FALUN DAFA

 

ZÁKLADY PRE

ĎALŠÍ POKROK

 

(Slovenské vydanie)

 

 

 

 

 Li Chung-č’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posledná aktualizácia prekladu jún 2015


 

Obsah

O Dafa................................................................................................................... 4

Bohatstvo a cnosť.................................................................................................. 5

Široký a nesmierny................................................................................................. 5

Pravá kultivácia...................................................................................................... 6

Buďte vyrovnaní.................................................................................................... 6

Osvietenie.............................................................................................................. 7

Prečo človek nevidí................................................................................................ 7

Študovanie Fa........................................................................................................ 8

Ako poskytovať podporu....................................................................................... 8

Nebeská klenba...................................................................................................... 9

Úrovne................................................................................................................... 9

Čo je prázdnota?.................................................................................................... 9

Odhodlanie.......................................................................................................... 10

Učenia budhizmu sú najslabšou a najmenšou časťou Budhovho Fa.................... 10

Čo je múdrosť?.................................................................................................... 11

Nie je to práca, ale kultivačná prax...................................................................... 11

Praktizovanie kultivácie po odchode do dôchodku............................................. 12

Náprava Fa........................................................................................................... 12

Mudrc................................................................................................................... 13

Vstúpiť do učenia................................................................................................ 13

Výslovná pripomienka......................................................................................... 13

Pre koho praktizujete kultiváciu?......................................................................... 14

Názvoslovie Budhovho Fa................................................................................... 15

Utíšte vonkajšie kultiváciou vnútorného.............................................................. 15

Pokračujte v odstraňovaní pripútaností................................................................ 16

Potvrdenie............................................................................................................ 16

Praktizujúci je s tým prirodzene spojený.............................................................. 17

Čo je Znášanlivosť (Žen)?.................................................................................... 17

Čo je to slepá viera (mi xin)?................................................................................ 17

Chorobová karma................................................................................................. 18

Čomu sa praktizujúci majú vyhýbať.................................................................... 20

Dokonalá harmónia.............................................................................................. 20

Neopomenutie...................................................................................................... 21

Kultivácia a práca................................................................................................. 21

Oprava.................................................................................................................. 22

Nemeniteľnosť..................................................................................................... 22

Nerobte trúfalé vyhlásenia................................................................................... 23

Prebudenie........................................................................................................... 23

Pevnosť Fa........................................................................................................... 25

Kultivačná prax a nesenie zodpovednosti............................................................ 26

Čo robiť s rukopismi písiem................................................................................. 26

Konferencia Fa..................................................................................................... 26

List hlavnému asistenčnému centru Dafa v Š’-ťia-čuang.................................... 27

Náprava vlastného charakteru.............................................................................. 28

Stručné vysvetlenie Šan....................................................................................... 28

Dodatok k “Náprave vlastného charakteru”........................................................ 29

Budhova povaha a démonická povaha................................................................ 29

Veľké odhalenie................................................................................................... 31

Kultivačná prax nie je politika............................................................................. 32

Zodpovedná osoba je tiež praktizujúcim............................................................. 33

Čo je kultivačná prax?.......................................................................................... 33

Dafa bude naveky čistý ako diamant................................................................... 34

Ďalšie porozumenie.............................................................................................. 35

Slová varovania.................................................................................................... 35

Dafa si nikdy nemožno privlastňovať.................................................................. 36

Čo je osvietenie?.................................................................................................. 36

Pretváranie ľudstva.............................................................................................. 37

Úpadok................................................................................................................ 38

Neopomenutie v povahe Budhu.......................................................................... 38

Jasná myseľ.......................................................................................................... 39

Navždy si pamätajte............................................................................................. 40

Ťažký úder........................................................................................................... 41

Ďalšia poznámka ku kritériám oceňovania........................................................... 42

Konečný záver..................................................................................................... 43

Rozhovor s Časom............................................................................................... 43

Vysvetlenie k Fa.................................................................................................. 44

Opustite ľudské pripútanosti a pokračujte v opravdivej kultivácii...................... 45

Držte sa strednej cesty......................................................................................... 46

Fa napravuje ľudské srdce................................................................................... 46

Zásady pre učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami............................................ 47

Prostredie............................................................................................................. 48

Vykopať s koreňmi.............................................................................................. 49

Pre koho existujete?............................................................................................. 50

Rozplynúť sa vo Fa.............................................................................................. 51

Budhov Fa a budhizmus...................................................................................... 52

Dafa nemožno využívať....................................................................................... 54

Odhodlanie a pevnosť.......................................................................................... 54

Vykoreniť démonickú povahu............................................................................. 56


O Dafa

(Lunyu)

 

Dafa je múdrosťou Stvoriteľa. Je základom pre stvorenie Nebies a Zeme a pre vytvorenie vesmíru. Zahŕňa všetky veci, od extrémne malých až po extrémne veľké a na odlišných úrovniach existencie vesmírneho tela sa prejavuje odlišne. Od najhlbšieho mikrokozmu až po objavenie sa najmenších častíc, cez vrstvy a vrstvy nespočetných častíc, od malých po veľké, siahajúc až k tým z vonkajších vrstiev, ktoré pozná ľudstvo – k atómom, molekulám, planétam a galaxiám – a k tomu, čo je ešte väčšie, častice rôznych veľkostí vytvárajú životy rôznych veľkostí, ako aj svety rôznych veľkostí, ktoré sa rozprestierajú po celom vesmírnom tele. Životy na každej z rôznych úrovní častíc vnímajú častice nasledujúcej väčšej úrovne ako planéty na ich oblohe, a takto je to pre každú úroveň. Životom na každej úrovni vesmíru sa zdá, že to pokračuje do nekonečna. Dafa vytvoril čas, priestor, veľký počet druhov životov a všetky stvorenia, zahŕňajúc všetko a nevynechávajúc nič. Týmto spôsobom sa na rôznych úrovniach konkrétne prejavujú charakteristické vlastnosti Dafa: Zhen, Shan, Ren[1].

Akokoľvek pokročilé sú prostriedky skúmania vesmíru a života, ich videnie je obmedzené iba na určitú časť tejto dimenzie na nízkej úrovni vesmíru, kde sa nachádzajú ľudské bytosti. Ľudia počas mnohých prehistorických civilizácií tiež skúmali iné planéty, avšak nech leteli akokoľvek vysoko alebo ďaleko, nikdy nedokázali odísť z tejto dimenzie, v ktorej ľudstvo existuje. Ľudstvo nebude nikdy schopné naozaj spoznať skutočný obraz vesmíru. Ak majú ľudia pochopiť záhady vesmíru, časopriestoru a ľudského tela, musia sa kultivovať podľa spravodlivej Cesty a dosiahnuť pravé osvietenie, zvyšujúc si úroveň svojej existencie. Pomocou kultivácie si zvýšia svoj morálny charakter a naučia sa rozlíšiť dobro od zla, spravodlivé od skazeného, prekročia túto ľudskú úroveň, uvidia realitu vesmíru ako aj životy iných úrovní a dimenzií, a budú s nimi môcť nadviazať kontakt.

Výskumné snahy ľudstva sú poháňané súťažením v technológiách, údajne na zlepšenie kvality života, no vo väčšine prípadov sú založené na odmietnutí bohov a uvoľnení morálnych požiadaviek ľudských bytostí na samých seba. Presne kvôli tomu boli civilizácie, ktoré sa objavili v minulosti, mnohokrát zničené. Výskum je však obmedzený na tento materiálny svet a používa metódu, že predmet sa bude skúmať, len keď je uznaný, avšak javov v ľudskej dimenzii, ktoré sú nehmatateľné a neviditeľné, ale objektívne existujú a môžu sa naozaj odraziť do ľudského sveta reálnym spôsobom – ako duchovnosť, viera, božské slovo a božské zázraky – sa ľudia neodvažujú dotknúť, pretože odmietli bohov.

Ak ľudstvo dokáže použiť morálne hodnoty ako základ pre zlepšenie svojho charakteru, správania sa a uvažovania, takáto ľudská civilizácia bude môcť pretrvať a v ľudskej spoločnosti sa budú znova diať zázraky. V minulosti sa v ľudskej spoločnosti mnohokrát objavila kultúra, ktorá bola spolovice božská, spolovice ľudská, a umožnila, aby si ľudstvo zvýšilo svoje pochopenie života a vesmíru. Keď ľudstvo preukáže náležitú úctu a vážnosť voči Dafa a jeho prejavom v tomto svete, prinesie to ľuďom, národu, alebo krajine požehnanie, česť a slávu. Dafa – Veľký Zákon vesmíru – vytvoril nebeské telo, vesmír, život a všetky stvorenia. Každý život, ktorý sa odkloní od Dafa, je skutočne skazený. Každý svetský človek, ktorý dokáže byť v súlade s Dafa, je skutočne dobrým človekom a prinesie mu to odmenu, šťastie a dlhý život. Keď sa ako kultivujúci prispôsobíte Dafa, ste tým, kto sa stal osvieteným – božskou bytosťou.

 

Li Chung-č’

24. mája 2015

 

Bohatstvo a cnosť

Predkovia hovorili: “Peniaze sú niečím mimo toto fyzické telo”. Každý to vie, ale každý po nich túži. Mladý muž ich hľadá, aby uspokojil svoje túžby; mladá žena ich chce kvôli kúzlu a prepychu; staršia osoba ich hľadá, aby sa o seba mohla postarať v neskorom veku; vzdelaná osoba po nich túži kvôli svojej povesti; verejný činiteľ si kvôli nim plní svoju službu a tak ďalej. Takže, každý po nich túži.

Niektorí ľudia dokonca kvôli nim súťažia a bojujú, tí, ktorí sú agresívni kvôli nim riskujú, ľudia horúcej povahy sa uchyľujú kvôli nim k násiliu, žiarliví ľudia by mohli kvôli nim umrieť v hneve. Je povinnosťou vládcu a úradníkov priniesť bohatstvo obyvateľom, a predsa propagovanie uctievania peňazí je najhorší postup, aký si možno predstaviť. Bohatstvo bez cnosti (de) zraní všetky vnímajúce bytosti, zatiaľ čo bohatstvo spolu s cnosťou je to, v čo dúfajú všetci ľudia. Preto sa nemožno stať bohatým bez opory v cnosti.

Cnosť sa hromadí v minulých životoch. Stanie sa kráľom, úradníkom, boháčom alebo šľachtou všetko pochádza z cnosti. Žiadna cnosť, žiaden zisk; strata cnosti znamená stratu všetkého. Preto tí, ktorí hľadajú moc a bohatstvo musia najprv zhromaždiť cnosť. Pretrpením ťažkostí a konaním dobrých skutkov človek môže nazhromaždiť cnosť medzi masami. Aby to dosiahol, človek musí chápať princíp príčiny a následku. Toto poznanie umožní úradníkom a obyvateľom uplatňovať sebaovládanie a  blahobyt a mier potom zavládne pod nebesiami.

 

Li Chung-č’

27. január 1995

 

Široký a nesmierny

Princípy Falun Dafa[2] môžu poskytnúť vedenie pre kultivačnú prax každému, zahŕňajúc náboženské viery. Toto je princíp vesmíru, pravdivý Fa, ktorý nikdy nebol vyučovaný. Ľuďom v minulosti nebolo dovolené vedieť tento vesmírny princíp (Budhov Fa). Tento Fa prekračuje všetky akademické teórie a morálne princípy ľudskej spoločnosti od dávnych dôb až do dneška. Čo vyučovali náboženstvá a čo ľudia zažili v minulosti boli iba povrchnosti a plytké javy. Jeho široký a nesmierny, hlboký vnútorný význam sa môže odhaliť a byť zažitý a pochopený iba praktizujúcimi, ktorí sú na rôznych úrovniach pravej kultivácie. Až potom môže človek naozaj vidieť, čo je Fa.

 

Li Chung-č’

6. február 1995

 

Pravá kultivácia

Moji opravdivo sa kultivujúci učeníci, čo som vás učil je Fa (Zákon) pre kultiváciu Budhu a Tao. Predsa však, vy si u mňa vylievate svoje sťažnosti  nad stratou svojich svetských záujmov, namiesto toho, aby ste boli nespokojní s tým, že sa nedokážete vzdať svojich obyčajných ľudských pripútaností. Je toto kultivácia? Či sa môžete vzdať svojich obyčajných ľudských pripútaností je nevyhnutnou skúškou na vašej ceste k staniu sa skutočne mimoriadnou bytosťou. Každý učeník, ktorý sa opravdivo kultivuje, musí cez to prejsť, lebo je to deliaca čiara medzi kultivujúcim sa a bežnou osobou.

Popravde povedané, keď sa trápite nad poškodením svojej povesti, svojho záujmu a pocitov medzi svetskými ľuďmi, to už značí, že sa nedokážete vzdať svojich obyčajných ľudských pripútaností. Musíte si zapamätať toto: Kultivácia samotná nie je bolestivá – kľúč leží vo vašej neschopnosti vzdať sa obyčajných ľudských pripútaností. Iba ak sa idete vzdať svojej povesti, záujmov a pocitov budete cítiť bolesť.

Spadli ste sem zo svätého, čistého a neporovnateľne nádherného sveta pretože ste si na tej úrovni vyvinuli pripútanosti. Po spadnutí do sveta, ktorý je, v porovnaní, najšpinavší, namiesto toho aby ste sa kultivovali a ponáhľali sa naspäť, nevzdávate sa tých špinavých vecí, na ktorých lipnete v tomto špinavom svete a dokonca sa trápite nad najbanálnejšími stratami. Vedeli ste, že aby vás spasil, Budha raz žobral o jedlo medzi svetskými ľuďmi? Dnes znova široko otváram dvere a vyučujem tento Dafa, aby som vás spasil. Nikdy som necítil horkosť nad mnohými strádaniami, ktorými som trpel. Čo teda vlastne máte, čo stále nemôžete opustiť? Môžete si priniesť do neba veci vo vašom hlbokom vnútri, ktorých sa nedokážete vzdať?

 

Li Chung-č’

22. máj 1995

 

Buďte vyrovnaní

Povedal som niektorým praktizujúcim, že extrémne myšlienky sú spôsobené myšlienkovou karmou, ale mnohí učeníci teraz považujú všetky svoje nedobré myšlienky v každodennom živote za myšlienkovú karmu. To je nesprávne. Čo budete mať na kultiváciu, ak už nebudete mať žiadne zlé myšlienky?! Ak ste už taký čistý, nie ste už Budhom? Toto pochopenie je nesprávne. Iba ak vaša myseľ divoko odráža špinavé myšlienky alebo preklína Učiteľa, Dafa, iných ľudí, atď., a vy sa ich nemôžete zbaviť ani ich potlačiť, tak to je myšlienková karma. Existuje ale tiež nejaká slabá myšlienková karma, hoci je odlišná od bežných myšlienok či predstáv. V tomto musíte mať jasno.

 

Li Chung-č’

23. máj 1995

 

Osvietenie

V mútnom ľudskom svete sú pomiešané perly a oči rýb. Tathágata musí zostúpiť do tohto sveta potichu. Keď vyučuje Fa, zlé školy budú určite zasahovať. Tao a démonické cesty sa vyučujú v ten istý čas a v tom istom svete. Uprostred pravdivosti a klamu je dôležité osvietenie. Ako ich rozlíšiť? Určite budú existovať výnimoční ľudia. Tí, ktorí majú skutočne predurčený vzťah a môžu sa osvietiť prídu jeden po druhom, vstúpia do Tao a nadobudnú Fa. Rozoznajú spravodlivé od zlého, nadobudnú opravdivé učenia, rozjasnia svoje telá, rozšíria si múdrosť, obohatia svoje srdcia a nastúpia na loď Fa, ktorá sa plynule plaví. Aké nádherné! Snažte sa zo všetkých síl až po Dovŕšenie.

Tí, čo prežívajú vo svete bez smeru a s biednou kvalitou osvietenia, žijú kvôli peniazom a umierajú pre moc, plní radosti alebo znepokojenia nad drobnými ziskami. Nemilosrdne medzi sebou súťažia, nadobúdajúc karmu počas svojich životov. Keď takíto ľudia počujú Fa, smejú sa na ňom a z úst im počuť slovo “povera”, pretože sa im iste zdá ťažké pochopiť a ťažko veriť vo svojom hlbokom vnútri. Títo ľudia sú priemerné osoby, ktoré je ťažko spasiť. Ich karma je taká veľká, že obalila ich telá a zapečatila ich múdrosť – ich pôvodná povaha je preč.

 

Li Chung-č’

14. jún 1995

 

Prečo človek nevidí

 “Vidieť znamená veriť – ak vidím, verím, ak nevidím, neverím.” Toto je pohľad priemerného človeka. Ľudia sú stratení v ilúzii a vytvorili množstvo karmy. Ako by mohli vidieť, keď ich pôvodná povaha je zatemnená? Osvietenie prichádza pred videním. Kultivujte svoju myseľ a odstraňujte svoju karmu. Keď vaša pravá povaha vystúpi, budete schopní vidieť. Vidieť či nevidieť – to pre mudrca nemá význam. Opierajúc sa o svoju schopnosť pochopenia, môže dosiahnuť Dovŕšenie. Ľudia môžu a nemusia vidieť, toto je určené ich úrovňou a ich vrodenými vlastnosťami. Dôvodom, prečo väčšina kultivujúcich nevidí, je to, že sa usilujú vidieť, čo je pripútanosť. Pokiaľ sa jej teda nevzdajú, neuvidia. Toto prevažne pochádza z karmických prekážok, nevhodného prostredia, alebo zo spôsobu akým sa človek kultivuje. Je množstvo dôvodov, líšiacich sa od človeka k človeku. Dokonca i osoba, ktorá je schopná vidieť nemusí vidieť jasne, pretože iba nejasné videnie môže človeka osvietiť k Tao. Ak človek môže vidieť všetko jasne, akoby bol osobne na scéne, dosiahol odomknutie kungu (kchaj-kung) a už nemôže ďalej praktizovať kultiváciu, pretože už preňho nie je nič, k čomu by sa osvietil.

 

Li Chung-č’

16. jún 1995

 

Študovanie Fa

Pri študovaní Dafa by si intelektuáli mali byť vedomí najvýznamnejšieho problému: Študujú Dafa rovnakým spôsobom ako svetskí ľudia študujú teoretické spisy, napríklad vyberajú dôležité citáty slávnych, aby ich porovnali so svojimi postupmi. Toto bude brzdiť praktizujúceho pri pokroku. Navyše po pochopení, že Dafa má hlboký vnútorný význam a veci z vysokých úrovní, ktoré môžu viesť kultivačnú prax na rôznych úrovniach, niektorí ľudia sa ho dokonca pokúšajú skúmať slovo za slovom, ale nakoniec nič nenájdu. Tieto návyky, získané študovaním politických teórií počas dlhého časového obdobia, sú tiež prvkami ktoré zasahujú do kultivačnej praxe a vedú k nesprávnemu pochopeniu Fa.

Keď študujete Fa, nemali by ste vyhľadávať dôležité časti, tvrdohlavo sa snažiac rozlúštiť určitý problém. Toto je v skutočnosti (s výnimkou tých problémov, ktoré potrebujú okamžité riešenie) tiež forma pripútanosti. Jediná cesta, ako získať dobré pochopenie Dafa, je študovať ho bez akéhokoľvek zámeru. Zakaždým keď skončíte s čítaním Čuan Faluna a pochopili ste ho jasnejšie, urobili ste pokrok. Dokonca aj keby ste pochopili iba jednu vec po jeho prečítaní, skutočne ste urobili pokrok.

V skutočnosti v kultivačnej praxi stúpate pomocou neustáleho sebazlepšovania postupne a nevedome. Pamätajte: Človek by mal získavať veci prirodzene, bez usilovania sa o ne.

 

Li Chung-č’

9. september 1995

 

Ako poskytovať podporu

Mnoho pomocníkov v rôznych regiónoch má veľmi vysoké pochopenie Dafa. Sú schopní ísť dobrým príkladom svojim správaním a dobre sa činia pri organizovaní svojich skupín praktizujúcich. Predsa sú však aj pomocníci, ktorým to až tak nejde a toto sa prejavuje najmä v metódach ich práce. Napríklad, aby prinútili študentov, aby ich počúvali a aby si uľahčili svoju prácu, niektorí pomocníci tak robili pomocou príkazov. Toto nie je dovolené. Učenie sa Fa má byť dobrovoľné. Ak to študent nechce z hĺbky svojho srdca, žiadne problémy sa nedajú vyriešiť a namiesto toho môžu vzniknúť rozpory. Ak to nebudeme napravovať, rozpory sa budú zväčšovať, čo bude vážne podkopávať učenie sa Fa.

Čo je ešte vážnejšie, niektorí pomocníci, aby prinútili praktizujúcich veriť im a poslúchať ich, často rozširujú nejaké povesti alebo nejakú senzáciu, aby si zvýšili svoju prestíž, prípadne robia zvláštne veci, aby sa predvádzali. Nič z tohto nie je dovolené. Naši pomocníci slúžia iným na dobrovoľných základoch; oni nie sú učiteľom, ani by nemali mať tieto pripútanosti.

            Ako teda máme robiť správne prácu pomocníkov? Predovšetkým, mali by ste sa považovať za jedného z učeníkov, namiesto toho, aby ste sa považovali za niekoho nad nimi. Ak je niečo vo vašej práci, čo neviete, mali by ste to skromne diskutovať s ostatnými. Ak ste urobili niečo nesprávne, mali by ste úprimne povedať učeníkom, “Ja som tiež praktizujúci, presne ako vy, takže nevyhnutne spravím chyby vo svojej práci. Keďže som urobil chybu, urobme teraz to, čo je správne.” Ak úprimne chcete, aby všetci praktizujúci spolupracovali na dosiahnutí cieľa, aké výsledky dosiahnete? Nikto vám nepovie, že nie ste na nič dobrý. Namiesto toho si budú myslieť, že ste dobre študovali Fa a máte otvorenú myseľ. V skutočnosti, Dafa je tu a každý ho študuje. Učeníci budú merať každý krok, ktorý spraví pomocník podľa Dafa, a či je dobrý alebo nie, môže byť jasne rozlíšené. Pokiaľ máte úmysel vyvyšovať sa, učeníci si budú myslieť, že máte problém s charakterom.  Preto iba ak ste čestný, môžete robiť veci dobre. Vaša povesť je založená na dobrom pochopení Fa. Ako by mohol byť praktizujúci bez chýb?

 

Li Chung-č’

10. september 1995

 

Nebeská klenba

Vesmír je taký široký a nebeské telá také ohromné, že to nikdy nemôže byť pochopené ľuďmi pomocou skúmania; nepatrnosť hmoty nikdy nemôže byť odhalená ľuďmi. Ľudské telo je také záhadné, že je to mimo dosahu ľudského poznania, ktoré sa sotva môže dotknúť povrchu. Život je taký bohatý a zložitý, že navždy zostane večnou záhadou pre ľudstvo.

 

Li Chung-č’

24. september  1995

 

Úrovne

Zlému človeku vládne závisť.

            Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.

Dobrý človek má vždy srdce súcitu.

            Bez nespokojnosti a nenávisti, berie ťažkosti ako radosť.

Osvietený človek nemá žiadne pripútanosti.

            Potichu pozoruje ľudí vo svete, podvedených ilúziami.

 

Li Chung-č’

25. september 1995

 

Čo je prázdnota?

Čo je prázdnota? Bytie bez pripútaností je pravým stavom prázdnoty. Neznamená to materiálnu prázdnotu. Zen budhizmus však dosiahol koniec svojej Dharmy,[3] a už nemá čo učiť. V tomto chaotickom období konca Dharmy,[4] niektorí, čo ho študovali sa ďalej tvrdohlavo držia jeho teórie prázdnoty, správajúc sa pritom nerozumne a hlúpo, akoby sa osvietili k princípom jeho filozofie. Jeho zakladateľ, Bódhidharma, sám potvrdil, že jeho učenie môže byť účinné iba po šesť generácií a potom už nebude nič, čo by sa dalo odovzdať ďalej. Prečo sa k tomu neprebudiť? Ak niekto povie, že všetko je prázdne, bez Fa, bez Budhu, bez obrazu, bez Ja a že nič neexistuje, akou vecou je Bódhidharma? Ak neexistuje žiadna Dharma, akou vecou je Zen budhistická teória prázdnoty? Ak nie je žiaden Budha, žiaden obraz, kto je Šákjamúni?[5] Ak nie je žiadne meno, žiaden obraz, žiadne Ja, nič neexistuje a všetko je prázdne, prečo sa namáhate jesť a piť? Prečo nosíte šaty?  Čo ak vám vykolú oči? K čomu je pripútaných vašich sedem citov a šesť túžob svetských ľudí? V skutočnosti to, čo Tathágata myslí pod “prázdnotou” je bytie bez všetkých pripútaností bežných ľudí. Neopomínanie je skutočným základom prázdnoty. Vesmír predsa existuje kvôli hmote, je zložený z hmoty a zostáva hmotou. Ako by mohol byť prázdnym? Učenie, ktoré nie je odovzdávané Tathágatom, určite nebude mať dlhé trvanie a tieto učenia odumrú – učenie Arhata nie je Budhov Fa. Pochopte to! Pochopte!

