo si získal, komu na konci života zanecháš?

Nahí na svet prichádzame, nahých nás zem zakrýva

Naše zlyhania v živote, to je cnosť stratená

Veľkú náhradu platíme, všetku tú karmu nesieme

Získať spásu, vrátiť sa do neba, je naše skutočné želanie

Avšak mnohí zabudli, že sem prišli hľadať knihu vzácnu

Dafa, Veľká Cesta, ktorá zachraňuje, sa teraz šíri,

Archa sa chystá odplávať, tak ju nepremeškaj

To, čo nasledovníci Dafa šíria, je pravda

Rýchlo sa do neba vráť, tej príležitosti chop sa!

 

9. februára 2016

 

Tie životy môžu byť spasené

Divoký vietor a vlny červeným démonom rozvírené

Miliardy životov v tomto svete boli otrávené

Ak uveríš jeho lžiam, zlé myšlienky budú zasadené

Démon tak otrávenú dušu na scestie odvedie

Učeníci Fa útlaku a nebezpečiu čelia

Na ich pleciach osudy mnohých duší ležia

Falun Dafa pochádza od Stvoriteľa

Ľudí volá, aby získali Fa a vrátili sa do Neba

Prenasledovanie je na to, aby svet pomýlilo

Aby zahmlilo človeku videnie a jeho spáse zabránilo

Ťažké sú časy, na spásu málo času zostáva

Vôľa učeníkov Fa s utrpením silnejšou sa stáva

Iba preto, aby životy zachránené byť mohli

Šíri sa teraz pravda na nebesách i na zemi

 

9. februára 2016

 

Kvôli tomu sme prišli

Väčšina z nás v tomto svete boli predtým Bohovia,

Nádherní a posvätní, v bezhraničnom Fa

Cyklus vytvorenia, trvania, degenerácie, zániku ku zničeniu sa dostal

Ale na koho pleciach obnova vesmíru ležala?

Stvoriteľ prišiel, aby nebo a zem napravil

Bohovia, spásu hľadajúc, ho do ľudského sveta nasledovali

No v tejto ilúzii na svoje sľuby zabudli

Pripútaní k sláve a ziskom, citmi unášaní

Vaši príbuzní v ríši nebeskej dúfajú, že spásu získate

Hľadajte pravdu rýchlo, ilúzie závoj prelomte

Učeníci Dafa životy zachraňujú

Tých, čo pravde rozumejú, cesta do neba privedie

 

14. februára 2016

 

Božstvá tancujú

Nádherné melódie a tanec, scéna je čarovná

Čistá dobrota, čistá krása – ukazuje sa povaha vrodená

Keď nebeské dievčatá z nebies najvyšších nadol sa vznášajú

Fontánu farieb po celom svete obdivovanú vytvárajú

 

Dlhé sukne sa trepocú, avšak nohy pod nimi sú pokojné

Ich rukávy točia sa a vlnia, no telo je pevné a nehybné

Skoky, otočky, saltá a kĺzanie – sú tu nebeskí anjeli

Vo svete ľudskom, kto iný nazvať sa hviezdnym tanečníkom odváži?

 

15. februára 2016

 

Učeníci Fa nechcú, aby ste boli stratení

Cyklus vytvorenia, trvania, degenerácie, zániku vždy zničením sa končil,

Vládcovia na nebesiach sa obávali tohto nebeského zákona

Zvrátiť vesmírny chod, Stvoriteľ sa rozhodol,

Pomocou Dafa spásu všetkým životom ponúka a napravuje ich znova

Veľký počet Bohov prišlo do tohto sveta, aby Fa získali,

No počas tisícročí reinkarnácií sa v ilúzii stratili

Bojujúc o slávu a zisk, zabudli na želanie, čo pred príchodom mali,

no ten sen tu je stále, nech je svet akokoľvek namáhavý.