 

Li Chung-č’

28. september 1995

 

Odhodlanie

V prítomnosti Učiteľa ste plní odhodlania. Ak tu Učiteľ nie je, nemáte už záujem o kultiváciu, akoby ste sa kultivovali kvôli učiteľovi a vydali sa na túto cestu kvôli nejakému záujmu. Toto je veľkou slabosťou priemerného človeka. Šákjamúni, Ježiš, Lao-c'[6]  a Konfucius tu už nie sú viac ako dvetisíc rokov, ich učeníci však nikdy necítili, že by nemohli praktizovať kultiváciu bez svojich majstrov pri sebe. Kultivácia je vašou osobnou záležitosťou a nik ju nemôže spraviť za vás. Učiteľ vám môže iba povedať zákony a princípy na povrchu. Je na vašej vlastnej zodpovednosti, aby ste kultivovali svoje srdce a myseľ, opustili svoje túžby, dosiahli múdrosť a vyviedli sa z blúdenia. Ak ste sa vydali na túto cestu z nejakého záujmu, vaša myseľ určite nebude pevná a ocitnúc sa v ľudskej spoločnosti určite zabudnete svoj základ. Bez vytrvalosti nedosiahnete nič, po celý život. Nikto nevie, kedy bude ďalšia šanca. Je to veľmi ťažké!

 

Li Chung-č’

6. október 1995

 

Učenia budhizmu sú najslabšou a najmenšou časťou Budhovho Fa

Všetky vnímajúce bytosti! Nikdy nemerajte budhizmom Dafa Čen-Šan-Žen, pretože ten je nemerateľný. Ľudia si už zvykli nazývať sväté knihy budhizmu Fa. V skutočnosti sú kozmické telá také obrovské, že sú mimo Budhovho pochopenia vesmíru. Teória Tchaj-ťi školy Tao je taktiež pochopením vesmíru na nízkej úrovni. Na úrovni bežných ľudí nie je žiaden skutočný Fa, iba slabá znalosť javov na okraji vesmíru, ktoré môžu človeku umožniť praktizovať kultiváciu. Keďže svetskí ľudia sú bytosťami najnižšej úrovne, nie je im dovolené poznať skutočný Budhov Fa. Ľudia ale predsa počúvajú od mudrcov: “Uctievanie Budhu môže zasadiť semienka pre príležitosť praktizovať kultiváciu; praktizujúci, ktorí čítajú zaklínadlá, môžu získať ochranu od vyšších bytostí; dodržiavanie pravidiel môže človeku umožniť dosiahnutie štandardu praktizujúceho.” Počas histórie sa vždy našli ľudia, ktorí skúmali, či slová Osvietených sú Budhov Fa. Učenie Tathágatu je prejavom Budhovej povahy a môže tiež byť nazvané prejavom Fa. Ale nie je to pravý Fa vesmíru, pretože v minulosti bolo ľuďom úplne zakázané poznať pravý prejav Budhovho Fa. K Budhovmu Fa sa mohol osvietiť iba ten, kto dosiahol vysokú úroveň pomocou kultivačnej praxe, takže ľuďom tým viac nebolo dovolené poznať pravú podstatu kultivačnej praxe. Falun Dafa po prvýkrát počas vekov poskytol podstatu vesmíru – Budhov Fa – ľudským bytostiam; toto sa rovná poskytnutiu rebríka ľuďom, aby mohli vystúpiť do neba. Ako by ste teda mohli merať Dafa vesmíru niečím, čo bolo kedysi vyučované v budhizme?

 

Li Chung-č’

8. október 1995

 

 

Čo je múdrosť?

Ľudia sa nazdávajú, že slávne osoby, učenci a rozliční odborníci v ľudskej spoločnosti sú významní. V skutočnosti, sú naozaj bezvýznamní, pretože sú to svetskí ľudia. Ich vedomosti sú iba tým kúsočkom pochopeným modernou vedou ľudskej spoločnosti. V širokom vesmíre, od najmakroskopickejšieho po najmikroskopickejší, ľudská spoločnosť sa nachádza presne v strede, na najvonkajšej vrstve a na najvonkajšom povrchu. Jej živé bytosti sú teda najnižšou formou existencie, takže ich pochopenie hmoty a mysle je veľmi obmedzené, povrchné a úbohé. Dokonca aj keby niekto mal všetky vedomosti ľudstva, stále by zostal svetskou osobou.

 

Li Chung-č’

9. október, 1995

 

 

Nie je to práca, ale kultivačná prax

Či môžete nasledovať požiadavky, ktoré som stanovil pre asistenčné centrá, je veľmi dôležitá  principiálna záležitosť a ovplyvní to spôsob, akým sa bude Fa šíriť v budúcnosti. Prečo sa nemôžete vzdať zvykov, ktoré ste získali počas dlhého časového obdobia v byrokratických kanceláriách? Neberte asistenčné centrá ako administratívne úrady v ľudskej spoločnosti a neprevezmite ich metódy a prístupy, ako vydávanie dokumentov, realizácia politiky, alebo “zvyšovanie pochopenia ľudí”. Dafa praktizujúci by si mal iba zlepšovať svoj charakter v kultivácii a zvyšovať si svoju Úroveň Dovŕšenia. Niekedy sa dokonca zorganizuje schôdza ako na pracovisku svetských ľudí. Nejaký funkcionár napríklad urobí prejav, alebo nejaký vedúci urobí zhrnutie. V dnešnej dobe sa dokonca aj štát pokúša napraviť tieto skazené praktiky a byrokratické postupy v spoločnosti. Ako praktizujúci už viete, že žiaden aspekt ľudskej spoločnosti už nie je dobrý v tomto čase obdobia konca Dharmy. Prečo nemôžete opustiť tieto pracovné postupy, ktoré sú pre kultivačnú prax najmenej vhodné? My sa nikdy nezmeníme na administratívnu inštitúciu alebo podnik v spoločnosti.

            V minulosti nám nejakí ľudia na dôchodku, ktorí nemali čo robiť a Falun Dafa sa im zdal dobrý, ponúkli pomoc, aby si vyplnili to bolestivé prázdno vo svojich nudných životoch. Samozrejme, že to nestačí! Falun Dafa je kultivačná prax – nie je to zamestnanie. Všetci naši dobrovoľní pracovníci musia byť najprv pravými praktizujúcimi s vysokou úrovňou charakteru, pretože sú vzormi pre kultiváciu charakteru. Nepotrebujeme typy vodcov ako sú tie medzi svetskými ľuďmi.

 

Li  Hongzhi

12. október 1995

 

 

Praktizovanie kultivácie po odchode do dôchodku

Je veľká škoda, že niektorí študenti, ktorí navštevovali moje prednášky a majú dobré vrodené vlastnosti, prestali praktizovať, pretože sú príliš zaneprázdnení prácou. Keby to boli priemerní, svetskí ľudia, nič by som nepovedal a nechal by som ich tak. Ale títo ľudia sú stále sľubní. Ľudská morálka klesá dole katastrofickou rýchlosťou každým dňom a svetskí ľudia sú všetci unášaní týmto prúdom. Čím ďalej od Tao, tým ťažšie je vrátiť sa späť pomocou kultivácie. Popravde povedané, kultivačná prax je o kultivovaní svojho srdca a mysle. Zložité prostredie, na pracovisku zvlášť, poskytuje pre vás dobrú možnosť na zlepšenie charakteru. Po odchode na dôchodok, nestratíte najlepšie prostredie na praktizovanie kultivácie? Ako sa budete kultivovať bez prekážok? Ako sa môžete zlepšovať? Čas života človeka je obmedzený. Často plánujete veci pomerne dobre, ale viete, či budete mať dostatok zvyšného času na svoju kultiváciu? Kultivačná prax nie je detská hra. Je vážnejšia ako čokoľvek uprostred svetských ľudí a nie je to niečo, čo sa berie ako samozrejmosť. Akonáhle zmeškáte príležitosť, kedy znova budete schopní získať ľudské telo v šiestich  stupňoch cesty reinkarnácie?  Príležitosť zaklope len raz. Keď sa ilúzia, ktorej sa nedokážete vzdať rozplynie, uvedomíte si, čo ste stratili.

 

Li Chung-č’

13. október 1995

 

Náprava Fa

Ak ľuďom chýba cnosť,  bude sa vyskytovať mnoho prírodných katastrof a umelých nešťastí. Ak zemi chýba mravnosť, všetko bude vädnúť a opadávať. Ak sa nebo odchýli od Tao, zem praskne, obloha sa zrúti a celý vesmír spustne. S nápravou Fa sa napraví vesmír, príroda ožije, nebo a zem budú stabilné a Fa bude existovať večne.

 

Li Chung-č’

12. november 1995

 

Mudrc

Je človekom plniacim vôľu neba na zemi i na nebesiach. Má hojnosť cnosti a zachováva zhovievavé srdce. Kladie na seba vysoké ciele a pritom dáva pozor na drobnosti. Má širokú znalosť princípov zákona a je schopný objasňovať pochybnosti. Ponúka spásu svetu a ľuďom, prirodzene budujúc svoje zásluhy.

 

Li Chung-č’

17. november 1995

 

Vstúpiť do učenia

Dafa sa šíri široko-ďaleko. Tí, ktorí o ňom počuli, ho hľadajú. Tí, ktorí ho získali, sa z neho tešia. Počet praktizujúcich rastie denne a stáva sa nespočítateľným. Jednako pri samoukoch je badateľný úmysel vstúpiť do učenia k Učiteľovi, pretože sa obávajú, že by nemuseli dostať opravdivé učenia, ak by nestretli Učiteľa osobne. Toto je v skutočnosti spôsobené slabým pochopením Fa. Moje vyučovanie Dafa v širokej miere má ponúknuť spásu všetkým. Ktokoľvek sa ho učí je mojím žiakom. Nepostupujem podľa starých rituálov a zvyklostí, nevšímam si povrchné formality a pozerám sa iba na srdce človeka. Ak sa nekultivujete opravdivo, aký význam má formálne uznanie ma za Učiteľa? Človek, ktorý sa opravdivo kultivuje, získa veci prirodzene bez toho, aby sa o ne usiloval. Celý kung[7] a celý Fa sa nachádza v mojej knihe a človek ich prirodzene získa čítaním Dafa. S tými, čo sa ho učia, sa prirodzene dejú zmeny a oni už budú v Tao, keď znova a znova čítajú knihu. Učiteľove Telá Zákona ich iste budú ochraňovať. Vytrvalosťou určite v budúcnosti dosiahnu Spravodlivé Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

December 8, 1995

 

 

Výslovná pripomienka

V súčasnosti sa objavuje jedna veľmi vážna otázka: Keď duša niektorých študentov opustí ich telo, vidia alebo prichádzajú do kontaktu s určitými dimenziami na určitých úrovniach. Cítiac, aké je to výborné a že tam všetko skutočne existuje, nechcú sa vrátiť. Toto vyústilo do smrti ich fyzických tiel. Takže zostali v tom svete a nemohli sa vrátiť. Predsa však sa žiaden z nich nedostal za Tri ríše. Už som o tomto probléme predtým hovoril. Nepripútajte sa k žiadnej dimenzii vo svojej kultivácii. Iba keď ste dokončili celý proces kultivácie, môžete dosiahnuť Dovŕšenie. Takže keď vaša Prvotná Duša vyjde von, bez ohľadu na to, aké pekné sa vám zdajú tie miesta, musíte sa vrátiť.

            Tiež máme nejakých študentov s nesprávnym pochopením. Myslia si, že akonáhle praktizujú Falun Dafa, majú zaručené, že ich fyzické telo nikdy nezomrie. Náš kultivačný systém kultivuje oboje, myseľ aj telo; praktizujúci si môže predĺžiť svoj život praktizovaním kultivácie. Ale niektorí ľudia nerobili usilovne pokroky vo svojej kultivácii v Zákone Trojitého Sveta a zdržiavajú sa na určitej úrovni. Po veľkom úsilí dostať sa na ďalšiu úroveň, sa znova zdržiavajú na tejto úrovni. Kultivácia je vážna, takže je ťažké zaručiť, že niekoho život neskončí v predurčený čas. Predsa však tento problém neexistuje pre kultivačnú prax Nad Zákonom Trojitého Sveta. Situácia v Zákone Trojitého Sveta je zložitejšia.

 

Li Chung-č’

21. december 1995

 

 

Pre koho praktizujete kultiváciu?

Sotva čo niekto začne kritizovať čchi-kung cez médiá, niektorí učeníci zaváhajú vo svojom odhodlaní a prestanú praktizovať, akoby tí, čo využívajú médiá boli múdrejší ako Budhov Fa a akoby sa niektorí praktizujúci kultivovali pre niekoho iného. Sú tiež ľudia, ktorí sa naľakajú, keď musia čeliť tlaku a vzdajú sa svojej kultivácie. Môžu takíto ľudia dosiahnuť Spravodlivé Dovŕšenie? Nezradili by dokonca Budhu v rozhodujúcej chvíli? Nie je strach pripútanosťou? Kultivačná prax je ako veľké vlny, ktoré preosievajú piesok: Čo zostáva je zlato.

Popravde povedané, od dávnych čias do dneška mala ľudská spoločnosť princíp nazývaný “vzájomné vytváranie a vzájomné zabraňovanie”. Teda kde je dobré, je aj nedobré; kde je spravodlivosť, tam je aj zlo; kde je dobrota, tam je skazenosť; kde sú ľudia, tam sú aj duchovia; kde sú Budhovia, tam sú aj démoni. Je to ešte zjavnejšie v ľudskej spoločnosti – tam kde je pozitívne, je aj negatívne; kde sú straníci, je aj opozícia; kde sú veriaci, sú aj neveriaci; kde sú dobrí ľudia, sú aj zlí ľudia; kde sú nesebeckí ľudia, sú aj sebeckí; kde sú ľudia, ktorí sa môžu obetovať pre druhých, sú aj ľudia, ktorí sa nezastavia pred ničím, len aby oni získali. Toto bolo princípom v minulosti. Preto, ak chce človek, skupina, alebo dokonca národ dosiahnuť niečo dobrého, stretne sa s rovnakým množstvom opačného odporu. Po dosiahnutí úspechu človek teda bude cítiť, že bol tvrdo vybojovaný a mal by si ho vážiť. Takto sa ľudstvo vyvíjalo (princíp vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania sa v budúcnosti zmení).

Inak povedané, kultivačná prax je nad obyčajnými vecami. Bez ohľadu na to, kto je človek čo kritizuje čchi-kung, nekritizuje ho z pohľadu bežného človeka? Má nejaké právo popierať Budhov Fa a kultiváciu? Môže sa niektorá z ľudských organizácií postaviť nad Bohov a Budhov? Majú tí, ktorí kritizujú čchi-kung, schopnosť ovládať Budhov? Budú Budhovia zlí len preto, že on tak hovorí? Prestanú Budhovia existovať len preto, že on tvrdí, že Budhovia neexistujú? Utrpenie Dharmy počas “Veľkej kultúrnej revolúcie” vyplývalo z kozmického vývoja. Budhovia, Tao a Bohovia všetci nasledujú vôľu nebies. Utrpenie Dharmy je utrpením pre ľudí a náboženstvá, nie utrpením pre Budhov.

Najväčším dôvodom toho, že sú náboženstvá podkopávané, je úpadok ľudskej mysle. Ľudia uctievajú Budhu nie preto, aby kultivovali Budhovstvo, ale chcú Budhovo požehnanie na to, aby zarobili peniaze, odstránili nešťastie, mali syna alebo aby viedli pohodlný život. Každý si nazhromaždil množstvo karmy v minulých životoch. Ako by mohol človek žiť pohodlne? Ako by mohol človek nezaplatiť za svoju karmu, po tom ako spáchal zlé skutky? Démoni videli, že ľudská myseľ nie je spravodlivá a vyšli zo svojich jaskýň jeden po druhom, aby priniesli nešťastia a chaos do ľudského sveta. Bohovia a Budhovia videli, že ľudská myseľ nie je správna a odišli zo svojich miest a opustili chrámy jeden po druhom. Mnoho líšok, lasíc, duchov a hadov bolo prinesených do chrámov tými, ktorí sa prišli modliť za bohatstvo a zisky. Ako by takéto chrámy mohli byť bez problémov? Ľudské bytosti sú hriešne. Budhovia netrestajú ľudí, pretože všetci ľudia sú hnaní nevedomosťou a už si ublížili. Ba čo viac, nahromadili si pre seba obrovské množstvá karmy a čoskoro ich očakávajú obrovské katastrofy. Treba ich teda ešte trestať? V skutočnosti ak človek spraví niečo zlé, určite bude niekedy v budúcnosti znášať odplatu. Ľudia si to iba neuvedomujú, alebo tomu neveria; myslia si, že nešťastia sú náhody.

            Bez ohľadu na to kto, alebo aké spoločenské sily vám hovoria, aby ste už nepraktizovali kultiváciu, vy sa vzdávate kultivácie. Praktizujete kultiváciu pre nich? Dajú vám Spravodlivé Dovŕšenie? Nie je vaša náklonnosť k nim slepou vierou? Toto je, v podstate, skutočná ignorancia. Okrem toho, my nie sme čchi-kungovou praxou, ale kultivačnou praxou Budhovho Fa. Nie je každá forma tlaku skúškou na zistenie, či vaša viera vo Budhov Fa má pevné základy? Ak ešte stále nie ste pevne odhodlaní vo Fa, všetko ostatné je nepodstatné.

 

Li Chung-č’

21. december 1995

 

Názvoslovie Budhovho Fa

Niektorí učeníci boli predtým nasledovníci budhizmu a hlboko si pamätajú pojmy z budhistických textov. Keď zistia, že používam tie isté slová ako slová v budhizme, myslia si, že ich význam je ten istý ako v budhizme. Ich význam v skutočnosti nie je ten istý. Niektoré pojmy v budhizme z oblasti Han sú slovnou zásobou čínštiny a nie sú výlučne budhistickými pojmami.

Kľúčovou otázkou zostáva, že títo študenti sa stále nemôžu zbaviť vecí z budhizmu, pretože si neuvedomujú, že ich dojmy z budhizmu stále ovplyvňujú ich mysle a ani nemajú dostatočné pochopenie nepraktizovania druhej kultivačnej cesty. Nespôsobuje v skutočnosti povrchná podobnosť, ktorú človek vníma, zasahovanie? Ak si zle vysvetľujete moje slová, nepraktizujete kultiváciu v budhizme?

 

Li Chung-č’

21. december 1995

 

Utíšte vonkajšie kultiváciou vnútorného

Ak si ľudia nevážia cnosť, svet bude vo veľkom neporiadku a mimo kontroly. Každý sa každému stane nepriateľom a bude žiť bez šťastia. Keď budú žiť bez šťastia, nebudú sa obávať smrti. Lao Zi povedal : “Ak sa ľudia neobávajú smrti, načo je dobré vyhrážať sa im ňou?” Toto je veľké hroziace nebezpečenstvo. Ľudia dúfajú v pokojný svet. Ak sa teraz vytvorí nadmerné množstvo zákonov a nariadení na zabezpečenie pokoja, skončí to opačným výsledkom. Aby sa tento problém vyriešil, cnosť musí byť kultivovaná po celom svete – iba takto môže byť tento problém od základu vyriešený. Ak sú úradníci nesebeckí, štát nebude skorumpovaný. Ak si obyvateľstvo váži sebakultiváciu a pestovanie cností a keď úradníci aj občania rovnako uplatňujú sebaovládanie vo svojich mysliach, celý národ bude stabilný a podporovaný obyvateľstvom. Ak bude pevný a stabilný, národ prirodzene zastraší vonkajších nepriateľov a pokoj a mier zavládne pod nebesami. To je práca mudrca.

 

Li Chung-č’

5. január 1996

 

Pokračujte v odstraňovaní pripútaností

Moji učeníci! Učiteľ je veľmi znepokojený, ale to nepomôže! Prečo nemôžete opustiť pripútanosti bežných ľudí? Prečo toľko váhate pri vykročení vpred? Naši učeníci, vrátane nášho personálu, sú na seba žiarliví dokonca aj vo svojej práci pre Dafa. Môžete sa takto stať Budhom? Chcem mať voľnú administratívu jednoducho preto, že sa nemôžete zbaviť vecí obyčajných ľudí a tak sa budete cítiť nesvoji vo svojej práci. Dafa patrí celému vesmíru a nie nejakému nepodstatnému človeku. Ktokoľvek tú prácu robí, šíri Dafa. Nie je podstatné, či by ste to mali robiť vy alebo niekto iný. Chystáte sa priniesť si do raja túto pripútanosť, ktorú neviete opustiť, a škriepiť sa s Budhami? Nikto by nemal zaobchádzať s Dafa ako s výhradne svojou vecou. Zbavte sa myšlienky, že s vami nebolo zaobchádzané čestne. Keď sa vaša myseľ nevie cez niečo dostať, nie je to spôsobené vašou vlastnou pripútanosťou? Naši učeníci by si nemali myslieť, že toto sa ich netýka! Dúfam, že každý sa na seba pozrie, pretože vy ste praktizujúci, okrem mňa, Li Chung-č’-ho. Každý by sa nad tým mal zamyslieť: Prečo v takej širokej miere učím Fa v čase Konca spustošenia? Ak by som odhalil pravdu, učil by som zlé učenie, pretože by sa určite našli takí, čo by sa učili Fa kvôli tomu. To by bolo zámerné študovanie Fa. Pre spásu ľudí je ich potrebné priviesť na cestu pravdy a tak potom odstrániť ich pripútanosti. Prečo sa neodvážite opustiť viac a ísť ďalší krok dopredu? V skutočnosti, musí byť nevysloviteľný dôvod pre moje vyučovanie tohto Dafa. Keď už bude pravda odhalená, bude príliš neskoro na ľútosť. Videl som pripútanosti mnohých z vás, ale nemôžem vám ich povedať priamo. Ak by som povedal, držali by ste si Učiteľove slová v mysli a stali by ste sa k nim pripútaní po zvyšok svojho života. Dúfam, že žiaden z mojich žiakov nebude zničený. Spasenie ľudí je veľmi ťažké, a priviesť ich k osvieteniu je ešte ťažšie. Každý by sa mal naviac pozorne skúmať v tomto svetle. Všetci viete, že Dafa je dobrý, tak prečo sa nemôžte zbaviť svojich pripútaností?

 

Li Chung-č’

6. január 1996

 

Potvrdenie

Budhov Fa môže spasiť ľudstvo, ale Budhov Fa nevznikol kvôli spáse ľudských bytostí. Budhov Fa môže objasniť záhady vesmíru, života a vedy. Umožňuje ľudstvu pokračovať v správnej ceste vo vede, ale nezrodil sa kvôli napraveniu ľudskej vedy.

Budhov Fa je podstatou vesmíru. Je činiteľom, ktorý vytvoril pôvod vecí a je príčinou vzniku vesmíru.

V budúcnosti bude mnoho odborníkov a vzdelancov, ktorých múdrosť bude rozšírená pomocou Budhovho Fa. Stanú sa priekopníkmi nového ľudstva v odlišných oblastiach učenia. Ale Budhov Fa vám nedal múdrosť na to, aby ste sa stali takými priekopníkmi. Dostali ste ho preto, že ste praktizujúci. To znamená, že ste v prvom rade praktizujúci a až potom odborník. Ako praktizujúci by ste teda mali využiť všetky možné situácie aby ste rozširovali Dafa a potvrdzovali Dafa ako správnu a pravdivú vedu, namiesto toho, aby ste hlásali idealizmus – toto je povinnosťou každého kultivujúceho. Bez tohto obrovského Budhovho Fa by nebolo nič – a to zahŕňa všetko vo vesmíre, od najmakroskopickejšieho po najmikroskopickejšie, ako aj všetky vedomosti ľudskej spoločnosti.

 

Li Chung-č’

8. január 1996

 

Praktizujúci je s tým prirodzene spojený

Všetky trápenia, s ktorými sa stretáva praktizujúci medzi svetskými ľuďmi sú previerkami vytrvalosti a všetky pochvaly, ktorých sa mu dostane, sú skúškami.

Li Chung-č’

14. január 1996

 

Čo je Znášanlivosť (Žen)?

Znášanlivosť je kľúčom k zlepšovaniu charakteru. Vydržať s hnevom, pocitom krivdy alebo slzami je znášanlivosťou svetského človeka, ktorý je pripútaný k svojim záujmom. Vydržať úplne bez hnevu alebo pocitu krivdy je znášanlivosťou praktizujúceho.

 

Li Chung-č’

21. január 1996

 

Čo je to slepá viera (mi xin)?

Ľudia v Číne dnes naozaj zblednú pri obyčajnom spomenutí dvoch slov slepá viera, pretože mnoho ľudí nazýva všetko, čomu neveria slepou vierou. V skutočnosti tieto dve slová slepá viera (mi xin[8]) boli pokryté ultraľavicovým podtónom počas Veľkej kultúrnej revolúcie a boli použité v tom čase ako najhoršie výrazy proti národnej kultúre a ako najhoršia nálepka. Stala sa najneúctivejšou obľúbenou frázou týchto hlúpych a tvrdohlavých ľudí. Dokonca tamtí samozvaní, takzvaní “materialisti” označujú všetko mimo ich vedomosti alebo mimo pochopenie vedy slepou vierou. Ak by veci mali byť chápané podľa tejto teórie, ľudstvo by ešte nebolo spravilo žiadne pokroky. Ani veda by sa ďalej nevyvíjala, pretože všetky nové pokroky a objavy vedy boli mimo pochopenia svojich predchodcov. Nie sú teda títo ľudia sami idealistami? Akonáhle ľudská bytosť niečomu verí, nie je to samo o sebe, zameranie sa na niečo? Nie je pravda, že dôvera niektorých ľudí v modernú vedu alebo modernú medicínu je tiež slepou vierou? Nie je pravda, že klaňanie sa idolom je tiež slepá viera? V skutočnosti, tieto dve slová slepá a viera vytvárajú veľmi bežný pojem. Akonáhle ľudia zanietene v niečo veria – včítane pravdy – stane sa to slepou vierou. Nemá to žiaden znevažujúci význam. Iba vtedy, keď tí s postrannými úmyslami útočia na iných, vtedy sa slepá viera pokryje vedľajším významom z feudalizmu a stane sa klamným a bojovným pomenovaním, ktoré môže viesť hlúpych ľudí k jeho opakovaniu.

Popravde povedané, by tieto slová, slepá viera sami osebe nemali byť použité týmto spôsobom, a ani mylný vedľajší význam by nemal existovať. To, čo znamenajú tieto slová slepá viera, nie je nič negatívneho. Bez slepej viery  v disciplínu by vojaci nemali bojové schopnosti, bez slepej viery vo svoje školy a učiteľov by študenti nezískali vedomosti, bez slepej viery vo svojich rodičov by sa deti nenechali vychovávať, bez slepej viery vo svoje povolanie by ľudia neodvádzali dobrý výkon v práci. Bez viery by ľudské bytosti nemali morálne štandardy, ľudská myseľ by nemala dobré myšlienky a bola by prekonaná skazenými myšlienkami. Morálne hodnoty ľudskej spoločnosti v tom čase by prudko upadli. Posadnutí skazenými myšlienkami, každý by sa stal nepriateľom každého a nezastavil by sa pred ničím, aby uspokojil svoje sebecké želania. Hoci nedobrí ľudia, ktorí vložili do dvoch slov slepá viera negatívny vedľajší význam dosiahli svoj cieľ, veľmi pravdepodobne zruinovali ľudstvo od jeho najhlbšej podstaty.

 

Li Chung-č’

22. január 1996

upravené 29. augusta 1996

 

Chorobová karma

Prečo nový učeník, ktorý práve začal praktizovať, alebo starší učeník, ktorého telo už bolo upravené, prežíva fyzické nepohodlie pri svojej kultivácii, akoby bol vážne chorý? A prečo sa to stane raz za čas? Povedal som vám vo svojich prednáškach o Fa, že to je odstraňovanie vašej karmy, a spolu s odstraňovaním karmy, nazbieranej človekom počas minulých životov, sa zlepšuje vaša kvalita osvietenia. Okrem toho je to na preskúšanie, či ste odhodlaní nasledovať Dafa. Toto bude pokračovať, pokiaľ vaša kultivácia nedosiahne Zákon nad Trojitým Svetom. Toto je vysvetlenie všeobecných čŕt.

Popravde povedané, človek prežil nevedno koľko životov a v každom z nich nazhromaždil veľké množstvo karmy. Keď sa človek po smrti znova narodí, časť jeho chorobovej karmy je vtlačená do jeho tela na mikroskopickej úrovni. Keď sa znova narodí, látka jeho nového fyzického tela nemá na povrchu žiadnu chorobovú karmu (sú ale výnimky pre tých, ktorí majú príliš veľa karmy). Čo bolo vtlačené do tela v minulom živote potom vystúpi, a keď sa to vráti na povrch tohto fyzického tela, človek ochorie. Choroba sa však obvykle javí tak, že je spustená nejakou vonkajšou okolnosťou v tomto fyzickom svete. Týmto spôsobom to na povrchu zodpovedá objektívnym zákonom nášho fyzického sveta. To znamená, že je to v súlade s princípmi tohto ľudského sveta. Z toho vyplýva, že svetskí ľudia nemajú ako vedieť skutočnú pravdu o pôvode choroby a sú preto stratení v klamnej predstave a nemôžu zo zblúdenia vyjsť. Keď je človek chorý, berie lieky, alebo vyhľadáva rôzne druhy liečenia, ktoré vo výsledku zatláčajú chorobu späť do tela. Týmto spôsobom, namiesto toho, aby zaplatil za chorobovú karmu za svoje zlé skutky v minulých životoch, robí ďalšie zlé veci v tomto živote a ubližuje iným. Toto prináša novú chorobovú karmu a vedie k rôznym druhom chorôb. On však ďalej berie lieky alebo používa rôzne liečenia, aby zatlačil chorobu späť do svojho tela. Chirurgia môže odstrániť iba hmotu tela v tejto povrchnej fyzickej dimenzii, pričom chorobovej karmy v ďalšej dimenzii sa to nedotklo – je to proste mimo dosah techniky modernej medicíny. Keď sa choroba vráti, človek opäť vyhľadá liečenie. Keď sa po smrti človek znova narodí, všetka chorobová karma, ktorú nahromadil bude znova zatlačená späť do jeho tela. Tento kolobeh prebieha jeden život za druhým, pričom sa nahromadí nevedno koľko chorobovej karmy v ľudskom tele. Preto som povedal, že celé dnešné ľudstvo prišlo do tohto bodu s karmou nabalenou na karme. Okrem chorobovej karmy má človek ešte ďalšie druhy karmy. Takže ľudia majú ťažkosti, utrpenia a rozpory vo svojich životoch. Ako by človek mohol iba ísť za šťastím bez splatenia karmy? Ľudia majú dnes toľko karmy, že sú ňou presiaknutí a stretnú sa s nepríjemnosťami vždy a všade. Problémy čakajú na človeka, len čo vykročí z dverí. Keď sa ale nezhody prihodia, ľudia ich nestrpia, neuvedomujúc si, že platia za svoju karmu z minulosti. Ak s človekom ostatní nezaobchádzajú dobre, on bude zaobchádzať s inými ešte horšie, čím vytvára novú karmu pred splatením starej. To spôsobuje, že morálne hodnoty upadajú každým dňom a ľudia sa medzi sebou  stávajú nepriateľmi. Mnoho ľudí to nevie pochopiť: Čo sa stalo s dnešnými ľuďmi? Čo sa deje s dnešnou spoločnosťou? Keď bude ľudstvo takto pokračovať, bude to veľmi nebezpečné.

            Vy praktizujúci musíte sami zaplatiť časť karmy, s výnimkou tej, ktorú pre vás odstránil Učiteľ. Budete sa preto cítiť fyzicky nepohodlne, akoby ste trpeli chorobou. Kultivačná prax vás očistí od prapôvodu vášho života. Ľudské telo je ako letokruhy na strome, pričom každý letokruh obsahuje chorobovú karmu. Takže vaše telo musí byť očistené od samého stredu. Avšak ak by celá karma mala vyjsť naraz, neboli by ste to schopní zniesť, pretože by to ohrozilo váš život. Iba jeden či dva kúsky môžu byť vytlačené raz za čas, čo vám umožní prekonať ju a zaplatiť za svoju karmu utrpením. Ale toto je iba ten malý kúsoček, ktorý bol nechaný, aby ste ho znášali vy, potom čo som pre vás odstránil karmu. Toto bude pokračovať, pokiaľ vaša kultivácia nedosiahne najvyššie štádium Zákona Trojitého Sveta (t.j. Čisté Biele Telo), kedy všetka vaša karma bude vytlačená. Sú však aj nejakí ľudia s veľmi malým množstvom chorobovej karmy a sú iné špeciálne prípady. Kultivačná prax Zákona nad Trojitým Svetom je kultiváciou čistého tela Arhata – tela, ktoré nemá žiadnu chorobovú karmu. Ale ako osoba, ktorá ešte nedosiahla Dovŕšenie a ktorá stále praktizuje kultiváciu k vyšším úrovniam Zákona nad Trojitým Svetom, bude stále trpieť a mať trápenia a skúšky, aby sa zvýšila jej úroveň. Tie budú zahŕňať iba medziľudské rozpory alebo iné veci v oblasti charakteru a ďalšie opúšťanie jej pripútaností. Už viac nebude mať karmu fyzickej choroby.

Chorobová karma nie je niečo, čo môže byť neuvážene odstránené pre svetského človeka. Je to úplne nemožné urobiť pre nepraktizujúceho, ktorý sa musí spoliehať na lekárske liečenie. Ak by sme to robili pre svetských ľudí, narúšali by sme nebeské zákony, lebo by to znamenalo, že človek môže robiť zlé veci bez toho, aby za svoju karmu zaplatil. Je úplne neprijateľné, aby človek nesplatil svoje dlhy – nebeské zákony to nedovolia! Dokonca aj bežné čchi-kungové liečenie zatláča karmu dovnútra ľudského tela. Ak má človek príliš veľa karmy a stále robí zlé veci, pri smrti ho čaká zničenie fyzického tela aj duše, čo je úplný zánik. Keď Veľká Osvietená Bytosť lieči chorobu ľudskej bytosti, môže úplne odstrániť karmické dôvody tejto choroby, ale to je robené väčšinou za účelom spasenia ľudí.

 

Li Chung-č’

10. marec 1996

 

Čomu sa praktizujúci majú vyhýbať

Tí, ktorí sú pripútaní k svojej povesti praktizujú zlú cestu, plnú zámeru. Hneď ako sa stanú známymi v tomto svete, určite povedia dobré, ale myslia zlé, čím zavádzajú verejnosť a poškodzujú Fa.

 

Tí, ktorí sú pripútaní k peniazom hľadajú bohatstvo a predstierajú svoju kultiváciu. Poškodzujú praktizovanie a Fa, mrhajú svojimi životmi namiesto kultivácie Budhovstva.

 

Tí, ktorí sú pripútaní k žiadostivosti sa ničím nelíšia od skazených ľudí. Zatiaľ čo recitujú posvätné knihy, vrhajú dokonca kradmé pohľady. Sú ďaleko od Tao a sú to skazení, svetskí ľudia.

 

Tí, ktorí sú pripútaní k rodinným citom nimi budú určite popálení, opantaní a trápení. Niť týchto citov ich bude zväzovať po celý život. Keď sa objaví smrť, bude pre nich príliš neskoro ľutovať.

 

Li Chung-č’

15. apríl 1996

 

Dokonalá harmónia

(I.)

 

Ľudia v rôznych pracovných prostrediach sú zapletení do rôznych druhov zabíjania. Rovnováha v živote sa prejavuje rôznymi spôsobmi. Ako praktizujúci by ste sa mali v prvom rade zbaviť každej pripútanosti a prispôsobiť sa ľudskej spoločnosti, pretože to je udržiavanie prejavu Fa na určitej úrovni. Ak by nikto nevykonával ľudské povolania, Fa na tejto úrovni by zanikol.

 

(II.)

 

Životy prirodzene existujú a umierajú vo Fa. Vesmír prechádza cez tvorenie, ustálenie a úpadok a ľudské bytosti podstupujú narodenie, starnutie, chorobu a smrť. V rovnováhe životov tiež existujú neprirodzené narodenia a smrti. V znášanlivosti je obetovanie sa a úplné obetovanie sa je vyšším princípom neopomenutia.

 

Li Chung-č’

19 apríl 1996

 

Neopomenutie

V znášanlivosti je obetovanie. Schopnosť obetovať sa je výsledkom zlepšovania sa v kultivácii. Fa má rôzne úrovne. Pochopenie Fa praktizujúcim je jeho pochopením Fa na jeho kultivačnej úrovni. Rôzni praktizujúci rozumejú Fa rôzne, pretože sú na rôznych úrovniach.

            Fa má rôzne požiadavky na praktizujúcich na rôznych úrovniach. Obetovanie je dokázané tým, že človek je odpútaný od bežných ľudských pripútaností. Ak človek môže naozaj pokojne všetko opustiť bez toho, aby sa to dotklo jeho srdca, skutočne na tej úrovni už je. Kultivačná prax je však o sebazdokonaľovaní:  Ak už dokážete opustiť pripútanosť, prečo tiež neopustiť sám strach z pripútanosti? Nie je vzdanie sa všetkého bez opomenutia vyšším obetovaním? Ak však praktizujúci alebo svetský človek dokonca nemôže podstúpiť obyčajné obetovanie a tiež diskutuje o tomto princípe, poškodzuje vlastne Fa tým, že hľadá výhovorky pre pripútanosti, ktorých sa nemôže zbaviť.

 

Li Chung-č’

26. apríl 1996

 

Kultivácia a práca

S výnimkou profesionálnych praktizujúcich v kláštoroch, drvivá väčšina našich učeníkov Falun Dafa praktizuje kultiváciu v spoločnosti svetských ľudí. Študovaním a praktizovaním Dafa, ste teraz schopní brať slávu a vlastné záujmy zľahka. Nedostatok dôkladného pochopenia Fa dal však vznik problému: Niekoľko učeníkov sa vzdalo práce medzi svetskými ľuďmi alebo odmietli byť povýšení na vedúce pozície. Toto spôsobilo veľa zbytočného zlého vplyvu na ich prácu a život, čo priamo ovplyvnilo ich kultiváciu. Niektorí slušní podnikatelia sa vzdali svojho podnikania, vyhlasujúc, že sa začali stavať k peniazom ľahostajne a že podnikanie môže ublížiť iným a ovplyvniť ich vlastnú kultiváciu.

V skutočnosti je obsah Dafa veľmi hlboký. Opustenie pripútaností obyčajných ľudí neznamená vzdanie sa práce svetského človeka. Vzdanie sa slávy a osobného záujmu neznamená vzdialiť sa od spoločnosti svetských ľudí. Viackrát som zdôraznil, že tí, ktorí sa kultivujú v spoločnosti svetských ľudí sa musia prispôsobiť spoločnosti svetských ľudí.

Ak sa na to pozrieme z iného pohľadu, ak by sa všetky vedúce pozície v spoločnosti zaplnili ľuďmi ako sme my, ktorí dokážu opustiť starosť o svoju vlastnú povesť a osobné záujmy, aký obrovský prínos by to prinieslo ľuďom? A čo by prinieslo spoločnosti, ak by lakomí ľudia prevzali moc? Ak by všetci podnikatelia boli praktizujúcimi Dafa, ako by vyzerala spoločenská morálka?

            Dafa vesmíru, Budhov Fa, je súvislý a úplný, od najvyššej úrovne po najnižšiu. Mali by ste vedieť, že bežná ľudská spoločnosť tiež zodpovedá prejavu Fa na určitej úrovni. Ak by každý študoval Dafa a vzdal sa svojej práce v spoločnosti, bežná ľudská spoločnosť by zanikla, spolu s touto úrovňou Fa. Bežná ľudská spoločnosť je prejavom Fa na najnižšej úrovni  a je tiež spôsobom existencie života a vecí pre Budhov Fa na tejto úrovni.

 

Li Chung-č’

26. apríl 1996

 

Oprava

V súčasnosti sa podľa slov Výskumnej spoločnosti šíri a študuje na rôznych miestach nasledujúce, ako Fa alebo moje slová:

 

            Starostlivo čítajte Dafa,

            Opravdivo kultivujte svoj charakter,

            Robte snaživo cvičenia,

            … atď.

V skutočnosti to nie sú moje slová, ani nemajú hlbší význam – určite nie sú Fa. Význam “starostlivo čítať” sa veľmi líši od mojej požiadavky na študovanie Fa. Popravde povedané, veľmi jasne som sa o čítaní kníh vyjadril v článku “Študovanie Fa”, ktorý som napísal 9. septembra 1995. Navyše to, čo sa rozumie pod slovami starostlivo čítať sa stalo vážnou prekážkou pre “študovanie Fa”. Odteraz musíte venovať pozornosť dôležitosti tohto problému. Hovoril som o dôvode zmiznutia budhizmu z Indie a ponaučení z toho. Ak si v budúcnosti nebudete dávať pozor, bude to začiatok narušenia Fa. Buďte opatrní: Ak sa objaví problém, nesnažte sa zistiť, kto by za to mal niesť zodpovednosť, namiesto toho by ste mali preveriť svoje vlastné chovanie. Nesnažte sa vypátrať, kto to napísal. Vezmite si z toho ponaučenie a buďte v budúcnosti opatrní.

 

Li Chung-č’

28. apríl 1996

 

Nemeniteľnosť

Aby sme udržali Dafa navždy nemenný, zdá sa, že je tu stále jeden problém.  Vždy sa totiž nájdu takí učeníci, ktorí hnaní svojou túžbou ukazovať sa a úmyslom byť iní, robia veci ktoré rušivo zasahujú do Dafa, akonáhle vznikne príležitosť. Toto je niekedy naozaj vážne. Napríklad v poslednom čase niekto hovorí, že  som osobne kohosi učil to najpodstatnejšie v cvičeniach (pravdou je, že som iba opravoval pohyby učeníka, keď ma o to požiadal).  Tým popiera pohyby cvičení, ktoré som učil v rôznych oblastiach za posledných niekoľko rokov. Tento človek dokonca verejne pozmenil cvičebné pohyby Dafa, zatiaľ čo som stále nablízku a všetci majú k dispozícii videokazetu s inštrukciami. Povedal študentom, aby nepraktizovali podľa videokazety, ale nasledovali jeho, hovoriac, že Učiteľ má kung vysokej úrovne, odlišuje sa od svojich učeníkov a tak ďalej. Tiež povedal učeníkom, aby praktizovali najprv podľa svojich vlastných podmienok a postupne robili zmeny v budúcnosti, a tak podobne.

Od samého počiatku som učil celý systém cvičení, lebo som sa obával, že niektorí učeníci by doňho mohli robiť svojvoľné zásahy. Energetický mechanizmus už nikdy nemožno zmeniť, akonáhle sa sformuje. Tento problém sa môže zdať bezvýznamný, ale v skutočnosti je to začiatok vážneho poškodzovania Fa. Niektorí ľudia robia z prechodných pohybov samostatné pohyby a hovoria študentom, aby ich robili určitým spôsobom. Robia to, aby boli odlišní, čo so sebou v súčasnosti prinieslo vážne dôsledky na rôznych miestach. Učeníci moji! Moje videokazety s inštrukciami sú stále dostupné – prečo tak slepo nasledujete týchto ľudí? Dafa je vážny, obrovský Fa vesmíru. Dokonca aj keď z neho poškodíte iba maličký kúsok, bude to mamutí hriech! Ako praktizujúci by ste mali praktizovať kultiváciu otvoreným a dôstojným spôsobom a vidieť širšiu perspektívu. Ako by pohyby všetkých mohli byť úplne rovnaké, bez najmenšieho rozdielu? Nezameriavajte svoju myseľ na také malichernosti. Pohyby cvičení pomáhajú dosiahnuť Dovŕšenie a iste sú dôležité, no namiesto toho, aby ste išli do slepej uličky, mali by ste venovať viac úsilia zlepšovaniu svojho charakteru. Popravde povedané, prevažná časť zasahovania do Dafa prichádza z vnútra, od samotných praktizujúcich. Vonkajšie činitele môžu ovplyvniť iba niekoľko jedincov a nemôžu zmeniť Fa. Či to bude v súčasnosti alebo v budúcnosti, tí ktorí môžu poškodiť náš Fa nie sú nik iní, ako naši učeníci. Dávajte pozor! Náš Fa je pevný ako diamant a nemeniteľný. Za žiadnych okolností a zo žiadneho dôvodu nemôže nikto zmeniť čo i len kúsok z pohybov, pomocou ktorých dosahujeme Dovŕšenie.  Inak tento človek poškodzuje Fa, bez ohľadu na to, či sú jeho motívy dobré a či nie.

 

Li Chung-č’

11. máj 1996

 

Nerobte trúfalé vyhlásenia

Nedávno kolovali takýto výraz. To jest, keď praktizujúci šíria Dafa a tým pomôžu ľuďom s predurčeným vzťahom získať Fa a začať kultivačnú prax, niektorí z týchto praktizujúcich tvrdia, že oni spasili ľudí. Hovoria, “Dnes som spasil zopár ľudí, a ty si spasil niekoľko ľudí,” a tak ďalej. V skutočnosti je to Fa, ktoré spasí ľudí, a iba Učiteľ môže spraviť takúto vec. Vy iba pomáhate ľuďom s predurčeným vzťahom získať Fa. Či môžu skutočne byť spasení stále závisí na tom, či môžu dosiahnuť Dovŕšenie pomocou kultivácie. Dávajte si pozor: Takéto veľké slová môžu pohoršiť Budhu, úmyselné či neúmyselné. Nevytvárajte si prekážky pre vašu vlastnú kultivačnú prax. V tomto ohľade musíte kultivovať aj svoju reč. Dúfam, že to dokážete pochopiť.

 

Li Chung-č’

21. máj 1996

 

Prebudenie

Čas na skutočnú kultiváciu študovaním Dafa je obmedzený. Veľa učeníkov si uvedomilo, že sa musia ponáhľať a usilovne robia neustály pokrok. Niektorí učeníci si však nevážia svoj čas a zameriavajú svoju myseľ na vedľajšie veci. Odvtedy čo vyšla táto kniha Dafa (Čuan Falun), mnoho ľudí porovnávalo záznamy mojich prednášok s knihou, prehlasujúc, že Výskumná spoločnosť zmenila Učiteľove slová. Niektorí ďalší povedali, že kniha bola napísaná s pomocou toho a toho a tým poškodili Dafa. Hovorím vám teraz, že Dafa patrí mne, Li Chung-č’-mu. Je vyučovaný, aby som vás spasil a pochádza z mojich úst. Naviac, keď som učil Fa, nepoužil som žiadne texty alebo iné materiály, iba kus papiera na zapísanie konspektu s niekoľkými bodmi, ktorým nik iný nemohol rozumieť. Zakaždým keď som učil Fa, prezentoval som ho z iného uhla a vyjadroval sa podľa schopnosti pochopenia študentov. Takže zakaždým, keď som učil Fa, venoval som sa tej istej veci z iného pohľadu. Táto kniha Fa teda predstavuje povahu vesmíru a je pravým prejavom mocného Budhovho Fa. Je to niečo, čo som pôvodne mal – a rozpomenul som sa na to potom, čo som dosiahol osvietenie kultivačnou praxou. Potom som to zverejnil v bežnom ľudskom jazyku a vyučujem to vám ako aj tým na nebesiach a tak napravujem vesmír pomocou Fa. Aby som kultiváciu učeníkom uľahčil, určil som nejakých učeníkov na prepísanie obsahu mojich prednášok z kazetových nahrávok, bez toho aby menili moje pôvodné slová. To mi potom dali na opravu. Učeníci  potom iba skopírovali moje opravy alebo ich prepísali do počítača, aby som mohol robiť ďalšie opravy. Čo sa týka knihy Čuan Falun, osobne som ju trikrát opravoval než bola dokončená a vydaná.

            Nikto nikdy neurobil ani malú zmenu v obsahu tejto knihy Dafa. Navyše, kto by to mohol urobiť? Sú tri dôvody, prečo sa líši od kazetových nahrávok. Po prvé, aby som pomohol ľuďom praktizujúcim kultiváciu, skombinoval som mnoho mojich prednášok Fa, keď som robil opravy. Po druhé, keď som prednášal Fa, vyučoval som podľa rôznych schopností pochopenia učeníkov a podľa situácie a okolností v tom čase, preto som musel zmeniť štruktúru jazyka, keď som to upravoval do knihy. Po tretie, keď ho praktizujúci študujú, môžu vzniknúť nedorozumenia  v dôsledku rozdielu medzi rečou a písaným jazykom, takže boli nutné úpravy. Stále sa však zachovala podoba a hovorový štýl mojich prednášok Fa. Čuan Falun II a Vysvetlenie k Falun Dafa boli mnou tiež osobne opravené predtým, ako boli publikované. Zapracoval som myslenie na rôznych úrovniach, keď som písal Čuan Falun II, takže niektorým ľuďom sa zdá štýl písania iný a čudujú sa nad tým. Ale veď to nie je vec pre obyčajných ľudí! Popravde povedané, druhá časť má zostať pre budúce generácie, aby pochopili rozsah úpadku dnešného ľudstva, a mohli si z toho vyvodiť hlboké historické ponaučenie. Kniha Falun Gong, vrátane opravenej verzie, je iba prechodným materiálom vo forme čchi-kungu, ktorý má uľahčiť ľuďom pochopenie na počiatku.