Teraz červený démon robí zlo a pravdu schováva

Ak sa chceš vrátiť do nebies, nenechaj jeho lži, aby zadržali ťa

Vnímajúce bytosti, rýchlo sa zobuďte, Božstvá už prišli

Učeníci Fa nechcú, aby ste boli stratení.

 

22. marca 2016

 

Učeníci Dafa spásu ponúkajú

Na východ tečie rieka Yangtze, vpred sa valí

Tok času, ako vodu, ťažko zastavíš

Cez reinkarnácie prechádzame, no kde je breh

Cesta pre návrat do neba, kedy sa šíriť bude?

Pred katastrofou vesmír je obnovovaný

Stvoriteľ prišiel a posvätnú Cestu vytýčil

Obnovuje nebo a zem, zachraňuje životy

Ľudia na svete sú Bohovia, čo nadol zostúpili

Musíme Ho vyhľadať, aby naše kráľovstvá zachránené boli

Keď získame Fa a budeme pretvorení, môžeme sa vrátiť

Avšak moderné myšlienky ľudstvo zmenili

Ateizmus pravdu zakrýva

Evolúcia je hypotéza podvodná

Sláva, zisk a city, sme v nich zamotaní

Učeníci Dafa spásu ľuďom ponúkajú

Rozpusť pochybnosti, prelom ilúziu a nastúp na archu

 

2. júla 2016

 

Sen o Červených útesoch

Kvôli mojej krajine, bitky na týchto pieskoch sa bojovali

Bojovníkmi a hrdinami, ich duch ušľachtilý a trvalý

Je opäť čas bojovať o Útesy červené

Pretože čínska kultúra zahynúť nesmie

 

22. júla 2016

 

Predstavenie, jedno vo večnosti

Krásne ženy sa vznášajú ako vánok, ich kroky sťa zvuk citary

Rozvíjajú široké rukávy, elegantné a jemné ako anjeli

Ich smaragdové sukne sa trepocú sťa vŕby Chang-anu

Pestrofarebné odevy, lotosové kvety vetrom pohladené

 

Nádherné krásky napĺňajú javisko, farby oči zaplavujú

Ženy mesačného paláca z pozadia zostupujú

Spevom a tancom, obratmi a pohybom, sladkú rosu šíria

Pozrieš sa späť a vieš, že na toto si čakal po tisícročia

 

26. októbra 2016

 

Čakanie po tisíce jesení

Nebeské víly sa vznášajú nadol, tanečné pohyby ladné

Krásne a svižné, účesy jednoducho nebeské

Pohybujú sa tam a späť, vyžarujúc tisíc pôvabov

Keď s úsmevom sa obzrú, zahanbia sto kvetov

 

Otočky, obraty, krúženie, ľahké držanie tela

Kroky pomalé, akoby stáli, no šarm pohybu zostáva

Hudba a tanec volajú tvoju opravdivú povahu, nech sa prejaví

Toto je vystúpenie, na ktoré si čakal po tisíce jesení

 

27. októbra 2016

 

Keď to uvidíš, vyjasní sa ti

Veľkoleposť a nádhera napĺňa sály nebeské

Nebeské víly tancujú na poetické melódie

Nebeskú klenbu osvecujú znamenia dobré

Nebeské krásky, ich kroky hybké a jemné

 

Ich dlhé sukne zľahka sťa vejáre sa roztvárajú

Dlhé rukávy sa točia, sťa perutí pár ich obtáčajú

Piesne posvätné a nebeské pravdu odhaľujú

Keď to uvidíš, vyjasní sa ti, že Shen Yun prináša spásu

 

27. októbra 2016

 

Hlboké vystúpenie

Bódhisattvy a lietajúce víly z nebies zostupujú

Sťa báseň či obraz, nebeské krásky oslnivé sú

Pôvabne tancujúc, ich pohyby svižné a ladné

Ich držanie tela, aj nebeskí rytieri k nim vzhliadajú

 