Poškodzovanie Fa sa deje mnohými spôsobmi, pričom neúmyselné poškodzovanie žiakmi samými je najťažšie objaviteľné. Poškodzovanie Šákjamúniho budhizmu začalo práve takto a ponaučenie je hlboké.

Učeníci si musia pamätať: Všetky texty Falun Dafa sú Fa, ktorý som učil ja a osobne som ich prezrel a opravil. Odteraz nikto nesmie vyberať niečo zo zvukových nahrávok mojich prednášok Fa, ani z nich zostavovať textové materiály. Bez ohľadu na to, aké sú vaše výhovorky, je to stále poškodzovanie Fa. Toto zahŕňa takzvané “zdôrazňovanie rozdielov medzi prejavom a jeho písomnou podobou”, a tak ďalej.

            Nič vo vývoji nebeských telies alebo vo vývoji ľudstva nie je náhodné. Vývoj ľudskej spoločnosti je            usporiadaním histórie a je poháňaný kozmickou klímou. V budúcnosti sa bude viac ľudí vo svete učiť Dafa. To nie je niečo, čo môže urobiť nejaký nadšenec, iba preto, že chce. Pre udalosť tohto rozsahu, ako by neboli rôzne usporiadania v minulosti? V skutočnosti, všetko čo som urobil bolo usporiadané pred bezpočtom rokov, a to zahŕňa aj to, kto získa Fa – nič nie je náhodné. Ale spôsob akým sa tieto veci prejavujú je v súlade s bežnými ľuďmi. V skutočnosti veci, ktoré mi boli odovzdané mojimi niekoľkými učiteľmi v tomto živote sú tiež vecami, ktoré som pred niekoľkými životmi naplánoval, aby získali. Keď predurčená príležitosť prišla, bolo naplánované, aby mi tie veci odovzdali späť, takže som si mohol spomenúť na celý svoj Fa. Dovoľte mi povedať vám, že túto knihu Fa sa neučia iba tí na ľudskej úrovni, ale tiež bytosti na vyšších úrovniach. Pretože sa obrovský kus kozmického telesa odchýlil od povahy vesmíru, musí byť napravený pomocou Fa. Ľudstvo je pomerne bezvýznamné v obrovskom vesmíre. Zem je iba smietkou prachu vo vesmíre. Ak ľudské bytosti chcú, aby si ich vyššie bytosti vážili, musia praktizovať kultiváciu a stať sa tiež bytosťami na vysokej úrovni!

 

Li Chung-č’

27. máj 1996

 

Pevnosť Fa

Za  posledné dva roky sa objavili isté problémy v kultivácii praktizujúcich. Pozoroval som situáciu kultivácie učeníkov. Aby som pohotovo napravil vznikajúce problémy, často napíšem nejaký krátky článok s určitým úmyslom (naši učeníci ich nazývajú ťing-wen[9] “písma”) aby som viedol učeníkov v ich kultivácii. Cieľom je nechať stabilnú, zdravú a správnu cestu pre kultivačnú prax Dafa. Budúce generácie po nasledujúce tisícky rokov sa musia kultivovať spôsobom, ktorý som im osobne zanechal, ak majú dosiahnuť Dovŕšenie.

Naposledy som však videl zbierku materiálov na cvičebnom mieste v Hongkongu, ktoré tam boli privezené z iných miest. Zahŕňali dva krátke články, ktoré som nemal v úmysle publikovať. To bol vážny a úmyselný pokus poškodiť Dafa! Dokonca prepisovanie našich kazetových záznamov vami samými je nesprávne! Objasnil som v článku “Prebudenie”, že neexistuje žiadna výhovorka pre niečie prepisovanie mojich slov do písomných materiálov z kazetových záznamov – toto je poškodzovanie Fa. Medzičasom som opakovane zdôraznil, že nemôžete dávať do obehu vaše osobné poznámky, ktoré ste si napísali počas mojich prednášok. Prečo to stále robíte? Čo vás k tomu vedie? Dovoľte mi povedať vám, že okrem mojich niekoľkých oficiálne publikovaných kníh a starších krátkych článkov s mojím podpisom a dátumom, ktoré sú rozosielané do rôznych oblastí Výskumnou spoločnosťou, všetko odpísané bez dovolenia je poškodzovanie Fa. Kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou a je vašou vecou, čo chcete. Svetskí ľudia majú všetci aj démonickú povahu aj povahu Budhu. Démonická povaha začne účinkovať, keď myseľ človeka nie je spravodlivá. Dovoľte mi opäť vám povedať, že ne-učeník nemôže nikdy poškodiť Fa. Iba učeníci ho môžu poškodiť – pamätajte na to!

Každý krok, ktorý robím ja, Li Chung-č’, slúži na vytvorenie nemenného a neporušiteľného spôsobu na odovzdávanie Dafa ďalším generáciám. Takýto obrovský Fa neskončí po chvíľke popularity. Nemôže byť ani drobná odchýlka v bezpočte nasledujúcich rokov. Chrániť Dafa svojim vlastným chovaním je navždy zodpovednosťou učeníkov Dafa, pretože Dafa patrí všetkým vnímajúcim bytostiam vo vesmíre, čo zahŕňa vás.

 

Li Chung-č’

11. jún 1996

 

Kultivačná prax a nesenie zodpovednosti

Cieľom usilovného a pevného praktizovania je dosiahnuť Dovŕšenie čo najskôr. Praktizujúci je jednoducho ten, kto odstraňuje pripútanosti svetského človeka. Učeníci, musíte mať jasno v tom, čo robíte!

Nesúc zodpovednosť pred Dafa, asistenčné centrá, hlavné asistenčné centrá v rozličných oblastiach a Výskumná spoločnosť majú právo nahradiť hociktorého pomocníka alebo vedúceho miestneho centra.  Za rozličných okolností môžu byť osoby na pozíciách zodpovednosti vymenené. Pretože zodpovedná osoba je v prvom rade praktizujúcim, ktorý sa sem prišiel kultivovať a nie byť za niečo zodpovedný, mal by byť schopný byť na pozícii hore aj dole. To, že dostal miesto so zodpovednosťou je pre kultivačnú prax, človek však môže robiť kultiváciu aj bez toho, aby zastával zodpovednú pozíciu. Keď sa vymieňaný človek nevie cez to dostať, nie je to spôsobené jeho pripútanosťou? Nie je to preňho dobrá príležitosť, aby sa zbavil tejto pripútanosti? Ak sa za týchto okolností stále nemôže zbaviť týchto pripútaností, jasne to hovorí, že výmena bola správna. Dovoľte mi pripomenúť vám učeníci: Nebudete schopní dosiahnuť Dovŕšenie bez toho, aby ste sa vzdali tejto pripútanosti.

 

Li Chung-č’

12 jún 1996

 

Čo robiť s rukopismi písiem

Viac a viac ľudí sa teraz učí Dafa a ich počet sa zdvojnásobuje každý týždeň. Zásoby kníh vydavateľov sú nepostačujúce, a tak nemôžu pokryť dopyt. Knihy preto nie  sú prístupné v niektorých regiónoch alebo na vidieku. Niektorí študenti sa ma spýtali, čo robiť so svojimi rukopismi kópií Dafa. Môžem vám povedať, že za tohto stavu je v poriadku, keď dávate kópie Čuan Faluna alebo iných textov, ktoré ste ručne napísali počas svojho štúdia Dafa tým, ktorí idú do vzdialených oblastí rozširovať kultiváciu a Fa. Ak ich prinesiete roľníkom môže to súčasne znížiť ich finančné zaťaženie. Toto preto vyžaduje, aby rukopisy učeníkov boli čitateľné, aby im roľníci s obmedzeným vzdelaním mohli porozumieť. Rukopisné kópie majú rovnakú silu Fa ako vytlačené knihy.

 

Li Chung-č’

26. jún 1996

 

Konferencia Fa

Je nevyhnutné pre učeníkov, aby si vzájomne vymieňali zážitky a skúsenosti zo svojej kultivácie. Pokiaľ nemajú úmysel ukazovať sa, niet pochybností, že konferencia bude užitočná pre vzájomnú pomoc a spoločný pokrok. Niektoré konferencie vymieňania kultivačných skúseností sa konali v rôznych regiónoch, aby sa uľahčilo rozširovanie Dafa. Všetky tieto konferencie boli vynikajúce a prospešné, vo forme aj obsahu. Ale prejavy študentov musia byť schválené asistenčnými centrami, aby nevznikol problém politického charakteru – ktorý nemá nič do činenia s kultivačnou praxou – alebo aby nevznikli nesprávne trendy v kultivačnej praxi a v spoločnosti. Mali by sme sa vyhnúť aj povrchnému vychvaľovaniu, ktoré pochádza z teoretických štúdií svetských ľudí. Nikto by s úmyslom ukázať sa nemal zostavovať články vo forme oficiálnych referátov a potom ich prednášať na väčšom verejnom prejave.

Veľké konferencie vymieňania kultivačných skúseností, ktoré sú organizované hlavnými asistenčnými centrami na úrovni krajov a miest, by nemali byť rozšírené na národnú úroveň. Národná alebo medzinárodná konferencia by mala byť organizovaná Výskumnou spoločnosťou a nemala by byť organizovaná príliš často. Jedenkrát do roka by malo postačovať (okrem mimoriadnych prípadov). Nerobte z nich formalitu alebo súťaž, namiesto toho nech to je slávnostná konferencia Fa, ktorá skutočne môže priniesť pokrok v kultivácii.

 

Li Chung-č’

26. jún 1996

 

List hlavnému asistenčnému centru Dafa v Š’-ťia-čuang

 

Hlavné asistenčné centrum Dafa v Š’-ťia-čuang:

 

Počul som, že vaša konferencia vymieňania kultivačných skúseností sa stretla s prekážkami. Sú pre to tri dôvody, z ktorých si iste vezmete ponaučenie. Táto udalosť priamo ovplyvnila aktivity Dafa v Pekingu a v celej krajine a bude to mať istý negatívny dopad na ďalšie bežné činnosti Dafa. Myslím, že si to iste uvedomíte a budete sa činiť lepšie v budúcnosti.

 

Navyše, dovoľte mi povedať niekoľko slov o seminároch Ťing-čan-iho. V prípade Ťing-čan-iho to bolo na potvrdenie vedeckého charakteru Dafa z pohľadu vedy, aby vedecké a akademické kruhy pochopili Dafa. Nemal dávať prednášky študentom, pretože to neprinieslo nič dobré a spôsobilo to iba to, že si noví študenti alebo učeníci bez pevného pochopenia Fa vytvorili pripútanosti. Tí učeníci, ktorí dobre študujú Fa budú aj tak, bez akejkoľvek potreby počúvať takéto prednášky, pokračovať v kultivácii podľa Dafa.

 

Chcel by som ešte niečo podčiarknuť: Učil som Fa dva roky a dal som dva roky študentom na praktizovane skutočnej kultivácie. Počas týchto dvoch rokov som nedopustil, aby nejaká udalosť, ktorá nie je spojená s kultiváciou, zasahovala do kultivácie učeníkov, ktorí krok za krokom postupne prechádzajú cez proces zlepšení, ktorý som pre nich zostavil. Ak nie sú prejavy prednášané vedeckým a akademickým spoločnostiam, aby potvrdili vedeckú povahu Dafa, ale praktizujúcim učeníkom, ktorí majú obmedzený čas, rozmýšľajte o tom: Mohla by existovať väčšia prekážka pre učeníkov? Dokonca sa ani s učeníkmi nestretávam, aby som ich nevyrušoval. Učeníci sa nemôžu upokojiť najmenej niekoľko dní potom, čo ma videli a toto narúša usporiadania, ktoré som pre nich dal urobiť mojimi Telami Zákona. Povedal som Výskumnej spoločnosti o tomto probléme, ale možno to nebolo objasnené Ťing-čan-imu. Teraz, keď to je za nami, nikto z vás by sa nemal snažiť zistiť, kto by za to mal byť zodpovedný. Myslím, že hlavným dôvodom prečo sa to stalo je to, že ste si to neuvedomili. Ale odteraz musíte dávať pozor. Všetko čo dnes robíme je na položenie základov pre odovzdávanie Dafa počas nasledujúcich pokolení, a zanechanie dokonalého, správneho a bezchybného spôsobu kultivačnej praxe. Dnes na to poukazujem nie aby som niekoho kritizoval, ale aby som opravil spôsob kultivačnej praxe a zanechal ho budúcim generáciám.

 

Pošlite tento list do asistenčných centier vo všetkých oblastiach.

 

Li Chung-č’

26. jún 1996

 

Náprava vlastného charakteru

Ako sa kultivácia Dafa prehlbuje, mnoho učeníkov postupne dosiahlo Osvietenie alebo Postupné Osvietenie. Môžu vidieť skutočné, nádherné, veľkolepé scény v iných dimenziách. Učeníci zažívajúci proces Osvietenia sú takí rozrušení, že nazývajú moje Telá Zákona “druhý učiteľ”, alebo berú moje Telá Zákona ako pravého a nezávislého učiteľa – toto je nesprávne pochopenie. Telá Zákona sú prejavom obrazu mojej všadeprítomnej múdrosti, ale nie sú to nezávislé živé bytosti. Niektorí ďalší učeníci nazývajú Falun “Učiteľ Falun”. Toto je úplne očividne nesprávne. Falun je ďalším spôsobom prejavu podstaty mojej sily Fa a múdrosti Dafa – vec príliš nádherná na to, aby sa dala popísať slovami. Falun je prejavom podstaty Fa všetkej hmoty vo vesmíre, od makroskopickej úrovne až po mikroskopickú úroveň a nie je to nezávislá živá bytosť.

            Učeníci moji, keď vidíte moje Telá Zákona a Falun, ako pre vás robia tie veľké, zázračné a veľkolepé veci, nesmiete sa pozerať alebo chváliť moje Telá Zákona a Falun pomocou bežného ľudského myslenia. Tento druh myslenia je zmiešaným výrazom nižšej kvality osvietenia a nižšieho charakteru. Popravde povedané, všetky prejavené podoby sú konkrétnym prejavom môjho použitia obrovskej sily Fa na napravenie Fa a spásu ľudí.

 

Li Chung-č’

2. júl 1996

 

Stručné vysvetlenie Šan

Šan je prejavom povahy vesmíru na rôznych úrovniach a v rôznych dimenziách. Je tiež základnou povahou Veľkých Osvietených Bytostí. Preto musí praktizujúci kultivovať Šan a prispôsobiť sa povahe vesmíru, Čen-Šan-Žen. Nesmierne kozmické telo bolo zrodené z povahy vesmíru, Čen-Šan-Žen. Učenie Dafa na verejnosti, znova ukazuje pôvodnú povahu živých bytostí vo vesmíre. Dafa je v dokonalej harmónii: Ak od seba oddelíme tri znaky Čen-Šan-Žen, každý z nich úplne obsahuje Čen-Šan-Žen. Toto je preto, že hmota je zložená z mikroskopickej látky, ktorá je znova zložená z ešte mikroskopickejšej látky – takto to pokračuje až do konca. Preto, Čen sa skladá z Čen-Šan-Žen, Šan sa skladá z Čen-Šan-Žen a Žen sa tiež skladá z Čen-Šan-Žen. Nie je kultivovanie Čen v Škole Tao kultiváciou Čen-Šan-Žen? Nie je kultivácia Šan v Budhovskej Škole tiež kultiváciou Čen-Šan-Žen? V skutočnosti sa líšia iba vo svojich povrchných formách.

S ohľadom na samotný Šan, keď sa prejavuje v ľudskej spoločnosti môžu niektorí svetskí ľudia, ktorí sú pripútaní k bežnej ľudskej spoločnosti položiť spoločenskú otázku bežného človeka: “Keby sa každý učil Dafa a praktizoval Šan, ako by sme si poradili s nepriateľskými vpádmi alebo vojnami proti nám?” Vlastne som už povedal v Čuan Falune, že vývoj ľudskej spoločnosti je hnaný vývojom kozmickej klímy. Sú teda potom ľudské vojny náhodné? Oblasť s veľkým množstvom karmy alebo oblasť, kde sa ľudské mysle pokazili je určite nestabilná. Ak má byť národ naozaj cnostný, musí mať málo karmy; iste potom nebudú proti nemu žiadne vojny. Takto je to preto, že to princípy Dafa zakazujú, keďže povaha vesmíru vládne všetkému. Netreba sa obávať, že by cnostný národ bol napadnutý. Povaha vesmíru – Dafa – je prítomná všade a zahŕňa celé kozmické telo, od makroskopickej úrovne po mikroskopickú úroveň. Dafa, ktorý učím dnes, nevyučujem iba ľuďom na východe, ale súčasne aj ľuďom na západe. Tamojší dobrí ľudia by tiež mali byť spasení. Všetky národy, ktoré by mali vstúpiť do ďalšej, novej historickej epochy, získajú Fa a zlepšia sa ako celok. Nie je to iba vecou jedného národa. Morálny štandard ľudstva sa tiež vráti k štandardu pôvodnej ľudskej povahy.

 

Li Chung-č’

20. júl 1996

 

Dodatok k “Náprave vlastného charakteru”

Potom čo som povedal, že “Telá Zákona a Falun nie sú nezávislé živé bytosti” sa niektorí študenti pýtali, či to neprotirečí tomu, čo uvádza Čuan Falune: “Vedomie a myšlienky Tiel Zákonov sú ovládané bytosťou majstra. Telá Zákona sú však úplné, nezávislé a skutočné samostatné bytosti.” Myslím, že to je kvôli slabému pochopeniu Fa. Telá Zákona nemožno porovnávať s nejakým plne samostatným životom, pretože oni sú zámerným prejavom sily a múdrosti majstrovho obrazu a myšlienok. Sú schopné uskutočniť všetko sami, podľa vôle osoby majstra. Učeníci si pozreli iba druhú vetu a prehliadli prvú: “Vedomie a myšlienky Tiel Zákona sú ovládané bytosťou majstra.” Telá Zákona nemajú teda len nezávislý a úplný obraz bytosti majstra, ale aj jeho charakter. Môžu uskutočniť sami všetko to, čo by urobil majster osobne, zatiaľ čo obyčajná bytosť nie je riadená nikým. Keď ľudia vidia Telá Zákona, zdajú sa im byť úplnými, nezávislými a reálnymi samostatnými bytosťami. Jednoducho povedané, moje Telá Zákona sú v skutočnosti ja.

 

Li Chung-č’

21. júl 1996

 

Budhova povaha a démonická povaha

Vo veľmi vysokej a veľmi mikroskopickej dimenzii vesmíru existujú dva rôzne druhy látok. Sú dvoma formami materiálnej existencie prejavenej najvyššou povahou vesmíru, Čen-Šan-Žen, na určitých dimenzionálnych úrovniach vo vesmíre. Prenikajú určitými dimenziami zhora nadol, a z mikroskopickej úrovne až po makroskopickú. S prejavmi Fa na rôznych úrovniach, čím nižšia úroveň, tým väčší rozdiel v prejavoch a variáciách týchto dvoch odlišných látok. Ako výsledok to vyvoláva to, čo škola Tao nazýva princípy yin a yang a Tchaj-ťi. Ak klesáme ďalej do nižších úrovní, tieto dva druhy látky s rôznymi vlastnosťami budú stáť čoraz viac proti sebe a toto dáva vznik princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania.

            Pomocou vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania sa objavujú dobrota a skazenosť, správne a nesprávne, dobré a zlé. Potom, čo sa týka živých bytostí: ak sú Budhovia, sú aj démoni, ak sú ľudia, sú aj duchovia – toto je očividnejšie a komplikovanejšie v spoločnosti svetských ľudí. Kde sú dobrí ľudia, sú aj zlí, kde sú nesebeckí, sú aj sebeckí, kde sú otvorení ľudia, tam sú aj obmedzení ľudia. Čo sa týka kultivácie, kde sú ľudia ktorí v ňu veria, tam sú tí, ktorí neveria, kde sú tí, ktorí môžu byť osvietení, tam sú tí, ktorí nemôžu, kde sú ľudia za ňu, sú aj proti nej – toto je ľudská spoločnosť. Keby každý mohol praktizovať kultiváciu, byť k nej osvietený a veriť v ňu, ľudská spoločnosť by sa zmenila na spoločnosť bohov. Ľudská spoločnosť je iba spoločnosťou ľudských bytostí a nie je dovolené, aby prestala existovať. Ľudská spoločnosť bude existovať navždy. Preto je normálne, že sú ľudia, ktorí sú proti. Bolo by nenormálne, ak by nikto nič nenamietal. Bez duchov, ako by sa ľudia mohli znova narodiť ako ľudia? Bez existencie démonov, by človek nebol schopný kultivovať Budhovstvo. Bez trpkosti by nemohlo byť šťastie.

Keď sa ľudia snažia niečo dosiahnuť, stretnú sa s prekážkami presne kvôli existencii princípu vzájomného vytvárania a vzájomného zabraňovania. Iba keď dosiahnete to, čo chcete pomocou trpkého úsilia a prekonáte prekážky, zistíte, že to nie je ľahko získané, vážite si, čo ste získali a cítite sa šťastne. Inak, ak by neexistoval princíp vzájomného vytvárania  a vzájomného zabraňovania a mohli by ste dosiahnuť všetko bez námahy, cítili by ste sa životom unudení a chýbal by vám pocit šťastia a radosti z úspechu.

Každý druh látky alebo života vo vesmíre je zložený z mikroskopických častíc, ktoré vytvárajú väčšie častice, a tie potom vytvárajú povrch látok. V medziach, kde platia tieto vlastnosti vecí, ktoré sa skladajú z dvoch druhov látky, všetka látka a život má taktiež duálnu povahu. Napríklad železo a oceľ sú tvrdé, ale oxidujú, ak ich zakopeme do zeme. Keramika a porcelán na druhej strane neoxidujú, ak ich zakopeme do zeme, ale sú krehké a ľahko rozbiteľné. To isté platí pre ľudské bytosti, ktoré vlastnia povahu Budhu a démonickú povahu súčasne. Čo človek robí bez morálnych záväzkov a obmedzení má démonickú povahu. Kultivovanie Budhovstva je odstraňovanie vašej démonickej povahy a zosilňovanie a zvyšovanie vašej povahy Budhu.

Človekova povaha Budhu je Šan a prejavuje sa ako súcit, myslenie na druhých pred konaním a schopnosťou vydržať utrpenie. Démonická povaha človeka je skazenosť a prejavuje sa ako zabíjanie, kradnutie a okrádanie, sebeckosť, zlé myšlienky, rozsievanie nezhôd, burcovanie nepríjemností cez rozširovanie povier, žiarlivosť, skazenosť, hnev, lenivosť, krvismilstvo a tak ďalej.

Povaha vesmíru, Čen-Šan-Žen sa prejavuje rôznymi spôsobmi na rôznych úrovniach. Tieto dve rôzne druhy látok v rámci určitých úrovní vesmíru tiež majú rôzne formy prejavu na rozličných úrovniach. Čím nižšia úroveň, tým je zrejmejší vzájomný protiklad a teda odlíšenie dobrého a zlého. Cnostné sa stane cnostnejším a skazené skazenejším. Dvojaká povaha toho istého fyzikálneho predmetu sa tiež stane komplikovanejšou a premenlivejšou. To je presne to, čo mal Budha na mysli, keď povedal: “Všetko má Budhovu povahu”. V skutočnosti má všetko aj démonickú povahu.

Predsa však je vesmír charakterizovaný Čen-Šan-Žen, takisto ako spoločnosť svetských ľudí. Tieto dva druhy látok o ktorých som rozprával nie sú nič iného ako dva druhy látok, ktoré existujú zhora nadol, od mikroskopickej úrovne po makroskopickú, po ľudskú spoločnosť a sú odzrkadlené v živých bytostiach a hmote a môžu v nich spôsobiť dvojakú povahu. Ale život a hmota odhora až dole, po ľudskú spoločnosť, sa skladá z bezpočtu druhov látok od mikroskopickej úrovne až po makroskopickú.

Ak ľudstvo nebude dodržiavať ľudské morálne štandardy, spoločnosť vstúpi do nekontrolovateľného chaosu, s prírodnými nešťastiami a ľudskými katastrofami. Ak sa praktizujúci nezbaví svojej démonickej povahy pomocou kultivácie, jeho kung bude v hroznom neporiadku a nedosiahne nič alebo bude nasledovať démonickú cestu.

 

Li Chung-č’

26. august 1996

 

Veľké odhalenie

Veľký počet učeníkov teraz dosiahlo alebo sa chystá dosiahnuť Dovŕšenie. Aké slávnostné je pre ľudskú bytosť dosiahnuť Dovŕšenie! Nič na tomto svete nemôže byť slávnostnejšie, veľkolepejšie a nádhernejšie. V tomto prípade musia byť na  každého praktizujúceho pri kultivácii kladené prísne požiadavky. Navyše, postúpenie do každej vyššej úrovne je uskutočnené pevným dosiahnutím jej štandardov. Čo sa týka celkovej situácie, učeníci Dafa sú kvalifikovaní, ale sú tiež nejakí ľudia, ktorí idú s prúdom s rôznymi pripútanosťami, ktorých sa nezbavili. Navonok tiež hovoria, že Dafa je dobrý, ale v skutočnosti nepraktizujú kultiváciu. To je najmä v prípade, kde je všeobecné ovzdušie také, kde každý hovorí, že Dafa je dobrý, pretože každý – od hornej spoločenskej triedy po obyčajných ľudí – hovorí o ňom vysoko. Niektoré vlády tiež o ňom hovoria dobré veci a toto je opakované verejnosťou. Kto je potom úprimný? Kto iba opakuje hlasy iných? Kto ho ospevuje chválou a pritom ho poškodzuje? Ak zmeníme situáciu v ľudskej spoločnosti a obrátime všeobecnú klímu, uvidíme, kto bude stále hovoriť, že Dafa je dobrý a kto zmení názor. Nestane sa takto zrazu všetko priehľadne jasné?

Od udalosti s denníkom Kuan-ming až po dnešok, každý učeník Dafa hral nejakú úlohu: niektorí boli rozhodnutí sa poctivo kultivovať, niektorí písali bez výhrad úradom kvôli povesti Dafa, niektorí hovorili o nespravodlivosti spôsobenej nezodpovednou správou. Ale sú tiež takí, ktorí si svoje vnútro nekultivovali uprostred zložitých situácií, ale sa zapojili do rozkolu, čím spravili súčasnú situáciu ešte zložitejšou. Niektorí sa dokonca prestali kultivovať, lebo mali strach, že to poškodí ich vlastnú povesť a záujmy. Ďalší ešte rozširovali povery bez ohľadu na stabilitu Dafa, zhoršujúc činitele, ktoré poškodzujú Fa. Je tiež veľké množstvo kľúčových kontaktných osôb v rôznych oblastiach, ktorí analyzovali situáciu Dafa s nezdravým zvykom pozorovania spoločenského vývoja, zvykom, ktorý sa vytvoril počas rokov politického boja. Pri hľadaní súvislostí medzi jednotlivými problémami, ktoré vznikli v rôznych oblastiach, vyvodili, že sa vynorila istá spoločenská tendencia a tak ju úmyselne oznámili učeníkom. Hoci pre to boli rôzne dôvody, mohlo niečo poškodiť Fa vážnejšie? Ba čo horšie, niektorí ľudia rozvírili problémy rozširovaním klebiet s ich démonickou povahou, akoby situácia už nebola dosť chaotická.

Dafa patrí vesmíru a preniká až dole do ľudskej spoločnosti. Keď je vyučovaný Fa tejto veľkosti, akoby niečo mohlo byť mimo plán? Nie je to, čo sa stalo skúškou charakteru učeníkov Dafa? Čo je kultivácia? Keď vy poviete, že je to dobré, ja poviem, že je to dobré a každý povie, že je to dobré, ako môžete vidieť srdce človeka? Iba v kritickej chvíli môžeme vidieť jeho srdce. Ak nenechá odísť určité pripútanosti, mohol by sa dokonca odvážiť zradiť Budhu – mohol by to byť malý problém? Niektorí ľudia boli vystrašení. Ale čoho ste sa báli? Učeníci moji! Nepočuli ste ma povedať, že keď človek uspel v kultivácii Arhatstva, potkol sa, lebo si vyvinul strach vo svojom srdci? Každá ľudská pripútanosť musí byť odstránená, bez ohľadu na to, čo to je. Niektorí učeníci povedali: “Čoho sa máme obávať? Moje telo tu stále bude sedieť, aj keď mi odseknú hlavu.” V porovnaní s nimi je na pohľad jasné, ako dobre sa kultivujú. Samozrejme, niektoré kľúčové kontaktné osoby sa obávajú o bezpečnosť Dafa, a to je niečo iné.

Chceme iba to, aby tí učeníci, ktorí nepraktizujú kultiváciu usilovne, videli svoje nedostatky, aby tí, ktorí iba idú s prúdom boli zviditeľnení, odhaliť tých ktorí skryto poškodzujú Fa a umožniť opravdivým učeníkom dosiahnuť Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

28. august 1996

 

Kultivačná prax nie je politika

Niektorí učeníci sú nespokojní so spoločnosťou a politikou, učia sa náš Dafa s touto silnou pripútanosťou, ktorú neopúšťajú. Dokonca sa pokúšajú využiť náš Dafa na vstup do politiky – čin zrodený z nečestnej mysle, ktorý znesväcuje Budhu a Fa. Ak neopustia toto zmýšľanie, iste nedosiahnu Dovŕšenie.

Vo svojich prednáškach som opakovane zdôraznil, že forma ľudskej spoločnosti, bez ohľadu na sociálny a politický systém, je predurčená a stanovená nebom. Praktizujúci sa nemusí starať o záležitosti v ľudskom svete a už vôbec nie sa zapájať do politických bojov. Nie je to, ako s nami zaobchádza spoločnosť skúšanie sŕdc praktizujúcich? Nemali by sme sa zapájať do politiky.

Taká je forma našej kultivačnej praxe Dafa. Nebudeme sa spoliehať na žiadne politické sily doma či vo svete. Títo vplyvní ľudia nie sú praktizujúci, takže iste nemôžu zastávať žiadne zodpovedné miesta v našom Dafa – či už čestné alebo skutočné.

Učeníci moji, nezabudnite, že my robíme pravú kultivačnú prax! Mali by sme opustiť bežné ľudské starosti o reputáciu, zisk a city. Majú podmienky spoločenského systému niečo do činenia s vašou kultivačnou praxou? Dosiahnuť Dovŕšenie môžete iba ak ste opustili všetky svoje pripútanosti a žiadne z nich nezostali. Okrem robenia svojej práce poctivo sa praktizujúci nebude zaujímať o politiku alebo politickú moc ľubovoľného druhu, inak vôbec nie je mojím učeníkom.

            Sme schopní umožniť našim praktizujúcim získať Fa a dosiahnuť Pravé Ovocie, takisto ako sme schopní naučiť ľudí, aby boli ohľaduplní v spoločnosti – toto je dobré pre stabilitu ľudskej spoločnosti. Dafa ale nie je vyučovaný kvôli ľudskej spoločnosti, ale preto, aby ste dosiahli Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

3. september 1996

 

Zodpovedná osoba je tiež praktizujúcim

Ľudia zodpovední za naše asistenčné centrá v rôznych oblastiach sú tí, čo môžu tvrdo pracovať pre Dafa bez sťažností. Ale zdá sa, že veľa z týchto ľudí medzi sebou navzájom nevychádza dobre, takže ich vzájomná spolupráca zlyháva. Toto veľmi poškvrnilo obraz Dafa v mysliach ľudí. Niektorí sa ma pýtali “Je to preto, že títo ľudia sú neschopní robiť svoju prácu?” Ja hovorím, že takto by to povedal svetský človek. Rozhodujúcim dôvodom je to, že vy, ako koordinátori a pomocní koordinátori centier ste praktizujúci, ktorí tiež majú pripútanosti, ktoré nedokážete opustiť a potrebujete prostredie, aby ste sa ich zbavili. Ale keď sa objavia rozpory medzi zodpovednými osobami, používate zväčša výhovorku ako “nespolupracuje v práci” alebo “pracujem pre Dafa”, aby ste to odsunuli nabok, namiesto aby ste využili túto dobrú príležitosť na hľadanie vnútri a zlepšenie sa. Keďže ste sa nezbavili svojich pripútaností a ani ste sa nezlepšili, problém sa bude nabudúce znova opakovať. Toto bude iste zasahovať do vašej práce pre Dafa. Neviete, že rozpory medzi zodpovednými osobami som zariadil pre vás, aby ste sa zlepšili? Vy však používate svoju prácu pre Dafa na skrývanie pripútaností, v ktorých ste sa mali zlepšiť, ale nezlepšili ste sa. Utiekate sa ku mne vo svojej mysli, keď sa problémy stanú príliš vážnymi na prekonanie. Viete, čo si vtedy myslím? Nemôžete dosiahnuť Dovŕšenie bez zlepšenia svojho charakteru len preto, že ste koordinátorom centra a pracujete pre Dafa. Dokonca aj učeník si môže uvedomiť, že si charakter zlepšuje v hocijakom spore – prečo si to teda nedokáže uvedomiť koordinátor centra? Aby ste sa zlepšili, vaše srdce musí byť dotknuté, keď sa objavia problémy, inak to nepôjde. Práca pre Dafa je tiež dobrou príležitosťou na zlepšenie vášho charakteru!

Prečo som tento článok napísal práve pre vás? Pretože každý váš krok a každá veta priamo ovplyvňuje učeníkov. Ak sa vám vo vašej kultivácii darí, bude sa vám dariť v rozširovaní Fa vo vašom okolí a učeníkom sa bude dariť lepšie v ich kultivácii. Ak to tak nie je, budete poškodzovať Fa. Keďže ste elitou Dafa na úrovni svetských ľudí, nemôžem vás nechať iba pracovať bez dosiahnutia Dovŕšenia.

 

Li Chung-č’

3. september 1996

 

Čo je kultivačná prax?

Keď sa hovorí o kultivačnej praxi, mnohí ľudia si myslia, že kultivačná prax je iba robenie nejakých cvičení, sedenie v meditácii a naučenie sa nejakých zaklínadiel, ktoré ich potom môžu premeniť na Bohov alebo Budhov, alebo im umožnia dosiahnuť Tao. V skutočnosti toto nie je kultivačná prax, ale iba ovládanie pozemských zručností.

V náboženstve je kultivácii venovanej mnoho pozornosti a toto sa nazýva “kultivácia správania sa”. Potom to vedie do iného extrému. Mních alebo mníška sa pokúša usilovne odriekať posvätné knihy a považuje osobnú znalosť posvätnej knihy za prostriedok k dosiahnutiu Dovŕšenia. Popravde povedané, keď boli na tomto svete Budha Šákjamúni, Ježiš a Lao-c’, neboli žiadne posvätné knihy – bola iba skutočná kultivácia. Čo ctihodní majstri vyučovali bolo na vedenie kultivačnej praxe. Neskôr si nasledovníci pripomenuli ich slová, vložili ich do kníh a nazvali ich posvätné knihy. Postupne začali študovať budhistickú filozofiu a teórie Dharmy. Ľudia prestali opravdivo praktikovať, ako to bývalo za čias týchto ctihodných učiteľov, a prestali používať ich učenie ako návod na kultiváciu – títo ľudia namiesto toho berú štúdium náboženských textov a učenosť za kultivačnú prax.

            Toto je lekcia z histórie. Učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu vo Falun Dafa nesmú zabudnúť, že Fa rozhodne nemožno brať ako obyčajné ľudské vedné odvetvie, alebo niečo na štúdium pre mníchov, ale že je na skutočné praktizovanie kultivácie. Prečo vám hovorím, aby ste študovali, čítali a učili sa naspamäť Čuan Falun? Aby viedol vašu kultiváciu! Tí, čo iba robia cvičenia a neštudujú Fa, vôbec nie sú učeníkmi Dafa. Iba keď študujete Fa, keď kultivujete svoje srdce a myseľ a navyše používate cvičenia ako prostriedok k dosiahnutiu Dovŕšenia, skutočne sa od základu meníte, zlepšujete si charakter a zvyšujete si úroveň. Toto možno nazvať ozajstnou kultivačnou praxou.

 

Li Chung-č’

6. september 1996

 

 

Dafa bude naveky čistý ako diamant

Náboženstvo nemôže byť zmiešané s politikou, inak budú jeho predstavitelia nutne zamestnaní svetskými problémami. Slovami sa akoby budú dožadovať toho, aby ľudia boli dobrí a vrátili sa do čistej zeme, ale v srdci sú samé zlo a pokrytectvo. Určite sa usilujú o slávu a osobný záujem. Svetskí ľudia túžia po moci, hoci sláva je veľkou prekážkou na ceste k Dovŕšeniu. Títo ľudia sa iste postupne stanú predstaviteľmi zlého náboženstva. Pretože cieľom náboženstva je učiť ľudí, aby boli dobrí, aby sa napokon mohli vrátiť do svojich nebeských rajov, princípy, ktoré kážu musia byť vyššie ako tie v ľudskej spoločnosti. Ak sa použijú na politiku v ľudskom svete, je to najvážnejšie porušenie nebeských princípov. Ako by Bohovia a Budhovia mohli byť hnaní ľudskými pripútanosťami, aby sa zaplietli do špinavých politických záležitostí a boja o moc v ľudskej spoločnosti? Toto robí ľudská bytosť, keď je hnaná svojou démonickou povahou. Takéto náboženstvo určite bude použité vládou na zapojenie sa do násilia a zahájenie náboženských vojen, a tým sa stane zlým náboženstvom, ktoré poškodzuje ľudstvo.

Neprijateľná je taktiež existencia “celonárodného náboženstva”. Po prvé, môže to ľahko pozmeniť náboženské náuky a obmedziť ich na teórie bežnej ľudskej spoločnosti. Po druhé, náboženstvo sa ľahko môže stať politickým nástrojom, ktorý poškvrní obraz Budhovho Fa. Po tretie, vedúci predstavitelia náboženstva sa stanú politikmi, čo spôsobí úpadok náboženstva, čím sa z neho stane zlé náboženstvo.

Falun Dafa nie je náboženstvo, ale budúce generácie ho budú za náboženstvo považovať. Cieľom jeho vyučovania je poskytnúť ľuďom vedenie pri kultivácii a nie založiť náboženstvo. Môže existovať veľké množstvo ľudí učiacich sa Dafa, ale nie je dovolené obrátiť všetkých občanov národa na prívržencov a prinútiť každého zúčastniť sa jednotných činností kultivačnej praxe. Kultivácia Dafa je vždy dobrovoľná. Nikdy nikoho nenúťte zúčastniť sa kultivačnej praxe.

Nikdy a v žiadnom prípade nesmie byť Dafa použitý v budúcnosti na nejaké politické ciele. Dafa môže zlepšiť ľudské srdcia a tým upevniť spoločnosť. Ale Dafa sa v žiadnom prípade nevyučuje, aby udržiaval veci ľudskej spoločnosti. Učeníci, pamätajte si, že bez ohľadu na to, koľko tlaku môže byť v budúcnosti z politických a iných síl, Dafa nesmie byť nikdy použitý politickými silami.

Nikdy sa nepleťte do politiky, ani nezasahujte do štátnych záležitostí. Opravdivo sa kultivujte a staňte sa dobrými. Udržujte Dafa čistý, nezmenený a neporušiteľný ako diamant a potom bude existovať navždy.

 

Li Chung-č’

7. september 1996

 

Ďalšie porozumenie

Nemohol som vám už jasnejšie vysvetliť otázku o povahe Budhu a démonickej povahe. Skúšky, ktorými totiž musíte prejsť sú určené na odstránenie vašej démonickej povahy. Znova a znova ste však používali rôzne výhovorky alebo sám Dafa aby ste ju skryli a zlyhali ste pri zlepšovaní svojho charakteru, pričom ste opakovane premeškali príležitosti.

            Uvedomujete si, že pokiaľ ste praktizujúci, použijem všetky problémy alebo nepríjemnosti, s ktorými sa stretnete v hocijakom prostredí a za hocijakých okolností – to sa týka aj práce pre  Dafa, bez ohľadu na to za aké dobré alebo sväté ich považujete –  aby som odstránil vaše pripútanosti a vyniesol na svetlo vašu démonickú povahu, aby mohla byť odstránená. Veď vaše zlepšenie je najdôležitejšie.

            Ak sa budete zlepšovať týmto spôsobom, to, čo budete robiť s čistým srdcom bude to najlepšie a najsvätejšie.

 

Li Chung-č’

9. september 1996

 

Slová varovania

Už sú to štyri roky, odkedy som začal vyučovať Dafa. U niektorých učeníkov sa charakter a úroveň dosiahnutia zvyšuje veľmi pomaly. Ostávajú na úrovni pochopenia mňa a Dafa pomocou svojich pocitov. Sú mi vďační za zmenu v ich telách a za objavenie sa nadprirodzených schopností – toto je myslenie svetského človeka. Ak nechcete zmeniť svoj ľudský stav a nedokážete racionálne pokročiť k pravému pochopeniu Dafa, zmeškáte šancu. Ak nezmeníte ľudskú logiku, ktorú ste si ako svetskí ľudia vytvorili hlboko v sebe za tisíce rokov, nebudete schopní uniknúť z tejto povrchnej ľudskej schránky a dosiahnuť Dovŕšenie. Nemôžete so mnou stále rátať, že za vás odstránim karmu, ak nedokážete skutočne pokročiť v pochopení Fa a vystúpiť nad ľudské chápania a názory. Vaše spôsoby myslenia, chápania a uznávania mňa a Dafa sú výsledkom zmýšľania svetských ľudí. Ale to, čo vás učím je v skutočnosti dostanie sa za svetských ľudí k racionálnemu, opravdivému pochopeniu Dafa!

            Pri praktizovaní kultivácie vy sami nerobíte skutočný a pevný pokrok, ktorý by spôsobil veľké, zásadné zmeny vo vnútri. Namiesto toho sa spoliehate na moju silu a využívate silné vonkajšie faktory. Toto nikdy nemôže premeniť vašu ľudskú povahu na povahu Budhu. Ak každý z vás rozumie Fa z hĺbky srdca, bude to skutočne prejav Fa, ktorého sila nepozná hraníc – znovuobjavenie sa mocného Budhovho Fa v ľudskom svete!

 

Li Chung-č’

10. september 1996

 

Dafa si nikdy nemožno privlastňovať

Učeníci moji! Opakovane som hovoril, že už v odovzdaní Dafa ľuďom sa prejavuje najvyššie milosrdenstvo k nim. Toto sa nestalo za miliardy rokov! Niektorí ľudia si však jednoducho neuvedomujú, že by si to mali vážiť. Sú takí, ktorí dokonca chcú pozmeniť Fa alebo cvičenia, aby z toho urobili niečo, čo patrí im, ich spoločenstvu alebo národu. Rozmýšľajte o tom! Myslíte si, že je to dobré kvôli vašim záujmom, ku ktorým ste pripútaní, alebo kvôli záujmom národa a podobne – toto je myslenie svetského človeka. Bolo by to v poriadku, keby sa to týkalo vecí bežnej ľudskej spoločnosti, ale toto nie je vec bežných ľudí! Fa nie je vyučovaný vášmu národu. Toto je Dafa vesmíru, najzákladnejší Budhov Fa. Je odovzdávaný ľuďom preto, aby boli spasení. A vy zmeníte takto veľký Fa...? Čo i len jeho malá zmena je už kolosálny hriech. Nikdy nevytvárajte zlé myšlienky len kvôli svojim pripútanostiam k bežnej ľudskej spoločnosti! Toto je mimoriadne nebezpečné!

Vedeli ste, že v posledných rokoch niektorí študenti náhle umreli? Niektorí z nich umreli presne preto, že robili takéto veci. Nemyslite si, že váš učiteľ vám môže niečo urobiť. Mali by ste vedieť, že je množstvo strážnych bohov Fa na rôznych úrovniach, ktorých povinnosťou je ochraňovať Fa. Navyše, démoni vás tiež neušetria! Pretože praktizujete kultiváciu v spravodlivom Fa, unikli ste karme, ktorú ste dlhovali vo vašich minulých životoch. Akonáhle sa znížite na úroveň svetského človeka, nik vás nebude chrániť a démoni prídu, aby vás pripravili o život. Je dokonca zbytočné hľadať ochranu u iných Budhov, Taov a Bohov, pretože tí nebudú chrániť niekoho, kto poškodzuje Fa. Navyše, vaša karma tiež bude navrátená vášmu telu.

            Je ťažké praktizovať kultiváciu, je ale veľmi ľahké spadnúť dole. Ak človek neprejde nejakou skúškou alebo sa nemôže zbaviť silnej ľudskej pripútanosti, môže sa obrátiť alebo prejsť na opačnú stranu. Takýchto ponaučení je v histórii príliš mnoho. Iba potom, čo človek spadne dole začne ľutovať, ale potom je už príliš neskoro.

 

Li Chung-č’

22. september 1996 v Bangkoku

 

Čo je osvietenie?

Osvietenie je tiež nazývané Prebudenie múdrosti. V našom Dafa sa to nazýva Odomknutie kungu, čo značí, že človek dosiahol Dovŕšenie pomocou kultivácie, dokončil celú dráhu kultivácie a chystá sa odísť do nebeského raja.

            V akom stave sa nachádza človek potom čo dosiahol Osvietenie? Človek, ktorý uspel v kultivácii Budhovstva sa stane Budhom, človek, ktorý uspel v kultivácii Bódhisattvovstva sa stane Bódhisattvou, človek, ktorý uspel v kultivácii Arhatstva sa stane Arhatom, ten, kto kultivuje Tao dosiahne Tao a kto uspel v kultivácii Božstva už bude Bohom. Pretože po dosiahnutí Dovŕšenia niektoré osvietené osoby stále majú nejakú prácu v spoločnosti svetských ľudí alebo želania, ktoré chcú splniť, potrebujú žiť medzi svetskými ľuďmi po určitý čas. Ale takýto život medzi svetskými ľuďmi je pre nich ťažký. Pretože sú príliš ďaleko od sféry uvažovania svetských ľudí, sú schopní jasne zistiť všetky zlé myšlienky v mysliach svetských ľudí, vrátane ich silných pripútaností, sebeckosti, špinavostí a úkladov voči ostatným. Môžu aj naraz vnímať najmenšie aktivity mysle tisícok ľudí. Navyše, karma a vírusy sú všade v spoločnosti svetských ľudí, je tu aj mnoho iných zlých vecí vo vzduchu, neznámych ľudským bytostiam. Oni toto všetko môžu jasne vidieť. Karma v súčasnej ľudskej spoločnosti Konca spustošenia je obrovská. Ako ľudia dýchajú, vdychujú veľké množstvá karmy, vírusy a jedovaté plyny. Je to pre nich naozaj veľmi ťažké zostať v tomto bežnom ľudskom svete.

Takže akí sú? Toto sa snažia zistiť učeníci, ktorí sú k tejto veci pripútaní. Nepokúšajte sa zhodnotiť, či sa tento človek zdá byť osvietený alebo či vyzerá ako niekto, kto dosiahol Dovŕšenie. Mali by ste zamerať svoju myseľ na usilovnú a opravdivú kultiváciu a skôr dosiahnuť Dovŕšenie. Prečo sa pozerať na iných? Popravde povedané, títo ľudia, ktorí sú osvietení sú často učeníci, ktorí sa neukazujú, ale ktorí sa potichu a opravdivo kultivujú. Majú rôzny vek a nevyzerajú odlišne od svetských ľudí. Je veľmi pravdepodobné, že nepriťahujú mnoho pozornosti. Hoci majú všetky božské sily a druhy premien, myslia si, že ľudské bytosti v skutočnosti vyzerajú ako malé, nízke bytosti, ktoré si nezaslúžia, aby sa im tieto veci ukázali. Navyše, ľudia by si vyvinuli rôzne drobné ľudské pochopenia a myšlienky, ak by videli tieto veci, narábajúc s nimi so svojou ľudskou pripútanosťou nadšenia – osvietené osoby toto nemôžu zniesť. Pre svetských ľudí je zložité pochopiť pravý zmysel  a vnútorný význam božských síl Budhovho Fa.

V súčasnosti niektorí učeníci, ktorí sa starajú o príliš veľa vecí, okrem usilovnosti v kultivácii, všade hľadajú ľudí, ktorí sa stali osvietenými a tak ďalej. Rozmýšľajte o tom, všetci: Osvietené osoby sú už Budhovia a majú všetko, čo by Budha mal mať. Ako by neuvážene mohli dovoliť ľuďom, aby o nich vedeli? Ako by  ľudia mohli vedieť o Budhoch? Ak ich všade hľadáte, vaše pripútanosti, súťaživosť, zvedavosť, túžba ukázať sa a dotieravosť, spolu s pripútanosťou k túžbe budú prekážkou v učeníkovej pokojnej kultivácii. Viete, ako to oni prežívajú? Každý zámerný ľudský krok alebo myšlienka je im nepríjemná!

            Pretože niektorí učeníci prišli z veľmi vysokých úrovní, aby získali Fa, stanú sa Osvietenými veľmi skoro. Doba kultivovania dva roky, ktorú som spomínal bola pre týchto učeníkov. Ale všetci naši učeníci Dafa skutočne urobili prudký pokrok v opravdivej kultivácii. Mnohí z nich sa čoskoro stanú Osvietenými, čo bolo predtým mimo predstavu praktizujúcich. Dúfam, že každý si zachová pokojnú myseľ a bude vytrvalo robiť pokrok. Budem prijímať a vyprevádzať každého, keď dosiahne Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

26. september 1996

 

Pretváranie ľudstva

Realita známa ľuďom je ilúzia vytvorená ich nevedomým pohľadom na historický vývoj a empirickou vedou. Nie je to pravdivý prejav veľkej reality vo vesmíre. Navyše, opravdivá realita musí priniesť novú vedu a nové pochopenie. Zákony a princípy vesmíru sa znova objavia v ľudskom svete.