Ohybné telá, dlhé končatiny, pôsobia tak elegantne

Ako okrídlené fénixy, ich technika vynikajúca je

Ich výzor pozoruhodný a posvätný, až svet rozjasňuje

Iba potom si človek uvedomí, aké hlboké bolo vystúpenie

 

27. októbra 2016

 

Vyberať tých dobrých

Nebeské krásky za zvuku bubnov a sláčikov ladne tancujú

Čisté ako jadeit, vznášajú sa, nádych starodávny prinášajú

Tisíce šarmov, stovky pôvabov, vyžarujú ich spôsoby

Otočky, pohyby, obraty, zastavenia, ako nebeské víly

 

Nebeská klenba je napravovaná, sladká rosa nadol padá,

V očiach pestré farby návratu dynastií Han a Qin

Kto vie, že Shen Yun je tu, aby ľudí zachránil?

Bohovia mnohí už vyberajú tých, ktorí sú dobrí

 

27. októbra 2016

 

Ponáhľaj sa a naplň svoje želanie

Stvoriteľ už prišiel do sveta

Deje sa zmena, čo rozsah vesmíru má

Vnímajúce bytosti, všetky Ho hľadajú

Červený démon sa ľudí podvádzať pokúša

Nenechá ľudí dozvedieť sa pravdu

Obracia ľudstvo smerom na stranu opačnú

Páchať zlé činy proti Bohom je veľmi nebezpečné

V nebezpečí uviaznu, na spásu niet nádeje

Nebeská zmena na nebesách i zemi, ľudia sa tiež menia,

Ponáhľaj sa a naplň svoje želanie, čo do sveta ťa priviedlo

 

28. decembra 2016

 

Nezostane to tak

Plný mesiac túto noc uprostred jesene svieti

Červený démon chaos vytvoril a tradície zničil

Centrálne roviny a zem bolestne trpia jeho ranami

Ale Fa obnoví svet a toto bláznovstvo ukončí

 

21. januára 2017

 

Návrat do neba

Nebeská hudba a tóny srdce a dušu očisťujú

Zvučná pieseň v slovách Fa vyvoláva múdrosť hlbšiu

Nebeské víly krásne, sťa poézia tancujú

Smútok ustúpi, ťažkosti sa rozplynú, obloha sa vyjasní

 

Bohovia a Budhovia dnes robia vo svete činy veľkolepé,

Kvôli záchrane všetkých bytostí pracujú neúnavne,

Naše ľudské životy sú v podstate len hra

Musíme sa z nej sťa zo sna prebudiť a vrátiť sa do Neba

 

15. marca 2017

 

 

Vytvárajúc nanovo

Vesmír obrovský, no nik nevie, kto ho utkal

Ani akým smerom sa celý svet ľudský poberá

Vytváranie, stagnácia, degenerácia, zničenie – tento zákon platí

Keď katastrofa je na dosah, kto sa zastaviť ju pokúsi?

 

Ľudia na zemi, ponáhľajte sa pravdu nájsť,

Nebeské brány sú otvorené, no nebude to dlho trvať

Návratom k tradícii sa dostanete na cestu do neba

Stvoriteľ sa zachrániť klenbu nebeskú pokúša

 

25. apríla 2017

 

Začne sa nová kapitola

Čas prechádza, v okamihu pretečú mesiace a roky,

Dafa v tomto svete sa šíri, démoni všetci sú šialení

Cestu nápravy Fa ťažko slovami popísať,

Dobro a zlo v tisícoch vrstiev nebies plne vidieť

Hoc’ ľudský svet je malý, plný je božských bytostí

Kým zloduchovia zvonku chaos zväčšujú

Bytosti zo všetkých oblastí kvôli Fa prišli

Pozitívne a negatívne teraz o nadvládu zápasí

Tento chaotický rušný svet je ako miesto ohňostroja

Keď oslepujúce farby vymiznú, zostane len dym

Prichádza čas pre Fa, aby svet napravil

Nebeská moc všetko zlo rozdrví a začne sa nová kapitola

 

25. júna 2017

 

 

Rozhovor pri čaji

Mesiac v šálke čaju sa odráža

Sediac okolo kanvice, hovoríme o Číne

Zábavné rozprávanie o storočiach histórie

S úsmevom položené otázky odpovede nepotrebujú

 

29. júla 2017

 

Chuť vína

Taoistickí nesmrteľní ho pili ako súčasť Cesty

Literáti ho pili kvôli poézii, ktorú inšpiruje

Bežní ľudia ho pijú, aby rozpustili svoje obavy

Šéfovia strany ho pijú a z úst im páchne úplne

 

29. júla 2017

 

Tao čaju

Nebeská kanvica na peci stojí

Šálka za šálkou, všetko pod nebesami

Hovoríme o veciach vo vesmíre

Zo všetkých vecí, Fa je najvyšší

 

31. júla 2017

 

Pri ochutnávaní čaju

Hľadiac na hory, zeleň napĺňa oči

Vychutnávajúc čaj, chuť ústa poteší

 

31. júla 2017

 

Kúzlo čaju

Ohrievadlo na drevené uhlie tento jesenný podvečer otepľuje

Mesiac svieti na nebesá a zem v tomto odľahlom údolí

Šálky zeleného čaju sprevádzané zvučnou piesňou

Sediac v kruhu pri zábradlí, rozhovor bez prestania plynie

 

9. septembra 2017

 

Čajový pavilón

Zelený čaj lúhovaný z dračích prameňov, telo je pokojné, avšak myseľ neodpočíva

Lesnaté kopce zdôrazňujú dávny chrám, ako sedím a pozorujem tento ľudský svet.

 

jeseň, 2017

 

Nedobré znamenia

Mesiac jasný, vietor jesenný, noc sa postupne ochladzuje

Vietor vanie ponad horiace uhlie, za chrbtom sa vznáša

Zelený čaj zohrieva moju šálku, ako poza túto horu hľadím

Obrovská katastrofa sa približuje, a znamenia sú nedobré

 

28. septembra 2017

 

 

Nebo sa stane jasnejším

Jasné stĺpy mesačného svetla, obloha úplne čistá,

Jemný vánok ponad nádvorie Dafa povieva

Pätnásty deň mesiaca ôsmeho lampáše k mesiacu sa pridajú

Zvuk veselého rozhovoru, nebo sa stane jasnejším

 

4. októbra 2017

 

Vystúpenie do Nebies

Takí zaneprázdnení v tomto ľudskom svete sme

Avšak opúšťame tento svet takí nahí, ako prídeme

Úsilím o slávu, zisk a city väčšinu dní strávime

Pohľad späť, čas stratený, telo a myseľ zranené

 

Čas konca, katastrofa sa priblížila, vesmír spustnutý

Mnoho Bohov sem prišlo, aby sa ľuďmi stali

Reinkarnovali sa a na príchod Stvoriteľa čakali

Keď získajú spásu a budú obnovení, do nebies vystúpia

 

2018

 

Pre tento moment

Život ľudský je hra, smutná aj veselá,

Bojovaním o slávu a zisk toľko namáhame sa

Roky stratené a telo samá choroba

Nevediac, že život väčší zmysel má

 

Stvoriteľ nanovo Nebo a Zem vytvára

A spása mnohých na dosah sa nachádza

Rýchlo hľadaj pravdu a vráť sa do Neba

‘bo Dafa tajomstvo odveké odkrýva

 

2018

 

Shen Yun ponúka spásu

Ružové oblaky, ktoré pre tisíce míľ šťastie prinášajú

Nebeská hudba, ktorej každý tón z nebies prichádza

Ladné postavy v jemných hodváboch, ako vŕby s ktorými sa vietor pohráva

Bojovníci s ušľachtilým správaním, pripomínajúci dynastie Han a Tang.

 

Päťtisíc dramatických rokov sa na jedinom javisku rozvíja

Pracujúc na záchrane životov, na vystúpeniach aj mimo nich

Potom, čo človek predstavenie Shen Yun uvidí

Nastúpil na archu, čo tento svet prekročí.