Ľudská sebeckosť, lakomstvo, hlúposť a nevedomosť sú popretkávané s dobrotou vlastnou ľudskej povahe a ľudia si nevedome vytvárajú všetko to, čo budú musieť znášať. Toto v súčasnosti rozkladá spoločnosť. Bezpočet sociálnych problémov rôznych druhov sa objavuje vo svete a všade číhajú krízy. Ľudia však nevedia nájsť príčiny vo svojej vlastnej povahe. Po poklese morálky, ľudia nie sú schopní vidieť, že zlé ľudské srdce je jedovatým koreňom sociálnych problémov, takže sa vždy bláznivo snažia nájsť riešenia v spoločenských opatreniach. V dôsledku toho si ľudia nikdy neuvedomia, že všetky takzvané “riešenia” ktoré pre seba vytvárajú ich v skutočnosti uzatvárajú, takže potom je riešení ešte menej a nové problémy, ktoré vznikajú sú ešte horšie. Potom s veľkou námahou ľudia nájdu úzku škáru a urobia ďalšie opatrenia, čím opäť uzatvoria tento maličký priestor. Ako sa toto opakuje po nejaký čas, nezostane žiaden priestor a už nemôžu nájsť žiadnu cestu von, ani nemôžu vidieť pravdu spoza uzavretého priestoru. Ľudia začínajú trpieť všetkým tým, čo si pre seba vytvorili. Toto je záverečná cesta, ktorou vesmír odstraňuje životy.

Pán Budhov, ktorého milosrdenstvo je nesmierne, ponechal Budhov Fa ľudským bytostiam. Vesmír dáva ľuďom ďalšiu príležitosť, pričom dovoľuje mocnému Budhovmu Fa znova odhaliť skutočnú pravdu o vesmíre ľudskému svetu, zmyť všetku špinu a nevedomosť a použiť ľudský jazyk na opätovné získanie svojho lesku a nádhery. Vážte si to! Budhov Fa je priamo pred vami.

 

Li Chung-č’

28. september 1996

 

Úpadok

Zlé správanie sa duchovenstva úplne porušuje sľuby čistoty, ktoré zložili a robí Božie poverenie nehodným ani halier, a ohromuje ľudstvo aj bohov. Dobrosrdeční ľudia ich považovali za jediných ľudí, na ktorých sa môžu spoľahnúť ohľadom spasenia. Sklamanie spôsobilo, že ľudia čoraz menej verili v náboženstvo, a napokon úplne stratili svoju vieru v Boha, a tak páchajú bez výhrad všetky druhy zlých skutkov. Toto sa dnes rozvinulo do takého rozsahu, že ľudia sa úplne stali skazenými ľuďmi, ktorí prejavujú opantanie démonom a toto spôsobilo, že všetci bohovia úplne stratili svoju dôveru v človeka. Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa bohovia už nestarajú o ľudské bytosti.

 

Li Chung-č’

10. október 1996

 

Neopomenutie v povahe Budhu

Počas vyučovania Fa som mnohokrát spomenul, že objavenie sa písiem v Šákjamúniho budhizme a počas obdobia konca Dharmy bolo spôsobená najmä tým, že niektorí ľudia pridali do Dharmy svoje vlastné slová a pochopenie. Toto je najväčšie ponaučenie z histórie. Niektorí učeníci napriek tomu jednoducho odmietajú opustiť svoje bežné ľudské pripútanosti. Zneužití svojou démonickou povahou prejavujúcou sa v pripútanosti ukázať svoju výrečnosť a literárny talent, nevedome poškodzujú Budhov Fa.

Niektorí ľudia to nedávno nazvali “vylievanie špinavej vody”, keď učeníci po prehĺbení svojho pochopenia v kultivácii, rozprávajú o svojich minulých nedostatkoch pri vymieňaní skúseností. Toto úplne zmenilo obsah kultivačnej praxe. Kultivačná prax je posvätná, a nie je to niečo ako sebakritika alebo pokánie svetského človeka. Učeníci! Nemali by ste nedbalo prevziať frázu, ktorú každý spomína alebo používa. Nie je to pridávanie niečoho ľudského do Dafa? Minulý rok, potom ako asistenčné centrum v Pekingu šírilo štyri frázy som špeciálne kvôli tomu napísal článok “Oprava”. Malo by sa to brať vážne. Samozrejme, že sú ešte v obehu nejaké ďalšie nesprávne frázy. Mali by ste o tom rozmýšľať: Ak sa jedno slovo pridá dnes a ďalšie pozajtra, po určitom čase ďalšia generácia učeníkov nebude schopná rozlíšiť, koho sú to slová a Dafa bude postupne zmenený.

Musí vám byť jasné, že forma kultivačnej praxe, ktorú vám zanechávam nesmie byť nikdy zmenená. Nerobte nič, čo ja nerobím, a nepoužívajte nič, čo ja nepoužívam. V kultivácii by ste mali hovoriť veci tak ako ich ja hovorím. Dávajte pozor! Nevedomá zmena Budhovho Fa je tiež jeho poškodzovaním!

Tiež vám chcem povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená  na egoizme a sebectve. Odteraz, čokoľvek robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste dosiahli pravé osvietenie sa k nesebeckosti a altruizmu. Takže odteraz, čokoľvek robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú pevnosť Dafa.

 

Li Chung-č’

13. február 1997

 

Jasná myseľ

Prišiel čas aby som urobil zopár poznámok k súčasným metódam práce používaných koordinátormi asistenčných centier v rôznych oblastiach. Je správne realizovať požiadavky Výskumnej spoločnosti, ale mali by ste dávať pozor na to, ako to robíte. Často hovorievam, že ak jediné, čo človek chce je blaho ostatných a keď je to bez najmenšej osobnej motivácie alebo osobného pochopenia, to čo povie, pohne poslucháča k slzám. Neučil som vás iba Dafa, nechal som vám tiež moje spôsoby. Keď pracujete, váš tón hlasu, vaša dobrosrdečnosť a vaše argumenty môže zmeniť ľudské srdce, zatiaľ čo príkazy nemôžu! Ak druhí nie sú presvedčení hlboko vo vnútri, ale prispôsobia sa iba na povrchu, budú sa stále správať podľa vlastnej vôle ak v okolí nie je nikto, kto by ich videl.

            Každá práca pre Dafa je určená pre ľudí, aby získali Fa a pre učeníkov, aby sa zlepšovali. Hocičo iné ako tieto dva body nemá zmysel. Preto by všetky činnosti mali byť organizované podľa miestnych podmienok a situácie učeníkov, namiesto toho, aby boli pevne stanovené. Dokonca študovanie Dafa je dobrovoľné, nehovoriac o organizačných činnostiach! Popravde povedané, človek, ktorý má na starosti centrum je v prvom rade vodca v študovaní Fa. Ak človek sám neštuduje dobre Fa, neodvedie dobrú prácu. Konferencie vymieňania skúseností organizované asistenčnými centrami v rôznych regiónoch by sa nikdy nemali zmeniť na konferencie sebakritiky. Takéto slávnostné Dafa konferencie vymieňania kultivačných skúseností by sa nikdy nemali zmeniť na výstavné konferencie na ukazovanie temnej stránky spoločnosti a ešte menej by ste mali nútiť učeníkov, aby odhalili nedostatky, ktoré mali a chyby, ktoré urobili, keď boli svetskými ľuďmi. Spôsobili by ste tým vážne, negatívne následky, poškodzujúce povesť Dafa. Malo by vám byť jasné, čo by ste mali robiť a čo by ste robiť nemali. Toto je vážna kultivačná prax. Konferencie na vymieňanie skúseností sú určené na zlepšovanie učeníkov a zviditeľňovanie Dafa a nie na zverejňovanie toho, akí zlí boli kedysi naši učeníci. Sú na rozprávanie o robení kultivačnej praxe Dafa, nie na vylievanie takzvanej “špinavej vody”! Práca, ktorú robíte pre Dafa nie je nepodstatná pre vašu kultivačnú prax. Okolnosti na zlepšenie vášho charakteru sa objavujú všade vo vašej práci. Nemali by ste iba robiť svoju prácu, ale tiež dosiahnuť Dovŕšenie. Viem, že niekoľko z vás zriedka číta knihy alebo študuje Fa, ani sa neskúmate podľa niekoľkých článkov, ktoré som napísal a vy ich nazývate ťingwenami. Čo sú ťingweny? Sú to jednoducho články, ktoré treba často čítať. Čítate ich? Ak budete viac študovať Fa, nebudete robiť prácu zle. Poukazujem na vaše nedostatky, aby sa Dafa vyvíjal zdravším spôsobom, s menej problémami. V skutočnosti, Dafa tiež obohacuje vaše pochopenie a vytvára elitu Dafa.

 

Li Chung-č’

13. jún 1997, v Hongkongu

 

Navždy si pamätajte

Asociácia Dafa:

 

Navrhujem, aby každý učeník hneď na mieste zničil všetko, čo som verejne nevydal, ale čo je v obehu bez povolenia, ako: Moje prejavy, ktoré vyšli v Čcheng-te, veci o nadprirodzených schopnostiach, ktoré rozoberal praktizujúci z Pekingu, prejav koordinátora asistenčného centra v Ta-liene, jaskynný príbeh od koordinátora asistenčného centra v Kuej-čou a iné prejavy, nehovoriac o prejavoch vedúcich centier v iných regiónoch; to, čo povedali učeníci, potom čo ma uvideli, prejav vedúcich predstaviteľov Výskumnej spoločnosti Dafa a tak ďalej, vrátane textov, nahrávok, videokaziet a tak ďalej, ktoré boli prepísané z mojich prejavov bez dovolenia. Všetky tieto musia byť hneď zničené a nemôžu byť uchovávané bez ohľadu na výhovorku. Čo je “ochrana Dafa”? Toto je najúplnejšia ochrana Dafa a skúška, či dokážete nasledovať to, čo vám hovorím a či ste skutočne mojimi učeníkmi! Dovoľte mi znova každému povedať, že Dharma, ktorú učil Budha Šákjamúni bola tiež zničená týmto spôsobom. Toto je ponaučenie z histórie. Odteraz by nikto nemal nahrávať na videokazetu alebo na kazetu moje prejavy, prejavy predstaviteľov rôznych regiónov alebo učeníkov, a tieto nesmú byť prepísané do textovej formy ani nemôžu byť rozširované medzi ľuďmi. Toto nie je problém žiadneho konkrétneho človeka, ani tu tým nekritizujem žiadnu konkrétnu osobu, ale je to náprava Dafa. Majte na pamäti: Okrem konferencií vymieňania skúseností pre učeníkov Dafa na študovanie Fa a aktivít organizovaných hlavnými asistenčnými centrami s potvrdením Výskumnej spoločnosti, všetko čo nepatrí k Dafa, avšak šíri sa v rámci Dafa, poškodzuje Dafa.

 

Li Chung-č’

18. jún 1997

 

 

Ťažký úder

Aby ešte viac ľudí mohlo praktizovať kultiváciu, Dafa má v súčasnosti najmä formu kultivačnej praxe v spoločnosti svetských ľudí. Praktizujúci sa zoceľujú v svojej práci a ďalších prostrediach svetských ľudí. Iba mnísi a mníšky musia putovať. Niektorí ľudia však teraz cestujú po celej krajine a nazývajú sa učeníkmi Dafa. Bývajú bezdôvodne v domoch učeníkov Dafa, pričom jedia, pijú, berú a pýtajú si veci. Podvádzajú a blafujú, využívajú Dafa na zneužívanie láskavej povahy učeníkov. Ale prečo ich naši učeníci nedokážu rozoznať? Praktizovanie kultivácie je kultivovanie seba samého. Rozmýšľajte o tom: Prečo títo ľudia nerobia skutočnú kultiváciu potichu vo svojich vlastných domovoch? Zložité prostredie môže pomôcť človeku lepšie sa kultivovať. Prečo títo ľudia nerešpektujú moje slová a pohybujú sa po celej krajine? Prečo títo ľudia jedia, berú a pýtajú si veci učeníkov, a hovoria im, že sú to ich vlastné pripútanosti, ktoré majú opustiť? Je to to, čo som ich učil? Ba čo viac, niektorí zostávajú v učeníkovom dome po niekoľko mesiacov. Nie je to nápadné zasahovanie a poškodzovanie učeníkovej kultivačnej  praxe? Myslím, že títo ľudia musia plne zaplatiť za to, čo zjedli a vzali podvodom. Dafa nedovolí, aby to bolo inak. Ak sa takáto vec prihodí znova v budúcnosti, môžete s touto osobou zaobchádzať ako s obyčajným podvodníkom a ohlásiť ho na polícii, pretože táto osoba v žiadnom prípade nie je naším učeníkom.

            Ľudia tiež v niektorých regiónoch zorganizovali takzvané “Skupiny kážuce Fa” bez povolenia, vystatovačne sa správajúce medzi učeníkmi a podvádzajúce všade ľudí. Sú tiež ľudia, ktorí pozývajú jednotlivcov, aby urobili prejav, čím poškodzujú a zasahujú do kultivácie učeníkov. Na povrchu sa zdá, že títo učeníci šíria Dafa, ale v skutočnosti robia reklamu sebe. Učeníkova kultivácia je systematicky usporiadaná mojimi Telami Zákona. Iba to niektorí učeníci nevedia, alebo si toho nie sú vedomí. Takže nepoškodzujú títo ľudia Fa? Je to mimoriadne zložité jasne určiť najmä pre tých, ktorí sa práve začali učiť Fa. Sú taktiež ľudia, ktorí prednášajú takzvané “prejavy” na konferenciách, na ktorých sa zúčastňujú tisícky ľudí. Všetko, čo hovoria, je o nich. Dokonca popisujú význam niektorých viet z Dafa alebo vysvetľujú Dafa, pričom ich telá vyžarujú na študentov čiernu karmu a materiál pripútaností. Jasne som povedal v Čuan Falune, že toto je zakázané. Prečo o tom nerozmýšľate? Toto je najmä pre ľudí, ktorí sa zaoberajú hosťovaním a pozvali ľudí, aby tieto veci robili, pretože mohli spôsobiť nehmatateľnú škodu učeníkom Dafa, a už nie ste kvalifikovaní na vedenie učeníkov Dafa. Bez toho, aby ste ma počúvali a nasledovali požiadavky Dafa, ako by ste mohli byť mojimi učeníkmi? Nejde to proti Dafa? Ak to nie je čin, poškodzujúci Dafa, čo to je? Učeníci moji, nemali by ste si byť stále nevedomí týchto vecí, až kým na ne nepoukážem. Popravde povedané, všetko je zahrnuté vo Fa. Prečo viac nečítať knihy? Navrhujem, aby si každý v pokoji desaťkrát prečítal knihu “Základy pre ďalší pokrok”, ktorú som napísal a vy ju nazývate ťingwenami (písmami). Ak vaša myseľ nie je v pokoji, študovanie Fa nie je účinné. Mali by ste ho študovať s pokojnou mysľou.

V niektorých regiónoch máme ľudí na pozíciách zodpovednosti, ktorí nečítajú knihy a neštudujú Fa. Navyše vyhlasujú, že ich rozbolí hlava kedykoľvek čítajú Fa. Je zrejmé, že ich vyrušujú démoni, a predsa sa nechcú oslobodiť spod ich kontroly? Dokonca  aj nový učeník si to môže uvedomiť. Ako môže byť taký človek na pozícii zodpovednosti? Myslím, že je pre takých ľudí lepšie dobrovoľne sa stať obyčajnými učeníkmi a skutočne praktizovať kultiváciu po nejaký čas pokojne – je to dobré aj pre Dafa aj pre nich. Bola tiež osoba, ktorá pochopila môj kritický list pre ňu opačným spôsobom. Urobila z neho kópie a rozširovala ich, aby sa ukázala, bez toho aby si uvedomila svoju chybu. Vyhlasovala: “Učiteľ mi dokonca napísal.” Nájdu sa aj takí, ktorí s cieľom udržať si poslušnosť učeníkov, používajú často vo svojich prejavoch slová ako “V mene Učiteľa  Li, som ja...” a tak ďalej. Nikto ma nemôže reprezentovať. Ako by sa vaše slová mohli stať mojimi slovami? Moje slová sú Fa. Mohli by vaše slová byť Fa? Učeníci moji! Navrhujem, aby ste boli najprv po určitý čas obyčajnými učeníkmi a potom pokračovali vo svojej práci po vyjasnení mysle. Bez ohľadu na to, koľko práce urobil človek na pozícii zodpovednosti medzi svetskými ľuďmi, pracuje pre Dafa zo svojej vlastnej vôle. Úspech jeho práce je iba prejavom medzi svetskými ľuďmi. Je to mocná sila Dafa samého a určitých usporiadaní spravených mojimi Telami Zákona, čo umožňuje ľuďom získať Fa a šíriť Fa. Bez toho, aby moje Telá Zákona robili tieto veci, by aj ochrana zodpovedných ľudí mohla byť len ťažko zaručená, ani nehovoriac o šírení Fa. Preto by ste stále o sebe nemali zmýšľať príliš vysoko. V Dafa neexistuje sláva, sebeckosť, oficiálne tituly, je iba kultivačnou praxou.

 

Li Chung-č’

18. jún 1997

 

Ďalšia poznámka ku kritériám oceňovania

V poslednom čase bolo mnoho nových učeníkov, ktorí ešte nezískali hlbšie pochopenie požiadaviek Dafa. Sú tiež niektoré regióny, kde sú praktizujúci Dafa na pozíciách zodpovednosti noví. To vyžaduje, aby ste počas krátkeho času študovali Fa do hĺbky, aby celé vaše správanie a vaše spôsoby zodpovedali Dafa. Hlavné asistenčné centrá v rôznych regiónoch musia byť tiež opatrné pri výbere ľudí. Tí, ktorí zavádzajú učeníkov, by mali byť čo najskôr vymenení a tí čo študujú Dafa dobre, by mali byť vybraní, aby prevzali zodpovednosť.

V poslednom čase sa niektoré asistenčné centrá pýtali tých, ktorých Tretie oko je vraj otvorené, aby preskúmali kultiváciu učeníkov. Všetko, čo títo ľudia videli, je v skutočnosti nepravé a klamlivé. Už dávno som povedal, že kritériom na ohodnotenie učeníka je iba jeho charakter, a nikdy nedovolím niekomu, kto nedosiahol Osvietenie alebo nedosiahol Dovŕšenie, jasne vidieť skutočný kultivačný stav mojich učeníkov. Čo je viditeľné pre tých, ktorí môžu vidieť sú iba prejavy, ukázané im na ich príslušných nízkych úrovniach, oni nie sú schopní vidieť veci na vyšších úrovniach. Ak zodpovedná osoba použije takúto osobu na preskúmanie iných učeníkov, tento človek si vytvorí pripútanosť ukazovania sa. Navyše jeho démonická povaha tiež spôsobí zasahovanie a poškodenie, takže to, čo vidí, sa premení jeho činnosťou mysle. Samotné skúmanie učeníkov Dafa bolo nesprávne. Zodpovedná osoba, ktorá tohto človeka požiadala o skúmanie učeníkov, tiež nenasledovala moje slová. Prečo nepočúvate slová svojho Učiteľa: “Jediným kritériom na ohodnotenie učeníkovej kultivácie je jeho charakter”? Neviete, že všetky dimenzie existujú súčasne na tom istom mieste? Žijúce bytosti v nejakej dimenzii sa môžu prekrývať s ľudskými telami a veľmi sa podobajú na posadajúcich duchov (futi)? Predsa však existujú v iných dimenziách a nemajú nič do činenia s ľuďmi. Môžu tí, ktorých Tretie oko je vraj otvorené pochopiť tieto zložité situácie?

            Niektorí ľudia tiež neuvážene vyhlasujú, že táto alebo tamtá osoba je posadnutá. Dovoľte mi povedať, že tí, čo robia takéto vyhlásenia, majú sami problém.

            Vesmírne dimenzie sú nesmierne zložité. Čo som hovoril vyčerpalo všetky prostriedky ľudského jazyka. Mnoho situácii sa ľudským jazykom popísať nedá. Dokonca aj učeník, ktorý dosiahol Dovŕšenie, môže jasne vidieť iba to, k čomu sa osvietil na svojej Úrovni Dovŕšenia, nehovoriac o človeku, ktorý ešte praktizuje kultiváciu.

 

Li Chung-č’

18. jún 1997

 

Konečný záver

Učeníci Dafa, musíte mať na pamäti, že v budúcnosti každé správanie sa niekoho, niekedy, niekde a s akoukoľvek výhovorkou, ktoré rozdeľuje Dafa na vetvy, školy, sekty, prúdy, je poškodzovanie Fa. Nikdy by ste nemali robiť to, čo vám nedovoľujem robiť. Túžba vyniknúť spolu s pripútanosťou k horlivosti sú veľmi ľahko zneužité démonickou časťou vašej mysle. Nech ste sa osvietili v Dafa k čomukoľvek, nie je to nič viac, ako drobná časť princípov Fa na určitej úrovni v bezhraničných princípoch Fa. Nikdy nesmiete definovať Fa alebo nejakú jeho časť, dokonca ani jednu vetu. Ak to urobíte na verejnosti, hneď ako to vyslovíte, vytvoríte hriešnu karmu. Vo vážnych prípadoch môže byť hriech taký veľký ako hora alebo obloha – ako  by ste sa potom mohli kultivovať? Ak niekto pozmení Dafa a vytvorí iný systém, jeho hriech bude taký veľký, že je bezhraničný. Ak život spláca takúto zlú karmu, bolesť z jeho odstraňovania vrstvy po vrstve bude nekonečná a večná.

            Dafa môže napraviť vesmír, takže má iste moc Fa potlačiť zlo, odstrániť neporiadok, všetko zosúladiť a zostať nepremožiteľný. Popravde povedané, bolo mnoho ponaučení v tomto ohľade. O veci, ktoré poškodzujú Fa, sa postarajú strážni bohovia Fa. Ak si všetky vnímajúce bytosti vážia Dafa, vážia si svoje vlastné životy a majú súcit so všetkými vnímajúcimi bytosťami. Dafa je nemeniteľný a neotrasiteľný. Bude žiť naveky a navždy existovať vo svete. Nebo a zem ostanú navždy stabilné.

 

Li Chung-č’

1. júl 1997

 

Rozhovor s Časom

Učiteľ:    Ktoré problémy pozoruješ u mojich žiakov?

Božstvo: Tvoji žiaci sa dajú rozdeliť na dve skupiny.

Učiteľ:    Aké sú to skupiny?

Božstvo: Jedna skupina je schopná usilovne robiť pokrok vo Fa nasledovaním tvojich požiadaviek. Táto skupina je celkom dobrá. Druhá skupina je pripútaná k ľudským záležitostiam, nechce sa ich vzdať, a nie je schopná pevne robiť pokrok.

Učiteľ:    Áno, videl som to.

Božstvo: Nechávaš im nejaký čas, aby porozumeli Fa, takže niektorí ľudia prichádzajú s rôznymi úmyslami. Po študovaní Fa, väčšina z nich môže zmeniť svoj pôvodný úmysel pre učenie sa Fa.

Učiteľ:    Niektorí sa ešte nezmenili.

Božstvo: Už ale prešiel dosť dlhý čas.

Učiteľ:    Áno!

Božstvo: Podľa môjho názoru nie je potrebné čakať na tých, ktorí sa nemôžu stať bohmi. V skutočnosti môžu byť len ľuďmi.

Učiteľ:    (hovorí si sám pre seba) V ľudskom svete sú skutočne úplne stratení. Možno takto aj skončia. Obávam sa však, že na konci nebudú môcť byť ani ľuďmi!

Božstvo: V skutočnosti nie je zlé stať sa človekom v novom svete. V porovnaní s tými nespočetnými bytosťami vysokých úrovní vo vesmíre, ktoré boli dejinami odstránené, sú už neporovnateľne šťastliví.

Učiteľ:    Chcem ešte nejaký čas počkať, vidieť akí sú, keď som očistil mikroskopickejšiu látku, ktorá poškodzuje ľudstvo. Potom sa rozhodnem. Napokon prišli preto, aby získali Fa.

Božstvo: Čo sa týka skupiny ľudí v súčasnosti, niektorí prišli študovať Fa, pretože nemohli nájsť zmysel života. Sú pripútaní k týmto myšlienkam, ktoré nechcú zmeniť.

Učiteľ:    Takýchto ľudí je viac medzi novými praktizujúcimi.

Božstvo: Niektorí prišli hľadajúc stránku Fa, ktorú považujú za dobrú, ale nie sú schopní opustiť stránku, ktorá im bráni v úplnom pochopení Fa.