 

28. februára 2018

 

Zmývanie prachu

Krása tanca a hudby, čo vesmírom pohne

Nebeské krásky, pôvab sám, ohybné a ladné

Lietajúci anjeli, akých na nebesách neuvidíš

Žiariac na javisku farbami všetkými, pomáhajúc svojmu Majstrovi

 

Mnohí v tomto svete boli Bohovia predtým, než sem prišli

Však stratili sa v ľudskom svete, tráviac dni v ilúzii

No keď videli tanec a hudbu, čo dušou pohne

Prach je zmytý, ich pravá dobrota sa odhaľuje

 

28. februára 2018

 

Stratený v obraze

Bol mladým mužom, plným ambícií

Pokúšal sa byť ako veľkí muži z minulosti

Keď sa vrátil domov, bol veľmi slávny

No kvôli čomu sem v tomto živote prišiel?

 

18. augusta 2018

 

Spása

Nebeský tanec, božská melódia, z nebies pochádzajú

Prenikajú telom, očisťujú dreň, dušu rozohrievajú

Milosrdné úmysly a láskavé činy, ľuďom telo zmenia

Ohliadnuc sa späť, po osvietení, dráma vo sne bola dlhá

 

19. augusta 2018

 

Šírenie manny

Počas všetkých tých reinkarnácií, kto sme boli?

Snažiac sa a hľadajúc, kým sme zamknutí v ilúzii

Život za životom, neprestajne o slávu a zisk bojujúci

Kvôli túžbam namáhavo zápasíme, no prázdne sú ruky

 

Jedna nebeská kniha v tomto svete jasne žiari

Osvetľuje nebo a zem, mannu šíri

Mnohí ľudia v tomto svete z nebies zostúpili

Rozpoznaj pravdu a vráť sa do kráľovstva v nebi

 

31. augusta 2018

 

Kultivácia vo Fa

Veľký voz sa otáča, hviezdy sa menia, stovky tisíc jesení

Cyklus reinkarnácie pokračuje po nespočetné veky

Zem bola stvorená, aby nebesá pred katastrofou zachránila

Dafa sa vo svete šíri, rozpúšťajúc obavy všetkých životov

 

Nekonečné konflikty sužujú svet bez prestania

Avšak Východ či Západ, Bohovia nás neopustili

Nespočetné životy sem prišli, aby Stvoriteľa očakávali

Kultivujte sa vo Fa, aby ste sa vyhli katastrofe a boli pretvorení

 

5. septembra 2018

 

Kto má to šťastie?

Mnohí Bohovia na zem zostúpili, dávajúc život do zálohy

Stali sa ľuďmi, aby tu Stvoriteľa očakávali,

Prechádzajúc reinkarnáciami, kým sme boli

Bolesť všetkých tých životov, pre sen tisícov jesení

 

V čase konca červený diabol chaos podnecuje

Dobré a zlé sú zahmlené, tradície stratené

Dafa prináša spásu, pravda sa rozširuje

Získať Cestu, vystúpiť do neba, kto má to šťastie?

 

7. septembra 2018

 

Ohromenie

Vesmír obnovou prechádza, všetci Bohovia sú ohromení

Nebo sa rúca, hviezdy zanikajú, no človeku sa nejasní

Vytvorenie, stagnácia, úpadok prešli, vesmír do zániku vstúpil

Chaos v ľudskom svete, démon červený sa rozbúril

 

Vesmír sa obnovuje, šťastná hviezda stúpa

Nasledovníci Dafa šíria opravdivé písma

Stvoriteľ pomocou Fa Nebo a Zem napravuje

Životom všetkým spásu ponúka, démonov zlých odstraňuje

 

7. septembra 2018

 

Náhly verš pri sledovaní tanečnej súťaže

Malé bežne vyzerajúce dievčatko, stratené a zmätené

Len prišlo do Fei Tian a už zatúžilo po domove

Boj na život a na smrť bola práca na rozštepoch v triede

No teraz je tu, kvet v tanečnom svete

 

16. septembra 2018

 

Mužní

Hrdinovia, plní energie a vitality,

Premety, skoky a otočky na veľkej súťaži

Ako [generáli] Zhao Yun, Yue Fei a Guan Yu,

Svižná a prudká je technika každej postavy

 

16. septembra 2018

 

Bohato operený

Nikým nevidený spiaci drak, skutočne zázračný

Schovaný v horách s bohato operenými krídlami

Hoc teraz skazení démoni a duchovia sú namyslení

No jedného dňa drak vzlietne a slnko na oblohe zatieni

 

12. septembra 2018

 

Mesiac bude visieť nanovo

Všetci sa stretnú v pätnásty deň mesiaca ôsmeho

No koľkým rodinám niekto chýba a úplných je koľko

Praktizujúci Dafa prenasledovaniu sú vystavení

Keď Fa ľudskú ríšu napraví, mesiac bude visieť nanovo

 

Noc v prostriedku jesene, 2018

 

Nespočetné

Pätnásty deň mesiaca ôsmeho, nebo napĺňajú oblaky

Ľudský svet nevedome sťa v hmle spí

Na križovatke života a smrti, ľudia sa neprebudili

Ale po katastrofe sa príležitosť a situácia zmení

 

Noc v prostriedku jesene, 2018

 

Červená pohroma

S dlhou, tiahlou históriou piatich tisícročí

Obyvatelia Číny sladkosť i horkosť zažili

Voda pomedzi dva brehy riek Yangtze a Žltej rieky tečie

Nikdy nestratili svoje čaro, zostávajú dôstojné

 

Červený démon vietor chaotický priniesol

Ničiac tradície, znevažujúc mudrcov

Zlé činy v tejto dobe budú pohoršovať ľudí po veky

Tí, čo odstraňovať červené, ničiť démonov prišli, majú pod nohami zlaté lotosy

 

8. novembra 2018

 

Návrat

Nebesá bez Tao, zem bez cnosti, vesmír je v nebezpečí

Bohovia na nebesiach mali ruky zviazané, len bezmocne plakať mohli

Zadunenie hromu klenbou nebeskou otriaslo, spása pre všetkých prišla

Svätý Kráľ kolesa Zákona prišiel do sveta, zostúpil nadol letiac.

 

Vytvoril Tri ríše, ‘by Fa nebies napravil a malých i veľkých zachránil

Hriechy bezpočtu bytostí vo svete na vlastnom chrbte niesol

Nebo a Zem pretvoril, napraviac Fa vesmíru, ‘by ako nový bol

Získajte Dafa, sformujte si zlaté telo, do svojho domova sa navráťte

 

8. novembra 2018

 

Všetko bolo časťou scenára

Nebeské pózy a očarujúci tanec, sťa z nebies by pochádzali

Nástroje dychové a strunové, hudba a piesne, radostné a melodické

Vír ladného tanca, Bohovia a Budhovia sa odhaľujú,

Scéna prekrásna a neobyčajná, vnútro ľudí okúzli

 

Päťtisícročná kultúra, z nebies odovzdaná

Jej hrdinovia sa teraz vrátili, aby cestu prerazili

Znovuzrodenia opakované časťou scenára boli

Počas mnohých životov, kvôli dnešku bol si zaneprázdnený

 

2019

 

Tvorí sa nová kapitola

Opona stúpa, nebeskú scénu odhaľuje

Zvučný gong a lúčov svetla tisíce

Dávny ráz, nebeská krása, scéna nádherná

Nebeský tanec ľudí do ríše nebeskej privádza

 

Zvuk tónov nebeských volá ľudí, aby sa prebudili

Na javisku v svete ľudskom prechádzajú éry,

Na javisku, mimo neho, všetko scenár má

Pre spásu bytostí všetkých, tvorí sa nová kapitola

 