Učiteľ:    Takíto ľudia sú aj medzi učeníkmi veteránmi. Najzjavnejším dôkazom toho je, že sa stále porovnávajú s ľuďmi a so svojou vlastnou minulosťou, ale nedokážu preskúmať seba s ohľadom na požiadavky Fa na rôznych úrovniach.

Božstvo: Tieto problémy sa už stali veľmi vážnymi. Bolo by dobré, keby mohli pátrať vo svojom vnútri po veciach, ktoré boli schopní nájsť v iných.

Učiteľ:    Prišiel  čas, aby sa stali jasne mysliacimi, aby sa ich prostredie mohlo zmeniť na prostredie pre opravdivú kultivačnú prax, a oni sa tak budú schopní stať skutočnými bohmi.

 

Li Chung-č’

3. júl 1997

 

Vysvetlenie k Fa

Po dlhý čas mali vnímajúce bytosti v Dafa, najmä učeníci, zlé porozumenie Fa na rôznych úrovniach týkajúce sa zlepšovania charakteru. Akonáhle príde utrpenie, nevidíte ho z pohľadu vašej pôvodnej povahy, ale pozeráte sa naň úplne zo svojej ľudskej stránky. Zlí démoni to potom využijú a vytvoria nekonečné prekážky a poškodenie, čo spôsobí učeníkovi dlhodobé trápenia. Popravde povedané, toto je dôsledok nedostatočného pochopenia Fa vašou ľudskou stránkou. Ľudsky ste obmedzili svoju božskú stránku, inými slovami, obmedzili ste stránky, ktoré už boli úspešne skultivované a zabránili ste im robiť nápravu Fa. Ako môže nekultivovaná stránka obmedziť vaše hlavné myšlienky alebo stránku, ktorá už dosiahla Fa? Ak podporujete zlých démonov ľudskou stránkou, dovoľujete im využiť štrbiny vo Fa. Keď sa objaví utrpenie, pokiaľ si vy, učeníci, môžete opravdivo zachovať neotrasiteľný pokoj alebo byť odhodlaní splniť rôzne požiadavky na rôznych úrovniach, toto by malo byť dostatočné na to, aby ste prešli skúškou. Ak to neustále pokračuje a ak neexistujú iné problémy vo vašom charaktere alebo správaní sa, musí to byť tak, že zlí démoni využívajú slabé miesta spôsobené nedostatkom vašej kontroly. Napokon, praktizujúci nie je nejaký svetský človek.  Takže prečo tá vaša časť, ktorá je vašou pravou povahou, nenapravuje Fa?

Sú dva dôvody, prečo Učiteľ tento Fa do dneška nevyučoval: Jeden je, že váš problém v tomto ohľade sa stal nápadným. Ďalší je ten, že ste získali veľmi hlboké pochopenie Fa a už ho nebudete chápať primitívnym spôsobom.

Malo by vám tiež byť jasné, že “prirodzené” neexistuje a “nevyhnutné” má za sebou dôvod. V skutočnosti je “prirodzené” nezodpovedne používané svetskými ľuďmi aby si našli výhovorku pre seba, ak nedokážu vysvetliť vesmírne javy, život a veci. Nedokážu si predstaviť, čo “prirodzenosť” sama je. Pod vplyvom názorov tohto druhu si myslíte, že všetky tieto utrpenia sú nevyhnutné a že takto to musí byť, preto si vytvárate pasívny a pesimistický postoj. Takže vaša ľudská strana to musí pochopiť. Čo je ešte dôležitejšie, vaša časť, ktorá dosiahla Fa v tom musí mať jasno.

            Pozor: Nežiadam vás, aby ste zámerne niečo robili. Snažím sa len, aby ste pochopili princípy Fa, takže budete mať jasné pochopenie tohto. V skutočnosti Dafa neslúži iba na spasenie ľudských bytostí – vyučuje sa tiež všetkým bytostiam v rôznych dimenziách. Vaša osvietená, pôvodná povaha bude sama vedieť, čo robiť. Váženie si vašej ľudskej stránky vám umožňuje osvietiť sa a stúpať vo Fa. Dafa dáva do súladu všetky vnímajúce bytosti, a všetky vnímajúce bytosti tiež dávajú do súladu Dafa. Oboznámil som vás s vážnosťou a posvätnosťou Fa, aby som odstránil vaše nejasné predstavy o Fa a nesprávne porozumenia Fa.

 

Li Chung-č’

5. júl 1997

 

Opustite ľudské pripútanosti a pokračujte v opravdivej kultivácii

Ako sa Dafa rozširuje, je viac a viac ľudí schopných pochopiť Dafa. Takže musíme dávať pozor na jednu vec: Neprinášajme ľudské chápanie spoločenského postavenia alebo hierarchie do Dafa. Veteráni aj noví učeníci musia byť v tejto otázke pozorní. Hocikto, kto sa príde učiť Fa, bez ohľadu na to, aký je vzdelaný, aký veľký je jeho podnik, ako vysoký je jeho post, aké zvláštne zručnosti ovláda, alebo aké nadprirodzené schopnosti má, v skutočnosti musí praktizovať kultiváciu. Kultivačná prax je veľkolepá a vážna. Či dokážete opustiť svoje vlastné ľudské názory je veľkou skúškou, cez ktorú bude ťažké prejsť, ale musíte ňou prejsť. Nakoniec, ako učeník naozaj praktizujúci kultiváciu, musíte opustiť tieto pripútanosti, pretože bez opustenia týchto názorov nikdy nemôžete dosiahnuť Dovŕšenie.

            Učeníci veteráni by tiež mali venovať pozornosť tejto otázke. Ako viac ľudí študuje Fa, mali by ste venovať viac pozornosti vedeniu nových učeníkov, aby skutočne praktizovali kultiváciu. Medzičasom by ste sami nemali zaháľať. Ak to dovolia okolnosti, môžete zväčšiť čas, ktorý venujete študovaniu Fa a robeniu cvičení. Udržiavanie tradície Dafa, obhajovanie princípov kultivácie Dafa a zotrvávanie v opravdivej kultivácii sú dlhodobými skúškami pre každého učeníka Dafa.

 

Li Chung-č’

31. júl 1997

 

Držte sa strednej cesty

Aby sa učeníci Dafa nedostali na scestie vo svojej kultivačnej praxi, zakaždým keď sa objaví častý alebo vážny problém, napíšem článok, aby som naň včas poukázal, aby si to učeníci mohli uvedomiť a Dafa utrpel menej škody. Veď to, či bude naša cesta správna nezávisí iba na tom, či sa učeníci opravdivo kultivujú. Kľúčovým faktorom je tiež to, či je správna celková forma Dafa. Preto, ako váš Učiteľ, často naprávam odchýlky, ktoré sa objavia.

Kvôli rozdielom v pochopení učeníkov, niektorí učeníci vždy idú z jedného extrému do druhého. Zakaždým keď čítajú Fa, ktorý som napísal, robia extrémne kroky, čím spôsobujú nové problémy. Keď vám hovorím, aby ste zmenili svoje ľudské chápanie, nežiadam vás, aby ste prechovávali ľudský spôsob pochopenia Dafa. Nemali by ste však byť ani iracionálni a výstrední. Chcem, aby ste mali jasno v chápaní Dafa.

 

Li Chung-č’

3. august 1997

 

Fa napravuje ľudské srdce

Ako sa zvyšuje počet učeníkov praktizujúcich kultiváciu v Dafa, viac a viac ľudí sa chce dozvedieť o Dafa. Niektorí sem však neprichádzajú preto, aby praktizovali kultiváciu. Namiesto toho chcú nájsť v Dafa riešenia, pretože zistili, že v ľudskej spoločnosti žiadnej cesty von niet. Toto vedie k tomu, že praktizujúci ako celok nie sú čistí, čo súčasne rušivo zasahuje do Dafa z inej strany. Napríklad niektorí ľudia sa inšpirujú Dafa a zahajujú v spoločnosti niečo ako občianske hnutie. Tento druh vykrádania Fa, ktorý pochádza z Dafa ale nepotvrdzuje Dafa, pôsobí proti Dafa z ďalšej strany. Popravde povedané, žiadne hnutie nemôže priniesť podstatnú zmenu do ľudského srdca. Hnutia nie sú trvalé – ľudia sa časom stanú ľahostajnými. Potom sa objavia nezdravé javy, s ktorými je ťažké sa vyrovnať. Dafa sa v žiadnom prípade nesmie dostať do takéhoto stavu.

            V súčasnosti, zo všetkých dobrých občanov a všetkých dobrých činov publikovaných v médiách – ako rádio, televízia, noviny a tak ďalej – bolo veľa spravených našimi praktizujúcimi Dafa, pretože praktizujú kultiváciu v Dafa a zlepšili si svoj charakter. Ale médiá tvrdia, že to títo ľudia spravili preto, že sú vzormi, kľúčovými postavami  a podobne, čím úplne opomínajú fakt, že takéto správanie je výsledok ich praktizovania kultivácie v Dafa. Toto je spôsobené najmä samými učeníkmi. Kultivačná prax je veľká a vznešená vec. Prečo nemôžete povedať reportérom otvoreným a dôstojným spôsobom, že tieto veci robíte preto, že praktizujete kultiváciu v Dafa? Ak reportér nechce spomenúť Dafa, nemali by sme to kvôli tomu skrývať, lebo je to  vykrádanie Fa, prejav, ktorý nepotvrdzuje Dafa. Všetci z nás sa pokúšajú byť dobrými ľuďmi, a je to v záujme spoločnosti a ľudstva. Prečo nemôžeme mať spravodlivé a legitímne prostredie? Učeníci, mali by ste mať na mysli, že Dafa vás harmonizuje a vy harmonizujete Dafa.

 

Li Chung-č’

17. august 1997

 

Zásady pre učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami

V poslednom čase časť učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami v náboženstve, začala praktizovať kultiváciu Dafa.  Aby sa zlepšovali čo možno najrýchlejšie, mali by opustiť zlé sklony, ktoré si moderné náboženstvá vyvinuli počas dlhého časového obdobia. V tomto ohľade by naši učeníci Dafa praktizujúci kultiváciu medzi svetskými ľuďmi nemali podporovať týchto ľudí v rozvíjaní týchto vecí. Kultivačná metóda, ktorú Budha Šákjamúni zanechal pre mníchov a mníšky, bola veľmi dobrá. Ale moderní mnísi a mníšky ju pozmenili, pretože mnohí sa nemohli vzdať svojej pripútanosti k peniazom. Dokonca si vymysleli nejaké výhovorky, aby to ospravedlnili, ako napríklad renovovanie chrámov, budovanie sôch Budhov, tlačenie budhistických písiem, pokrytie nákladov na udržiavanie chrámov, a tak ďalej. Nič z tohto nie je kultivačná prax, namiesto toho sú to všetko konania so zámermi, ktoré nemajú nič do činenia so skutočnou kultiváciou. Človek pomocou nich vôbec nemôže dosiahnuť Dovŕšenie.

Ak sa chcete kultivovať podľa Dafa, musíte opustiť pripútanosti k peniazom a vlastníctvu. Ako inak by ste mohli dosiahnuť kritérium kladené na učeníka Dafa? Navyše, okrem špeciálnych situácií, učeníkom, ktorí sú mníchmi a mníškami, nie je dovolené cestovať motorovým vozidlom, lietadlom či loďou. Všetci by mali chodiť pešo. Iba pomocou vydržania ťažkostí môže človek splatiť svoju karmu. Môžete zbierať almužnu s miskou na almužnu, ak ste hladní (môžete žobrať len o jedlo, nikdy nie o peniaze alebo veci). V noci smiete zostať v domoch učeníkov Dafa v rôznych oblastiach, ale nie po dlhý čas. Musíte na seba klásť prísne požiadavky! Inak nie ste mojimi učeníkmi. Pretože učeníci, ktorí sú mníchmi a mníškami, majú iné kultivačné prostredie ako tí učeníci, ktorí praktizujú kultiváciu doma, spoločnosť s vami tiež nezaobchádza ako so svetskými ľuďmi. Aby mohli skoro dosiahnuť Dovŕšenie, učeníci, ktorí sú mníchmi a mníškami, by sa mali zoceľovať v ľudskom svete, v žiadnom prípade by nemali byť pripútaní k pohodliu a potešeniu, ani by nemali použiť žiadnu výhovorku pre vyhľadávanie slávy či zisku. Ešte menej by ste mali prosiť o peniaze, ktoré chcete poslať domov. Ak nemôžete opustiť svetské myšlienky, nemali ste sa stať mníchom alebo mníškou. V dávnych časoch boli veľmi prísne požiadavky pre stanie sa mníchom alebo mníškou. Učeníci Dafa, ktorí sú mníchmi alebo mníškami, by mali na seba klásť ešte prísnejšie požiadavky. Keďže ste sa stali mníchom alebo mníškou, prečo neviete opustiť svetské myšlienky?

Učeníci! Čo sa týka učeníkov praktizujúcich kultiváciu doma, postupne úplne opustia svoje pripútanosti k ľudskému svetu. Ale pre učeníkov, ktorí sú mníchmi a mníškami, je to nevyhnutná podmienka, ktorú musia splniť na samom začiatku, ako aj požiadavka pre stanie sa mníchom alebo mníškou.

 

Li Chung-č’

16. október 1997

 

Prostredie

Forma kultivačnej praxe, ktorú som zanechal pre učeníkov Dafa zabezpečuje, že sa učeníci môžu skutočne zlepšovať. Napríklad, žiadam vás, aby ste robili cvičenia ako skupina v parkoch, aby ste si vytvorili prostredie. Toto prostredie je najlepší spôsob, ako zmeniť povrch človeka. Vznešené správanie ustanovené  učeníkmi v tomto prostredí – vrátane každého slova a každého činu – môže spôsobiť, že ľudia spoznajú svoje vlastné slabosti a rozpoznajú svoje nedostatky; môže to pohnúť ich srdcom, zušľachtiť ich správanie a umožniť im robiť rýchlejšie pokrok. Preto noví učeníci, alebo učeníci samoukovia, musia chodiť na cvičebné miesta robiť cvičenia. V súčasnosti je v Číne asi 40 miliónov  praktizujúcich, zúčastňujúcich sa denne skupinových cvičení na cvičebných miestach, a sú desiatky miliónov učeníkov veteránov, ktorí na cvičebné miesta veľmi často nechodia (pre učeníkov veteránov je to normálne, pretože to vyplýva z ich stavu v kultivačnej praxi). Ako noví učeníci by ste však nikdy nemali vynechať toto prostredie. Je to preto, že všetci tí, s ktorými prichádzate do styku v spoločnosti, sú svetskí ľudia. Navyše sú to svetskí ľudia, ktorí podľahli prudkému úpadku ľudskej morálky. V tomto veľkom farebnom kotle sa ľudia môžu iba nechať unášať prúdom.

Je tiež mnoho nových praktizujúcich Dafa, ktorí tajne praktizujú doma, obávajúc sa rozpakov, keby to iní zistili. Rozmýšľajte o tom: Aký druh myšlienky to je? Obyčajný strach je pripútanosťou, ktorá musí byť odstránená pomocou kultivačnej praxe. Vy sa však obávate, že iní zistia, že sa učíte Dafa? Kultivačná prax je veľmi vážna záležitosť. Ako by ste sa mali stavať k sebe a k Fa? Sú tiež niektorí ľudia vo vedúcich pozíciách, ktorým sa zdá trápne ísť von a robiť cvičenia. Ak nedokážete prekonať ani takýto bezvýznamný pocit, čo by ste boli schopní kultivovať? Dokonca aj keď idete na cvičebné miesto, nemusia tam byť ľudia, ktorí vás poznajú. Na niektorých pracoviskách sa temer všetci vedúci učia Dafa, ale nikto nevie, že iní sa tiež učia. Prostredie je vytvárané vami samými, a je tiež nevyhnutné pre vaše zdokonaľovanie. Často zisťujem, že ste v dobrom stave mysle, keď študujete Fa alebo robíte cvičenia, ale keď prídete do kontaktu so svojou prácou alebo inými ľuďmi, stanete sa takými istými ako svetskí ľudia. Niekedy sa dokonca zdáte horší ako svetskí ľudia. Ako toto môže byť správanie sa učeníka Dafa?

            Chcem s vami zaobchádzať ako so svojimi učeníkmi, ale čo mám robiť, ak vy sami nechcete byť mojimi učeníkmi? Každá pripútanosť, ktorú máte odstrániť vo svojej kultivačnej praxi, je stena, stojaca naprieč a blokujúca vašu cestu kultivačnej praxe. Ak nemôžete byť pevne presvedčený o Fa samotnom, nemôžete praktizovať kultiváciu. Neberte svoju pozíciu medzi svetskými ľuďmi príliš vážne. Nemyslite si, že iní nebudú schopní vás pochopiť, keď sa učíte Dafa. Rozmýšľajte o tom: Dokonca vyhlásenie ľudí, že sa vyvinuli z opíc, je vysoko hodnotené. Hanbíte sa však dať na správne miesto takýto obrovský Dafa vesmíru – toto je skutočná hanba pre ľudské bytosti.

 

Li Chung-č’

17. október 1997

 

Vykopať s koreňmi

V poslednom čase niektorí darebáci z literárnych, vedeckých a čchi-kungových kruhov, ktorí dúfali, že  sa stanú slávnymi pomocou vystúpení proti čchi-kungu, neustále spôsobovali problémy, akoby poslednou vecou, ktorú chcú bol pokojný svet. Niektoré noviny, rádiostanice a TV stanice na rôznych miestach v krajine sa priamo uchýlili k týmto nástrojom propagandy, aby poškodili náš Dafa, pričom to malo veľmi zlý dopad na verejnosť. Toto bolo úmyselné poškodzovanie Dafa a nemôže to byť nepovšimnuté. Za týchto veľmi mimoriadnych okolností, učeníci Dafa v Pekingu prijali mimoriadny prístup a žiadali týchto ľudí, aby prestali poškodzovať Dafa – toto skutočne nebolo nesprávne. Bolo to urobené, keďže nebolo inej cesty (iné regióny by nemali napodobňovať ich prístup). Ale ak sa učeníci dobrovoľne obracajú na tieto neinformované a nezodpovedné mediálne agentúry a vysvetľujú im skutočnú situáciu, nemalo by to byť považované za nesprávne.

To, čo vám chcem povedať nie je, či tento prípad sám bol správny alebo nesprávny. Namiesto toho chcem poukázať na to, že táto udalosť odhalila niektorých ľudí. Oni ešte stále od základu nezmenili svoje ľudské názory, a stále zažívajú problémy s ľudskou mentalitou, kde ľudské bytosti chránia ľudské bytosti. Hovoril som, že Dafa by sa nikdy nemal zatiahnuť do politiky. Účelom tejto udalosti samotnej bolo pomôcť médiám pochopiť našu skutočnú situáciu a spoznať nás z kladnej strany, aby nás neťahali do politiky. Hovoriac z iného pohľadu, Dafa môže naučiť ľudské srdce byť dobrým a môže upevniť spoločnosť. Ale musí vám byť jasné, že Dafa vôbec nie je vyučovaný pre tento účel, ale kvôli kultivačnej praxi.

Dafa vytvoril spôsob existencie pre najnižšiu úroveň, ľudstvo. Nie sú potom jedna z mnohých foriem existencie, ktorú Dafa dáva ľudstvu na najnižšej úrovni, rôzne typy ľudského správania v rámci ľudskej formy existencie na tejto úrovni, čo zahŕňa kolektívnu prezentáciu faktov niekomu a podobne? Ibaže keď ľudia niečo robia, dobro a zlo existujú súčasne, preto sú boje a politika. Za mimoriadne špeciálnych okolností však učeníci Dafa prevzali tento prístup z Fa na najnižšej úrovni a úplne použili svoju dobrú stránku. Nebol to čin, ktorý zosúladil Fa na úrovni ľudstva? Avšak tento spôsob používajte len za mimoriadnych okolností.

Už dávno som si všimol, že niekoľko jednotlivcov nemá srdce pre ochraňovanie Dafa, ale namiesto toho zamýšľajú chrániť určité veci v ľudskej spoločnosti. Ak by ste boli svetská osoba, nemal by som výhrady – iste je dobré byť dobrou osobou, ktorá chráni ľudskú spoločnosť. Ale teraz ste praktizujúci. Z akého hľadiska vidíte Dafa je dôležité – toto je to, čo vám chcem zdôrazniť. Počas vašej kultivačnej praxe použijem všetky prostriedky, aby som vás vystavil všetkým vašim pripútanostiam a vykopal ich aj s koreňmi.

Nemôžete sa stále spoliehať na mňa, že vás vezmem do vyššej úrovne, zatiaľ čo vy sami sa nehýbete. Iba potom, čo je Fa podrobne vysvetlený, urobíte krok. Ak nie je podrobne vysvetlený, nehýbete sa, alebo idete späť. Nemôžem považovať takéto správanie za kultivačnú prax. V kritickom momente, keď vás žiadam odpútať sa od ľudskej stránky, nenasledujete ma. Každá príležitosť sa nebude znova opakovať. Kultivačná prax je vážna vec. Vzdialenosť sa stáva väčšou a väčšou. Je mimoriadne nebezpečné pridávať čokoľvek ľudského do kultivačnej praxe. V skutočnosti je tiež dobré byť iba dobrým človekom. Ale musí vám byť jasné, že si volíte svoju vlastnú cestu.

Počas tejto udalosti bolo vidieť, že niekoľko jednotlivcov sa pohybovalo medzi učeníkmi a robili škodu. Namiesto toho, aby rozmýšľali správne a prezentovali priateľsky svoje názory asistenčným centrám, rozširovali chýry medzi praktizujúcimi, rozsievali nesúhlas, organizovali frakcie a používali najhoršie bežné ľudské metódy. Navyše, niektorí sa dokonca nerozumne pokúsili odohnať učeníkov. Niektorí učeníci, ktorých ste sa pokúšali odohnať, sa kultivovali mnohokrát lepšie než vy. Mysleli ste na to? Prečo ste sa správali nerozumne s toľkým hnevom? Nemohol vám tento váš stav mysle umožniť pochopiť vašu silnú pripútanosť? Dovoľte mi povedať všetkým: Tento Fa je nepredstaviteľne obrovský a vy nikdy nebudete úplne poznať a rozumieť jeho zákonom a princípom.

            Nezdôrazňujem žiaden určitý prístup, používam rôzne prostriedky, aby som odhalil vaše hlboko skrývané pripútanosti a odstránil ich.

 

Li Chung-č’

6. júl 1998

 

Pre koho existujete?

To, čo sa človeku najťažšie opúšťa, sú jeho názory. Niektorí ľudia sa nemôžu zmeniť, dokonca ani keď sa musia vzdať svojho života kvôli falošným princípom. Názory samé sú však získané po narodení. Ľudia vždy veria, že tieto neotrasiteľné myšlienky – myšlienky, ktoré ich môžu prinútiť zaplatiť hocijakú cenu bez váhania – sú ich vlastné myšlienky. Dokonca aj keď vidia pravdu, odmietajú ju. Popravde povedané, všetky predstavy, okrem ľudskej vrodenej čistoty a nevinnosti, sú získané po narodení a nie sú skutočným Ja človeka.

Ak sa tieto získané názory stanú príliš silné, ich funkcia sa prevráti a budú určovať skutočné myšlienky a správanie človeka. V tomto bode ich človek stále môže považovať za svoje vlastné myšlienky. Toto je prípad skoro všetkých súčasných ľudí.

Ak bytosť v dôležitých otázkach skutočne môže oceniť veci bez nejakých predpojatých názorov, potom tento človek je skutočne schopný vládnuť sám sebe. Táto jasnosť mysle je múdrosťou, a odlišuje sa od toho, čo priemerní ľudia nazývajú “inteligenciou”. Ak to človek nemôže spraviť, potom mu vládnu jeho získané názory alebo vonkajšie myšlienky. Môže dokonca venovať celý svoj život boju za ne, ale keď zostarne, nebude ani len vedieť, čo celý život robil. Hoci v celom živote nič nedosiahol, spáchal bezpočet chýb, kým sa nechal unášať týmito názormi. Preto vo svojom ďalšom živote bude musieť zaplatiť za túto karmu, podľa svojich vlastných zlých skutkov.

Keď je človek vzrušený, to, čo riadi jeho myšlienky nie je rozum, ale city. Keď sú rôzne predstavy človeka, ako viera vo vedu, náboženstvo, ideológiu, a tak ďalej konfrontované s  pravdou Budhovho Fa, tiež sa stane vzrušeným. Toto spôsobí, že zlá strana ľudskej povahy preváži, čím sa stane ešte nerozumnejší. Toto je výsledok toho, že je ovládaný získanými názormi. Slepo robí závery alebo komplikuje veci. Dokonca aj človek s predurčeným vzťahom môže kvôli tomuto stratiť predurčenú príležitosť, čím sa jeho vlastné konanie obráti na večnú hlbokú ľútosť.