2019

 

Prekračujú svet

Dávna výslovnosť Shen Yun je Yun Shen [„prenášanie nebeských duší“]

Nebeská hudba srdce očisťuje, tanec človeka čistí

Choroby sa stratia, obavy rozpustia, celé telo je ľahké

Srdce sa povznáša, slzy vďačnosti vidieť

 

Anjelské víly sa v tanci točia, srdcia divákov s nimi

Hudba a piesne prebúdzajú čistú povahu vo vnútri

Bezhraničné zásluhy tých, čo Majstrovi životy zachrániť pomáhajú

Spása pre iných, spása pre seba, postupne svet prekračujú

 

2019

 

Falun sa otáča, nebo svoje brány otvára

Anjelské krásky z nebeských brán zostupujú,

Zázračná hudba sláčikov a dychových nástrojov do srdca vstupuje

Zvučná pieseň dávny sľub vo vnútri prebúdza

Zdá sa takmer, akoby na javisku Bohovia a Budhovia zjavili sa

 

Umelci čistí, v mysli aj v tele, svetom nepoškvrnení

Vytvárajú nebeské scény, ktoré okúzľujú ľudí

Všetky naše reinkarnácie raz budú len ako sen

Falun sa otáča tam, kde nebo svoje brány otvára

 

2019

 

Óda na umelcov Shen Yunu

Pružní a ladní tanečníci, nebeský šarm nádherný

Otočky, obraty, skoky a saltá – svižné sú ich pózy

V úvodných rokoch výuky, bolesť bola neznesiteľná,

Nohy stuhnuté, chrbty ohnuté, chôdza rozkolísaná

 

Ale keď vôľa je pevná, majstrovstvo prichodí,

Praktizujúc usilovne, študujúc srdcom, nespočetné dni

Jedného dňa sa náhle telo odľahčí a zručnosť vystúpi,

A fénix medzi nebom a zemou svoje krídla roztvorí

 

2019

 

Tanec tisícok jesení

S nebeskou krásou, nenáhlivo, ako keď vietor pohráva sa s vŕbami

Poletujúc ľahko sťa motýle, na javisku vznášajú sa

Pomaly, sťa v sne, človeka do scény vťahujú

Tento pocit, táto scéna, akoby tu už niekedy bola

 

Tisíce lúčov svetla, vprostred ladné otočky

Okúzľujúce úsmevy na ich tvárach, sťa víno omámia

Na nebesiach, na zemi, tanec tisícok jesení

Toto vystúpenie z deviatich nebies najvyšších pochádza

 

január 2019

 

Synovia a dcéry Shen Yunu

V elegantných pozíciách, týčiac sa sťa nefritové vŕby

Tanec s krásou z nebies zoslanou, úsmev na perách vždy

Krásne ženy Shen Yunu sú sťa posvätné lotosy

Nebeskou cestou kráčajú, pomáhajú Majstrovi zachraňovať ľudí

 

Pekní muži, z nebies vysokých zlietli nadol v tanci

Energické otáčky, neuveriteľné obraty

Hrdinskí a výnimoční, sú ešte iní takí?

Silné osobnosti v kruhoch tanečných

 

január 2019

 

Šíriac dávnu tradíciu

Sto krásnych kvetov tradíciu dávnu ukazuje

Svetlo polobožskej kultúry podávajú ďalej

Tisíce póz, stovky šarmov, badať v nich čaro Číny

Ruky a nohy v tanci predlžujú, akoby vzlietnuť chceli

 

Nebeská hudba a nádherné tóny šíria zvuk krásny

Farby žiarivé a prekrásne, jedna druhú predstihuje

Päť tisícročí Bohovia kultúru v Kitai odovzdávali

V tomto živote tie tradície k návratu privolávam

 

16. februára 2019

 

 

 

 

(Hong Yin V, slovenský preklad. Preklad sa ešte môže vylepšovať. Posledná aktualizácia: 17. júla 2020.)