 

Li Chung-č’

11. júl 1998

 

Rozplynúť sa vo Fa

V súčasnosti sa viac a viac ľudí stáva učeníkmi Dafa a je tu trend, že nováčikovia majú lepšie zmyslové porozumenie. Bez prekážok z ultraľavicového myslenia, ktoré existovalo dávnejšie v spoločnosti, a bez potreby poznávacieho procesu, nepotrebujú stráviť veľké množstvo času na diskusie počas skupinového štúdia Fa. Mali by stráviť väčšinu času študovaním Fa, aby sa pozdvihli čo najrýchlejšie. Čím viac je tým vaša myseľ naplnená, tým skôr sa zmeníte.

Minule som hovoril  o tom, čo je dobrý človek a čo zlý. Keď sa zdá, že človek spravil niečo zlé, nemusí to byť zlý človek a keď sa zdá, že človek spravil niečo dobré, nemusí to byť dobrý človek. Mysle niektorých ľudí sú plné zlých myšlienok – iba ich neukázali, alebo ich prefíkane celkom dobre skrývali – toto sú skutočne zlí ľudia. Niektorí ľudia, na druhej strane, nie sú v podstate zlí, ale príležitostne spravia niečo zlé. Títo ľudia nie sú nutne zlými ľuďmi. Ako by sme teda mali chápať dobrých ľudí a zlých ľudí?

Človek je ako nádoba a je tým, čo obsahuje. Všetko to, čo človek vidí svojimi očami a počuje ušami sú násilie, žiadostivosť, boj o moc v literárnych dielach, boj o zisk v praktickom svete, uctievanie peňazí, iné prejavy démonickej povahy a tak ďalej. Ak je jeho hlavá plná tohto, táto osoba je skutočne zlou osobou, bez ohľadu na to, ako sa javí. Správanie človeka je určované jeho myšlienkami. S mysľou plnou takýchto vecí, čo je človek schopný urobiť? Iba preto, že myseľ každého človeka je viac či menej do istej miery znečistená, nedokážu ľudia odhaliť problém, ktorý sa objavil. Nesprávne spoločenské trendy, ktoré sa prejavujú v rôznych oblastiach spoločnosti, nebadateľne menia ľudí, otravujú ľudstvo a vytvárajú veľké množstvo ľudských bytostí s démonickou povahou, ktoré ľudia nazývajú “antitradiční”, “antiortodoxní” a “antimorálni” ľudia. Tým sa treba skutočne znepokojovať! Hoci ekonomika spoločnosti urobila pokrok, bude zničená v rukách týchto ľudí, pretože nemajú ľudské spôsoby uvažovania.

Na druhej strane, ak človek prijme ohľaduplné, tradičné myšlienky ľudstva, ktoré prevládali po tisícky rokov, vieru v správne ľudské správanie a normy, a je naplnený všetkými dobrými vecami, aké bude správanie takéhoto človeka? Či to tento človek ukazuje alebo nie, je skutočne dobrou osobou.

Ako učeník, ak nie je jeho myseľ naplnená ničím iným ako Dafa, tento človek je iste pravým praktizujúcim. Takže v otázke študovania Fa musíte mať jasné pochopenie. Častejšie čítanie a študovanie kníh je kľúč k vášmu skutočnému pozdvihnutiu. Aby som to povedal jednoduchšie, pokiaľ čítate Dafa, meníte sa, pokiaľ čítate Dafa, stúpate. Bezhraničný obsah Dafa spolu s doplnkovými prostriedkami – cvičeniami – vám umožní dosiahnuť Dovŕšenie. Skupinové čítanie alebo čítanie osamote je rovnaké.

V minulosti ľudia hovorili: “Ak človek ráno počul Tao, večer môže umrieť.” Nikto zo súčasného ľudstva nemôže skutočne rozumieť významu tejto vety. Vedeli ste, že ak myseľ človeka prijme Fa, tá časť jeho mysle, ktorá prijala Fa, je prispôsobená Fa? Kam pôjde tá časť po smrti tohto človeka, ktorý počul Fa? Dôvod, prečo vás žiadam viac študovať Fa, odstrániť viac vašich pripútaností a opustiť rôzne ľudské predstavy, je umožniť vám, aby ste si neodniesli iba časť, ale dosiahli Dovŕšenie.

 

Li Chung-č’

3. august 1998

 

Budhov Fa a budhizmus

Keď sa spomína Budha, mnoho ľudí si spomenie na budhizmus. V skutočnosti je budhizmus len jedna z foriem prejavov Budhovho Fa v ľudskom svete. Budhov Fa sa prejavuje v ľudskom svete aj inými spôsobmi. Inými slovami, budhizmus nemôže reprezentovať celý Budhov Fa.

Budha Šákjamúni neučil všetko, čo je v budhizme. Vo svete sú iné formy budhizmu, ktoré neuctievajú Budhu Šákjamúniho ako svojho učiteľa. Popravde povedané, niektoré nemajú nič do činenia s Budhom Šákjamúnim. Napríklad Žltá sekta tibetského budhizmu uctieva Tathágatu Vairóčanu, a považuje Budhu Šákjamúniho za Budhovo Telo Zákona Tathágatu Vairóčanu. Biela sekta tibetského budhizmu uctieva Milarepu[10] a nemá nič do činenia s Budhom Šákjamúnim, ani nespomína Šákjamúniho budhizmus. Ich veriaci v tom čase dokonca ani nevedeli meno Budhu Šákjamúniho, a už vôbec  nie kto bol Budha Šákjamúni. Z ďalších siekt Tibetského budhizmu každá chápala Budhu Šákjamúniho inak. Hínajána sa vždy považovala za ortodoxný budhizmus vyučovaný Budhom Šákjamúnim, pretože skutočne zdedila, čo sa týka formy, kultivačnú metódu používanú za čias Budhu Šákjamúniho. Zachovala si pôvodné prikázania a odev a uctieva iba Budhu Šákjamúniho. Čínsky budhizmus bol zmenený predtým ako bol uvedený do Číny. Kultivačná metóda bola drasticky zmenená, uctievaním mnohých Budhov namiesto Budhu Šákjamúniho samotného. Medzitým sa zdvojnásobil počet prikázaní a pridali sa do nej obrady zo starodávnych čínskych ľudových náboženstiev. Počas náboženských obradov boli používané čínske hudobné nástroje – ako drevená ryba, zvony, gong a bubny. Odevy sa tiež zmenili na také, aké nosili starodávni čínski ľudia. Bol premenovaný na “Mahájánu” s stal sa podstatne odlišným od skorého budhizmu Budhu Šákjamúniho. Preto Hínajána v tom čase neuznávala Mahájánu ako Šákjamúniho budhizmus.

Hovoril som tu o vzťahu medzi Budhovým Fa a budhizmom v súvislosti s  budhizmom. Teraz mi dovoľte hovoriť o budhizme z pohľadu histórie. V západnej spoločnosti boli medzi archeologickými vykopávkami starodávneho Grécka tiež objavené symboly  (svastiky). V skutočnosti v dávnych vekoch pred Veľkou potopou ľudia tiež uctievali Budhu. V čase potopy niektorí ľudia zo starobylej gréckej dávnogréckej rasy v západnej Ázii a v oblasti na juhozápade Himalájí prežili. Nazývali ich vtedy “bráhmani” a stali sa dnešnými bielymi Indami. Popravde povedané, bráhmanizmus uctieval na začiatku Budhu. Zdedil tradíciu uctievania Budhu od starých Grékov, ktorí v tom čase nazývali Budhov “bohovia”. Asi o tisíc rokov neskôr sa v bráhmanizme začala reforma, tak ako sa to stalo pri zmenách budhizmu na modernú Mahájánu, pri zmenách v Tibetskom budhizme, Japonskom budhizme a tak ďalej. Za viac ako tisíc rokov po tomto sa v bráhmanizme v dávnej Indii začalo obdobie konca Dharmy. Ľudia začali uctievať všetky možné veci namiesto Budhu. V tom čase už bráhmanisti neverili v Budhu. Namiesto toho, to čo uctievali, boli všetko démoni. Zabíjanie a obetovanie zvierat sa konalo ako rituál uctievania. V čase, keď sa narodil Budha Šákjamúni, sa už bráhmanizmus stal úplne zlým náboženstvom. Toto neznamená, že sa zmenil Budha, ale že náboženstvo sa stalo zlým. Medzi zachovalými pamiatkami zo starodávnej Indie možno v horských jaskyniach ešte stále nájsť sošky z raného bráhmanizmu. Vytesané sošky bohov všetky pripomínajú vyobrazenia Budhov. Možno ich tiež nájsť v budhizme medzi sochami Budhov v Číne. Napríklad v niekoľkých veľkých jaskyniach sú sochy dvoch Budhov sediacich oproti sebe a podobne. Budha bol stále Budhom – to náboženstvo sa pokazilo. Náboženstvo nepredstavuje Bohov alebo Budhov. Mravný úpadok ľudského srdca zdeformoval náboženstvo.

Všetko toto ukazuje, že Budhov Fa je večný a že Budhov Fa je podstatou vesmíru. Mocný Budhov Fa vytvára Budhov, a nie Budha Šákjamúni vytvoril Budhov Fa. Budha Šákjamúni sa osvietil k Budhovmu Fa, osvietiac sa do výšky svojej Úrovne  Dovŕšenia.

Dovoľte mi ešte urobiť niekoľko poznámok čo sa týka tohto cyklu ľudskej civilizácie. Vedeli ste, že Tao je jeden druh boha, Budha je ďalší druh boha, Jehova, Ježiš a panna Mária sú tiež druhom boha? Ich Úroveň Dovŕšenia a forma tela je odlišná v dôsledku rozdielnosti ich cieľa kultivácie a ich pochopenia vesmírneho Dafa. Budhov Fa vytvoril obrovské vesmírne telo, nie títo Budhovia, Taovia a Bohovia. Toľkoto je známe ľudským bytostiam. Čo ešte ostáva ľudstvu neznáme je stále obrovské! Nepovedal raz Budha Šákjamúni, že iba čo sa týka samotných Budhov Tathágatov, je ich toľko čo zrniek piesku v rieke Ganga? Mohli by učenia týchto Budhov byť rovnaké ako Dharma vyučovaná Budhom Šákjamúnim? Keď prídu do ľudskej spoločnosti učiť Fa, mohli by sa ich učenia slovo za slovom zhodovať s učením Budhu Šákjamúniho? Učilo sedem Budhov pred Budhom Šákjamúnim tú istú Dharmu, ktorú učil Budha Šákjamúni? V budhizme sa spomína, že budúci Budha, Budha Maitréja, príde na tento svet hlásať svoje učenie. Bude opakovať slová Budhu Šákjamúniho? Som skľúčený keď vidím, že dnes budhizmus dosiahol tento stav, keď je bláznivo posadnutý samotným náboženstvom, namiesto toho, aby skutočne praktizoval kultiváciu. Pokrytci a náboženskí ničomníci vážne poškodzujú aj kultivačné miesta aj mníchov. Na druhej strane to nie je až také prekvapujúce. Budha Šákjamúni už hovoril o situácii v Období Konca Dharmy. Nakoľko odlišný je dnešný budhizmus od bráhmanizmu vo svojom poslednom období?

            V súčasnosti znova prichádzam na tento svet učiť Fa, a síce priamo učiť najzákladnejší Fa vesmíru. Niektorí ľudia sa tento fakt neodvážia pripustiť – nie preto, že by ich zaujímala vlastná kultivácia, skôr z dôvodu ochrany samotného náboženstva alebo dovolia svojim bežným ľudským emóciám stáť im v ceste. Považujú náboženstvo za Budhu. Sú ďalší, ktorí namietajú, kvôli svojmu bežnému ľudskému zmýšľaniu, pretože ich prestíž v budhizme je ohrozená. Je to malá pripútanosť? Tí s postrannými úmyslami, ktorí sa dokonca odvážia ohovárať Budhov Fa a Budhov, tí sa už stali duchmi v pekle. Iba ich životy na zemi sa ešte neskončili. Stále sa považujú za akýchsi odborníkov na náboženstvo. Nakoľko však skutočne poznajú Budhov Fa! Často hneď ako je spomenutý Budha, hneď si to dávajú do súvislosti s budhizmom; hneď ako je spomenutá Budhovská Škola, myslia si, že je to budhizmus ich vlastnej školy; akonáhle je spomenutý Budhov Fa, považujú ho za to, čo oni poznajú. Je mnoho ľudí vo svete, ktorí praktizujú kultiváciu hlboko v horách po dlhý čas. Mnoho z nich praktizuje kultiváciu nasledovaním rôznych kultivačných ciest v Budhovskej Škole, ktoré boli odovzdávané po stovky rokov. Nemajú nič do činenia so Šákjamúniho náboženstvom. Pre tých náboženských ničomníkov, ktorým nie sú jasné ani tieto predstavy a pojmy, akú majú kvalifikáciu na kritizovanie Falun Dafa? V minulosti príchod Ježiša pobúril židovstvo. Pred dvetisícpäťsto rokmi príchod Šákjamúniho otriasol bráhmanizmom. Zdá sa, že ľudia si nikdy nevezmú pozitívne ponaučenie z histórie. Namiesto toho sa vždy učia na záporných ponaučeniach kvôli svojim vlastným záujmom. Vo vesmíre je zákon vytvárania, udržiavania a rozpadu. Nič nie je pevné a bez zmeny. V rôznych obdobiach histórie sú Budhovia, ktorí prichádzajú na tento svet hlásať Fa a spasiť ľudí. História sa vyvíja týmto spôsobom. Ľudstvo v budúcnosti bude tiež môcť počuť Budhov Fa.

 

Li Chung-č’

17. december 1998

 

Dafa nemožno využívať

Dafa môže spasiť všetky bytosti. Stojac pred týmto veľkým faktom, dokonca aj takzvané “bytosti vysokej úrovne” ktoré utekajú do Troch ríš a tí z Troch ríš, ktorí poškodili Dafa, to už nemôžu poprieť. Toto vytvorilo problém, ktorý sa prejavil medzi svetskými ľuďmi. Napríklad, niektorí ľudia, ktorí sa stavali proti Dafa alebo neverili v Dafa, tiež prišli, aby sa učili praktizovať kultiváciu v Dafa. Dafa môže spasiť všetky bytosti. Nenamietam voči nikomu, kto sa ho prichádza učiť, a v skutočnosti som vyučoval Dafa všetkým bytostiam. Kľúčovým bodom je, že hlboko vo vnútri ma títo ľudia nepovažujú za svojho ozajstného učiteľa. Cieľom ich učenia sa Dafa je použiť ho na ochranu vecí vo svojom hlbokom vnútri, ktoré nemôžu opustiť, vecí v náboženstve alebo Boha. Toto je čin využívania Fa. Úmysel použiť Dafa je sám osebe neodpustiteľný hriech. Avšak ľudská časť mysle niektorých z nich si toho nie je celkom vedomá, preto ich stále pozorujem. Myslím si totiž, že bez ohľadu na dôvod, pre ktorý sa rozhodli pre cestu Dafa, je to pre nich stále vzácna príležitosť a tak dávam previnilcom ďalšiu možnosť. Nakoniec, narodili sa v čase širokého rozširovania Dafa, a sú tiež v ľudskom tele. Čakám na nich, kým si to uvedomia.

            Takto skutočne prišla skupina ľudí, ktorí úplne zmenili svoje pôvodné pochopenie a stali sa odhodlanými, pravými učeníkmi Dafa. Ale ešte stále je ďalšia skupina ľudí, ktorí sa nemajú v úmysle zmeniť a ktorí sa po dlhý čas nechajú niesť prúdom v Dafa. Kvôli stabilite Dafa v ľudskom svete už viac nemôžem strpieť, aby takto pokračovali. Preto skutočne zmeškajú príležitosť. Ako som povedal, povrchné zmeny sú na ukazovanie iným, to, či môžete byť spasení závisí na zmene a pokroku vášho vlastného srdca. Ak sa zmena nedeje tam, nemôžete sa zlepšiť a nedá sa dosiahnuť nič. V skutočnosti je to kvôli čítaniu Čuan Faluna, že vaše telo bolo na povrchu trochu požehnané. Okrem toho ste nedosiahli nič. Mohli by ste s takouto nečistou mysľou dosiahnuť ešte niečo iné? Ľudia! Rozmýšľajte! Čomu by ste mali veriť? Čomu by ste nemali veriť? Prečo praktizujete kultiváciu? Pre koho praktizujete kultiváciu? Pre koho existuje váš život? Verím, že náležite zvážite takéto otázky. Inak nikdy nebudete schopní získať späť to, čo stratíte. Keď sa Dafa odhalí ľudstvu, toto nebudú jediné veci, ktoré stratíte.

 

Li Chung-č’

16. marec 1999

 

Odhodlanie a pevnosť

Kultivačná prax Budhovho Fa je veľkolepá a súčasne tiež vážna. Učeníci, vy viete iba to, že na svete existuje pravda a lož, ale neviete, že životy v iných dimenziách – vrátane bohov – sa vo vesmíre veľmi líšia, kvôli svojim rôznym úrovniam. Toto vedie k rozdielom v ich pochopení vecí a pravdy. Najmä s ohľadom na to, že im nie je jasná skutočnosť nápravy Fa, niektorí spôsobili vážne zasahovanie a odpor, robili škodu použitím rôznych spôsobov, ktorými sa dostali do kontaktu s učeníkmi. Preto spôsobili, že niektorí učeníci, ktorí majú otvorené Tretie oko na nízkej úrovni, majú pochybnosti a zmätok ohľadom Fa. Väčšina týchto bytostí v Troch ríšach (takzvaní “bohovia”) a rôzne takzvané “bytosti vysokej úrovne”, ktoré sem utiekli z vyšších dimenzií, aby unikli náprave Fa, nepozná pravdu o náprave Fa a odporuje samotnej náprave Fa. Poškodzujú pevnú vieru a odhodlanie učeníkov pomocou ukazovania sa alebo hovorenia učeníkom niektorých zo svojich pochopení založených na ich vlastných predstavách, alebo odovzdaním nejakých vecí učeníkom a tak ďalej. V skutočnosti sú toto veci veľmi nízkej úrovne a sú to lži. Pretože oni sú bohovia, zdajú sa byť veľmi láskaví, čo spôsobuje, že časť učeníkov, ktorá má nedostatočné pochopenie Dafa, si vyvinie myšlienky zaváhania. Následne niekoľko ľudí prestalo študovať Dafa, a niektorí dokonca prešli na opačnú stranu. V súčasnosti je tento problém veľmi vážny. Kvôli tomuto je situácia týchto ľudí veľmi žalostná. Súčasne to, čo stratili, nikdy nezískajú späť a toto je obrovským nešťastím v ich živote.

            Toto všetko som vám už spomenul v Základoch pre ďalší pokrok a v Čuan Falune v témach: “Praktizovanie iba jednej kultivačnej cesty” a “Ako praktizovať kultiváciu s otvoreným Tretím okom”. Prečo sa neviete náležite správať, keď vidíte tie takzvané “vyššie bytosti”, ktoré predstierajú láskavosť a niečo vám hovoria? Umožnia vám dosiahnuť Dovŕšenie? Prečo o tom nerozmýšľate? Prečo vás ignorovali predtým, ako ste sa učili Dafa? Prečo sa začali o vás tak zaujímať, potom čo ste sa naučili Dafa? Kultivácia je vážna. Už som vás naučil všetky princípy Fa. Všetky tieto veci sú niečím, cez čo musíte prejsť a skúškami, ktoré musíte absolvovať vo svojej osobnej kultivačnej praxi. Ak cez ne neprejdete, je to vaša vlastná záležitosť. V tom čase som vám dával príležitosť uvedomiť si to a dostať sa naspäť na cestu. Kvôli Dafa som už nemohol čakať dlhšie a musel som napísať tento článok. Viem, že keď čítate tento článok, určite sa prebudíte, ale toto nepochádza z vašej vlastnej kultivácie. Prečo takéto zasahovanie iní nezažili? Povedal som, že náprava Fa sa začala zvonku Troch ríš a preto ju niektorí takzvaní “bohovia” vo vnútri Troch ríš nemohli vidieť. Preto sa odvážili robiť veci, ktoré poškodzovali Dafa. Keď náprava Fa vstúpila do Troch ríš a do ľudského sveta, nemali kam utiecť. Sú však záznamy o všetkom, čo spravili, čo sa potom stane ich budúcim miestom, na ktoré sa sami umiestnili. Niektorí si znížia svoje úrovne a niektorí sa stanú ľudskými bytosťami. Niektorí sa stanú duchmi v podsvetí a niektorí budú úplne zničení temer nekonečným a opakovaným zánikom ako splátkou za všetko, čo spravili. Toto sú pozície, ktoré získali kvôli najpravdivejšiemu prejavu svojho vlastného charakteru. Týmto spôsobom si aj všetky vyššie životy preusporiadavajú svoje pozície v Dafa, nehovoriac o týchto veciach v ľudskom svete a jeho bežných ľudských bytostiach. V náprave Fa sú takí, ktorí stúpnu, takí, ktorí klesnú a takí, ktorí budú zničení. Bez ohľadu na to, či sú to bohovia, ľudia alebo duchovia, všetci budú nanovo umiestnení na niektoré z miest v rôznych svetoch – od prežitia po úplné odstránenie. Vy, ľudské bytosti, ste cenené, pretože ste schopní praktizovať kultiváciu; preto vás učím princípom takej vysokej úrovne. Ste cenení preto, že pomocou kultivácie ste schopní stať sa skutočne veľkými Osvietenými Bytosťami s cnostným osvietením a spravodlivým Fa.

 

Li Chung-č’

16. marec 1999

 

Vykoreniť démonickú povahu

Po Dafa konferencii vymieňania skúseností na západe USA niektorí ľudia, ktorí počúvali Fa s pripútanosťami, vyhlasovali, že praktizovanie kultivácie sa čoskoro skončí a že Učiteľ odíde a vezme so sebou časť svojich učeníkov. Toto je čin, ktorý vážne poškodzuje Dafa a je to veľké odhalenie démonickej povahy. Kedy som ja robil také vyhlásenia? Toto pochádza z vášho nesprávneho pochopenia vecí v dôsledku vašich pripútaností. Ako viete, že dosiahnete Dovŕšenie? Ako by ste mohli dosiahnuť Dovŕšenie, ak dokonca ani nie ste schopní opustiť svoje vlastné pripútanosti? Dafa je vážny. Ako by mohol nasledovať to, čo robia zlé náboženstvá? Aké ďalšie formy démonickej povahy stále prechovávate? Prečo sa musíte postaviť na stranu opačnú k Dafa? Ak ešte chcete byť mojimi učeníkmi, okamžite prestaňte byť zneužívaní démonmi, keď hovoríte.

Učeníci, opakovane som povedal, že kultivačná prax je súčasne vážna a posvätná. Naša kultivácia má súčasne zodpovedať za spoločnosť, ľudstvo a nás samých. Prečo nemôžete praktizovať kultiváciu ušľachtilo a spôsobom, ktorý zodpovedá spoločnosti svetských ľudí? Tým všetkým, čo hovoria iným, že už nezostáva žiaden čas, že si dokončujú svoje posledné veci a že Učiteľ odíde a vezme to a to so sebou a tak ďalej, tým všetkým odporúčam, aby okamžite odstránili dopad, ktorý priamo alebo nepriamo spôsobili. Ani len jedna veta by nemala byť zneužitá démonmi. Naša cesta dosiahnutia Dovŕšenia musí byť otvorená a čestná.

 

Li Chung-č’

30. marca 1999

 [1] Zhen, Shan, Ren [čen, šan, žen] Pravdivosť, Súcit, Znášanlivosť; Zhen (pravda, pravdivosť, opravdivosť); Shan (dobrota, súcit, dobrosrdečnosť); Ren (znášanlivosť, trpezlivosť, tolerancia, schopnosť znášať utrpenie).

[2] Falun Dafa – Veľký Zákon Falun,  “Veľká kultivačná cesta Kolesa zákona”

[3] Dharma – tento pojem je obvyklým prekladom čínskeho slova “Fa” v súvislosti s Budhizmom.

[4] Obdobie konca Dharmy – podľa Budhu Šákjamúniho, obdobie konca Dharmy malo začať päťsto rokov po jeho smrti, keď by jeho Dharma už viac nebola schopná spasiť ľudí.

[5] Šákjamúni – Budha Šákjamúni, alebo “Budha,” Gautama Siddharta. Známy ako zakladateľ Budhizmu, býval v starovekej Indii asi v piatom storočí pred naším letopočtom.

[6] Známy ako autor Tao-Te-Ťing, je pokladaný za zakladateľa taoizmu a predpokladá sa, že žil niekedy okolo štvrtého storočia pred naším letopočtom

[7] gong (kung) – “kultivačná energia”

[8] mi xin (mi šin) – “povera” alebo “slepá viera”

[9] ťing-wen – písmo; článok (wen), ktoré treba často čítať (ťing čchang).

[10] Milarepa – zakladateľ Bielej sekty tibetského budhizmu.